L.P.

 

NUMER UCHWAŁY

TREŚĆ UCHWAŁY

 1.

 

 2.

 3.

1.   Uchwała Nr 443.89.2017
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 3 stycznia 2017r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3735W Piaski - Gozdowo.
2.   Uchwała Nr 444.89.2017
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 3 stycznia 2017r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3743W Zawidz-Osiek Włostybory-(Koziebrody).
3.   Uchwała Nr 445.89.2017
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 3 stycznia 2017r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 4620W (Lutocin)-granica województwa-Września-Borowo.
4.   Uchwała Nr 446.90.2017
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 18 stycznia 2017r.
w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu.
5.   Uchwała Nr 447.90.2017
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 18 stycznia 2017r.

zm. Uchwałą Nr 479.92.2017 z dnia 1 marca 2017r.
w sprawie przyjęcia planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce  samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.
6.   Uchwała Nr 448.90.2017
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 18 stycznia 2017r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2034.
7.   Uchwała Nr 449.90.2017
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 18 stycznia 2017r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2017 rok.
8.   Uchwała Nr 450.90.2017
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 18 stycznia 2017r.
w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu do realizacji projektu Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie sierpeckim (II) w ramach Osi Priorytetowej VIII Rozwój rynku pracy, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
9.   Uchwała Nr 451.90.2017
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 18 stycznia 2017r.
w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu do realizacji projektu Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie sierpeckim (II) w ramach Osi Priorytetowej VIII Rozwój rynku pracy, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
10.   Uchwała Nr 452.90.2017
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 18 stycznia 2017r.
w sprawie przeprowadzenia analizy poniesionych w 2016r. wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki.
11.   Uchwała Nr 453.90.2017
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 18 stycznia 2017r.
w sprawie przedłożenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki w roku 2016.
12.   Uchwała Nr 454.90.2017
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 18 stycznia 2017r.
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Zespołu Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San. Martin w Sierpcu do projektu ,,Mechanik w Hiszpanii" realizowanego w ramach programu Erasmus+ oraz upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Sierpcu.
13.   Uchwała Nr 455.90.2017
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 18 stycznia 2017r.
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Zespołu Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu do projektu ,,Zawodowa praktyka dla Ekonomika 2" realizowanego w ramach programu Erasmus+ oraz upoważnienie Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Sierpcu.
14.   Uchwała Nr 456.90.2017
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 18 stycznia 2017r.
w sprawie uchwalenia ,,Regulaminu pracy komisji konkursowych powołanych do oceny ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na wykonywanie zadań publicznych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego dofinansowanych z budżetu Powiatu Sierpeckiego".
15.   Uchwała Nr 457.90.2017
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 18 stycznia 2017r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych Powiatu Sierpeckiego przez organizacje pozarządowe.
16.   Uchwała Nr 458.90.2017
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 18 stycznia 2017r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych Powiatu Sierpeckiego przez organizacje pozarządowe.
17.   Uchwała Nr 459.90.2017
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 18 stycznia 2017r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych.
18.   Uchwała Nr 460.90.2017
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 18 stycznia 2017r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. Dostawa paliw płynnych w 2017 roku do pojazdów samochodowych wykorzystywanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Sierpeckiego.
19.   Uchwała Nr 461.90.2017
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 18 stycznia 2017r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. Dostawa oleju opałowego w 2017 roku dla potrzeb jednostek organizacyjnych Powiatu Sierpeckiego.
20.   Uchwała Nr 462.90.2017
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 18 stycznia 2017r.
w sprawie przyjęcia planu pracy Zarządu Powiatu w Sierpcu na rok 2017.
21.   Uchwała Nr 463.90.2017
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 18 stycznia 2017r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu, na wynajem budynku handlowo - usługowego znajdującego się na terenie szpitala SPZZOZ w Sierpcu.
22.   Uchwała Nr 464.91.2017
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 2 lutego 2017r.
w sprawie przyjęcia Sprawozdania z wykonania Rocznego Programu Działania Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu za 2016r.
23.   Uchwała Nr 465.91.2017
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 2 lutego 2017r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Sierpeckiego.
24.   Uchwała Nr 466.91.2017
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 2 lutego 2017r.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie na czas określony wynoszący 4 lata pomieszczeń w budynku szkoły na nieruchomości oddanej w trwały zarząd Zespołu Szkół Nr 1 w Sierpcu.
25.   Uchwała Nr 467.91.2017
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 2 lutego 2017r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów najmu i dzierżawy na czas określony dłuższy niż 3 lata części pomieszczeń w budynku szkoły, internatu oraz na nieruchomości oddanej w trwały zarząd Zespołowi Szkół Nr 1 w Sierpcu.
26.   Uchwała Nr 468.91.2017
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 2 lutego 2017r.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lub dzierżawę na czas określony dłuższy niż 3 lata części pomieszczeń znajdujących się w budynku szkoły, internatu oraz części nieruchomości oddanej w trwały zarząd Zespołowi Szkół Nr 1 w Sierpcu.
27.   Uchwała Nr 469.91.2017
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 2 lutego 2017r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2017-2034.
28.   Uchwała Nr 470.91.2017
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 2 lutego 2017r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2017 rok.
29.   Uchwała Nr 471.91.2017
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 2 lutego 2017r.
w sprawie zaopiniowania projektu Apelu Rady Powiatu w Sierpcu w sprawie podjęcia prac nad prawnym uregulowaniem problematyki uciążliwości zapachowej i koncentracji wielkofermowej hodowli.
30.   Uchwała Nr 472.91.2017
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 2 lutego 2017r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. ,,E - usługi w drodze kompleksowej informatyzacji Starostwa Powiatowego w Sierpcu oraz jednostek organizacyjnych powiatu" w ramach RPOWM 2014-2020.
31.   Uchwała Nr 473.92.2017
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 1 marca 2017r.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie na czas określony wynoszący 3 lata pomieszczeń w budynku Domu Pomocy Społecznej na nieruchomości oddanej w trwały zarząd Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie.
32.   Uchwała Nr 474.92.2017
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 1 marca 2017r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.
33.   Uchwała Nr 475.92.2017
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 1 marca 2017r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za rok 2016 oraz wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
34.   Uchwała Nr 476.92.2017
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 1 marca 2017r.


Traci moc Uchwała Nr 51.12.2015r. z dnia 18 marca 2015r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu.
35.   Uchwała Nr 477.92.2017
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 1 marca 2017r.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie samochodu osobowego marki Ford Mondeo będącego w dyspozycji Starostwa Powiatowego w Sierpcu na rzecz Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.
36.   Uchwała Nr 478.92.2017
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 1 marca 2017r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Powiatu Sierpeckiego.
37.   Uchwała Nr 479.92.2017
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 1 marca 2017r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia planów finansowych z zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.
38.   Uchwała Nr 480.92.2017
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 1 marca 2017r.
w sprawie powołania Komitetu Sterującego projektu ,,E - usługi w drodze kompleksowej informatyzacji Starostwa Powiatowego w Sierpcu oraz jednostek organizacyjnych powiatu".
39.   Uchwała Nr 481.93.2017
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 13 marca 2017r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa procesowego w celu reprezentacji Powiatu Sierpeckiego w sprawie z powództwa Powiatu Sierpeckiego przeciwko Pawłowi Szymańskiemu, prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą Ośrodek Kształcenia i Promocji ,,EDUKATOR" Paweł Szymański, Golub - Dobrzyń.
40.   Uchwała Nr 482.94.2017
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 23 marca 2017r.
w sprawie zaopiniowania projektu ,,Programu Ochrony Środowiska Gminy Szczutowo do 2022r."
41.   Uchwała Nr 483.94.2017
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 23 marca 2017r.
w sprawie ustalenia wysokości miesięcznej kwoty dotacji przypadającej w roku 2017 na jednego ucznia szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki.
42.   Uchwała Nr 484.94.2017
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 23 marca 2017r.
w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki na rok 2017.
43.   Uchwała Nr 485.94.2017
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 23 marca 2017r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Sierpeckiego na okres od 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r.
44.   Uchwała Nr 486.94.2017
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 23 marca 2017r.
w sprawie ustalenia kierunków kształcenia oraz zawodów, w których kształci Zespół Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu.
45.   Uchwała Nr 487.94.2017
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 23 marca 2017r.
w sprawie ustalenia zawodów, w których kształci Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Sierpcu.
46.   Uchwała Nr 488.94.2017
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 23 marca 2017r.
w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu w Sierpcu sprawozdania z realizacji ,,Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na rok 2016".
47.   Uchwała Nr 489.94.2017
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 23 marca 2017r.
w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Sierpeckiego przez organizacje pozarządowe w roku 2017.
48.   Uchwała Nr 490.94.2017
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 23 marca 2017r.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu aktualizacji do tekstu jednolitego Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla Województwa Mazowieckiego.
49.   Uchwała Nr 491.94.2017
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 23 marca 2017r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2017 roku.
50.   Uchwała Nr 492.94.2017
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 23 marca 2017r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. (1) Usuwanie pojazdów z drogi oraz przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym za wyjątkiem pojazdów przewożących materiały niebezpieczne w okresie kwiecień 2017-marzec 2020 oraz (2) Usuwanie z drogi pojazdów przewożących materiały niebezpieczne łącznie z przechowywaniem tych pojazdów na parkingu strzeżonym w okresie kwiecień 2017-marzec 2020.
51.   Uchwała Nr 493.94.2017
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 23 marca 2017r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu Apelu w sprawie realizacji drogi ekspresowej S-10.
52.   Uchwała Nr 494.94.2017
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 23 marca 2017r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sierpeckiego na lata 2017-2034.
53.   Uchwała Nr 495.94.2017
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 23 marca 2017r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2017 rok.
54.   Uchwała Nr 496.94.2017
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 23 marca 2017r.
w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania Budżetu Powiatu i z wykonania planów finansowych Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu oraz Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu za 2016 rok.
55.   Uchwała Nr 497.95.2017
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 20 kwietnia 2017r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie uchwalenia ,,Powiatowego programu oddziaływań korekcyjno- edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie".
56.   Uchwała Nr 498.95.2017
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 20 kwietnia 2017r.
w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu Oceny zasobów pomocy społecznej.
57.   Uchwała Nr 499.95.2017
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 20 kwietnia 2017r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za IV kwartał 2016 roku.
58.   Uchwała Nr 500.95.2017
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 20 kwietnia 2017r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2016 rok.
59.   Uchwała Nr 501.95.2017
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 250 kwietnia 2017r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2016r.
60.   Uchwała Nr 502.95.2017
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 20 kwietnia 2017r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu oświadczenia Rady Powiatu nw Sierpcu w sprawie przyznania tytułu honorowego ,,Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego" dla Szkoły Podstawowej nr 2 im. Armii Krajowej w Sierpcu.
61.   Uchwała Nr 503.95.2017
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 20 kwietnia 2017r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sierpeckiego na lata 2017-2034.
62.   Uchwała Nr 504.95.2017
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 20 kwietnia 2017r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2017 r.
63.   Uchwała Nr 505.95.2017
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 20 kwietnia 2017r.
w sprawie przekazania Radzie Powiatu sprawozdania finansowego Powiatu Sierpeckiego za 2016 rok.
64.   Uchwała Nr 506.95.2017
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 20 kwietnia 2017tr.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - Kościół drewniany św. Marcina oraz drewniana dzwonnica w m. Zawidz Kościelny.
65.   Uchwała Nr 507.95.2017
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 20 kwietnia 2017r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu oświadczenia Rady Powiatu w Sierpcu w sprawie przyznania tytułu honorowego ,,Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego" dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu.
66.   Uchwała Nr 508.95.2017
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 20 kwietnia 2017r.
w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie części nieruchomości stanowiących własność Powiatu Sierpeckiego położonych w m. Sierpc.
67.   Uchwała Nr 509.96.2017
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 27 kwietnia 2017r.
w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie działań zmierzających do przystąpienia Liceum Ogólnokształcącego im. mjr Henryka Sucharskiego w Sierpcu do procedury naboru grantu w ramach projektu Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji osób dorosłych.                                             
68.   Uchwała Nr 510.96.2017
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 27 kwietnia 2017r.
w sprawie zaopiniowania projektu ,,Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Rościszewo na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024".
69.   Uchwała Nr 511.96.2017
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 27 kwietnia 2017r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. mjr Henryka Sucharskiego w Sierpcu.
70.   Uchwała Nr 512.96.2017
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 27kwietnia 2017r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu.
71.   Uchwała Nr 513.96.2017
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 27 kwietnia 2017r.
w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie działań zmierzających do przystąpienia Zespołu Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu do projektu w ramach Działania 10.3 - Doskonalenie Zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 - Doskonalenie zawodowe uczniów.
72.   Uchwał Nr 514.96.2017
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 27 kwietnia 2017r.
w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie działań zmierzających do przystąpienia Zespołu Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu do projektu w ramach Działania 10.3 - Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 - Doskonalenie zawodowe uczniów.
73.   Uchwała Nr 515.96.2017
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 27 kwietnia 2017r.
w sprawie ustalenia kierunków kształcenia oraz zawodów, w których kształci Zespół Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu.
74.   Uchwała Nr 516.97.2017
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 17 maja 2017r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy mostu nr JNI 31001097 w m. Piastowo w ciągu drogi powiatowej nr 3735W Piaski - Gozdowo wraz z drogami dojazdowymi.
75.   Uchwała Nr 517.97.2017
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 17 maja 2017r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu.
76.   Uchwała Nr 518.97.2017
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 17 maja 2017r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu.
77.   Uchwała Nr 519.98.2017
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 23 maja 2017r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie przyjęcia ,,Programu Ochrony Środowiska Powiatu Sierpeckiego na lata 2017-2022".
78.   Uchwała Nr 520.98.2017
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 23 maja 2017r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w powiatowym ośrodku wsparcia - Dziennym Domu ,,Senior - WIGOR" w Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie.
79.   Uchwała Nr 521.98.2017
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 23 maja 2017r.
w sprawie zatwierdzenia Diagnozy Potrzeb i Sytuacji Problemowej Zespołu Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu - Kształcenie zawodowe.
80.   Uchwała Nr 522.98.2017
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 23 maja 2017r.
w sprawie zatwierdzenia Diagnozy Potrzeb i Sytuacji Problemowej Zespołu Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu - Kształcenie zawodowe.
81.   Uchwała Nr 523.98.2017
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 23 maja 2017r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Powiatu Sierpeckiego instrumentem płatniczym.
82.   Uchwała Nr 524.98.2017
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 23 maja 2017r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2017r.
83.   Uchwała Nr 525.99.2017
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 30 maja 2017r.
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Sierpeckiego do realizacji projektu pn. ,,Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach na terenie Powiatu Sierpeckiego".
84.   Uchwała Nr 526.99.2017
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 30 maja 2017r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcia umowy o współpracy Powiatu Sierpeckiego w ramach XXVIII Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej z Mazowiecką Agencją Energetyczną Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
85.   Uchwała Nr 527.100.2017
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 14 czerwca 2017r.
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu.
86.   Uchwała Nr 528.100.2017
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 14 czerwca 2017r.
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu.
87.   Uchwała Nr 529.100.2017
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 14 czerwca 2017r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2017r.
88.   Uchwała Nr 530.101.2017
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 19 czerwca 2017r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy dróg powiatowych nr 3718W Gójsk - Szczutowo - i nr 3702W Stacja Kolejowa Szczutowo - droga nr 560 w m. Szczutowo.
89.   Uchwała Nr 531.101.2017
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 19 czerwca 2017r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3737W Rościszewo - Komorowo.
90.   Uchwała Nr 532.101.2017
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 19 czerwca 2017r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3736W ul. Wróblewskiego w m. Sierpc.
91.   Uchwała Ne 533.101.2017
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 19 czerwca 2017r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3738W Rościszewo - Kosemin - Żabowo - Szumanie, gm. Zawidz.
92.   Uchwała Nr 534.101.2017
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 19 czerwca 2017r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy dróg powiatowych nr 3755W Jeżewo - Krajewice Duże i nr 3741W Lelice - Rogienice - Grąbiec - Rzeszotary - Zawady w m. Krajewice Duże.
93.   Uchwała Nr 535.102.2017
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 22 czerwca 2017r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie.
94.   Uchwała Nr 536.102.2017
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 22 czerwca 2017r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie połączenia jednostek budżetowych Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie i Dziennego Domu ,,Senior - Wigor" w Szczutowie.
95.   Uchwała Nr 537.102.2017
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 22 czerwca 2017r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za I kwartał 2017r.
96.   Uchwała Nr 538.102.20127
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 22 czerwca 2017r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.
97.   Uchwała Nr 539.102.2017
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 22 czerwca 2017r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Rzeczowo - Finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu na 2017 rok.
98.   Uchwała Nr 540.102.2017
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 22 czerwca 2017r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu za 2016 rok.
99.   Uchwała Nr 541.102.2017
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 22 czerwca 2017r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych prowadzonych przez inne niż Powiat Sierpecki osoby prawne lub osoby fizyczne oraz niepublicznych szkół i placówek, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji.
100.   Uchwała Nr 542.102.2017
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 22 czerwca 2017r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu.
101.   Uchwała Nr 543.102.2017
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 22 czerwca 2017r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu
102.   Uchwała Nr 544.102.2017
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 22 czerwca 2017r.
w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sierpeckiego położonej w m. Sierpc - działka nr 1564/14.
103.   Uchwała Nr 545.102.2017
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 22 czerwca 2017r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2017-2034.
104.   Uchwała Nr 546.102.2017
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 22 czerwca 2017r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2017r.
105.   Uchwała Nr 547.102.2017
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 22 czerwca 2017r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - Zespół Klasztorny należący do Opactwa Sióstr Benedyktynek w Sierpcu, w skład którego wchodzą: Kościół pw. Wniebowzięcia NMP, murowany Klasztor Opactwa Sióstr Benedyktynek z 1720r. i dzwonnica z końca XVIII wieku.
106.   Uchwała Nr 548.103.2017
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 23 czerwca 2017r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu oświadczenia Rady Powiatu w Sierpcu w sprawie przyznania tytułu honorowego ,,Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego" dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Słupi.
107.   Uchwała Nr 549.103.2017
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 23 czerwca 2017r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2017r.
108.   Uchwała Nr 550.103.2017
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 23 czerwca 2017r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.
109.   Uchwała Nr 551.105.2017
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 6 lipca 2017r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu wraz ze zjazdem z ul. Armii Krajowej
110.   Uchwała Nr 552.106.2017
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 20 lipca 2017r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2034.
111.   Uchwała Nr 553.106.2017
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 20 lipca 2017r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2017r.
112.   Uchwała Nr 554.106.2017
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 20 lipca 2017r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji  dla szkół publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne niż Powiat Sierpecki osoby prawne lub osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania tych dotacji.
113.   Uchwała Nr 555.107.2017
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 27 lipca 2017r.
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Zespołu Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu do projektu ,,Mechanik w Hiszpanii" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) oraz upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Sierpcu.
114.   Uchwała Nr 556.107.2017
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 27 lipca 2017r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Aleksandry Kurty nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
115.   Uchwała Nr 557.107.2017
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 27 lipca 2017r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Edyty Janiny Lewandowskiej nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
116.   Uchwała Nr 558.107.2017
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 27 lipca 2017r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Agnieszki Koziary - Idzikowskiej nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
117.   Uchwała Nr 559.107.2017
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 27 lipca 2017r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Kamila Zarębskiego nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
118.   Uchwała Nr 560.107.2017
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 27 lipca 2017r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla ks. Grzegorza Szloma nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
119.   Uchwała Nr 561.107.2017
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 27 lipca 2017r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla ks. Krzysztofa Załęskiego nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
120.   Uchwała Nr 562.107.2017
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 27 lipca 2017r.
w sprawie wyrażenia zgody na wycięcie drzew z nieruchomości stanowiących własność Powiatu Sierpeckiego.
121.   Uchwała Nr 563.107.2017
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 27 lipca 2017r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3726W ul. Dworcowa w m. Sierpc.
122.   Uchwała Nr 564.107.2017
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 27 lipca 2017r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3727W Ligowo - granica województwa - (Skępe) w m. Ligowo.
123.   Uchwała Nr 565.107.2017
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 27 lipca 2017r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3762W Węgrzynowo - Lisice w m. Węgrzynowo.
124.   Uchwała Nr 566.107.2017
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 27 lipca 2017r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3705W (Zambrzyca - granica województwa - Dziki Bór - Karlewo - droga 560.
125.   Uchwała Nr 567.107.2017
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 27 lipca 2017r.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia części drogi nr 370413W ul. Bobrowa kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej.
126.   Uchwała Nr 568.108.2017
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 2 sierpnia 2017r.
w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu ,,Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji osób dorosłych" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
127.   Uchwała Nr 569.109.2017
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 24 sierpnia 2017r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków PFRON, przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2017r.
128.   Uchwała Nr 570.109.2017
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 24 sierpnia 2017r.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej.
129.   Uchwała Nr 571.109.2017
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 24 sierpnia 2017r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3767W Bożewo - Rempin w m. Bożewo.
130.   Uchwała Nr 572.109.2017
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 24 sierpnia 2017r.
w sprawie zaopiniowania projektu ,,Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gozdowo do roku 2022.
131.   Uchwała Nr 573.109.2017
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 24 sierpnia 2017r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu Sierpeckiego na lata 2015-2017.
132.   Uchwała Nr 574.109.2017
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 24 sierpnia 2017r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Powiatu Sierpeckiego położonych w obrębach: Studzieniec i Rachocin gm. Sierpc.
133.   Uchwała Nr 575.109.2017
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 24 sierpnia 2017r.
w sprawie wyrażenia zgody na realizację dodatkowych godzin zajęć w klasach Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu.
134.   Uchwała  Nr 576.109.2017
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 24 sierpnia 2017r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2034.
135.   Uchwała Nr 577.109.2017
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 24 sierpnia 2017r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2017r.
136.   Uchwała Nr 578.109.2017
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 24 sierpnia 2017r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu oświadczenia w sprawie zmian w zakresie włączenia w struktury administracyjnej i rządowej powiatowych urzędów pracy.
137.   Decyzja
z dnia 24 sierpnia 2017r.
w sprawie przekazania w trwały zarząd dla Domu Pomocy Społecznej nieruchomości stanowiących własność Powiatu Sierpeckiego położoną w obrębie Szczutowo.
138.   Uchwała Nr 579.110.2017
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 29 sierpnia 2017r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Społecznej w Sierpcu
139.   Uchwała Nr 580.110.2017
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 29 sierpnia 2017r.
w sprawie przedstawienia informacji z wykonania Budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego za I półrocze 2017 r.
140.   Uchwała Nr 581.111.2017
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 31 września 2017r.
zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2017 r.
141.   Uchwała Nr 582.112.2017
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 20 września 2017r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za II kwartał 2017r.
142.   Uchwała Nr 583.112.2017
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 20 września 2017r.
w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Sierpeckiego przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze przetargu na okres 3 lat.
143.   Uchwała Nr 584.112.2017
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 20 września 2017r.
w sprawie wyrażenia zgody na wycięcie drzew z nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sierpeckiego
144.   Uchwała Nr 585.112.2017
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 20 września 2017r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sierpeckiego na lata 2017-2034.
145.   Uchwała Nr 586.112.2017
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 20 września 2017r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2017r.
146.   Uchwała Nr 587.112.2017
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 20 września 2017r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na realizację operacji pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3735W Piaski - Gozdowo".
147.   Uchwała Nr 588.112.2017
Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 20 września 2017r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na realizację operacji pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 3743W Zawidz - Osiek - Włostybory - (Koziebrody)".
148.   Uchwała Nr 589.112.2017
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 20 września 2017r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na realizację operacji pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 4620W (Lutocin) - granica województwa - Września - Borowo".
149.   Uchwała Nr 590.113.2017
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 4 października 2017r.
w sprawie przedłożenia do konsultacji projektu ,,Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na rok 2018".
150.   Uchwała Nr 591.113.2017
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 4 października 2017r.
w sprawie wyrażenia zgody na wycięcie drzewa z nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sierpeckiego.
151.   Uchwała Nr 592.113.2017
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 4 października 2017r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2017r.
152.   Uchwała Nr 593.114.2017
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 20 października 2017r.

w sprawie przeznaczen9ia pomieszczeń na mieszkania chronione.

zm. Uchwałą Nr 619.124.2022 z dnia 23 marca 2022r.

153.   Uchwała Nr 594.114.2017
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 20 października 2017r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych.
154.   Uchwała Nr 595.114.2017
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 20 października 2017r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 4 im. Marii Konopnickiej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Sierpcu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną Nr 4 im. Marii Konopnickiej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Sierpcu.
155.   Uchwała Nr 596.114.2017
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 20 października 2017r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole szkół Nr 1 im. Gen. Jose de San Martin w Sierpcu w Branżową szkołę I Stopnia w Zespole Szkół Nr 1 im. Jose de San Martin w Sierpcu.
156.   Uchwała Nr 597.114.2017
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 20 października 2017r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu w Branżową Szkołę I Stopnia w Zespole Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu.
157.   Uchwała Nr 598.114.2017
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 20 października 2017r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Sierpcu w Branżową Szkołę I Stopnia Specjalną w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Sierpcu.
158.   Uchwała Nr 599.114.2017
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 20 października 2017r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Sierpcu w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit d ustawy - Prawo oświatowe, w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Sierpcu.
159.   Uchwała Nr 600.114.2017
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 20 października 2017r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu w Szkołę Policealną dla Dorosłych, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy - Prawo Oświatowe, w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu.
160.   Uchwała Nr 601.114.2017
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 20 października 2017r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Zespole Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu w Szkołę Policealną dla Dorosłych, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy - Prawo Oświatowe, w Zespole Szkół  Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu.
161.   Uchwała Nr 602.114.2017
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 20 października 2017r.
w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu w Sierpcu informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Sierpecki w roku szkolnym 2016/2017.
162.   Uchwała Nr 603.114.2017
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 20 października 2017r.
w sprawie wyboru formy przeprowadzenia przetargu oraz ustalenia ceny wywoławczej i wysokości wadium przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze przetargu na okres 3 lat nieruchomości stanowiących własność Powiatu Sierpeckiego położonych w obrębach: Studzieniec i Rachocin gm. Sierpc.
163.   Uchwała Nr 604.114.2017
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 20 października 2017r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego przeznaczonych do dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Powiatu Sierpeckiego położonych w obrębach: Studzieniec i Rachocin gm. Sierpc.
164.   Uchwała Nr 605.114.2017
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 20 października 2017r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3705W (Zambrzyca)- granica województwa - Dziki Bór - Karlewo - droga 560.
165.   Uchwała Nr 606.114.2017
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 20 października 2017r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sierpeckiego na lata 2017-2034.
166.   Uchwała Nr 607.114.2017
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 20 października 2017r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2017 r.
167.   Uchwała Nr 608.114.2017
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 20 października 2017r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tucholskiemu na realizację zadania związanego z pokryciem kosztów usuwania skutków nawałnic.
168.   Uchwała Nr 609.114.2017
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 20 października 2017r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na zakup nowoczesnej karetki ,,N" wraz z wyposażeniem dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku.
169.   Uchwała Nr 610.115.2017
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 30 października 2017r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia jednego punktu bezpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Sierpeckim w 2018 roku.
170.   Uchwała Nr 611.115.2017
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 30 października 2017r.
w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktu bezpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Sierpeckim w 2018 roku.
171.   Uchwała Nr 612.116.2017
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 14 listopada 2017r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Sierpeckiego położonych w obrębach Studzieniec i Rachocin gm. Sierpc.
172.   Uchwała Nr 613.116.2017
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 14 listopada 2017r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2017r.
173.   Uchwała Nr 614.116.2017
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 14 listopada 2017r.
w sprawie upoważnienia osób do przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu Powiatu Sierpeckiego w roku 2016 szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej - I Liceum Ogólnokształcącego PUL w Sierpcu.
174.   Uchwała Nr 615.116.2017
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 14 listopada 2017r.
w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2018 rok oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2034.
175.   Uchwała Nr 616.116.2017
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 14 listopada 2017r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na prowadzenie punktu bezpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Sierpeckim w 2018r.
176.   Uchwała Nr 617.116.2017
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 14 listopada 2017r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenia zamówienia publicznego na wykonywanie zadania pn. Sukcesywny zakup i dostawa artykułów spożywczych do stołówki Zespołu Szkół Nr 1 i Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Sierpcu w 2018r.
177.   Uchwała Nr 618.117.2017
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 23 listopada 2017r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie uchwalenia ,,Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na rok 2018".
178.   Uchwała Nr 619.117.2017
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 23 listopada 2017r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotów przesyłek niedostarczonych na rzecz Starostwa Powiatowego w Sierpcu w latach 2018-2019.
179.   Uchwała Nr 620.117.2017
Zarządu Powiatu w Sierpcu
 z dnia 23 listopada 2017r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów za usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym.
180.   Uchwała Nr 621.117.2017
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 23 listopada 2017r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu oświadczenia Rady Powiatu w Sierpcu w sprawie przyznania tytułu honorowego ,,Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego" dla Pana Jakuba Grodzickiego Prezesa Ogniska TKKF,,Kubuś" Sierpc .
181.   Uchwała Nr 622.117.2017
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 23 listopada 2017r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu oświadczenia w sprawie akceptacji zamierzeń inwestycyjnych zawartych w ,,Planie Inwestycyjnym dla Subregionu Płockiego objętego OSI Problemowym - Obszar Funkcjonalny Miasta Płocka".
182.   Uchwała Nr 623.117.2017
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 23 listopada 2017r.Traci moc Uchwała
Nr 767.141.2013
z dnia 18 października 2013r.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lub dzierżawę na czas określony dłuższy niż 3 lata części pomieszczeń w budynku szkoły na nieruchomości oddanej w trwały zarząd Zespołowi Szkół Nr 2 w Sierpcu.
183.   Uchwała Nr 624.117.2017
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 23 listopada 2017r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów najmu i dzierżawy na czas określony dłuższy niż 3 lata części pomieszczeń w budynku szkoły na nieruchomości oddanej w trwały zarząd Zespołowi Szkół Nr 2 w Sierpcu.
184.   Uchwała Nr 625.117.2017
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 23 listopada 2017r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2017-2034.
185.   Uchwała Nr 626.117.201
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 23 listopada 2017r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2017r.
186.   Uchwała Nr 627.118.2017
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 29 listopada 2017r.
w sprawie wyboru oferty na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia jednego punktu bezpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Sierpeckim w 2018r.
187.   Uchwała Nr 628.119.2017
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 6 grudnia 2017r.
w sprawie zaopiniowania projektu ,,Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasta Sierpc do 2022r.
188.   Uchwała Nr 629.119.2017
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 6 grudnia 2017r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej za III kwartał 2017r.
189.   Uchwała Nr 630.119.2017
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 6 grudnia 2017r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.
190.   Uchwała Nr 631.119.2017
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 6 grudnia 2017r.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
191.   Uchwała Nr 632.119.2017
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 6 grudnia 2017r.
zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2017r.
192.   Uchwała Nr 633.120.2017
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 14 grudnia 2017r.
w sprawie wniesienia pod Rady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2017r.
193.   Uchwała Nr 634.120.2017
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 14 grudnia 2017r.
w sprawie ustalenia zaktualizowanej wysokości podstawowej kwoty dotacji przypadającej w roku 2017 na jednego ucznia publicznej szkoły ponadgimnazjalnej w której realizowany jest obowiązek szkolny lub  nauki mającej siedzibę na terenie Powiatu Sierpeckiego prowadzonej przez osoby prawne inne niż Powiat Sierpecki lub osoby fizyczne.
194.   Uchwała Nr 635.120.2017
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 14 grudnia 2017r.
w sprawie powołania Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu.
195.   Uchwała Nr 636.120.2017
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 14 grudnia 2017r.
w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Domu Dzieci w Szczutowie do zawarcia umowy kompleksowej na sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej na potrzeby jednostki.
196.   Uchwała Nr 637.122.2017
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 21 grudnia 2017r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.
197.   Uchwała Nr 638.122.2017
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 21 grudnia 2017r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2017 i 2018 rok.
198.   Uchwała Nr 639.122.2017
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 21 grudnia 2017r.
w sprawie odwołania Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki zdrowotnej w Sierpcu.
199.   Uchwała Nr 640.122.2017
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 21 grudnia 2017r.
w sprawie powołania p. o. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.
200.   Uchwała Nr 641.122.2017
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 21 grudnia 2017r.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej podziału nieruchomości nr 1225 położonej w m. Sierpc.
201.   Uchwała Nr 642.122.2017
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 21 grudnia 2017r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu oświadczenia Rady Powiatu w Sierpcu w sprawie przyznania tytułu honorowego ,,Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego" dla Sławomira Malanowskiego Sekretarza Powiatowego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Sierpcu.
202.   Uchwała Nr 643.122.2017
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 21 grudnia 2017r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2017-2034.
203.   Uchwała Nr 644.122.2017
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 21 grudnia 2017r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2017r.
204.   Uchwała Nr 645.122.2017
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 21 grudnia 2017r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie ustalenia wydatków budżetu Powiatu Sierpeckiego, które nie wygasają z upływem 2017r. oraz określenia planu finansowego i terminu dokonania tych wydatków.
205.   Uchwała Nr 646.122.2017
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 21 grudnia 2017r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na realizację operacji pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 3715W Mochowo - Ligowo".
206.   Uchwała Nr 647.122.2017
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 21 grudnia 2017r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na realizację operacji pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 3724W Żochowo - Gójsk na terenie gm. Szczutowo".
207.   Uchwała Nr 648.122.2017
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 21 grudnia 2017r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie upoważnienia w 20168r. Zarządu Powiatu do zatwierdzenia projektów konkursowych i systemowych zgłaszanych przez Powiat Sierpecki oraz do wyrażenia zgody na uczestnictwo Powiatu Sierpeckiego w roli partnera w projektach konkursowych i systemowych zgłaszanych przez inne podmioty.
       
       
       
       
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sekulska Danuta
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-01-03 12:02:48
  • Informacja zaktualizowana przez: Piotrowska Magdalena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-06-21 08:50:08
  • Liczba odsłon: 9034
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 9918846]

przewiń do góry