(wyciąg z Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Sierpcu)
Tryb  tworzenia projektów aktów prawnych
    § 29.

Zasady niniejsze dotyczą opracowania projektów prawnych:

  1) Rady Powiatu
  2) Zarządu Powiatu
  3) Starosty Sierpeckiego 

 § 30.

W Starostwie prawo występowania z wnioskiem o wydanie aktu prawnego przysługuje: Staroście, Wicestaroście, Sekretarzowi, Skarbnikowi  i Naczelnikom Wydziałów.

 § 31.

 1. Akty prawne wydawane są na podstawie upoważnienia zawartego  w ustawach i przepisach  wykonawczych do ustaw, a także na podstawie przepisów ogólno-kompetencyjnych w sprawach realizacji określonych zadań lub ustalania sposobu postępowania.
 2. Projekty aktów prawnych opracowują w ramach swojej właściwości, uzgadniają i wnoszą pod obrady Zarządu- Naczelnicy Wydziałów.
 3. Za stronę prawną i redakcyjną projektów aktów prawnych odpowiedzialni są radcowie prawni.
 4. Opracowujący projekt aktu prawnego: 1) przygotowuje  go według zasad techniki prawodawczej określonych  w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 20 czerwca 2002r.   w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. Nr 100, poz. 908); 2) załącza do niego uzasadnienie zawierające przedstawienie stanu  w dziedzinie objętej normowaniem, w celu wydania aktu oraz przewidywanych skutków społecznych, gospodarczych i finansowych spowodowanych wejściem w życie aktu prawnego; 3) uzgadnia go:                                                                                                                                          -  w sprawach finansowych – ze Skarbnikiem,                                                                         -  pod względem prawnym i redakcyjnym- z radcą prawnym;                                                4) przedstawia go Sekretarzowi celem przekazania do rozpatrzenia przez Zarząd.

5. Sekretarz weryfikuje projekt aktu prawnego i w przypadku, gdy nie odpowiada on wymaganiom określonym w niniejszym regulaminie zwraca do poprawienia.

§ 32.

 1. Projekty uchwał Rady opiniuje i przedstawia Radzie Zarząd za pośrednictwem Biura Rady i Zarządu Powiatu.
 2. Materiały, które radni powinni otrzymać wraz z zawiadomieniem o sesji- Zarząd dostarcza do Biura Rady i Zarządu Powiatu w terminie o 3 dni wcześniejszym od terminu doręczenia w/w dokumentów radnym, jaki przewiduje Statut.
 3. W przypadku wniosków Zarządu o podjęcie uchwały Rady - Przewodniczący może wyznaczyć referenta projektu uchwały, który odpowiada za należyte przedstawienie projektu komisjom i na sesji Rady.
 4. Projekty uchwał Rady  przed ich rozpatrzeniem Biuro i Zarządu Powiatu przedkłada do zaopiniowania właściwym komisjom Rady. Biuro Rady współpracuje w tym zakresie z kierownikami odpowiednich wydziałów Starostwa lub kierownikami jednostek organizacyjnych powiatu, którzy są obowiązani uczestniczyć na każdym etapie tworzenia aktu.

  § 33.

 1. Starosta  wydaje następujące akty prawne:                                                                      a) zarządzenia i decyzje -  jako akty kierowania wewnętrznego w Starostwie;                        b)  zarządzenia i decyzje wynikające ze zwierzchnictwa służbowego Starosty nad kierownikami jednostek organizacyjnych powiatu oraz powiatowych służb, inspekcji i straży.
 2. Przy opracowaniu aktów Starosty zasady tworzenia aktów prawnych określone w niniejszym regulaminie stosuje się odpowiednio.
 3. Rejestr aktów Starosty prowadzi Wydział Organizacji i Nadzoru.
 4. Wydział Organizacji i Nadzoru po zarejestrowaniu aktu prawnego przekazuje kopię Wydziałowi odpowiedzialnemu za jego wykonanie.

  § 34.

 1. Rejestry i zbiory aktów prawnych Rady i Zarządu prowadzi Biuro Rady  i Zarządu Powiatu.
 2. Pozostałe rejestry i zbiory prowadzi Wydział Organizacji i Nadzoru.

§ 35.

  Naczelnik Wydziału odpowiedzialnego za wykonanie aktu obowiązany jest:

 1. powielić go w odpowiedniej liczbie egzemplarzy i rozesłać wydziałom Starostwa i  jednostkom organizacyjnym, na które nałożono obowiązki realizacji zadań, a także innym zainteresowanym podmiotom.
 2. niezwłocznie po rozesłaniu należy przekazać do wydziału prowadzącego rejestr aktu wykaz jednostek, którym akt prawny przesłano;
 3. podjąć wszelkie niezbędne czynności mające na celu zabezpieczenie realizacji aktu;
 4. prowadzić kontrolę realizacji aktu oraz składać sprawozdania lub informacje z ich wykonania.
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
 • Data udostępnienia w BIP: 2005-12-29 11:44:53
 • Informacja zaktualizowana przez: Piotrowska Magdalena
 • Data ostatniej aktualizacji: 2011-08-19 13:17:32
 • Liczba odsłon: 3419
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10647008]

przewiń do góry