Lp

Nr uchwały

data podjęcia

Treść uchwały

1.

Uchwała Nr 295.55.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 11 stycznia 2012 roku

w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu

2.

Uchwała Nr 296.55.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 11 stycznia 2012 roku

w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego SP ZZOZ w Sierpcu za 2011 rok

3.

Uchwała Nr 297.55.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 11 stycznia 2012 roku

w sprawie upoważnienia do składania oświadczenia woli w sprawach związanych z prowadzeniem Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Sierpcu

4.

Uchwała Nr 298.55.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 11 stycznia 2012 roku w sprawie upoważnienia do składania oświadczenia woli w sprawach związanych z prowadzeniem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sierpcu

5.

Uchwała Nr 299.55.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 11 stycznia 2012 roku w sprawie upoważnienia do składania oświadczenia woli w sprawach związanych z prowadzeniem Zespołu Szkół Nr 1 w Sierpcu

6.

Uchwała Nr 300.55.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 11 stycznia 2012 roku w sprawie upoważnienia do składania oświadczenia woli w sprawach związanych z prowadzeniem Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Sierpcu

7.

Uchwała Nr 301.55.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 11 stycznia 2012 roku w sprawie upoważnienia do składania oświadczenia woli w sprawach związanych z prowadzeniem Liceum Ogólnokształcącego  w Sierpcu

8

Uchwała Nr 302.55.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 11 stycznia 2012 roku w sprawie upoważnienia do składania oświadczenia woli w sprawach związanych z prowadzeniem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sierpcu

9.

Uchwała Nr 303.55.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 11 stycznia 2012 roku

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. Dostawa w roku 2012 paliw płynnych do pojazdów samochodowych wykorzystywanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Sierpeckiego

10.

Uchwała Nr 304.55.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 11 stycznia 2012 roku

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. Dostawa w roku 2012 oleju opałowego dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie

11.

Uchwała Nr 305.55.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 11 stycznia 2012 roku

w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

12.
Uchwała Nr 306.55.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 11 stycznia 2012 roku w sprawie przyjęcia planu dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
13.
Uchwała Nr 307.55.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 11 stycznia 2012 roku w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do dokonania przeniesień w ramach planów wydatków związanych z realizacją ich zadań statutowych
14.
Uchwała Nr 308.55.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 11 stycznia 2012 roku w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu

15.

Uchwała Nr 309.55.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 11 stycznia 2012 roku

w sprawie planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2012 rok w pełnej klasyfikacji budżetowej


Zmieniona Uchwałą Nr 358.62.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 21 marca 2012

16.
Uchwała Nr 310.56.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 18 stycznia 2012 roku w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie
17.
Uchwała Nr 311.56.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 18 stycznia 2012 roku w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie nadania Statutu Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie
18.
Uchwała Nr 312.56.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 18 stycznia 2012 roku w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projekt uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu
19.
Uchwała Nr 313.56.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 18 stycznia 2012 roku

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie założenia publicznej szkoły ponadgimnazjalnej – trzyletniego liceum ogólnokształcącego na podbudowie gimnazjum pod nazwą Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Sierpcu z siedzibą w Sierpcu przy ul. Wiosny Ludów 7

20.
Uchwała Nr 314.56.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 18 stycznia 2012 roku

w sprawie przeprowadzenia analizy poniesionych w 2011 r. wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Sierpecki

21
Uchwała Nr 315.56.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 18 stycznia 2012 roku

w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu w Sierpcu sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Sierpecki w roku 2011

22
Uchwała Nr 316.56.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 18 stycznia 2012 roku w sprawie wniesienia pod obrady rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na 5 lat budynku wolnostojącego
23.
Uchwała Nr 317.56.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 18 stycznia 2012 roku

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. Dostawa w roku 2012 paliw płynnych do pojazdów samochodowych wykorzystywanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Sierpeckiego

24.
Uchwała Nr 318.56.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 18 stycznia 2012 roku

sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. Dostawa w roku 2012 oleju opałowego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Powiatu Sierpeckiego

25.
Uchwała Nr 319.56.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 18 stycznia 2012 roku

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3706W Września – Puszcza – granica województwa na odcinku od końca istniejącego asfaltu w stronę granicy Gminy na długości ok. 700 mb

26.
Uchwała Nr 320.56.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 18 stycznia 2012 roku

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3738W Rościszewo – Kosemin – Żabowo – Szumanie na odcinku o długości ok. 650 mb

27.
Uchwała Nr 321.56.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 18 stycznia 2012 roku

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3737W Rościszewo – Komorowo na odcinku od m. Rościszewo w kierunku m. Zamość na długości ok. 500 mb

28.
Uchwała Nr 322.56.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 18 stycznia 2012 roku

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3709W Szczutowo – Blizno – Białasy – Troska na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3710W Łukomie – Białasy do skrzyżowania z drogą gminną nr 370620 na długości ok. 1200 mb

29.
Uchwała Nr 323.56.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 18 stycznia 2012 roku

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3702W Stacja Kolejowa Szczutowo – droga nr 560 na długości ok. 500 mb

30.
Uchwała Nr 324.56.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 18 stycznia 2012 roku

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie budowy chodnika, parkingu i utwardzonego pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 3731W Ligowo – Kokoszczyn w miejscowości Ligowo na długości ok. 500 mb

31.
Uchwała Nr 325.56.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 18 stycznia 2012 roku

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3736W Sierpc – Dąbrówki – Kuski na odcinku od istniejącego asfaltu przez m. Dąbrówki do granicy gminy na długości ok. 1200 mb

32.
Uchwała Nr 326.56.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 18 stycznia 2012 roku

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3725W Pawłowo – Mieszczk na odcinku od położonego w 2011 r. asfaltu do torów kolejowych na długości ok. 280 mb

33.
Uchwała Nr 327.56.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 18 stycznia 2012 roku

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3763W Lelice – Białuty na odcinku od końca asfaltu w stronę Lelic na długości ok. 600 mb

34.
Uchwała Nr 328.56.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 18 stycznia 2012 roku

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3735W Piaski – Gozdowo oraz drogi nr 3704W PKP Gozdowo – Proboszczewice, tj. ul. K. Gozdawy I etap od skrzyżowania z ul. Sosnową do zjazdu do Banku Spółdzielczego za Urzędem Gminy w m. Gozdowo na długości ok. 600 mb, łącznie z zatoką autobusową na wysokości przystanku PKS i KM

35.
Uchwała Nr 329.56.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 18 stycznia 2012 roku

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały dotyczącej upoważnienia w 2012 roku Zarządu Powiatu do zatwierdzania projektów konkursowych i systemowych zgłaszanych przez Powiat Sierpecki oraz do wyrażenia zgody na uczestnictwo Powiatu Sierpeckiego w roli partnera w projektach konkursowych i systemowych zgłaszanych przez inne podmioty

36.
Uchwała Nr 330.56.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 18 stycznia 2012 roku

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały dotyczącej współpracy Powiatu Sierpeckiego ze społecznościami lokalnymi innych państw

37.
Uchwała Nr 331.56.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 18 stycznia 2012 roku

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Sierpeckiego na rok 2012

38.
Uchwała Nr 332.56.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 18 stycznia 2012 roku

w sprawie przyjęcia planu pracy Zarządu Powiatu w Sierpcu

39
Uchwała Nr 333.56.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 18 stycznia 2012 roku w sprawie zaopiniowania projektu zmieniającej uchwały w sprawie zasad naliczania diet oraz zwrotu kosztów podróży przysługujących radnym Powiatu Sierpeckiego
40.
Uchwała Nr 334.57.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 27 stycznia 2012 roku

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Sierpeckiego do realizacji projektu o numerze POKL.08.01.02-14-150/11 pn. „Partnerstwo Lokalne na rzecz rozwoju gospodarczego Subregionu Sierpeckiego”

41.
Uchwała Nr 335.57.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 27 stycznia 2012 roku

w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie Umowy o Współpracy pomiędzy Powiatem Sierpeckim a Mestsky Urad, Zlote Morawce na Słowacji

42.
Uchwała Nr 336.58.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 1lutego  2012 roku

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu z wykonania rocznego programu działania za II półrocze 2011 roku

43.
Uchwała Nr 337.58.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 1 lutego 2012 roku zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sierpeckiego na lata 2012-2023
44
Uchwała Nr 338.59.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 15  lutego 2012 roku w sprawie wniesienia po obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład ZS Nr 1 w Sierpcu
45
Uchwała Nr 339.59.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 15  lutego 2012 roku w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia dwuletniej ZSZ wchodzącej w skład ZS Nr 1 w Sierpcu w trzyletnią Zasadniczą Szkołę Zawodową
46
Uchwała Nr 340.59.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 15  lutego 2012 roku w sprawie wniesienia pod obrady Rady powiatu w Sierpcu projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia dwuletniej ZSZ wchodzącej w skład ZSZ Nr 2 w Sierpcu w trzyletnią Zasadniczą Szkołę Zawodową
47
Uchwała Nr 341.59.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 15  lutego 2012 roku w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego wchodzacego w skład ZSZ Nr 2 w Sierpcu
48
Uchwała Nr 342. 59.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 15  lutego 2012 roku w sprawie wyrażenia opinii do aktualizacji Planu Działania Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego dla Województwa Mazowieckiego
49
Uchwała Nr 343. 59.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 15  lutego 2012 roku w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie ustanowienia tytułu honorowego "Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego".
50
Uchwała Nr 344. 59.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 15  lutego 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie do Wójta Gminy Szczutowo o wydanie decyzji o warunkach zabudowy polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek pełniący funkcję placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci i młodzieży
51.
Decyzja Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 15 lutego 2012 roku
w sprawie przekazania ZDP w Sierpcu w trwały zarząd nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sierpeckiego
52.
Uchwała Nr 345.60.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 24 lutego 2012 roku
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2012 roku zadań publicznych Powiatu Sierpeckiego przez organizacje pozarządowe
53
Uchwała Nr 346.61.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia7 marca 2012 roku w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej
54
Uchwała Nr 347.61.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 7 marca 2012 roku w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały dot. przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności PCPR w Sierpcu za rok 2011

55
Uchwała Nr 348.61.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 7 marca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na wycięcie drzew z nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sierpeckiego
56
Uchwała Nr 349.61.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 7 marca 2012 roku
w sprawie udzielenia pożyczki z budżetu Powiatu dla SP ZZOZ w Sierpcu
57
Uchwała Nr 350.62.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 21 marca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez PCPR w Sierpcu projektu systemowego pn. "Z Wami - dla Was" dofinansowanego z EFES

Zmieniona Uchwałą Nr 49.11.2015
z dnia 4 marca 2015r.

58
Uchwała Nr 351.62.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 21 marca 2012 roku w sprawie zakwalifikowania wychowanka rodziny zastępczej do mieszkania chronionego
59
Uchwała Nr 352.62.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 21 marca 2012 roku w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie podziału środków PFRON przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2012 roku
60
Uchwała Nr 353.62.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 21 marca 2012 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2012 roku zadań publicznych Powiatu Sierpeckiego przez organizacje pozarządowe
61
Uchwała Nr 354.62.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 21 marca 2012 roku w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu w Sierpcu sprawozdania z realizacji "Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na rok 2011"
62
Uchwała Nr 355.62.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 21 marca 2012 roku w sprawie zasad przydzielania nauczycielom zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, opracowania arkusza organizacyjnego, określenia liczby uczniów w oddziale oraz funkcjonowania stanowisk kierowniczych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki
63
Uchwała Nr 356.62.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 21 marca 2012 roku

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, logopedów, doradców zawodowych, nauczycieli szkół zaocznych

64
Uchwała Nr 357.62.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 21 marca 2012 roku
w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania Budżetu Powiatu i z wykonania planu finansowego SP ZZOZ w Sierpcu za 2011 rok


65
Uchwała Nr 358.62.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 21 marca 2012 roku zmieniająca Uchwałę w sprawie planu dochodów i wydatków Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2012 rok w pełnej klasyfikacji budżetowej
66
Uchwała Nr 359.62.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 21 marca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na zakup emulsji asfaltowej do remontów cząstkowych dróg powiatowych
67
Uchwała Nr 360.62.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 21 marca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego poniżej 5.000.000,00 euro na wykonanie zadania pn. termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Sierpcu wraz z robotami towarzyszącymi - etap I
68
Uchwała Nr 361.62.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 21 marca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie samochodu osobowego marki Mitsubishi Carisma Nr rej WSE Y313 będącego na wyposażeniu Starostwa Powiatowego w Sierpcu ul. Świętokrzyska
69
Uchwała Nr 362.63.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 4 kwietnia 2012 roku w sprawie przyjęcia zasad i planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego n-li szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki
70
Uchwała Nr 363.63.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 4 kwietnia 2012 roku

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3735W Piaski – Gozdowo oraz drogi nr 3704W PKP Gozdowo – Proboszczewice, tj. ul. K. Gozdawy I etap od skrzyżowania z ul. Sosnową do zjazdu do Banku Spółdzielczego za Urzędem Gminy w m. Gozdowo na długości ok. 600 mb, łącznie z zatoką autobusową na wysokości przystanku PKS i KM oraz przebudowy chodnika w m. Gozdowo w ciągu drogi powiatowej nr 3704W PKP Gozdowo - Proboszczewice na długości ok. 350 mb

71
Uchwała Nr 364.63.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 4 kwietnia 2012 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sierpeckiego na 2012 rok
72
Uchwała Nr 365.63.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 4 kwietnia 2012 roku zmieniająca uchwałę w sprawie planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Sierpeckiego w pełnej klasyfikacji budżetowej
73
Uchwała Nr 366.63.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 4 kwietnia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie samochodu osobowego marki Mitsubishi Carisma Nr rej WSE Y 313 będącego na wyposażeniu Starostwa Powiatowego w Sierpcu ul. Świętokrzyska 2a
74
Decyzja z dnia 4 kwietnia 2012
o wygaszeniu trwałego zarządu Domu Pomocy Społecznej w części dla zabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka o nr ewid. 168/4 o pow. 0,3801 ha położonej w obrębie Szczutowo
75
Uchwała Nr 367.64.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 18 kwietnia 2012 roku w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Sierpeckiego przez organizacje pozarządowe w roku 2012
76
Uchwała Nr 368.64.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 18 kwietnia 2012 roku w sprawie przystąpienia do konkursu na stanowisko dyrektora Centrum kształcenia Praktycznego w Sierpcu oraz wyboru przedstawicieli organu prowadzącego do komisji Konkursowej.
77
Uchwała Nr 369.64.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 18 kwietnia 2012 roku

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3731W Ligowo – Kokoszczyn na odcinku od m. Ligowo do końca cmentarza w kierunku m. Kokoszczyn wraz ze skrzyżowaniem dróg powiatowych nr 3715W, 3731W, 3726W w m. Ligowo na długości ok. 600 mb

78
Uchwała Nr 370.64.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 18 kwietnia 2012 roku w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu oceny zasobów pomocy społecznej Powiatu Sierpeckiego
79
Uchwała Nr 371.64.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 18 kwietnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 2012-2014
80
Uchwała Nr 372.64.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 18 kwietnia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego poniżej 5.000.000 euro na wykonanie zadania pn. termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego wraz z halą sportową
81
Uchwała Nr 373.64.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 18 kwietnia 2012 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sierpeckiego na 2012 rok
82
Uchwała Nr 374.64.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 18 kwietnia 2012 roku w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2012 rok
83
Uchwała Nr 375.64.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 18 kwietnia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie samochodu osobowego marki Mitsubishi Carisma Nr rej WSE Y 313 będącego na wyposażeniu Starostwa Powiatowego w Sierpcu ul. Świętokrzyska 2a
84 Uchwała Nr 376.65.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 26 kwietnia 2012 roku

w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie zawodów, w których kształci Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sierpcu

85
Uchwała Nr 377.65.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 26 kwietnia 2012 roku

w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie profili kształcenia oraz zawodów, w których kształci Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu


86
Uchwała Nr 378.65.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 26 kwietnia 2012 roku

w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie profili kształcenia oraz zawodów, w których kształci Zespół Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu

87
Uchwała Nr 379.65.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 26 kwietnia 2012 roku

w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie profili kształcenia w Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sucharskiego w Sierpcu

88
Uchwała Nr 380.65.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 26 kwietnia 2012 roku

w sprawie ustalenia, w porozumieniu z dyrektorem Liceum Ogólnokształcącego w Sierpcu, w roku szkolnym 2012/2013 liczby oddziałów klas pierwszych oraz przewidywanej liczby uczniów przyjmowanych do klas pierwszych w Liceum Ogólnokształcącym w Sierpcu

89
Uchwała Nr 381.65.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 26 kwietnia 2012 roku

w sprawie ustalenia, w porozumieniu z dyrektorem Zespołu Szkół Nr 1 w Sierpcu, w roku szkolnym 2012/2013 liczby oddziałów klas pierwszych oraz przewidywanej liczby uczniów przyjmowanych do klas pierwszych w Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu

90
Uchwała Nr 382.65.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 26 kwietnia 2012 roku

w sprawie ustalenia, w porozumieniu z dyrektorem Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Sierpcu, w roku szkolnym 2012/2013 liczby oddziałów klas pierwszych oraz przewidywanej liczby uczniów przyjmowanych do klas pierwszych w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Sierpcu

91
Uchwała Nr 383.65.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 26 kwietnia 2012 roku

w sprawie ustalenia, w porozumieniu z dyrektorem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sierpcu, w roku szkolnym 2012/2013 przewidywanej liczby uczniów przyjmowanych do klas pierwszych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sierpcu

92
Uchwała Nr 384.65.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie przekazania Radzie Powiatu w Sierpcu sprawozdania finansowego Powiatu Sierpeckiego za 2011 rok
93
Uchwała Nr 385.66.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 30 kwietnia 2012 roku

w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu konkursowego „Wzmocnienie i rozwój publicznych służb zatrudnienia w regionie – część IV”

94 Uchwała Nr 386.66.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 30 kwietnia 2012 roku

w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu do realizacji projektu „Wzmocnienie i rozwój publicznych służb zatrudnienia w regionie – część IV”

95
Uchwała Nr 387.67.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie przystąpienia do konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Sierpcu oraz wyboru przedstawicieli organu prowadzącego do Komisji Konkursowej.
96
Uchwała Nr 388.67.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie przystąpienia do konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Sierpcu oraz wyboru przedstawicieli organu prowadzącego do Komisji Konkursowej
97
Uchwała Nr 389.67.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Edukacji w powiecie Sierpeckim na lata 2012- 2015

98
Uchwała Nr 390.67.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności SP ZZOZ w Sierpcu za 2011 rok
99
Uchwała Nr 391.67.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym SP ZZOZ w Sierpcu za 2011 rok
100
Uchwała Nr 392.67.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym SP ZZOZ w Sierpcu za IV kwartał 2011 roku
101
Uchwała Nr 393.68.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 16 maja 2012 roku w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu
102
Uchwała Nr 394.68.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 16 maja 2012 roku w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie przekształcenia dwuletniej Zasadniczej szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu szkół Nr 1 im. Gen. Jose de San Martin w Sierpcu w trzyletnią zasadnicza szkołę Zawodową
103
Uchwała Nr 395.68.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 16 maja 2012 roku w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie likwidacji liceum Profilowanego, wchodzącego w skład zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im Zygmunta Wolskiego w Sierpcu
104
Uchwała Nr 396.68.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 16 maja 2012 roku w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie przekształcenia dwuletniej zasadniczej Szkoły zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu w trzyletnią Zasadnicza szkołę Zawodową
105
Uchwała Nr 397.68.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 16 maja 2012 roku w sprawie określenia wysokości dotacji na jednego ucznia dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których nie jest realizowany obowiązek nauki lub obowiązek szkolny w 2012 roku
106
Uchwała Nr 398.68.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 16 maja 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez PCPR w Sierpcu projektu konkursowego pn. "Aktywni w Sierpcu" współfinansowanego z EFS
107
Uchwała Nr 399.68.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 16 maja 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez PCPR w Sierpcu projektu konkursowego pn. "Rzetelny pracowni czy skuteczny przedsiębiorca" współfinansowanego z EFS
108
Uchwała Nr 400.68.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 16 maja 2012 roku w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sierpeckiego
109
Uchwała Nr 401.68.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 16 maja 2012 roku w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającą Uchwałę Budżetową Powiatu Sierpeckiego na 2012 rok
110
Uchwała Nr 402.68.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 16 maja 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego poniżej 5.000.000 euro na wykonanie zadania pn. Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń budynku gospodarczego DPS w Szczutowie na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci i młodzieży
111
Uchwała Nr 403.68.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 16 maja 2012 roku w sprawie wniesienia pod obrady Rady powiatu w Sierpcu projektu uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości stanowiącej włąsność Powiatu Sierpeckiego, będącej w trwałym zarządzie Krytej Pływalni w Sierpcu
112
Uchwała Nr 404.68.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 16 maja 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego poniżej 5.000.000 euro na wykonanie zadania pn. Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Sierpcu wraz z robotami towarzyszącymi - etap II
113
Uchwała Nr 405.70.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 21 maja 2012 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu do podejmowania czynności w zakresie realizacji projektów konkursowych pt. "Aktywni w Sierpcu" oraz "Rzetelny pracownik czy skuteczny przedsiębiorca" współfinansowanych z EFS
114
Uchwała Nr 406.70.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 21 maja 2012 roku zmieniająca Uchwałę w sprawie przystąpienia do konkursu na stanowisko dyrektora CKP w Sierpcu oraz wyboru przedstawicieli organu prowadzącego do Komisji Konkursowej
115 Uchwała Nr 407.71.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 6 czerwca 2012
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego w Sierpcu
116
Uchwała Nr 408.71.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 6 czerwca 2012 zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sierpeckiego na 2012 rok
117
Uchwała Nr 409.71.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 6 czerwca 2012 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego poniżej 5.000.000 euro na wykonanie zadania pn. Termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego wraz z hala sportową
118
Uchwała Nr 410.71.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 6 czerwca 2012 w sprawie wszczęcia procedury naboru na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy  w Szczutowie
119
Uchwała Nr 411.71.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 6 czerwca 2012 w sprawie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Powiatu Sierpeckiego
120
Uchwała Nr 412.72.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 12 czerwca 2012 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy mostu nr JNI 31000392 w Kwaśnie w ciągu drogi powiatowej nr 3726W Ligowo- Sierpc wraz z drogami z dojazdowymi
121
Uchwała Nr 413.73.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 20 czerwca 2012 w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Rzeczowo- Finansowego SP ZZOZ na 2012 rok
122
Uchwała Nr 414.73.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 20 czerwca 2012 w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym SP ZZOZ w Sierpcu za I kwartał 2012 roku
123
Uchwała Nr 415.73.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 20 czerwca 2012 zmieniająca Uchwałę w sprawie przestąpienia do konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Sierpcu oraz wybory przedstawicieli organu prowadzącego do Komisji Konkursowej
124
Uchwała Nr 416.73.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 20 czerwca 2012  w sprawie zatwierdzenia wyników konkursu na stanowisko dyrektora CKP w Sierpcu
125
Uchwała Nr 417.73.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 20 czerwca 2012 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora CKP w Sierpcu
126
Uchwała Nr 418.73.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 20 czerwca 2012 w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały dotyczący wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Sierpeckiego
127
Uchwała Nr 419.73.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 20 czerwca 2012 w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie ustanowienia wyróżnienia "Agricola Sierpcenis - Terre Filus"
128
Uchwała Nr 420.73.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 20 czerwca 2012 zmieniająca Uchwałę Budżetową powiatu Sierpeckiego na 2012 rok
129
Uchwała Nr 421.74.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 28 czerwca 2012 w sprawie przyjęcia planu finansowego projektu "Partnerstwo Lokalne na rzecz rozwoju gospodarczego Subregionu Sierpeckiego"
130
Uchwała Nr 422.75.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 4 lipca 2012 w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Sierpeckiego na rok 2012 oraz projektu uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2012-2023.
131
Uchwała Nr 423.75.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 4 lipca 2012 w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi SP ZZOZ w Sierpcu na wydzierżawienie na okres 1 roku pomieszczeń o powierzchni użytkowej 19,69 m2 z przeznaczeniem na badanie słuchu oraz dopasowywanie i sprzedaż aparatów słuchowych
132
Uchwała Nr 424.75.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 4 lipca 2012 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Sierpcu
133
Uchwała Nr 425.75.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 4 lipca 2012 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Sierpcu
134
Uchwała Nr 426.75.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 4 lipca 2012 w sprawie upoważnienia do składania oświadczenia woli w sprawach związanych z prowadzeniem Centrum Kształcenia Praktycznego w Sierpcu
135
Uchwała Nr 427.75.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 4 lipca 2012 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu
136
Uchwała Nr 428.75.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 4 lipca 2012 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Sierpcu w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu
137
Uchwała Nr 429.76.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 5 lipca 2012 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego poniżej 5.000.000 euro na wykonanie zadania pn. Dostawa i montaż windy dla osób niepełnosprawnych przy budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Gen. Jose de San Martin w Sierpcu
138
Uchwała Nr 430.77.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 18 lipca 2012 w sprawie wykazu nieruchomości rolnych położonych w obrębie Studzieniec gm. Sierpc przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu
139
Uchwała Nr 431.77.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 18 lipca 2012 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego wraz z robotami towarzyszącymi etap I - zamówienie dodatkowe
140
Uchwała Nr 432.77.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 18 lipca 2012 w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania PUP w Sierpcu z wykonania rocznego programu działania za I półrocze 2012 roku
141
Uchwała Nr 433.77.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 18 lipca 2012 zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sierpeckiego na 2012 rok
142
Uchwała Nr 434.77.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 18 lipca 2012 w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla Pana Sławomira Smykowskiego nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
143
Uchwała Nr 435.77.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 18 lipca 2012 w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla Pani Doroty Wiśniewskiej nauczycielki ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
144
Uchwała Nr 436.77.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 18 lipca 2012 w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla Pani Anety Przymyłskiej nauczycielki ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
145
Uchwała Nr 437.77.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 18 lipca 2012 w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla Pani Iwony Piątkowskiej nauczycielki ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
146
Uchwała Nr 438.77.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 18 lipca 2012 w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla pani Moniki Kędzierskiej nauczycielki ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
147
Uchwała Nr 439.77.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 18 lipca 2012 w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla pani Anny Wiśniewskiej nauczycielki ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
148
Uchwała Nr 440.77.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 18 lipca 2012 w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla Pani Marty Rokickiej nauczycielki ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
149
Uchwała Nr 441.77.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 18 lipca 2012 w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla Pani Moniki Majerskiej nauczycielki ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
150
Uchwała Nr 442.77.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 18 lipca 2012 w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla Pani Emilii Maciejewskiej nauczycielki ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego,
151
Uchwała Nr 443.77.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 18 lipca 2012 roku
w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla Pani Agnieszki Kurpias - Pedy nauczycielki ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowaneg o
152
Uchwała Nr 444.78.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 27 lipca 2012 roku w sprawie zatrudnienia na stanowisku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie
153
Uchwała Nr 445.79.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 30 lipca 2012 roku w sprawie upoważnienia do składania oświadczenia woli w sprawach związanych z prowadzeniem Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie
154
Uchwała Nr 446.79.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 30 lipca 2012 roku z mieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sierpeckiego na 2012 rok
155
Uchwała Nr 447.79.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 30 lipca 2012 roku w sprawie przyjęcia planu finansowego projektu "Rzetelny pracownik czy skuteczny przedsiębiorca"
156
Uchwała Nr 448.79.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 30 lipca 2012 roku w sprawie przyjęcia planu finansowego projektu "Aktywni w Sierpcu"
157
Uchwała Nr 449.79.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 30 lipca 2012 roku zmieniająca uchwałę w sprawie planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Sierpeckiego w pełnej klasyfikacji budżetowej
158
Uchwała Nr 450.79.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 30 lipca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia wyników konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Sierpcu
159
Uchwała Nr 451.79.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 30 lipca 2012 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Sierpcu
160
Uchwała Nr 452.79.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 30 lipca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia wyników konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Sierpcu
161
Uchwała Nr 453.79.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 30 lipca 2012 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Sierpcu
162
Uchwała Nr 454.79.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 30 lipca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń budynku gospodarczego DPS w Szczutowie na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci i młodzieży - zamówienie dodatkowe
163
Uchwała Nr 455.80.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 8 sierpnia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. Dostawa i montaż windy dla osób niepełnosprawnych przy budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Sierpcu
164
Uchwała Nr 456.80.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 8 sierpnia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia uzupełniającego związanego z zadaniem pn. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Sierpeckiego
165
Uchwała Nr 457.80.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 8 sierpnia 2012 roku w sprawie rozwiązania umowy dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Powiatu Sierpeckiego
166
Uchwała Nr 458.80.2012 zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 8 sierpnia 2012 roku

Traci moc Uchwałą Nr 35.7.2019 z dnia 11 stycznia 2019r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu
167
Uchwała Nr 459.81.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 20 sierpnia 2012 roku w sprawie wyboru formy przeprowadzenia przetargów oraz ustalenia cen wywoławczych i wysokości wadium przeznaczonych do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Powiatu Sierpeckiego położonych w obrębie Studzieniec gm. Sierpc
168
Uchwała Nr 460.81.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 20 sierpnia 2012 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustanego nieograniczonego przeznaczonych do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Powiatu Sierpeckiego położonych w obrębie m. Studzieniec gm. Sierpc
169
Uchwała Nr 461.81.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 20 sierpnia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej na realizację projektu "Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego"
170
Uchwała Nr 462.81.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 20 sierpnia 2012 roku w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały dot. organizacji oraz ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych
171
Uchwała Nr 463.81.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 20 sierpnia 2012 roku w sprawie upoważnienia do składania oświadczenia woli w sprawach związanych z prowadzeniem Zespołu Szkół Nr 1 w Sierpcu

Uchylona Uchwałą Nr 942.177.2014 z dnia 29 lipca 2014 roku
172
Uchwała Nr 464.81.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 20 sierpnia 2012 roku w sprawie upoważnienia do składania oświadczenia woli w sprawach związanych z prowadzeniem Zespołu Szkół Zawodowych  Nr 2 w Sierpcu
173
Uchwała Nr 465.81.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 20 sierpnia 2012 roku w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały dot. upoważnienia w 2012 roku Zarządu Powiatu do zatwierdzania projektów konkursowych i systemowych zgłaszanych przez Powiat Sierpecki
174
Uchwała Nr 466.81.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 20 sierpnia 2012 roku w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego "Zapewnienie dostępu do Internetu osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z terenu Powiatu Sierpeckiego" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.
175
Uchwała Nr 467.81.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 20 sierpnia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy chodnika w m. Zawidz w ciągu drogi powiatowej nr 3701W Stacja Kolejowa Zawidz - droga nr 561 na długości ok 800mb.
176
Uchwała Nr 468.81.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 20 sierpnia 2012 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sierpeckiego na 2012 rok
177
Uchwała Nr 469.82.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 21 sierpnia 2012 roku w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym SP ZZOZ w Sierpcu za II kwartał 2012 roku
178
Uchwała Nr 470.82.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 21 sierpnia 2012 roku w sprawie wniesienia pod obrady rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu SP ZZOZ w Sierpcu
179
Uchwała Nr 471.82.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 21 sierpnia 2012 roku w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Funduszu Zdrowotnego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki
180
Uchwała Nr 472.82.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 21 sierpnia 2012 roku w sprawie przedłożenia do konsultacji projektu "Programu opieki nad zabytkami Powiatu Sierpeckiego                             na lata 2012-2015"
181
Uchwała Nr 473.83.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 27 sierpnia 2012 roku w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Sierpeckiego na 2012 rok
182
Uchwała Nr 474.84.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Sierpeckiego na 2012 rok
183
Uchwała Nr 475.84.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie przedstawienia informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu w Sierpcu informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2012 roku


załącznik do wglądu w Biurze Rady i Zarządu Powiatu
184
Uchwała Nr 476.84.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sierpeckiego  będącej w trwałym zarządzie CKP w Sierpci
185
Uchwała Nr 477.84.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na lokalizację sieci gazowej średniego ciśnienia na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sierpeckiego
186
Uchwała Nr 478.85.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 5 września 2012 roku w sprawie wniesienia pod obrady rady powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Sierpeckiego na rok 2012
187
Uchwała Nr 479.85.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 5 września 2012 roku w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz wcześniej zaciągniętych kredytów
188
Uchwała Nr 480.85.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 5 września 2012 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa procesowego w celu reprezentacji Powiatu Sierpeckiego
189
Decyzja Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 6 września 2012 roku
w sprawie wygaszenia trwałego zarządu do działki nr 1381, 1382 i części działki nr 1383/4 położonych w m. Sierpc
190
Decyzja Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 6 września 2012 roku w sprawie wygaszenia trwałego zarządu do części działki nr 1383/3 położonej w m. Sierpc
191
Uchwała Nr 481.87.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 19września 2012 roku w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia "Programu opieki nad zabytkami Powiatu Sierpeckiego na lata 2012-2013"
192
Uchwała Nr 482.87.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 19września 2012 roku w sprawie wypowiedzenia umowy brokerskiej na kompleksowe ubezpieczenie mienia Powiatu Sierpeckiego
193
Uchwała Nr 483.87.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 19września 2012 roku w sprawie zawarcia umowy brokerskiej na kompleksowe ubezpieczenie mienia Powiatu Sierpeckiego
194
Uchwała Nr 484.87.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 19września 2012 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sierpeckiego na 2012 rok
195 Uchwała Nr 485.87.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 19września 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3717W Gójsk-Mościska droga nr 10 w m. Mościska na odcinku ok 700 mb .
196
Uchwała Nr 486.87.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 19września 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3735W Piaski - Gozdowo w m. Piastowo na odcinku ok 1.200 mb.
197
Uchwała Nr 487.87.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 19września 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3738W Rościszewo- Kosemin - Żabowo- Szumanie na odcinku ok 550 mb.
198
Uchwała Nr 488.87.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 19września 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3738W Rościszewo- Kosemin - Żabowo - Szumanie na odcinku ok 650 mb.
199
Uchwała Nr 489.87.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 19września 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3756W Słupia - Schabajewo na odcinku ok 670 mb.
200
Uchwała Nr 490.88.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 24 września 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Sierpeckiego do konkursu ogłoszonego przez Mazowiecką jednostkę Wdrażania Programów Unijnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego w ramach Priorytetu II Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza Działąnie 2.2 "Rozwój e-usług".
201
Uchwała Nr 491.89.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 27 września 2012 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sierpeckiego na 2012 rok
202
Uchwała Nr 492.89.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 27 września 2012 roku zmieniająca Uchwałę w sprawie planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2012 rok w pełnej klasyfikacji budżetowej
203
Uchwała Nr 493.90.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 3 października 2012 roku w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu oświadczenia rady Powiatu w Sierpcu w sprawie sposobu finansowania usług medycznych realizowanych przez szpitale powiatowe na Mazowszu
204
Uchwała Nr 494.90.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 3 października 2012 roku w sprawie przedłożenia do konsultacji projektu "Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na rok 2013"
205
Uchwała Nr 495.90.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 3 października 2012 roku zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sierpeckiego na lata 2012-2023
206
Uchwała Nr 496.90.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 3 października 2012 roku w sprawie drogiego przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Sierpeckiego położonych w obrębie Studzieniec gm. Sierpc
207
Uchwała Nr 497.91.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 11 października 2012 roku w sprawie wniesienia pod obrady rady Powiatu projektu uchwały w sprawie utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej pn. Powiatowy Dom Dzieci w Szczutowie
208
Uchwała Nr 498.91.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 11 października 2012 roku w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu w Sierpcu informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Sierpecki w roku szkolnym 2011/2012
209
Uchwała Nr 499.91.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 11 października 2012 roku w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie nadania Statutu SP ZZOZ w Sierpcu
210
Uchwała Nr 500.91.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 11 października 2012 roku w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu oświadczenia Rady Powiatu w Sierpcu w sprawie przyznania tytułu honorowego Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego dla TKKF "Kubuś"
211
Uchwała Nr 501.91.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 11 października 2012 roku w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Sierpeckiego na rok 2012
212
Uchwała Nr 502.92.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 23 października 2012 roku w sprawie wyrażenia opinii do aktualizacji nr 3 do Planu Działania Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego dla Województwa Mazowieckiego
213
Uchwała Nr 503.92.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 23 października 2012 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sierpeckiego na 2012 rok
214 Uchwała Nr 504.93.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 29października 2012 roku w sprawie upoważnienia osób do przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przyznawanej z budżetu Powiatu Sierpeckiego w roku 2011 szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej - I Liceum Ogólnokształcące PUL w Sierpcu
215
Uchwała Nr 505.92.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 29 października 2012 roku w sprawie upoważnienia osób do przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przyznawanej z budżetu Powiatu Sierpeckiego w roku 2011 szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zawidzu Kościelnym 
216
Uchwała Nr 506.93.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 29 października 2012 roku w sprawie zawarcia umowy użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sierpeckiego
217
Uchwała Nr 507.93.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 29 października 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego poniżej 200.000 euro na wykonanie zadania pn. "Opracowanie i wdrożenie Strategii Przewidywania i zarządzania Zmianą Gospodarczą (SPiZZG) Subregionu Sierpeckiego
218
Uchwała Nr 508.93.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 29 października 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi w zakresie oczyszczania dróg powiatowych ze śniegu i lodu w sezonie zimowym 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015
219
Uchwała Nr 509.93.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 29 października 2012 roku zmieniająca uchwałę w sprawie planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2012 rok w pełnej klasyfikacji budżetowej
220
Uchwała Nr 510.93.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 29 października 2012 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sierpeckiego na 2012 rok
221 Uchwała Nr 511.94.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 30października 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sierpeckiego, będącej w trwałym zarządzie ZSZ Nr 2 w Sierpcu z przeznaczeniem na sale dydaktyczne
222
Uchwała Nr 512.94.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 30października 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sierpeckiego, będącej w trwałym zarządzie ZSZ Nr 2 w Sierpcu z przeznaczeniem na sklepik szkolny
223
Uchwała Nr 513.94.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 30października 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego poniżej 2000.000 euro na wykonanie usługi pn. Zaciągnięcie kredytu bankowego w kwocie 6.100.000 zł na sfinansowanie deficytu budżetowego
224
Uchwała Nr 514.95.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 7 listopada 2012 roku w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków PFRON przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2012 roku
225
Uchwała Nr 515.95.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 7 listopada 2012 roku w sprawie wniesienia pod obrady rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi SP ZZOZ w Sierpcu na wydzierżawienie na okres 15 lat niezabudowanej nieruchomości położonej w m. Sierpc
226
Uchwała Nr 516.95.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 7 listopada 2012 roku w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym SP ZZOZ w Sierpcu za III kwartał 2012 roku