L.P.

NUMER UCHWAŁY

TREŚĆ UCHWAŁY

     
           
1. Uchwała Nr 229.40.2020
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 10 stycznia 2020r.
w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu      
2. Uchwała Nr 230.40.2020
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 10 stycznia 2020r.
w sprawie przyjęcia planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.

zm. Uchwałą Nr 294.48.2020 z dnia 28 kwietnia 2020r.
     
3. Uchwała Nr 231.40.2020
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 10 stycznia 2020r.
w sprawie przedłożenia do konsultacji projektu ,,Programu opieki nad zabytkami Powiatu Sierpeckiego na lata 2020-2023".      
4. Uchwała Nr 232.40.2020
Zarządu powiatu w Sierpcu
z dnia 10 stycznia 2020r.
w sprawie uchwalenia ,,Regulaminu pracy komisji konkursowych powołanych do oceny ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na wykonywanie w 2020r. zadań publicznych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego dofinansowanych z budżetu Powiatu Sierpeckiego".      
5. Uchwała Nr 233.40.2020
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 10 stycznia 2020r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020r. zadań publicznych Powiatu Sierpeckiego przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.      
6. Uchwał Nr 234.40.2020
Zarządu powiatu w Sierpcu
z dnia 10 stycznia 2010r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2020r. zadań publicznych Powiatu Sierpeckiego przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.      
7. Uchwała Nr 235.40.2020
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 10 stycznia 2020r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu powiatu Sierpeckiego na 2020r.      
8. Uchwała Nr 236.41.2020
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 16 stycznia 2020r.
w sprawie wniesienia pod obrady rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałe w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych.      
9. Uchwała Nr 237.41.2020
Zarządu powiatu w Sierpcu
z dnia 16 stycznia 2020r.
w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki na rok 2020.      
10. Uchwała Nr 238.41.2020
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 16 stycznia 2020r.
w sprawie przeprowadzenia analizy poniesionych w 2019r. wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat Sierpecki,      
11. Uchwała Nr 239.41.2020
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 16 stycznia 2020r.
w sprawie przedłożenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki w roku 2019.      
12. Uchwała Nr 240.41.2020
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 16 stycznia 2020r.
w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie działań zmierzających do przystąpienia Zespołu Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu do projektu ,,Nowe doświadczenia zawodowe dla uczniów Ekonomika" realizowanego w ramach programu Erasmus+ Akcji 1 ,,Mobilność edukacyjna. Kształcenie i szkolenia zawodowe" oraz upoważnienie Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Sierpcu.      
13. Uchwała Nr 241.41.2020
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 16 stycznia 2020r.
w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu na oddanie w najem w drodze bezprzetargowej gruntu na okres 3 lat.

zm. Uchwałą Nr 272.44.2020r z dnia 27 lutego 2020r.
     
14. Uchwała Nr 242.41.2020
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 16 stycznia 2020r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania rzeczowo - finansowego samorządu powiatowego o zadaniach zrealizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w okresie 2019r.      
15. Uchwałą Nr 243.41.2020
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 2020r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad naliczania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących Radnym Rady powiatu Sierpeckiego.      
16. Uchwała Nr 244.42.2020
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 31 stycznia 2020r.
w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie działań zmierzających do przystąpienia Zespołu Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu dp projektu ,,Z Sierpca do Europy po zawodowe inspiracje "realizowanego w w ramach programu Erasmus+ oraz upoważnienie Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Sierpcu.      
17. Uchwała Nr 245.42.2020
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 31 stycznia 2020r.
w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie działań zmierzających do udziału Liceum Ogólnokształcącego im. mjra H. Sucharskiego w Sierpcu w charakterze partnera w realizacji projektu ASA LOWE 2.0 - Akademia Seniora Aktywnego przy LOWE.      
18. Uchwała Nr 246.42.2020
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 31 stycznia 2020r.
w sprawie przyjęcia Sprawozdania z wykonania Rocznego Programu Działania Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu.      
19. Uchwała Nr 247.42.2020
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 31 stycznia 2020r.
w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie żywopłotu z nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sierpeckiego.      
20. Uchwała Nr 248.42.2020
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 31 stycznia 2020r.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie na czas określony wynoszący 4 lata pomieszczeń hali sportowej na nieruchomości oddanej w trwały zarząd Zespołu Szkół Nr 1 w Sierpcu.      
21. Uchwała Nr 249.42.2020
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 31 stycznia 2020r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. Dostawa paliw płynnych w 2020r. do pojazdów samochodowych wykorzystywanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Sierpeckiego.      
22. Uchwała Nr 250.42.2020
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 31 stycznia 2020r.
w sprawie przyjęcia planu pracy Zarządu Powiatu w Sierpcu na rok 2020.      
23. Uchwała Nr 251.43.2020
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 7 lutego 2020r.
w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu do realizacji projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sierpeckim (IV) w ramach Osi priorytetowej I Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe Poddziałanie1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) 2014-2020.      
24. Uchwała Nr 252.43.2020
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 7 lutego 2020r.
w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Powiatowego urzędu Pracy w Sierpcu do realizacji projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sierpeckim (IV) w ramach Osi priorytetowej I Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) 2014-2020).      
25. Uchwała Nr 253.43.2020
Zarządu powiatu w Sierpcu
z dnia 7 lutego 2020r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w powiatowym ośrodku wsparcia - Dziennym Domu ,,Senior+" w Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie.      
26. Uchwała Nr 254.43.2020
Zarządu powiatu w Sierpcu
z dnia 7 lutego 2020r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. Organizacja kształcenia praktycznego w Królestwie Hiszpanii w ramach projektów mobilności dla uczniów i uczennic Zespołu Szkół Nr 1 i Zespołu Szkół Nr  2 w Sierpcu.      
27. Uchwała Nr 255.43.2020
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 7 lutego 2020r.

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem czas określony dłuższy niż 3 lata części pomieszczeń znajdujących się w budynku szkoły, internatu oraz części nieruchomości oddanej w trwały zarząd Zespołowi Szkół Nr 1 w Sierpcu.

zm. Uchwałą Nr 434.82.2021 z dnia 4 marca 2021r.

     
28. Uchwała Nr 256.43.2020
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 7 lutego 2020r.
w sprawie wniesienia pod obrady rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata części pomieszczeń w budynku szkoły, internatu oraz na nieruchomości oddanej w trwały zarząd Zespołowi Szkół Nr 1 w Sierpcu.      
29. Uchwała Nr 257.43.2020
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 7 lutego 2020r.
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej nawiązania stosunku pracy na podstawie umowy o pracę na stanowisku Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.      
30. Uchwała Nr 258.43.2020
Zarządu powiatu w Sierpcu
z dnia 7 lutego 2020r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2020r.      
31. Uchwała nr 259.44.2020
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 27 lutego 2020r.
w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu za 2019 rok oraz wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej.      
32. Uchwała Nr 260.44.2020
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 27 lutego 2020r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3754W Goleszyn - Leszczynki, gm. Gozdowo.      
33. Uchwała Nr 261.44.2020
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 27 lutego 2020r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3738W Rościszewo - Kosemin - Żabowo - Szumanie, gm. Rościszewo.      
34. Uchwała Nr 262.44.2020
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 27 lutego 2020r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3739W Rościszewo - Jaworowo, gm. Rościszewo.      
35. Uchwała Nr 263.44.2020
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 27 lutego 2020r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3767W Bożewo - Rempin, gm. Mochowo.

zm. Uchwałą Nr 299.50.2020 z dnia 11 maja 2020r.
     
36. Uchwała Nr 264.44.2020
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 27 lutego 2020r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3753W Białyszewo - Warzyn Skóry - Warzyn Kmiecy - Goleszyn w m. Warzyn Kmiecy, gm. Sierpc.      
37. Uchwała Nr 265.44.2020
Zarządu powiatu w Sierpcu
z dnia 27 lutego 2020r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie uchwalenia ,,Programu opieki nad zabytkami Powiatu Sierpeckiego na lata 2020-2023".      
38. Uchwała Nr 266.44.2020
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 27 lutego 2020r.
w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Sierpeckiego przez organizacje pozarządowe w roku 2020.      
39. Uchwała Nr 267.44.2020
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 27 lutego 2020r.
w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu w Sierpcu sprawozdania z realizacji ,,Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na rok 2019".      
40 Uchwała Nr 268.44.2020
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 27 lutego 2020r.
w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie stanowiska kierownika obiektów sportowych w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu.      
41. Uchwała Nr 269.44.2020
Zarządu Powiatu w Sierpcu
 z dnia 27 lutego 2020r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Sierpcu.


Traci moc Uchwałą 283.46.2020 z dnia 27 marca 2020r.
     
42. Uchwała Nr 270.44.2020
Zarządu powiatu w Sierpcu
z dnia 27 lutego 2020r.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata części nieruchomości oddanej w trwały współzarząd Krytej Pływalni w Sierpcu.      
43. Uchwała Nr 271.44.2020 Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 27 lutego 2020r.
w sprawie wniesienia pod obrady rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów dzierżawy najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata części nieruchomości oddanej trwały współzarząd Krytej Pływalni w Sierpcu.      
44. Uchwała Nr 272.44.2020
Zarządu powiatu w Sierpcu
z dnia 27 lutego 2020r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr 241.41.2020 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 16 stycznia 2020r. w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu, na oddanie w najem w drodze bezprzetargowej, gruntu na okres 3 lat.      
45. Uchwała Nr 273.44.2020
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 27 lutego 2020r.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie samochodu osobowego marki Skoda Octavia będącego w dyspozycji Starostwa Powiatowego w Sierpcu na rzecz Zespołu Szkół Nr 1 w Sierpcu.      
46. Uchwała Nr 274.44.2020
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 27 lutego 2020r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. Dostawa oleju opałowego w 2020r. dla potrzeb jednostek organizacyjnych Powiatu Sierpeckiego.      
47. Uchwała Nr 275.44.2020
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 27 lutego 2020r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2020-2035.      
48. Uchwała Nr 276.44.2020
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 27 lutego 2020r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2020r.      
49. Uchwała Nr 277.45.2020
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 13 marca 2020r.

 
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Zespołu Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu do programu ,,mLegitymacja szkolna" oraz udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu do podpisania Porozumienia.      
50. Uchwała Nr 278.45.2020
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 13 marca 2020r.
w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie działań zmierzających do przystąpienia Liceum Ogólnokształcącego im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu do projektu ,,SMART SCHOOL - BE SMART IN HEART" w konkursie 2020 w AKCJI KA 229 ,,Patnerstwa strategiczne - współpraca szkół" w sektorze Edukacja szkolna realizowanego w ramach programu Erasmus+ oraz upoważnienia Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Sierpcu.      
51. Uchwała Nr 279.45.2020
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 13 marca 2020r.
w sprawie wyrażenia zgody na udział Liceum Ogólnokształcącego im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu w charakterze partnera w realizacji projektu ,,YOUNG SOCIAL AND ENVIRONMENTAL ENTREPRENEURS" Ww konkursie 2020 w AKCJI KA229 ,,Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół" w sektorze Edukacja szkolna realizowanego w ramach programu Erasmus+.      
52. Uchwała Nr 280.45.2020
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 13 marca 2020r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni psychologiczno - Pedagogicznej w Sierpcu.      
53. Uchwała Nr 281.45.2020
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 13 marca 2020r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Zarządu dróg Powiatowych w Sierpcu.      
54. Uchwała Nr 282.46.2020
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 27 marca 2020r.
w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania Budżetu Powiatu i z wykonania planów finansowych Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu oraz Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu za 2019r.      
55. Uchwała Nr 283.46.2020
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 27 marca 2020r.
w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Sierpcu.      
56. Uchwała Nr 284.46.2020
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 27 marca 2020r.
w sprawie ustalenia zawodów w których kształci Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Sierpcu.      
57. Uchwała Nr 285.46.2020
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 27 marca 2020r.
w sprawie ustalenia kierunków kształcenia oraz zawodów, w których kształci Zespół Szkół Nr 1 im. gen Jose de San Martin w Sierpcu.

zm. Uchwałą Nr 288.47.2020 z dnia 16 kwietnia 2020r.
     
58. Uchwała Nr 286.46.2020
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 27 marca 2020r.
w sprawie ustalenia kierunków kształcenia oraz zawodów, w których kształci Zespół Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu.      
59. Uchwała Nr 287.47.2020
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 16 kwietnia 2020r.
w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu w Sierpcu sprawozdania z realizacji w latach 2018-2019 ,,Programu opieki nad zabytkami Powiatu Sierpeckiego na lata 2016-2019".      
60. Uchwała Nr 288.47.2020
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 16 kwietnia 2020r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia kierunków kształcenia oraz zawodów, w których kształci Zespół Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu.      
61. Uchwała Nr 289.47.2020
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 16 kwietnia 2020r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu za 2019r.      
62. Uchwała Nr 290.47.2020
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 16 kwietnia 2020r.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy Zawidz składnika majątku ruchomego w postaci zdemontowanej konstrukcji mostu drogi powiatowej nr 3707W w m. Łukomie gm. Rościszewo.      
63. Uchwała Nr 291.48.2020
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 28 kwietnia 2020r.
w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu Oceny zasobów pomocy społecznej.      
64. Uchwała Nr 292.48.2020
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 28 kwietnia 2020r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania rzeczowo - finansowego samorządu powiatowego o zadaniach zrealizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w okresie pierwszego kwartału 2020r.      
65. Uchwała Nr 293.48.2020
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 28 kwietnia 2020r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2020r.      
66. Uchwała Nr 294.48.2020
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 28 kwietnia 2020r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.      
67. Uchwała Nr 295.48.2020
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 28 kwietnia 2020r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2020.      
68. Uchwała Nr 296.49.2020
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 8 maja 2020r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Sierpcu.      
69. Uchwała Nr 297.49.2020
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 8 maja 2020r.
w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez PCPR w Sierpcu programu PFRON pn. ,,Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi".      
70. Uchwała Nr 298.49.2020
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 8 maja 2020r.
w sprawie upoważnienia Dyrektora PCPR w Sierpcu do realizacji programu PFRON pn. ,,Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi".      
71. Uchwała Nr 299.50.2020
Zarządu powiatu w Sierpcu
z dnia 11 maja 2020r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3767W Bożewo - Rempin, gm. Mochowo.      
72. Uchwała Nr 300.50.2020
Zarządu powiatu w Sierpcu
z dnia 11 maja 2020r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2020-2035.      
73. Uchwała Nr 301.50.2020
Zarządu powiatu w Sierpcu
z dnia 11 maja 2020r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2020r.      
74. Uchwała Nr 302.51.2020
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 15 maja 2020r.
w sprawie przekazania Radzie Powiatu sprawozdania finansowego Powiatu Sierpeckiego za 2019r.      
75. Uchwała Nr 303.51.2020
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 15 maja 2020r.
w sprawie wniesienia pod obrady rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Sierpeckiego położonych w obrębach: Studzieniec i Rachocin gm. Sierpc.      
76. Uchwała Nr 304.52.2020
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 21 maja 2020r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Sierpcu.      
77.

Uchwała Nr 305.53.2020 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 1 czerwca 2020r.

 

w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Sierpeckiego Raportu o stanie Powiatu Sierpeckiego za 2019r.      
78. Uchwała Nr 306.54.2020 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 3 czerwca 2020r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Sierpcu.      
79.

Uchwała Nr 307.54.2020 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 3 czerwca 2020r.

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie na czas oznaczony wynoszący 5 lat części nieruchomości oddanej w trały zarząd Zespołu Szkół Nr 2 w Sierpcu.      
80. Uchwała Nr 308.54.2020 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 3 czerwca 2020r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu Sierpeckiego na lata 2018-2020.      
81. Uchwała Nr 309.55.2020 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 18 czerwca 2020r. w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.      
82. Uchwała Nr 310.55.2020 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 18 czerwca 2020r. w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładdów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za IV kwartał 2019r.      
83. Uchwała Nr 311.55.2020 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 18 czerwca 2020r. w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2019r.      
84. Uchwała Nr 312.55.2020 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 18 czerwca 2020r. w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2019r.      
85. Uchwała Nr 313.55.2020 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 18 czerwca 2020r. w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2019r.      
86. Uchwała Nr 314.55.2020 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 18 czerwca 2020r. w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Edukacji w Powiecie Sierpeckim na lata 2020-2024.      
87. Uchwała Nr 315.55.2020 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 18 czerwca 2020r. w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki.      
88. uchwała Nr 316.55.2020 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 18 czerwca 2020r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Sierpcu.      
89. Uchwała Nr 317.55.2020 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 18 czerwca 2020r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Sierpcu.      
90. Uchwała Nr 318.55.2020 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 18 czerwca 2020r. w sprawie wyrażenia zgody na udział Liceum Ogólnokształcącego im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu w charakterze partnera w realizacji projektu ASA LOWE 2.0 Akademia Seniora Aktywnego przy LOWE oraz udzielenie pełnomocnictwa dla Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu do reprezentowania organu prowadzącego we wszystkich relacjach z Fundacją Małopolska Izba Samorządowa.      
91. Uchwała Nr 319.55.2020 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 18 czerwca 2020r. w sprawie pełnomocnictwa dla dyrektoró szkół objętych programem ,,zdalna Szkoła".      
92. Uchwała Nr 320.55.2020 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 18 czerwca 2020r. w sprawie oddania w użyczenie na rzecz Domu Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (Księża Pallotyni) w Sierpcu - Liceum Ogólnokształcącego im. Biskupa Leona Wetmańskiego w Sierpcu, 2 laptopów zakupionych przez Powiat w ramach projektu grantowego pn. zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.      
93. Uchwała Nr 321.55.2020 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 18 czerwca 2020r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie na czas określony wynoszący 3 lata pomieszczeń w budynku Domu Pomocy Społecznej na nieruchomości oddanej w trwały zarząd Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie.      
94. Uchwała Nr 322.55.2020 Zarządu powiatu w Sierpcu z dnia 18 czerwca 2020r. w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu oświadczenia Rady Powiatu w Sierpcu w sprawie przyznania tytułu honorowego ,,Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego" dla Ks. Kan. Franciszka Kuć.      
95. Uchwała Nr 323.55.2020 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 18 czerwca 2020r. w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałe w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej  Powiatu Sierpeckiego na lata 2020-2035.      
96. Uchwała Nr 324.55.2020 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 18 czerwca 2020r. w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2020 r.      
97. Uchwała Nr 325.56.2020 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 16 lipca 2020r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rzeczowo - finansowego samorządu powiatowego o zadaniach zrealizowanych ze śrdoków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w okresie pierwszego półrocz 2020r.      
98. Uchwała Nr 326.56.2020 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 16 lipca 2020r. w sprawie wyrażenia zgody na regulowanie przez Powiat Sierpecki w roku 2020 zobowiązań na podstawie umowy poręczenia kredytu dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.      
99. Uchwała Nr 327.56.2020 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 16 lipca 2020r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych wyłącznie w formie elektronicznej.      
100.

Uchwała Nr 328.56.2020 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 16 lipca 2020r.

 

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Agnieszki Hanny Dołęgiewicz nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.      
101. Uchwała Nr 329.56.2020 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 16 lipca 2020r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3741W Lelice-Rogienice-Grąbiec-Rzeszotary- Zawady, gm. Zawidz.      
102. Uchwała Nr 330.56.2020 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 16 lipca 2020r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3722W Gójsk-Agnieszkowo-granica województwa, gm. Szczutowo.      
103. Uchwała Nr 331.56.2020 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 16 lipca 2020r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Sierpeckiego przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat.      
104. Uchwała Nr 332.56.2020 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 16 lipca 2020r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego wyłonionemu w przetargu nieograniczonym na wykoanie zadania pn. Dostawa, montaż oraz serwis urządzeń klimatyzacyjnych w budynkach Starostwa Powiatowego w Sierpcu przy ul. Świętokrzyskiej 2a i przy ul. Kopernika 9.      
105. Uchwała Nr 333.57.2020 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 31 lipca 2020r. w sprawie przystąpienia Powiatu Sierpeckiego do realizacji projektu pn.,,Wsparcie dzieci u mieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID 19" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.      
106. Uchwała Nr 334.57.2020 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 31 lipca 2020r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu do realizacji projektu ,,Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID 19'' w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020      
107 Uchwała Nr 335.57.2020 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 31 lipca 2020r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczenia woli w sprawach związanych z prowadzenie bieżącej działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sierpcu      
108 Uchwała Nr 336.57.2020 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 31 lipca 2020r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2020 r.      
109 Uchwała Nr 337.58.2020 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 13 sierpnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Agnieszki Hanny Dołęgiewicz nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego      
110.

Uchwała Nr 338.59.2020 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 28 sierpnia 2020r.

w sprawie wniesienia pod obrady rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia rodzinie zastępczej zawodowej oraz wysokości świadczeń dla rodzin zastępczych.      
111. Uchwała Nr 339.59.2020 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 28 sierpnia 2020r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację dodatkowych godzin zajęć w klasach Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu      
112. Uchwała Nr 340.59.2020 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 28 sierpnia 2020r. w sprawie wniesienia pod obrady rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2020-2035.      
113. Uchwała Nr 341.59.2020 Zarządu powiatu w Sierpcu z dnia 28 sierpnia 2020r. w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2020r.      
114. Uchwała Nr 342.59.2020 Zarządu powiatu w Sierpcu z dnia 28 sierpnia 2020r. w sprawie wniesienia pod obrady rady powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków- Kościół filialny, drewniany pod w. św. Wawrzyńca, zbudowany w 1720r. remontowany w 1870r. w m. Blizno, gm. Szczutowo.      
115. Uchwała Nr 343.60.2020 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 9 września 2020 r. w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia rodzinie zastępczej zawodowej oraz wysokości świadczeń dla rodzin zastępczych      
116. Uchwała Nr 344.61.2020 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 10 września 2020 r. w sprawie uchylenia uchwały Zarządu Powiatu w Sierpcu zmieniającej uchwałę w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia rodzinie zastępczej zawodowej oraz wysokości świadczeń dla rodzin zastępczych      
117. Uchwała nr 345.62.2020 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 10 września 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3741W Lelice - Rogienice - Grabieć - Rzeszotary - Zawady, gm. Zawidz      
118. Uchwała Nr 346.62.2020 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 10 września 2020 r. w sprawie przedłożenia do konsultacji projektu „Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na rok 2021"      
119. Uchwała Nr 347.62.2020 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 10 września 2020 r. w sprawie przedstawienia informacji z wykonania Budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego za I półrocze 2020 roku      
120. Uchwała Nr 348.63.2020 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 25 września 2020 r. w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu
uchwały w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Sierpcu
     
121. Uchwała Nr 349.63.2020 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 25 września 2020 r. w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu
uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach,
kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za I i II kwartał 2020 roku
narastająco
     
122. Uchwała Nr 350.63.2020 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 25 września 2020 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego
na 2020 r.
     
123. Uchwała Nr 351.64.2020 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 9 października 2020 r. w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów za usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym      
124. Uchwała Nr 352.64.2020 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 9 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego wyłonienia jednostki usuwającej pojazdy z drogi oraz przechowującej pojazdy na parkingu strzeżonym      
125. Uchwała Nr 353.64.2020 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 9 października 2020 r. w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2020 roku      
126. Uchwała Nr 354.64.2020 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 9 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3727W Ligowo - granica województwa - (Skępe)      
127. Uchwała Nr 355.64.2020 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 9 października 2020 r. w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na rok 2021"      
128. Uchwała Nr 356.64.2020 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 9 października 2020 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sierpcu      
129. Uchwała Nr 357.64.2020 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 9 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie aktywów trwałych ruchomych przez Samodzielny Publiczny Zespól Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu      
130. Uchwała Nr 358.64.2020 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 9 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie na czas określony wynoszący 4 lata hali sportowej w budynku szkoły na nieruchomości oddanej w trwały zarząd Liceum Ogólnokształcącego w Sierpcu      
131. Uchwała Nr 359.64.2020 r. Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 9 października 2020 r. w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Sierpeckiego na lata 2020-2035
     
132. Uchwała Nr 360.64.2020 r. Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 9 października 2020 r. w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwalę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2020 r.      
133. Uchwała Nr 361.64.2020 r. Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 9 października 2020 r.  w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Przemyskiego na realizację zadania związanego z pokryciem kosztów usuwania skutków nawałnic      
134.

Uchwała Nr 362.65.2020

Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 16 października 2020 r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Sierpeckiego na lata 2020-2035
     
135. Uchwała Nr 363.65.2020 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 16 października 2020 r. w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2020 r.      
136. Uchwała Nr 364.66.2020 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 19 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3719W (Czumsk Duży) - granica województwa - droga (Gójsk - Szczutowo), gm. Szczutowo      
137. Uchwała Nr 365.66.2020  Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 19 października 2020 r. w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu w Sierpcu informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Sierpecki w roku szkolnym 2019/2020      
138. Uchwała Nr 366.66.2020 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 19 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. Sukcesywny zakup i dostawa artykułów spożywczych do stołówki Zespołu Szkół Nr l i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sierpcu w 2021 r.      
139. Uchwała Nr 367.66.2020 Zarządu Powiatu w Sierpcu z 19 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na usługę prowadzenia kuchni dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie
na okres od l lutego 2021 roku do 31 stycznia 2022 roku.
     
140. Uchwała Nr 368.66.2020 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 19 października 2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rzeczowo-finansowego samorządu powiatowego o zadaniach zrealizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w okresie trzech kwartałów 2020 r.      
141. Uchwała Nr 369.67.2020 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 20 października 2020 r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczenia woli w sprawach majątkowych w imieniu powiatu.      
142. Uchwała Nr 370.67.2020 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 20 października 2020 r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu Sierpeckiego w zakresie dotyczącym funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Sierpcu      
143. Uchwała Nr 371.68.2020 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 22 października 2020 r. w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu oraz zwołania jej pierwszego posiedzenia      
144. Uchwała Nr 372.69.2020 Zarządu powiatu w Sierpcu z dnia 28 października 2020r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3727W Ligowo - granica województwa - (Skępe).      
145. Uchwała Nr 373.69.2020 Zarządu powiatu w Sierpcu z dnia 28 października 2020r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawne, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w Powiecie Sierpeckim w 2021r.      
146. 374.69.2020 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 28 października 2020r. w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w Powiecie Sierpeckim w 2021r.      
147. 375.70.2020 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 12 listopada 2020r. w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Sierpeckiego w wysokości wyższej niż określona w art. 25 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.      
148. 376.70.2020 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 12 listopada 2020r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Sylwii Moniki Dąbrowskiej nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.      
149. 377.70.2020 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 12 listopada 2020r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w Powiecie Sierpeckim w 2021 roku.      
150. 378.70.2020 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 12 listopada 2020r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2021r. oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2021-2035.      
151. 379.71.2020 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 20 listopada 2020r. w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za I i II kwartał 2020 roku narastająco      
152. 380.71.2020 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 20 listopada 2020r. w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały dotyczącej utworzenia Dziennego Domu „Senior+ w Szczutowie      
153. 381.71.2020 r. Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 20 listopada 2020 r. 

 

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie      
154. 382.71.2020 r. Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 20 listopada 2020 r.  w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2020-2035      
155. 383.71.2020 r. Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 20 listopada 2020 r.  w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2020 r.      
156. 384.71.2020 r. Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 20 listopada 2020 r.  w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - Zespół Klasztorny należący do Opactwa Sióstr Benedyktynek w Sierpcu, w skład którego wchodzą: kościół pw. Wniebowzięcia NMP, murowany klasztor Opactwa Sióstr Benedyktynek z 1720r. i dzwonnica z końca XVII w.      
157. 385.71.2020 r. Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 20 listopada 2020 r.  w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu oświadczenia Rady Powiatu w Sierpcu w sprawie przyznania tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego dla „ Banku Żywności w Płocku”      
158. 386.72.2020 r. Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 30 listopada 2020 r.  w sprawie wyboru oferty na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w Powiecie Sierpeckim w 2020 roku      
159. 387.72.2020 r. Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 30 listopada 2020 r.  zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2020 r.      
160. Uchwała Nr 388.73.2020 r. Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 10 grudnia 2020 r.  w sprawie udzielenia kary porządkowej Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu      
161. Uchwała Nr 389.73.2020 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 10 grudnia 2020r. w sprawie wyboru instytucji finansowej, z którą Starostwo Powiatowe w Sierpcu
i jednostki organizacyjne Powiatu Sierpeckiego zawrą umowy o zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi
     
162. Uchwała Nr 390.73.2020 Zarządu powiatu w Sierpcu z dnia 10 grudnia 2020r. w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego
na 2020 r.
     
163. Uchwała Nr 391.74.2020 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. Organizacja kształcenia praktycznego w Królestwie Hiszpanii w ramach projektów mobilności dla uczniów i uczennic Zespołu Szkól Nr l i Zespołu Szkół Nr 2 w Sierpcu      
164. Uchwała Nr 392.74.2020 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu      
165. Uchwała Nr 393.74.2020 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu Sierpeckiego na lata 2021-2023      
166. Uchwała Nr 394.74.2020 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 22 grudnia 2020r. w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie upoważnienia w 2021 roku Zarządu Powiatu do zatwierdzania projektów konkursowych i systemowych zgłaszanych przez Powiat Sierpecki oraz do wyrażania zgody na uczestnictwo Powiatu Sierpeckiego w roli partnera w projektach konkursowych i systemowych zgłaszanych przez inne podmioty      
167. Uchwała Nr 395.74.2020 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 22 grudnia 2020r. w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwalę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2020-2035      
168. Uchwała Nr 396.74.2020 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 22 grudnia 2020r. w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2020 r.      
169. Uchwała Nr 397.74.2020 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 22 grudnia 2020r. w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie ustalenia wydatków budżetu Powiatu Sierpeckiego, które nie wygasają z upływem 2020 roku oraz określenia planu finansowego i terminu dokonania tych wydatków      
170. Uchwała Nr 398.75.2020 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 31 grudnia 2020r. w sprawie odrzucenia sprzeciwu Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu od zastosowanej wobec niego kary porządkowej      
171. Uchwała Nr 399.75.2020 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 31 grudnia 2020r. w sprawie planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19      
Załączone pliki:
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Sekulska Danuta
  • Data dodania: 2020-06-19 15:40:19
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-06-21 08:51:40
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Sekulska Danuta
  • Data dodania: 2020-06-19 15:43:02
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-06-21 08:51:40
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Sekulska Danuta
  • Data dodania: 2020-11-13 12:00:11
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-06-21 08:51:40
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sekulska Danuta
 • Data udostępnienia w BIP: 2020-01-14 07:00:47
 • Informacja zaktualizowana przez: Piotrowska Magdalena
 • Data ostatniej aktualizacji: 2022-06-21 08:51:40
 • Liczba odsłon: 4565
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 9556872]

przewiń do góry