L.P.NUMER CHWAŁY


TREŚĆ UCHWAŁY

  1


 2.

 3.

1.

Uchwała Nr 649.123.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 5 stycznia 2018r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3715W Ligowo - Mochowo.

zm. Uchwałą Nr 694.131.2018 z dnia 1 marca 2018r.
2.

Uchwała Nr 650.123.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 5 stycznia 2018r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3724W Żochowo - Gójsk na terenie gm. Szczutowo.
3.

Uchwała Nr 651.123.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 5 stycznia 2018r.
w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu
4.

Uchwała Nr 652.123.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 5 stycznia 2018r.
w sprawie przyjęcie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.

zm. Uchwałą Nr 699.132.2018r. z dnia 9 marca 2018r.
5.

Uchwała Nr 653.123.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 5 stycznia 2018r.
w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu do realizacji projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sierpeckim (III) w ramach Osi priorytetowej I osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) 2014-2020.
6.

Uchwała Nr 654.123.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 5 stycznia 2018r.
w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu do realizacji projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sierpeckim (III) w ramach Osi priorytetowej  I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) 2014-2020.
7.

Uchwała Nr 655.123.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 5 stycznia 2018r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. Organizacja kształcenia praktycznego u pracodawców w Królestwie Hiszpanii w ramach projektów mobilności dla uczniów i uczennic Zespołu Szkół nr 1 i Zespołu Szkół nr 2 w Sierpcu.
8.

Uchwała Nr 656.123.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 5 stycznia 2018r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2018r.
9.

Uchwała Nr 657.124.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 9 stycznia 2018r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach na terenie powiatu sierpeckiego.
10.

Uchwałą Nr 658.124.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 9 stycznia 2018r.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas określony dłuższy niż 3 lata części pomieszczeń w budynku szkoły na nieruchomości oddanej w trwały zarząd Liceum Ogólnokształcącemu w Sierpcu.
11.

Uchwała Nr 659.124.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 9 stycznia 2018r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów najmu na czas określony dłuższy niż 3 lata części pomieszczeń w budynku szkoły na nieruchomości oddanej w trwały zarząd Liceum Ogólnokształcącemu w Sierpcu.
12.

Uchwała Nr 660.124.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 9 stycznia 2018r.
w sprawie upoważnienia do składania oświadczenia woli w sprawach majątkowych w i mieniu powiatu.

Traci moc Uchwała Nr 96.22.2015
z dnia 28 maja 2015r.
13.

Uchwała Nr 661.125.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 18 stycznia 2018r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie uchwalenia Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 2018-2020.
14.

Uchwała Nr 662.125.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 18 stycznia 2018r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
15.

Uchwała Nr 663.125.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 18 stycznia 2018r.
w sprawie przeprowadzenia analizy poniesionych w 2017r. wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki.
16.

Uchwała Nr 664.125.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 18 stycznia 2018r.
w sprawie przedłożenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki w roku 2017.
17.

Uchwała Nr 665.125.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 18 stycznia 2018r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych Powiatu Sierpeckiego przez organizacje pozarządowe.
18.

Uchwała Nr 666.125.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 18 stycznia 2018r.
w sprawie uchwalenia ,,Regulaminu pracy komisji konkursowych powołanych do oceny ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na wykonanie zadań publicznych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego dofinansowanych z budżetu Powiatu Sierpeckiego".
19.

Uchwała Nr 667.125.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 18 stycznia 2018r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu oraz zwołania jej pierwszego posiedzenia.
 
20.

Uchwała Nr 668.125.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 18 stycznia 2018r.
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Zespołu Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu do projektu ,,Zagraniczna praktyka uczniów z Mechanika" realizowanego w ramach Programu Erasmus+ oraz upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Sierpcu.
21.

Uchwała Nr 669.125.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 18 stycznia 2018r.
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Zespołu Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu do projektu ,,Z Ekomikiem w europejską przygodę" realizowanego w ramach Programu Erasmus+ oraz upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Sierpcu.
22.

Uchwała Nr 670.125.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 18 stycznia 2018r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. Dostawa paliw płynnych w 2018 roku do pojazdów samochodowych wykorzystywanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Sierpeckiego.
23.

Uchwała Nr 671.125.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 18 stycznia 2018r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2018r.
24.

Uchwała Nr 672.125.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 18 stycznia 2018r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - Kościół parafialny w Łukomiu pw. św. Katarzyny, drewniany z 1761r. Rozbudowany około 1881r. oraz dzwonnica drewniana 1872r.
25.

Uchwała Nr 673.125.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 18 stycznia 2018r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - Zespół Klasztorny należący do Opactwa Sióstr Benedyktynek w Sierpcu, w skład którego wchodzą: kościół pw. Wniebowzięcia NMP, murowany klasztor Opactwa Sióstr Benedyktynek z 1720r. i dzwonnica z końca XVIII w.
26.

Uchwała Nr 674.125.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 18 stycznia 2018r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Sierpcu.

zm do Uchwały Nr 400.81.2016 z dnia 26 października 2016r.
27.

Uchwała Nr 675.125.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 18 stycznia 2018r.
w sprawie przyjęcia planu pracy Zarządu Powiatu w Sierpcu na rok 2018.
28

Uchwała Nr 676.125.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 25 stycznia 2018r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3759W Szumanie - Bielsk na długości 2.278km.

zm. Uchwały Nr 695.131.2018 z dnia 1 marca 2018r.
29.

Uchwała Nr 677.125.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 25 stycznia 2018r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. Dostawa oleju opałowego w 2018r. dla potrzeb jednostek organizacyjnych Powiatu Sierpeckiego.
30.

Uchwała Nr 678.126.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 29 stycznia 2018r.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w drodze bezprzetargowej na czas określony nie dłuższy niż 3 lata pomieszczenie w budynku szkoły na nieruchomości oddanej w trwały zarząd Liceum Ogólnokształcącemu w Sierpcu.
31.

Uchwała Nr 679.128.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 7 lutego 2018r.
w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na przebudowę drogi powiatowej nr 5201W relacji Bonisław - Kędzierzyn na odcinku od km 13+328,96 km do km 16+340 gm. Gozdowo.
32.

Uchwała Nr 680.128.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 7 lutego 2018r.
w sprawie przyjęcia Sprawozdania z wykonania Rocznego Programu Działania Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu za 2017r.
33.

Uchwała Nr 681.128.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 7 lutego 2018r.
w sprawie upoważnienia p. o  Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu do realizacji projektu Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie sierpeckim (II) w ramach Osi Priorytetowej VIII Rozwój rynku pracy, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

34.

Uchwała Nr 682.128.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 7 lutego 2018r.
w sprawie upoważnienia p. o Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu do realizacji projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sierpeckim (III) w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) 2014-2020.
35.

Uchwała Nr 683.128.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 7 lutego 2018r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych Powiatu Sierpeckiego przez organizacje pozarządowe.
36.

Uchwała Nr 684.128.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 7 lutego 2018r.
w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu Sierpeckiego w zakresie dotyczącym funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Sierpcu.

Traci moc uchwała Nr 109.24.2015 z dnia 17 czerwca 2015r.
37.

Uchwałą Nr 685.129.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 20 lutego 2018r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.
38.

Uchwała Nr 686.129.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 20 lutego 2018r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej  Powiatu Sierpeckiego na lata 2018-2034.
39.

Uchwała Nr 687.129.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 20 lutego 2018r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2018r.
40.

Uchwała Nr 688.130.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 22 lutego 2018r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu za 2017r.
41.

Uchwała Nr 689.130.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 22 lutego 2018r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Sierpeckim.
42.


Uchwała Nr 690.130.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 22 lutego 2018r.

w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie samochodu Powiatowego Domu Dzieci w Szczutowie  na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu.
43.


Uchwała Nr 691.130.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 22 lutego 2018r.

w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie samochodu Powiatowego Zespołu Jednostek Budżetowych w Sierpcu na rzecz Powiatowego Domu Dzieci w Szczutowie.
44.


Uchwała Nr 692.130.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 22 lutego 2018r.

w sprawie ustalenia wysokości podstawowej kwoty dotacji przypadającej w roku 2018 na jednego ucznia publicznej i niepublicznej szkoły, w której realizowany jest obowiązek szkolny lub nauki, prowadzonej przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.
45.

Uchwała Nr 693.131.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 1 marca 2018r.
zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2018r.
46.

Uchwała Nr 694.131.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 1 marca 2018r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3715W Ligowo - Mochowo.
47.

Uchwała Nr 695.131.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 1 marca 2018r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3759W Szumanie - Bielsk na długości 2.278km.
48.

Uchwała Nr 696.132.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 9 marca 2018r.
w sprawie wykazu  nieruchomości stanowiących własność Powiatu Sierpeckiego położonych w obrębach Studzieniec i Rachocin gm. Sierpc przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.
49.

Uchwała Nr 697.132.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 9 marca 2018r.
w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Sierpeckiego przez organizacje pozarządowe w roku 2018.

zm. Uchwałą Nr 700.133.2018 z dnia 13 marca 2018r.
50.

Uchwała Nr 698.132.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 9 marca 2018r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego wyłonionemu w przetargu nieograniczonym wykonawcy hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu na roboty budowlane polegające na podłączeniu hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu do miejskiej sieci wodno- kanalizacyjnej oraz poprawieniu standardu wykonania hali poprzez zastosowanie stolarki aluminiowej zamiast PCV przewidzianej w projekcie budowlanym.
51.

Uchwała Nr 699.132.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 9 marca 2018r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.  

zm. Uchwały 652.123.2018 z dnia 5 stycznia 2018r.
52.

Uchwała Nr 700.133.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 13 marca 2018r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Sierpeckiego przez organizacje pozarządowe w roku 2018.
53.

Uchwała Nr 701.134.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 22 marca 2018r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu za rok 2017 oraz wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
54.

Uchwała Nr 702.134.2018
Zarządu powiatu w Sierpcu
z dnia 22 marca 2018r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych, przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2018r.
55.

Uchwała Nr 703.134.2018
Zarządu powiatu w Sierpcu
z dnia 22 marca 2018r.
w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki na rok 2018.
56.

Uchwała Nr 704.134.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 22 marca 2018r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, udzielania i rozmiaru obniżek godzin dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli wymienionych w art 42 ust 7pkt 3 ustawy Karta Nauczyciela.
57.

Uchwała Nr 705.134.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 22 marca 2018r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki. 
58.

Uchwała Nr 706.134.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 22 marca 2018r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki.
59.