L.P.

NUMER

UCHWAŁY

TREŚĆ UCHWAŁY

 
1.

Uchwała Nr 400.77.2021
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 14 stycznia 2021r.

w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków
tych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu

 
2. Uchwała Nr 401.77.2021
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 14 stycznia 2021r.

w sprawie przyjęcia planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

3. Uchwała Nr 402.77.2021
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 14 stycznia 2021r.

w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach i placówkach
oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki na rok 2021

4. Uchwała Nr 403.77.2021
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 14 stycznia 2021r.

w sprawie uchwalenia ,,Regulaminu pracy komisji konkursowych powoływanych do oceny ofert złożonych w otwartych
konkursach ofert na wykonywanie w 2021 r. zadań publicznych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego
dofinansowanych z budżetu Powiatu Sierpeckiego’’

5. Uchwała Nr 404.77.2021
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 14 stycznia 2021r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych Powiatu Sierpeckiego przez
organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie

6. Uchwała Nr 405.77.2021
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 14 stycznia 2021r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na
realizację w 2021 roku zadań publicznych Powiatu Sierpeckiego przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

7. Uchwała Nr 406.77.2021
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 14 stycznia 2021r.

w sprawie przeprowadzenia analizy poniesionych w 2020 r. wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości
średnich wynagrodzeń oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego
w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki

8. Uchwała Nr 407.77.2021
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 14 stycznia 2021r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu
zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki w roku 2020

9. Uchwała Nr 408.77.2021
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 14 stycznia 2021r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy po umowie zawartej na czas oznaczony części nieruchomości oddanej
w trwały współzarząd Krytej Pływalni w Sierpcu

10. Uchwała Nr 409.77.2021
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 14 stycznia 2021r.

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata części gruntu, powierzchni oraz
pomieszczenia w budynku pływalni na nieruchomości oddanej w trwały współzarząd Krytej Pływalni w Sierpcu

11. Uchwała Nr 410.77.2021
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 14 stycznia 2021r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od
obowiązku przetargowego trybu zawierania umów najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata części gruntu, powierzchni
oraz pomieszczenia w budynku pływalni na nieruchomości oddanej w trwały współzarząd Krytej Pływalni w Sierpcu

12. Uchwała Nr 411.77.2021
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 14 stycznia 2021r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
w drodze darowizny

13. Uchwała Nr 412.78.2021
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 21 stycznia 2021r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2021-2035
14. Uchwała Nr 413.79.2021
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 3 lutego 2021r.
w sprawie przyjęcia Sprawozdania z wykonania Rocznego Programu Działania Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu za 2020r.
15. Uchwała Nr 414.79.2021
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 3 lutego 2021r.

w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu do realizacji projektu Aktywizacja osób w wieku 30 lat
i więcej pozostających bez pracy w powiecie sierpeckim ( IV ) w ramach Osi Priorytetowej VIII Rozwój rynku pracy,
Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP i przeciwdziałanie skutkom epidemii Covid-19,
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

16. Uchwała Nr 415.79.2021
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 3 lutego 2021r.

w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu do realizacji projektu Aktywizacja osób
w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie sierpeckim ( IV ) w ramach Osi Priorytetowej VIII Rozwój rynku
pracy, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP i przeciwdziałanie skutkom epidemii Covid-19,
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

17. Uchwała Nr 416.79.2021
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 3 lutego 2021r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania
o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu
za III kwartał 2020 roku narastająco

18. Uchwała Nr 417.80.2021
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 5 lutego 2021r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały w sprawie uchwalenia Powiatowego programu rozwoju
pieczy zastępczej na lata 2021 - 2023
19. Uchwała Nr 418.80.2021
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 5 lutego 2021r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały w sprawie uchwalenia Powiatowego programu przeciwdziałania
przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2021 - 2025
20. Uchwała Nr 419.80.2021
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 5 lutego 2021r.
w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu
za 2020 rok oraz wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej
21. Uchwała Nr 420.80.2021
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 5 lutego 2021r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego
na zapewnieniu okresowego miejsca pobytu w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży
22. Uchwała Nr 421.80.2021
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 5 lutego 2021r.
w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego
do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu
pomocy społecznej polegającego na zapewnieniu okresowego miejsca pobytu w domu dla matek z małoletnimi dziećmi
i kobiet w ciąży
23. Uchwała Nr 422.80.2021
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 5 lutego 2021r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. Dostawa paliw płynnych na
lata 2021- 2022 do pojazdów samochodowych wykorzystywanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Sierpeckiego
24. Uchwała Nr 423.80.2021
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 5 lutego 2021r.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie na czas oznaczony wynoszący 5 lat pomieszczenia w budynku szkoły
na nieruchomości oddanej w trwały zarząd Zespołowi Szkół Nr 2 w Sierpcu
25. Uchwała Nr 424.80.2021
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 5 lutego 2021r.
w sprawie przyjęcia planu pracy Zarządu Powiatu w Sierpcu na rok 2021
26. Uchwała Nr 425.80.2021
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 5 lutego 2021r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2021-2035
27. Uchwała Nr 426.80.2021
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 5 lutego 2021r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia
Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2021 r.
28. Uchwała Nr 427.81.2021
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 19 lutego 2021r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na zakup ciągnika z osprzętem
29. Uchwała Nr 428.81.2021
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 19 lutego 2021r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na Kierownika Dziennego Domu Senior+ w Szczutowie
30. Uchwała Nr 429.82.2021
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 4 marca 2021r.

w sprawie zaopiniowania projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Rościszewo na lata 2021-2024 z perspektywą do 2028 r.”

31. Uchwała Nr 430.82.2021
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 4 marca 2021r.

w sprawie w sprawie powołania komisji konkursowej ds. wyłonienia kandydata na Kierownika Dziennego Domu Senior+
w Szczutowie oraz uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji

32.  Uchwała Nr 431.82.2021
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 4 marca 2021r.

w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie działań zmierzających do przystąpienia Liceum Ogólnokształcącego im. mjra
Henryka Sucharskiego w Sierpcu w charakterze partnera do programu Erasmus+ w konkursie 2021 w AKCJI KA201
,,Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk’’ w sektorze Edukacja szkolna

33. Uchwała Nr 432.82.2021
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 4 marca 2021r.

w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Sierpeckiego przez organizacje pozarządowe w roku 2021

34. Uchwała Nr 433.82.2021
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 4 marca 2021r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. Dostawa tablic rejestracyjnych
oraz kasację tablic wycofanych z eksploatacji w okresie od maja 2021r. do kwietnia 2023r. dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Sierpcu

35. Uchwała Nr 434.82.2021
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 4 marca 2021r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas określony dłuższy niż 3 lata części pomieszczeń znajdujących
się w budynku szkoły, internatu oraz części nieruchomości oddanej w trwały zarząd Zespołowi Szkół Nr 1 w Sierpcu

36. Uchwała Nr 435.82.2021
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 4 marca 2021r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2021-2035

37. Uchwała Nr 436.83.2021
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 12 marca 2021r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych, przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2021 roku
38. Uchwała Nr 437.83.2021
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 12 marca 2021r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. Dostawa oleju opałowego w 2021 i 2022
roku dla potrzeb jednostek organizacyjnych Powiatu Sierpeckiego
39. Uchwała Nr 438.83.2021
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 12 marca 2021r.
w sprawie wyrażenia zgody na wycinkę drzew na działce Nr 1069/6 będącej własnością Powiatu
40. Uchwała Nr 439.84.2021
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 23 marca 2021r.
w sprawie nawiązania stosunku pracy na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku
Kierownika Dziennego Domu Senior+ w Szczutowie
41.  Uchwała Nr 440.84.2021
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 23 marca 2021r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania Budżetu Powiatu i z wykonania planów finansowych 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu oraz Powiatowej Biblioteki 
Publicznej w Sierpcu za 2020r.

42. Uchwała Nr 441.84.2021
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 23 marca 2021r.
w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających,
wyposażonych w silniki o napędzie spalinowym na Jeziorze Szczutowskim i na Jeziorze Urszulewskim w granicach
powiatu sierpeckiego
43. Uchwała Nr 442.85.2021
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 31 marca 2021r.
w sprawie upoważnienia do składania oświadczenia woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności
Dziennego Domu Senior+ w Szczutowie
44. Uchwała Nr 443.85.2021
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 31 marca 2021r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Dziennego Domu Senior+ w Szczutowie
45. Uchwała Nr 444.85.2021
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 31 marca 2021r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie nadania 
Statutu SPZZOZ w Sierpcu
46. Uchwała Nr 445.85.2021
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 31 marca 2021r.
w sprawie upoważnienia Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu do
dysponowania nieruchomościami na cele budowlane
47. Uchwała Nr 446.86.2021
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 13 kwietnia 2021r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2021-2035
48. Uchwała Nr 447.86.2021
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 13 kwietnia 2021r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu
Powiatu Sierpeckiego na 2021 rok
49. Uchwała Nr 448.86.2021
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 13 kwietnia 2021r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania rzeczowo-finansowego samorządu powiatowego o zadaniach j zrealizowanych ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za rok 2020r.
50. Uchwała Nr 449.86.2021
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 13 kwietnia 2021r.
w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu Oceny zasobów pomocy społecznej
51. Uchwała Nr 450.87.2021
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 20 kwietnia 2021r.
w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach wydatków w jednostce ,,Dzienny Dom Senior+'' w Szczutowie
52. Uchwała Nr 451.88.2021
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 6 maja 2021r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach,
kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za IV kwartał 2020 roku
53. Uchwała Nr 452.88.2021
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 6 maja 2021r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2020 rok
54. Uchwała Nr 453.88.2021
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 6 maja 2021r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2020r.
55. Uchwała Nr 454.88.2021
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 6 maja 2021r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania rzeczowo-finansowego samorządu powiatowego o zadaniach zrealizowanych ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w okresie pierwszego kwartału 2021r.
56. Uchwała Nr 455.88.2021
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 6 maja 2021r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 2995W Giżyno-Tłubice-Słupia
57. Uchwała Nr 456.88.2021
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 6 maja 2021r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 3722W Gójsk-Agnieszkowo-granica województwa
58. Uchwała Nr 457.88.2021
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 6 maja 2021r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 3707W Łukomie-Dziki Bór
59. Uchwała Nr 458.88.2021
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 6 maja 2021r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 3751W Kisielewo-Dziembakowo-Gorzewo
60. Uchwała Nr 459.88.2021
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 6 maja 2021r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 3739W Rościszewo-Jaworowo
61. Uchwała Nr 460.88.2021
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 6 maja 2021r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 3713W Rościszewo-Łukomie
62. Uchwała Nr 461.88.2021
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 6 maja 2021r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 3733W Piastowo-Bledzewo
w miejscowości Bledzewo, gm. Sierpc, powiat sierpecki

63. Uchwała Nr 462.88.2021
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 6 maja 2021r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy mostu nr JNI 31001094 w m. Mieszczk w ciągu drogi powiatowej
nr 3725W Pawłowo-Mieszczk wraz z drogami dojazdowymi
64. Uchwała Nr 463.88.2021
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 6 maja 2021r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3760W Bonisław Gozdowo
65. Uchwała Nr 464.88.2021
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 6 maja 2021r.

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Zespołu Szkól Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu do nowej]edycji konkursu na dofinansowanie projektu
realizowanego w ramach programu Erasmus+ na rok szkolny 2021/2022 oraz upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Sierpcu

66. Uchwała Nr 465.88.2021
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 6 maja 2021r.
w sprawie zaopiniowania projektu uchwały dotyczącego wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających, wyposażonych w silniki o napędzie
spalinowym na Jeziorze Szczutowskim i na Jeziorze Urszulewskim w granicach powiatu sierpeckiego
67. Uchwała Nr 466.88.2021
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 6 maja 2021r.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie samochodów osobowych
68. Uchwała Nr 467.88.2021
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 6 maja 2021r.
w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu w Sierpcu sprawozdania z realizacji "Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi,
osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na rok 2020"
69. Uchwała Nr 468.88.2021
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 6 maja 2021r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu za 2020 rok
70. Uchwała Nr 469.89.2021
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 20 maja 2021r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Sierpeckiego na lata 2021-2035

71. Uchwała Nr 470.89.2021
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 20 maja 2021r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2021 rok
72. Uchwała Nr 471.89.2021
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 20 maja 2021r.

w sprawie przekazania Radzie Powiatu sprawozdania finansowego Powiatu Sierpeckiego za 2020 rok

73. Uchwała Nr 472.89.2021
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 20 maja 2021r.

w sprawie wyrażenia zgody na lokalizację infrastruktury telekomunikacyjnej na nieruchomościach stanowiących własność Powiatu Sierpeckiego będących
w trwałym zarządzie Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie, Powiatowego Domu Dzieci w Szczutowie oraz w trwałym współzarządzie tych jednostek

74. Uchwała Nr 473.89.2021
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 20 maja 2021r.

w sprawie wyrażenia zgody na wycięcie drzew z nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sierpeckiego

75. Uchwała Nr 474.89.2021
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 20 maja 2021r.

w sprawie wyrażenia zgody na lokalizację i budowę przyłącza CO na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sierpeckiego będącej w trwałym zarządzie
Zespołu Szkół Nr 2 w Sierpcu

76. Uchwała Nr 475.90.2021
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 31 maja 2021r.

w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Sierpeckiego Raportu o stanie Powiatu Sierpeckiego w 2020 roku

Zgłoszenie do zabrania głos w debacie nad Raportem o stanie Powiatu Sierpeckiego w roku 2020

77. Uchwała Nr 476.91.2021
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 9 czerwca 2021r.
w sprawie określenia zasad sprawowania bieżącego nadzoru nad działalnością Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Sierpcu
78. Uchwała Nr 477.91.2021
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 9 czerwca 2021r.
w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu
79. Uchwała Nr 478.91.2021
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 9 czerwca 2021r.
w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego w Sierpcu
80.  Uchwała Nr 479.91.2021
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 9 czerwca 2021r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie wyrażeni zgody na nabycie prawa użytkowania
nieruchomości
81.  Uchwała Nr 480.91.2021
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 9 czerwca 2021r.
w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
82.  Uchwała Nr 481.92.2021
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 16 czerwca 2021r.

w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Dom Pomocy Społecznej w Szczutowie modułu IV programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,,Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi’’.

83.  Uchwała Nr 482.92.2021
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 16 czerwca 2021r.

w sprawie upoważnienia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie do realizacji IV programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,,Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi’’.

84.  Uchwała Nr 483.92.2021
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 16 czerwca 2021r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2021-2035.

85.  Uchwała Nr 484.92.2021
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 16 czerwca 2021r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2021 rok.

86.  Uchwała Nr 485.92.2021
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 16 czerwca 2021r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytków – Zespół klasztorny należący do Opactwa Sióstr Benedyktynek w Sierpcu, w skład którego wchodzą: kościół pw. Wniebowzięcia NMP, murowany klasztor
Opactwa Sióstr Benedyktynek z 1720 roku i dzwonnica z końca XVII wieku.

87. Uchwała Nr 486.92.2021
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 16 czerwca 2021r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.

88. Uchwała Nr 487.92.2021
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 16 czerwca 2021r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały dotyczącej powierzenia wykonywania zadania publicznego Powiatu Sierpeckiego
w zakresie kształcenia teoretycznego uczniów będących młodocianymi pracownikami.

89. Uchwała Nr 488.93.2021
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 23 czerwca 2021r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3733W Piastowo-Bledzewo
w miejscowości Bledzewo, gm. Sierpc, powiat sierpecki
90. Uchwała Nr 489.93.2021
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 23 czerwca 2021r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3722W
Gójsk-Agnieszkowo-granica województwa
91. Uchwała Nr 490.93.2021
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 23 czerwca 2021r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3760W Bonisław -
Gozdowo
92.

Uchwała Nr 491.94.2021

Zarządu Powiatu w Sierpcu

z dnia 30 czerwca 2021r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2021r.
93.

Uchwała Nr 492.95.2021 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 8 lipca 2021r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
94. Uchwała Nr 493.95.2021 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
95. Uchwała Nr 494.95.2021 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 8 lipca 2021r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
96. Uchwała Nr 495.95.2021 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 8 lipca 2021r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
97. Uchwała Nr 496.96.2021 zarządu powiatu w Sierpcu z dnia 19 lipca 2021r. w sprawie wniesienia po obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych Powiatowi na realizację  zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2021r.
98. Uchwała Nr 497.96.2021 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 19 lipca 2021r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy mostu nr JNI31001094 w m. Mieszczk w ciągu drogi powiatowej nr 3725W Pawłowo - Mieszczk wraz z drogami dojazdowymi.
99. Uchwała Nr 498.96.2021 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 19 lipca 2021r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2021r.
100. Uchwała Nr 499.98,2021 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 4 sierpnia 2021r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rzeczowo - finansowego samorządu powiatowego zadaniach zrealizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w okresie pierwszego półrocza 2021r.
101. Uchwała Nr 500.98.2021 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 4 sierpnia 2021r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Zarządu dróg Powiatowych w Sierpcu.
102. Uchwała Nr 501.98.2021 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 4 sierpnia 2021r. w sprawie przystąpienia Powiatu Sierpeckiego do projektu ,,Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centów Wspierających Edukację Włączającą" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
103. Uchwała Nr 502.98.2021 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 4 sierpnia 2021r. w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne oddanie w użytkowanie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sierpeckiego.
104. Uchwała Nr 503.98.2021 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 4 sierpnia 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na regulowanie przez Powiat Sierpecki w roku 2021 zobowiązań na podstawie umowy poręczenia kredytu dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.
105. Uchwała Nr 504.99.2021 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 13 sierpnia 2021r. w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny.
106. Uchwała Nr 505.99.2021 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 13 sierpnia 2021r. w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2021r.
107. Uchwała Nr 506.99.2021 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 13 sierpnia 2021r. w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2021-2035.
108. Uchwała Nr 507.101.2021 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 25 sierpnia 2021r. w sprawie powstania Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą, którego rolę będzie pełnił Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Sierpcu.
109. Uchwała Nr 508.101.2021 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 25 sierpnia 2021r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Sierpcu do realizacji przedsięwzięcia grantowego,,Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)"
110. Uchwała Nr 509.102.20211 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 30 sierpnia 2021r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu.

Zmiana uchwały Nr 35.7.2019 z dnia 11 stycznia 2019r.

111. Uchwała Nr 510.102.2021 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 30 sierpnia 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację dodatkowych godzin zajęć w klasach Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu.
112.

Uchwała Nr 511.102.2021 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 30 sierpnia 2021r.

zm. Uchwałą Nr 692.140.2022 z dnia 22 sierpnia 2022r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Sierpcu.

Traci moc Uchwała Nr 400.81.2021 z dnia 26 października 2016r z późniejszymi zmianami.

 

113. Uchwała Nr 512.102.2021 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 30 sierpnia 2021r.

zmieniająca uchwałę w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Powiecie Sierpeckim.

Zmiana Uchwały Nr 419.84.2016 z dnia 30 listopada 2016r.

114. Uchwała Nr 513.102.2021 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 30 sierpnia 2021r. w sprawie przedstawienia informacji z wykonania Budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego za I półrocze 2021r.
115. Uchwała Nr 514.103.2021 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 7 września 2021r w sprawie przedłożenia do konsultacji projektu ,,Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi i osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na rok 2022".
116. Uchwała Nr 515.103.2021 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 7 września 2021r. w sprawie wyznaczenia Nauczyciela do zastępowania dyrektora centrum Kształcenia Zawodowego w Sierpcu.
117. Uchwała Nr 516.103.2021 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 7 września 2021r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sierpeckiego przeznaczonej do oddania w użytkowanie.
118. Uchwała Nr 517.103.2021 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 7 września 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w drodze bezprzetargowej na czas określony nie dłuższy niż 3 lata budynku garażu na nieruchomości oddanej w trwały zarząd Zespołowi Szkół Ne 1 w Sierpcu.
119. Uchwała Nr 518.103.2021 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 7 września 2021r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2021-2035.
120. Uchwała Nr 519.103.2021 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 7 września 2021r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2021r.
121. Uchwała Nr 520.104.2021 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 13 września 2021r. w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Sierpeckim.
122. Uchwała Nr 521.104.2021 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 13 września 2021r. w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2021-2035
123. Uchwała Nr 522.104.2021 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 13 września 2021r. w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2021r.
124. Uchwała Nr 523.104.2021 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 13 września 2021r. w sprawie udzielenia kary porządkowej Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.
125. Uchwała 524.106.2021 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 29 września 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie Aneksu nr 4.2021 do Umowy Nr 1/WT/2020 o dofinansowanie kosztów utworzenia i działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej działającego jako jednostka budżetowa zawartej w dniu 31.07.2020r.
126. Uchwała Nr 525.106.2021 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 29 września 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3767W Bożewo - Rempin.
127. Uchwała Nr 526.106.2021 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 29 września 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3730W Ligowo - Osiek.
128. Uchwała Nr 527.106.2021 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 29 września 2021r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2021r.
129. Uchwała Nr 528.107.2021 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 4 października 2021r. w sprawie odrzucenia sprzeciwu i zmiany uchwały w sprawie udzielenia kary porządkowej Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.
130. Uchwała Nr 529.108.2021 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 11 października 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego pn. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 9 przejściach dla pieszych na drogach powiatowych: Sierpc, Rościszewo, Szczutowo, Goleszyn, Słupia, Cieślin, Lelice.
131. Uchwała Nr 530.108.2021 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 11 października 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi w zakresie oczyszczania dróg powiatowych ze śniegu i lodu w sezonach zimowych: 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024.
132. Uchwała Nr 531.108.2021 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 11 października 2021r. w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie uchwalenia ,,Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na rok 2022".
133. uchwała Nr 532.108.2021 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 11 października 2021r. w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w Powiecie Sierpeckim w 2022r.
134. Uchwała Nr 533.108.2021 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 11 października 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na wycięcie drzewa z nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sierpeckiego.
135. Uchwała Nr 534.109.2021 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 21 października 2021r. w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu.
136. Uchwała Nr 535.109.2021r Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 21 października 2021r. w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków PFRON przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2021r.
137. Uchwała Nr 536.109.2021 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 21 października 2021r. w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Powiatu Sierpeckiego.
138. Uchwała Nr 537.109.2021 Zarządu powiatu w Sierpcu z dnia 21 października 2021r. w sprawie wniesienia pod obrady rady powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany Statutu Powiatowego zespołu Jednostek Budżetowych w Sierpcu.
139. Uchwała Nr 538.109.2021 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 21 października 2021r. w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu w Sierpcu informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Sierpecki w roku szkolnym 2020/2021.
140. Uchwała Nr 539.109.2021 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 21 października 2021r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w Powiecie Sierpeckim w 2022r.
141. Uchwała nr 540.109.2021 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 21 października 2021r. w sprawie wniesienia pod obrady rady powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2021-2035.
142. Uchwała Nr 541.109.2021 Zarządu powiatu w Sierpcu z dnia 21 października 2021r. w sprawie wniesienia pod obrady rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2021r.
143. Uchwała Nr 542.110.2021 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 29 października 2021r. w sprawie określenia zasad sprawowania bieżącego nadzoru nad działalnością Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.
144. Uchwała Nr 543.110.2021 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 29 października 2021r.

w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu programu ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej".

zm. Uchwała Nr 943.193.2023 z dnia 5 października 2023r.

145. Uchwała Nr 544.110.2021 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 29 października 2021r.

w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu do realizacji programu ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"

zm. Uchwała Nr 944.193.2023 z dnia 5 października 2023r.

146. Uchwała Nr 545.110.2021 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 29 października 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu programu ,,Opieka wytchnieniowa".
147. Uchwała Nr 546.110.2021 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 29 października 2021r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu do realizacji programu ,,Opieka wytchnieniowa".
148. Uchwała Nr 547.110.2021 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 29 października 2021r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3767W Bożewo - Rempin.
149. Uchwała Nr 548.110.2021 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 29 października 2021r.

Uchwała w sprawie zaopiniowania projektu ,,Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sierpc na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028.

Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sierpc

150. Uchwała Nr 549.110.2021 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 29 października 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata części pomieszczeń w budynku szkoły oraz nieruchomości oddanej w trwały zarząd zespołowi Szkół Nr 2 w Sierpcu.
151. Uchwała Nr 550.110.2021 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 29 października 2021r. w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata części pomieszczeń w budynku szkoły oraz nieruchomości oddanej w trwały zarząd.
152. Uchwała Nr 551.110.2021 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 29 października 2021r.  w sprawie przyjęcia projektu Strategii Rozwoju Powiatu Sierpeckiego na lata 2021-2027 oraz przekazania go do konsultacji społecznych.
153. Uchwała Nr 552.110.2021 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 29 października 2021r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2021r.
154. Uchwała Nr 553.111.2021 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 10 listopada 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. Sukcesywny zakup i dostawa artykułów spożywczych do stołówki Zespołu Szkół Nr 1 i Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Sierpcu w 2022r.
155. Uchwała Nr 554.111.2021 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 10 listopada 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Zespół Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu projektu w programie ,,Zdrowie dla Płocka" prowadzonego przez Orlen Fundacja oraz upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1.
156. Uchwała Nr 555.111.2021 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 10 listopada 2021r. w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów za usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym.
157. Uchwała Nr 556.111.2021 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 10 listopada 2021r. w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w Powiecie Sierpeckim w roku 2022.
158. Uchwała Nr 557.112.2021 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 15 listopada 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie Aneksu nr 5.2021 do Umowy Nr 1/WTZ/2020 o dofinansowanie utworzenia i działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej działającego jako jednostka budżetowa, zawartej w dniu 31.07.2020r.
159. Uchwała Nr 558.112.2021 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 15 listopada 2021r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2022 rok oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2022-2035.
160. Uchwała Nr 559.113.2021 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 22 listopada 2021r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rzeczowo - finansowego samorządu powiatowego o zadaniach zrealizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w okresie trzech kwartałów 2021r.
161. Uchwała Nr 560.113.2021 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 22 listopada 2021r. w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków państwowego Funduszu rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2021r.
162. Uchwała Nr 561.113.2021 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 22 listopada 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie na czas oznaczony wynoszący 3 lata pomieszczenia w budynku szkoły na nieruchomości oddanej w trwały zarząd Zespołowi Szkół Nr 1 w Sierpcu.
163. Uchwała Nr 562.113.2021 Zarządu powiatu w Sierpcu z dnia 22 listopada 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie na czas oznaczony wynoszący 3 lata pomieszczenia w budynku szkoły na nieruchomości oddanej w trwały zarząd Liceum Ogólnokształcącemu w Sierpcu.
164. Uchwała Nr 563.113.2021 Zarząd Powiatu w Sierpcu z dnia 22 listopada 2021r. w sprawie wyboru ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w Powiecie Sierpeckim w 2022 roku.
165. Uchwała Nr 564.113.2021 Zarząd Powiatu w Sierpcu z dnia 22 listopada 2021r. w sprawie wniesienia pod obrady rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości i zasad naliczania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym Rady Powiatu w Sierpcu
166. Uchwała Nr 565.113.2021 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 22 listopada 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na usługę prowadzenia kuchni dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie na okres od 1 lutego 2022r. do 31 stycznia 2023r.
167. Uchwała Nr 566.113.2021 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 22 listopada 2021r. w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2021-2035.
168. Uchwała Nr 567.113.2021 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 22 listopada 2021r. w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2021r.
169. Uchwała Nr 568.114.2021 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 7 grudnia 2021r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Sierpeckiego ,,Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Sierpeckiego na lata 2017-2022 za lata 2019-2020".
170. Uchwała Nr 569.114.2021 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 7 grudnia 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowanie, przemieszczanie i doręczanie przesyłek pocztowych oraz zwrotów przesyłek niedostarczonych na rzecz Starostwa Powiatowego w Sierpcu na lata 2022-2023. 
171. Uchwała Nr 570.114.2021 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 7 grudnia 2021r. w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie powierzenia Powiatowi Płockiemu organizacji publicznego Transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej Drobin - Sierpc.
172. Uchwała Nr 571.114.2021 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 7 grudnia 2021r. w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2021-2035.
173. Uchwała Nr 572.114.2021 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 7 grudnia 2021r.  w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2021r.
174. Uchwała Nr 573.115.2021 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 22 grudnia 2021r. w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.
175. Uchwała Nr 574.115.2021 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 22 grudnia 2021r. w sprawie wniesienia pod obrady rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie powierzenia wykonania zadania publicznego Powiatu Sierpeckiego w zakresie kształcenia teoretycznego uczniów będących młodocianymi pracownikami
176. Uchwała Nr 575.115.2021 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 22 grudnia 2021r. w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.
177. Uchwała Nr 576.115.2021.zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 22 grudnia 2021r. w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie upoważnienia w 2022r. Zarządu Powiatu do zatwierdzania projektów konkursowych i systemowych zgłoszonych przez Powiat Sierpecki oraz do wyrażania zgody na uczestnictwo Powiatu Sierpeckiego w roli partnera w projektach konkursowych i systemowych zgłaszanych przez inne podmioty.
178. Uchwała Nr 577.115.2021 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 22 grudnia 2021r. w sprawie wniesienia pod obrady rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2021-2035.
179. Uchwała Nr 578.115.2021 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 22 grudnia 2021r. w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2021r.
180. Uchwała Nr 579.115.2021 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 22 grudnia 2021r. w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie ustalenia wydatków budżetu Powiatu Sierpeckiego, które nie wygasają z upływem 2021r. oraz określenia planu finansowego i terminu dokonania tych wydatków.
181. Uchwała Nr 580.115.2021 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 22 grudnia 2021r. w sprawie wyboru długości okresu ustalenia średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.
     
     
     
     
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Tomaszewska Katarzyna
  • Data udostępnienia w BIP: 2021-01-15 12:54:47
  • Informacja zaktualizowana przez: Tomaszewska Katarzyna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-10-09 09:55:32
  • Liczba odsłon: 4684
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 9919479]

przewiń do góry