Lp.

NUMER ZARZĄDZENIA,

DATA PODPISANIA

 

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

1.

Zarządzenie Nr 1/11

Starosty Sierpeckiego

z dnia 3.01.2011 r.

w sprawie powołania Zastępcy Pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych w Starostwie Powiatowym w Sierpcu

2.

Zarządzenie Nr 2/11

Starosty Sierpeckiego

z dnia 27.01.2011 r.

zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko referenta ds. obsługi kancelaryjnej i sekretariatu w Wydziale Organizacyjno - Administracyjnym

3.

Zarządzenie Nr 3/11

Starosty Sierpeckiego

z dnia 28.01.2011 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej

4.

Zarządzenie Nr 4/11

Starosty Sierpeckiego

z dnia 7.02.2011 r.

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie POKL.07.03.00-14-445/10 pn. Otwarte serca - przyjazny świat. Warsztaty dla stowarzyszenia "Szansa na życie"

5.

Zarządzenie Nr 5/11

Starosty Sierpeckiego

z dnia 7.02.2011 r.

w sprawie powołania komisji przekazania nieruchomości w trwały zarząd jednostce organizacyjnej Powiatu

6.

Zarządzenie Nr 6/11

Starosty Sierpeckiego

z dnia 7.02.2011 r.

w sprawie ustalenia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w powiecie sierpeckim na lata 2011 - 2013

zmienione Zarządzeniem ON 120.48.2011 z dn. 30.11.2011r.  

zmienione Zarządzeniem ON 120.3.2013 z dn. 11.01.2013r.

Zmienione Zarządzeniem Nr ON.120.64.2013 z dn. 20.12.2013r.

7.

Zarządzenie Nr 7/11

Starosty Sierpeckiego

z dnia 11.02.2011 r.

zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Uchylone Zarządzeniem Nr ON.120.52.2011 z dnia 7.12.2011r.

8.

Zarządzenie Nr 8/11

Starosty Sierpeckiego

z dnia 15.02.2011 r.

w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy dostawcy pn. Zakup samochodu służbowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Sierpcu

9.

Zarządzenie Nr 9/11

Starosty Sierpeckiego

z dnia 15.02.2011 r.

w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy dostawy pn. Dostawa w roku 2011 paliw płynnych do pojazdów samochodowych wykorzystywanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Sierpeckiego

zmienione Zarządzeniem Nr 11/11 z dn. 23.02.2011 r.

10.

Zarządzenie Nr 10/11

Starosty Sierpeckiego

z dnia 22.02.2011 r.

w sprawie powołania Powiatowej Komisji Konkursowej XIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem: "Powódź, pożar, dniem i nocą - straż przychodzi ci z pomocą"

11.

Zarządzenie Nr 11/11

Starosty Sierpeckiego

z dnia 23.02.2011 r.

zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania Komisji przetargowej  w celu wyłonienia wykonawcy dostawy pn. Dostawa w roku 2011 paliw płynnych do pojazdów samochodowych wykorzystywanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Sierpeckiego

12.

Zarządzenie Nr 12/11

Starosty Sierpeckiego

z dnia 24.02.2011 r.

w sprawie Procedury określającej sposób organizacji i zasady wykonywania kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Sierpcu i jednostkach organizacyjnych Powiatu Sierpeckiego oraz zasady jej koordynacji

Uchylone Zarządzeniem Nr ON.120.10.2014 z dnia 12.03.2014r.

13.

Zarządzenie Nr 13/11

Starosty Sierpeckiego

z dnia 24.02.2011 r.

w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Sierpcu - beneficjenta Programu Operacyjnego   Kapitał   Ludzki

Zmienione Zarządzeniem Nr ON.120.44.2012 z dnia 19.07.2012r.

14.

Zarządzenie Nr 14/11

Starosty Sierpeckiego

z dnia 3.03.2011 r.

w sprawie wskazania sposobów wykonywania czynności kancelaryjnych w celu dokumentowania przebiegu załatwiania spraw w Starostwie Powiatowym w Sierpcu

Uchylone Zarządzeniem Nr ON.120.40.2015 z dnia 4 sierpnia 2015r.

15.

Zarządzenie Nr OA.120.15.2011

 

Starosty Sierpeckiego

 

z dnia 11.03.2011 r.

w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Sierpcu

Uchylone Zarządzeniem Nr ON.120.39.2012 z dnia 25.05.2012 r.

16

Zarządzenie Nr OA.120.16.2011

Starosty Sierpeckiego

z dnia 11.03.2011 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz zakładowego planu kont dla budżetu Powiatu Sierpeckiego oraz Starostwa Powiatowego w Sierpcu

Uchylone Zarządzeniem Nr ON.120.25.2011 z dnia 8.07.2011 r.

17.

Zarządzenie Nr OA.120.17.2011

Starosty Sierpeckiego

z dnia 11.03.2011 r.

w sprawie ustalenia planu kontroli wewnętrznych w Starostwie Powiatowym w Sierpcu

18.

Zarządzenie Nr OA.120.18.2011

Starosty Sierpeckiego

z dnia 11.03.2011 r.

w sprawie ustalenia planu kontroli w powiatowych jednostkach organizacyjnych na rok 2011

zmienione Zarządzeniem Nr OA.120.26.2011 z dn. 31.03.2011 r.

19.

Zarządzenie Nr OA.120.19.2011

Starosty Sierpeckiego

z dnia 17.03.2011 r.

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia likwidacji wycofanych pieczęci i stempli

20.

Zarządzenie Nr OA.120.20.2011

Starosty Sierpeckiego

z dnia 21.03.2011 r.

w sprawie powołania komisji do dokonywania przeglądu dokumentacji niejawnej oznaczonej klauzulą "zastrzeżone" i "poufne" w Starostwie Powiatowym w Sierpcu oraz dokonania czynności związanych z likwidacją Kancelarii Tajnej

21.

Zarządzenie Nr OA.120.21.2011

Starosty Sierpeckiego

z dnia 22.03.2011 r.

w sprawie planu audytu wewnętrznego Powiatu Sierpeckiego na 2011 rok

22.

Zarządzenie Nr OA.120.22.2011

Starosty Sierpeckiego

z dnia 23.03.2011 r.

zmieniające Zarządzenie w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Sierpcu

Uchylone Zarządzeniem Nr ON.120.33.2011 z dnia 12.08.2011 r.

23.

Zarządzenie Nr OA.120.23.2011

Starosty Sierpeckiego

z dnia 28.03.2011 r.

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia archiwizacji dokumentów wyborczych do Rady Powiatu w Sierpcu

24.

Zarządzenie Nr OA.120.24.2011

Starosty Sierpeckiego

z dnia 30.03.2011 r.

w sprawie powołania Administratora Systemu w Starostwie Powiatowym w Sierpcu

Uchylone Zarządzeniem Nr ON.120.36.2012 z dnia 22.05.2012 r.

25.

Zarządzenie Nr OA.120.25.2011

Starosty Sierpeckiego

z dnia 30.03.2011 r.

w sprawie powołania Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego w Starostwie Powiatowym w Sierpcu

26.

Zarządzenie Nr OA.120.26.2011

Starosty Sierpeckiego

z dnia 31.03.2011 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu kontroli w powiatowych jednostkach organizacyjnych na rok 2011

27.

Zarządzenie Nr OA.120.27.2011

Starosty Sierpeckiego

z dnia 1.04.2011 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia do wykonywania wobec Starosty Sierpeckiego czynności z zakresu prawa pracy

Uchylone Zarządzeniem Nr ON.120.27.2013 z dnia 29.04.2013r.

28.

Zarządzenie Nr OA.120.28.2011

Starosty Sierpeckiego

z dnia 1.04.2011 r.

w sprawie powołania Zespołu zadaniowego do przygotowania wniosków na termomodernizację budynku Starostwa Powiatowego w Sierpcu i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sierpcu

29.

Zarządzenie Nr OA.120.29.2011

Starosty Sierpeckiego

z dnia 27.04.2011 r.

w sprawie powołania Koordynatora CAF, osoby wspierającej Koordynatora CAF oraz Grupy Samooceny w Starostwie Powiatowym w Sierpcu

30.

Zarządzenie Nr OA.120.30.2011

Starosty Sierpeckiego

z dnia 29.04.2011 r.

w sprawie powołania Powiatowej Komisji Konkursowej na opracowanie projektu "Witacza" dla powiatu sierpeckiego pod patronatem Starosty Sierpeckiego

     

1.

Zarządzenie Nr ON.120.1.2011

Starosty Sierpeckiego

z dnia 13.05.2011 r.

w sprawie powołania osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie konkursu ekologicznego
 
2.

Zarządzenie Nr ON.120.2.2011

 

Starosty Sierpeckiego

 

z dnia 16.05.2011 r.

zmieniające Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych
zmienione Zarządzeniem Nr ON.120.5.2012 z dnia 26.01.2012r.
Uchylone Zarządzeniem Nr ON.120.27.2014 z d nia 15 maja 2014r.  
 
3.

Zarządzenie Nr ON.120.3.2011

Starosty Sierpeckiego

z dnia 23.05.2011 r.

zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania i funkcjonowania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego
 
4.

Zarządzenie Nr ON.120.4.2011

Starosty Sierpeckiego

z dnia 27.05.2011 r.

w sprawie wprowadzenia "Planu ochrony informacji niejawnych" w Starostwie Powiatowym w Sierpcu
 
5.

Zarządzenie Nr ON.120.5.2011

Starosty Sierpeckiego

z dnia 03.06.2011 r.

w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu wyłonienie wykonawcy usługi pn. modernizacji ewidencji gruntów i budynków w gminie Gozdowo, w gminie Sierpc oraz Zawidz dot. usunięcia niezgodności klaso-użytków wymienionych w załącznikach Nr 1, Nr 2, Nr 3 aktualizacji wpisów dotyczących władania drogami publicznymi, wojewódzkimi, powiatowymi i gminnymi oraz aktualizacji wpisów (część podmiotowa) dla pozostałych nieruchomości Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego
 
6.

 

Zarządzenie Nr ON.120.6.2011

Starosty Sierpeckiego

z dnia 16.06.2011 r.

w sprawie przeprowadzania badania zużycia paliwa przez pojazd służbowy Starostwa Powiatowego w Sierpcu
 
 
7.

Zarządzenie Nr ON.120.7.2011

Starosty Sierpeckiego

z dnia 24.06.2011 r.

w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy usługi pn. Zaciągnięcie kredytu bankowego w celu sfinansowania deficytu budżetowego w roku 2011
uchylone Zarządzeniem Nr ON.120.37.2011 z dnia 24.08.2011r.

8.

Zarządzenie Nr ON.120.8.2011

Starosty Sierpeckiego

z dnia 29.06.2011 r.

w sprawie ustalenia limitu korzystania ze służbowych telefonów komórkowych przez kadrę kierowniczą oraz pozostałych pracowników Starostwa Powiatowego w Sierpcu
zmienione Zarządzeniem ON.120.27.2011 z dn.3.08.2011r.
uchylone Zarządzeniem Nr ON.120.1.2012 z dnia 19.01.2012r.

9.

Zarządzenie Nr ON.120.9.2011

Starosty Sierpeckiego

z dnia 04.07.2011 r.

w sprawie odwołania wyznaczonej jednostki usuwającej pojazdy z drogi

10.

Zarządzenie Nr ON.120.10.2011

Starosty Sierpeckiego

z dnia 04.07.2011 r.

w sprawie odwołania wyznaczonego parkingu strzeżonego

11.

Zarządzenie Nr ON.120.11.2011

Starosty Sierpeckiego

z dnia 04.07.2011 r.

w sprawie odwołania wyznaczonego parkingu strzeżonego

12.

Zarządzenie Nr ON.120.12.2011

Starosty Sierpeckiego

z dnia 04.07.2011 r.

w sprawie odwołania wyznaczonego parkingu strzeżonego

13.

Zarządzenie Nr ON.120.13.2011

Starosty Sierpeckiego

z dnia 04.07.2011 r.

w sprawie odwołania wyznaczonego parkingu strzeżonego

14.

Zarządzenie Nr ON.120.14.2011

Starosty Sierpeckiego

z dnia 04.07.2011 r.

w sprawie odwołania wyznaczonego parkingu strzeżonego 

15.

Zarządzenie Nr ON.120.15.2011

Starosty Sierpeckiego

z dnia 04.07.2011 r.

w sprawie odwołania wyznaczonej jednostki usuwającej pojazdy z drogi
16.

Zarządzenie Nr ON.120.16.2011

Starosty Sierpeckiego

z dnia 04.07.2011 r.

w sprawie odwołania wyznaczonej jednostki usuwającej pojazdy z drogi

17.

Zarządzenie Nr ON.120.17.2011

Starosty Sierpeckiego

z dnia 04.07.2011 r.

w sprawie odwołania wyznaczonej jednostki usuwającej pojazdy z drogi

18.

Zarządzenie Nr ON.120.18.2011

Starosty Sierpeckiego

z dnia 04.07.2011 r.

w sprawie odwołania wyznaczonej jednostki usuwającej pojazdy z drogi

19.

Zarządzenie Nr ON.120.19.2011

Starosty Sierpeckiego

z dnia 04.07.2011 r.

w sprawie powołania Komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Naczelnika Wydziału Oświaty i Zdrowia w Wydziale Oświaty i Zdrowia

20.

Zarządzenie Nr ON.120.20.2011

Starosty Sierpeckiego

z dnia 07.07.2011 r.

w sprawie szczegółowego wykazu zadań i kompetencji wydziałów Starostwa Powiatowego w Sierpcu
uchylone Zarządzeniem Nr ON.120.11.2012 z dnia  27.02.2012r.

21.

Zarządzenie Nr ON.120.21.2011

Starosty Sierpeckiego

z dnia 07.07.2011 r.

w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w powiecie sierpeckim

zmienione Zarządzeniem ON 120.14.2013 z dn. 19.02.2013r.
Uchylone Zarządzeniem Nr ON.120.61.2014 z dnia 30 grudnia 2014r.

22.

Zarządzenie Nr ON.120.22.2011

Starosty Sierpeckiego

z dnia 07.07.2011 r.

w sprawie ustalenia normy maksymalnego zużycia paliwa w eksploatacji samochodu osobowego Ford Mondeo - będącego własnością Starostwa Powiatowego w Sierpcu 
Uchylone Zarządzeniem Nr ON.120.27.2017 z dnia 29.06.2017r.

23.

Zarządzenie Nr ON.120.23.2011

Starosty Sierpeckiego

z dnia 08.07.2011 r.

w sprawie przeprowadzenia kontroli na wszystkich stanowiskach pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Sierpcu

24.

Zarządzenie Nr ON.120.24.2011

Starosty Sierpeckiego

z dnia 08.07.2011 r.

w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy usługi pn. Opracowanie dokumentacji geodezyjnej do założenia ksiąg wieczystych lub zasiedzenia po scaleniach i wymianach gruntów wykonywanych w latach 70-tych i 80-tych XX wieku na terenie gminy Zawidz 

25.

Zarządzenie Nr ON.120.25.2011

Starosty Sierpeckiego

z dnia 08.07.2011 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz zakładowego planu kont dla budżetu Powiatu Sierpeckiego oraz Starostwa Powiatowego w Sierpcu
Uchylone Zarządzeniem ON.120.30.2011  dn.5.08.2011r.

26.

Zarządzenie Nr ON.120.26.2011

Starosty Sierpeckiego

z dnia 29.07.2011 r.

w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn. Dostawa i montaż windy dla niepełnosprawnych przy budynku Starostwa Powiatowego w Sierpcu

27.

Zarządzenie Nr ON.120.27.2011

Starosty Sierpeckiego

z dnia 03.08.2011 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia limitu korzystania ze służbowych telefonów komórkowych przez kadrę kierowniczą oraz pozostałych pracowników Starostwa Powiatowego w Sierpcu
uchylone Zarządzeniem Nr ON.120.1.2012 z dnia 19.01.2012r.

28.

Zarządzenie Nr ON.120.28.2011

Starosty Sierpeckiego

z dnia 03.08.2011 r.

w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych pn. Utwardzenie placu przy budynku Starostwa Powiatowego w Sierpcu

29.

Zarządzenie Nr ON.120.29.2011

Starosty Sierpeckiego

z dnia 05.08.2011 r.

w sprawie wyznaczenia na organizatora rodzinnej pieczy zastępczej - jednostki organizacyjnej - Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie       w Sierpcu

30.

Zarządzenie Nr ON.120.30.2011

Starosty Sierpeckiego

z dnia 05.08.2011 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz zakładowego planu kont dla budżetu Powiatu Sierpeckiego oraz Starostwa Powiatowego w Sierpcu 
Uchylone Zarządzeniem Nr ON.120.23.2012 z dnia 30.03.2012r.

31.

Zarządzenie Nr ON.120.31.2011

Starosty Sierpeckiego

z dnia 09.08.2011 r.

w sprawie udostępnienia monitorowanych pomieszczeń Starostwa Powiatowego w Sierpcu
Uchylone Zarządzeniem Nr ON.120.14.2012 z dnia 01.03.2012r.

32.

Zarządzenie Nr ON.120.32.2011

Starosty Sierpeckiego

z dnia 10.08.2011 r.

w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego       w Sierpcu 
Uchylone Zarządzeniem Nr ON.120.48.2012 z dnia 3.08.2012r.

33

Zarządzenie Nr ON.120.33.2011

Starosty Sierpeckiego

z dnia 12.08.2011r.

w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Sierpcu

Uchylone Zarządzeniem Nr ON.120.28.2012 z dnia 24.04.2012r.

34.

Zarządzenie Nr ON.120.34.2011

Starosty Sierpeckiego

z dnia 17.08.2011r.

w sprawie Regulaminu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Sierpcu
zmienione zarządzeniem Nr ON.120.41.2012 z dnia 20.06.2012r.
Uchylone Zarządzeniem Nr ON.120.26.2014 z d nia 15 maja 2014r.

35.

Zarządzenie Nr ON.120.35.2011

Starosty Sierpeckiego

z dnia 19.08.2011r.

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania likwidacji składników mienia Starostwa Powiatowego w Sierpcu
Uchylone Zarządzeniem Nr ON.120.47.2012 z dnia 3.08.2012r.

36.

Zarządzenie Nr ON.120.36.2011

Starosty Sierpeckiego

z dnia 19.08.2011r.

w sprawie powołania osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie konkursu ekologicznego pn. "Odgadnij hasło"

37.

Zarządzenie Nr ON.120.37.2011

Starosty Sierpeckiego

z dnia 24.08.2011r.

w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy usługi pn. Zaciągnięcie kredytu bankowego w celu sfinansowania deficytu budżetowego w roku 2011

38.

Zarządzenie Nr ON.120.38.2011

Starosty Sierpeckiego

z dnia 01.09.2011r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu na najpiękniejszy wieniec dożynkowy pn. "Ekologia w rolnictwie"

39.

Zarządzenie Nr ON.120.39.2011

Starosty Sierpeckiego

z dnia 26.09.2011r.

zmieniające Zarządzenie w sprawie Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów Starostwa Powiatowego w Sierpcu

U chylone Zarządzeniem Nr ON.120.13.2014 z dn. 13.03.2014r.


40.

Zarządzenie Nr ON.120.40.2011

Starosty Sierpeckiego

z dnia 28.09.2011r.

w sprawie powołania Komisji przyznającej Nagrodę Starosty dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych prze Powiat Sierpecki

41.

Zarządzenie Nr ON.120.41.2011

Starosty Sierpeckiego

z dnia 26.10.2011r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia Powiatowego konkursu ekologicznego pn." Zbieramy zużyte baterie"

42.

Zarządzenie Nr ON.120.42.2011

Starosty Sierpeckiego 

z dnia 10.11.2011r.

w sprawie powołania Komisji Odbioru Prac Geodezyjnych objętych umową Nr G.6641.5.2011


43.
 

Zarządzenie Nr ON.120.43.2011

 

Starosty Sierpeckiego 

z dnia 10.11.2011r.

w sprawie powołania komisji do przejęcia nieruchomości położonej w obrębie Szczutowo gm. Szczutowo na rzecz Skarbu Państwa

44.

Zarządzenie Nr ON.120.44.2011

 

Starosty Sierpeckiego 

z dnia 24.11.2011r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej składników majątku Starostwa Powiatowego w Sierpcu
zmienione Zarządzeniem Nr ON.120.50.2011 z dnia 7.12.2011r.

45.

Zarządzenie Nr ON.120.45.2011

 

Starosty Sierpeckiego 

z dnia 24.11.2011r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej składników majątku obrotowego Starostwa Powiatowego w Sierpcu

46.

Zarządzenie Nr ON.120.46.2011

 

Starosty Sierpeckiego 

z dnia 24.11.2011r.
w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy usługi pn. Usuwanie pojazdów z drogi oraz przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym

47.

Zarządzenie Nr ON.120.47.2011

 

Starosty Sierpeckiego 

z dnia 28.11.2011r.
w sprawie szczegółowych zasad postępowania w procesie oceny pracy dyrektora szkoły lub placówki oświatowej, dla której organem prowadzącym jest Powiat Sierpecki

48.

Zarządzenie Nr ON.120.48.2011
Starosty Sierpeckiego

z dnia 30.11.2011r.

zmieniające Zarządzenie w sprawie ustalenia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w powiecie sierpeckim na lata 2011 - 2013
zmienione Zarządzeniem ON 120.3.2013 z dn. 11.01.2013r.
Zmienione Zarządzeniem Nr ON.120.64.2013 z dn. 20.12.2013r.
49 .

 

Zarządzenie Nr ON.120.49.2011
Starosty Sierpeckiego

z dnia 05.12.2011r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników aktywów Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii powierzonych Starostwu Powiatowemu w Sierpcu
50.

Zarządzenie Nr ON.120.50.2011
Starosty Sierpeckiego

z dnia 07.12.2011r.

zmieniające Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej składników majątku Starostwa Powiatowego w Sierpcu
51.

Zarządzenie Nr ON.120.51.2011
Starosty Sierpeckiego

z dnia 07.12.2011r.

w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Sierpcu
zmienione Zarządzeniem Nr ON.120.2.2015 z dnia 16 stycznia 2015r.
zmienione Zarządzeniem ON.120.44.2016 z dnia 7.09.2016 r.
zmienione Zarządzeniem ON.120.8.2017 z dnia 27 stycznia 2017r.
zmienione Zarządzeniem ON.120.11.2018 z dnia 8.02.2018r.  
zmienione Zarządzeniem Nr ON.120.23.2018 z dnia 6.04.2018 r.

uchylone Zarządzeniem nr ON.120.56.2020 z dnia 4.11.2020 r.

52.

Zarządzenie Nr ON.120.52.2011
Starosty Sierpeckiego

z dnia 07.12.2011r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w powiecie sierpeckim
Uchylone Zarządzeniem Nr ON.120.61.2014 z dnia 30 grudnia 2014r.
53.

Zarządzenie Nr ON.120.53.2011
Starosty Sierpeckiego

z dnia 20.12.2011r.

w sprawie zmiany wymiaru czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Sierpcu w miesiącu grudniu 2011r.
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Anna Łukasiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-01-11 11:19:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Trzeciak Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-12-03 13:57:44
  • Liczba odsłon: 9620
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 9925656]

przewiń do góry