Lp.

NUMER ZARZĄDZENIA,

DATA PODPISANIA


TREŚĆ ZARZĄDZENIA

1.

Zarządzenie Nr 1/10

Starosty Sierpeckiego

z dnia 6.01.2010 r.

w sprawie rozbudowania jednolitego rzeczowego wykazu akt

uchylone Zarządzeniem Nr 14/11 z dn. 3.03.2011 r.

2.

Zarządzenie Nr 2/10

Starosty Sierpeckiego

z dnia 8.01.2010 r.

w sprawie przeprowadzenia kontroli gospodarki finansowej w 2009 r. w powiatowych służbach i jednostkach organizacyjnych

3.

Zarządzenie Nr 3/10

Starosty Sierpeckiego

z dnia 15.01.2010 r.

w sprawie zatwierdzenia planu szkoleń wewnętrznych Starostwa Powiatowego w Sierpcu na 2010 rok

4.

Zarządzenie Nr 4/10

Starosty Sierpeckiego

z dnia 15.01.2010 r.

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia likwidacji wycofanych pieczęci i stempli

5.

Zarządzenie Nr 5/10

Starosty Sierpeckiego

z dnia 15.01.2010 r.

w sprawie rozbudowania jednolitego rzeczowego wykazu akt

uchylone Zarządzeniem Nr 14/11 z dn. 3.03.2011 r.

6.

Zarządzenie Nr 6/10

Starosty Sierpeckiego

z dnia 19.01.2010 r.

w sprawie utworzenia Stałego Dyżuru na terenie Powiatu Sierpeckiego na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa oraz uruchomienia realizacji zadań obronnych wynikających z wyższych stanów gotowości obronnej państwa

uchylone Zarządzeniem Nr ON 120.50.2013
z dn.2.10.2013r.

7.

Zarządzenie Nr 7/10

Starosty Sierpeckiego

z dnia 29.01.2010 r.

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznych Starostwa Powiatowego w Sierpcu na 2010 r.

zmienione Zarządzeniem Nr 29/10 z dn. 7.07.2010 r.

8.

Zarządzenie Nr 8/10

Starosty Sierpeckiego

z dnia 2.02.2010 r.

w sprawie powołania Komisji przetargowej do wyłonienia wykonawcy zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę tablic rejestracyjnych i kasacje tablic wycofanych z eksploatacji

9.

Zarządzenie Nr 9/10

Starosty Sierpeckiego

z dnia 2.02.2010 r.

w sprawie szczegółowego wykazu zadań i kompetencji wydziałów Starostwa Powiatowego w Sierpcu

Uchylone Zarządzeniem Nr ON.120.20.2011 z dn.7.07.2011r

10.

Zarządzenie Nr 10/10

Starosty Sierpeckiego

z dnia 3.02.2010 r.

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia archiwizacji dokumentacji niearchiwalnej znajdującej się w archiwum zakładowym Starostwa Powiatowego w Sierpcu

Uchylone Zarządzeniem Nr ON.120.53.2012 z dnia 6.09.2012r.

11.

Zarządzenie Nr 11/10

Starosty Sierpeckiego

z dnia 8.02.2010 r.

zmieniające Zarządzenie w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Sierpcu

zmienione Zarządzeniem Nr 23/10 z 28.05.2010 r.

Uchylone Zarządzeniem Nr ON.120.12.2012 z dnia 28.02.2012r.

12.

Zarządzenie Nr 12/10

Starosty Sierpeckiego

z dnia 24.02.2010 r.

w sprawie powołania Komisji do realizacji zamówienia publicznego pn. Doprowadzenie do zgodności baz klasoużytków mapy numerycznej dla gmin Gozdowo, Rościszewo, Zawidz i miasta Sierpc

13.

Zarządzenie Nr 13/10

Starosty Sierpeckiego

z dnia 10.03.2010 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Sierpcu

Uchylone Zarządzeniem Nr ON.120.15.2011 z dnia 11.03.2011r.

14.

Zarządzenie Nr 14/10

Starosty Sierpeckiego

z dnia 10.03.2010 r.

w sprawie powołania Powiatowej Komisji Konkursowej XII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem: "Wiatr, wypadek, ogień, woda - strażak zawsze rękę poda"

15.

Zarządzenie Nr 15/10

Starosty Sierpeckiego

z dnia 15.03.2010 r.

w sprawie utraty mocy Zarządzenia w sprawie wprowadzenia i stosowania zasad udzielania dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do likwidacji barier funkcjonalnych

16.

Zarządzenie Nr 16/10

Starosty Sierpeckiego

z dnia 23.03.2010 r.

w sprawie powołania Komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na trenera środowiskowego dla obiektu "Orlik 2010" wybudowanego przy Zespole Szkół Zawodowych w Sierpcu

17.

Zarządzenie Nr 17/10

Starosty Sierpeckiego

z dnia 31.03.2010 r.

w sprawie powołania Komisji do realizacji zamówienia publicznego pn. Dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń w okresie od 9 czerwca 2010 do 23 grudnia 2010

18.

Zarządzenie Nr 18/10

Starosty Sierpeckiego

z dnia 1.04.2010 r.

w sprawie zmiany wymiaru czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Sierpcu w miesiącu kwietniu 2010 r.

19.

Zarządzenie Nr 19/10

Starosty Sierpeckiego

z dnia 19.04.2010 r.

w sprawie powołania Komisji do realizacji zamówienia publicznego pn. Aktualizacja klasyfikacji gruntów po regulacji rzeki Sierpienicy w latach 1972-1976

20.

Zarządzenie Nr 20/10

Starosty Sierpeckiego

z dnia 19.04.2010 r.

w sprawie ustanowienia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników Starostwa

21.

Zarządzenie Nr 21/10

Starosty Sierpeckiego

z dnia 14.05.2010 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu na najciekawsze hasło ekologiczne

22.

Zarządzenie Nr 22/10

Starosty Sierpeckiego

z dnia 21.05.2010 r.

w sprawie ustalenia limitu korzystania ze służbowych telefonów komórkowych przez kadrę kierowniczą oraz pozostałych pracowników Starostwa Powiatowego w Sierpcu

uchylone Zarządzeniem Nr 40/10 z dn. 2.09.2010 r.

23.

Zarządzenie Nr 23/10

Starosty Sierpeckiego

z dnia 28.05.2010 r.

zmieniające Zarządzenie w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Sierpcu

Uchylone Zarządzeniem Nr ON.120.12.2012 z dnia 28.02.2012r.

24.

Zarządzenie Nr 24/10

Starosty Sierpeckiego

z dnia 2.06.2010 r.

w sprawie powołania Komisji przetargowej do wyłonienia wykonawcy usługi na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Sierpeckiego

25.

Zarządzenie Nr 25/10

Starosty Sierpeckiego

z dnia 11.06.2010 r.

w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia likwidacji wycofanych pieczęci i stempli

26.

Zarządzenie Nr 26/10

Starosty Sierpeckiego

z dnia 17.06.2010 r.

w sprawie upoważnienia do wykonywania wobec Starosty Sierpeckiego czynności z zakresu prawa pracy

uchylone Zarządzeniem Nr 50/10 z dn. 4.10.2010 r.

27.

Zarządzenie Nr 27/10

Starosty Sierpeckiego

z dnia 18.06.2010 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz zakładowego planu kont dla budżetu Powiatu Sierpeckiego oraz Starostwa Powiatowego w Sierpcu

Uchylone Zarządzeniem Nr ON.120.25.2011 z dnia 08.07.2011 r.

28.

Zarządzenie Nr 28/10

Starosty Sierpeckiego

z dnia 29.06.2010 r.

w sprawie utraty mocy Zarządzenia w sprawie powołania komisji do spraw opiniowania wniosków o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych

29.

Zarządzenie Nr 29/10

Starosty Sierpeckiego

z dnia 7.07.2010 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzania planu kontroli wewnętrznych Starostwa Powiatowego w Sierpcu na 2010 r.

30.

Zarządzenie Nr 30/10

Starosty Sierpeckiego

z dnia 16.07.2010 r.

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia likwidacji wycofanych pieczęci i stempli

31.

Zarządzenie Nr 31/10

Starosty Sierpeckiego

z dnia 22.07.2010 r.

w sprawie zmiany wymiaru czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Sierpcu w miesiącu lipcu 2010 r.

32.

Zarządzenie Nr 32/10

Starosty Sierpeckiego

z dnia 23.07.2010 r.

w sprawie konkursu na stanowisko Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu

33.

Zarządzenie Nr 33/10

Starosty Sierpeckiego

z dnia 30.07.2010 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu

34.

Zarządzenie Nr 34/10

Starosty Sierpeckiego

z dnia 11.08.2010 r.

w sprawie powołania Komisji Odbioru Prac Geodezyjnych w zakresie umowy nr G.7451-5/10

35.

Zarządzenie Nr 35/10

Starosty Sierpeckiego

z dnia 20.08.2010 r.

w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy usługi pn. Zaciągnięcie kredytu bankowego w celu sfinansowania deficytu budżetowego w roku 2010

36.

Zarządzenie Nr 36/10

Starosty Sierpeckiego

z dnia 23.08.2010 r.

w sprawie planu audytu wewnętrznego Powiatu Sierpeckiego na 2010 rok

37.

Zarządzenie Nr 37/10

Starosty Sierpeckiego

z dnia 30.08.2010 r.

w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych w Starostwie Powiatowym w Sierpcu

38.

Zarządzenie Nr 38/10

Starosty Sierpeckiego

z dnia 2.09.2010 r.

w sprawie przeprowadzenia kontroli bieżącego funkcjonowania Krytej Pływalni w Sierpcu

39.

Zarządzenie Nr 39/10

Starosty Sierpeckiego

z dnia 2.09.2010 r.

w sprawie udostępnienia monitorowanych pomieszczeń Starostwa Powiatowego w Sierpcu

uchylone Zarządzeniem Nr 59/10 z dn. 3.11.2010 r.

40.

Zarządzenie Nr 40/10

Starosty Sierpeckiego

z dnia 2.09.2010 r.

w sprawie ustalenia limitu korzystania ze służbowych telefonów komórkowych przez kadrę kierowniczą oraz pozostałych pracowników Starostwa Powiatowego w Sierpcu

Uchylone Zarządzeniem Nr ON.120.8.2011 z dnia 29.06.2011 r.

41.

Zarządzenie Nr 41/10

Starosty Sierpeckiego

z dnia 2.09.2010 r.

w sprawie zasad korzystania ze służbowego telefonu komórkowego przez Sekretarza Powiatu

Uchylone Zarządzeniem Nr ON.120 24.2015 z d nia 26 maja 2015r.

42.

Zarządzenie Nr 42/10

Starosty Sierpeckiego

z dnia 6.09.2010 r.

w sprawie ustalenia limitu korzystania ze służbowych telefonów komórkowych przez Wicestarostę

Uchylone Zarządzeniem Nr ON.120 23.2015 z d nia 26 maja 2015r.

43.

Zarządzenie Nr 43/10

Starosty Sierpeckiego

z dnia 9.09.2010 r.

w sprawie powołania Komisji do otwarcia gabinetu Kierownika Krytej Pływalni w Sierpcu oraz zabezpieczenia dokumentów i sprzętu

44.

Zarządzenie Nr 44/10

Starosty Sierpeckiego

z dnia 13.09.2010 r.

w sprawie zerwania plomb i przekazania kluczy do szaf i sejfu znajdujących się w gabinecie Kierownika Krytej Pływalni w Sierpcu

45.

Zarządzenie Nr 45/10

Starosty Sierpeckiego

z dnia 14.09.2010 r.

zmieniające Zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz zakładowego planu kont dla budżetu Powiatu Sierpeckiego oraz Starostwa Powiatowego w Sierpcu

Uchylone Zarządzeniem Nr ON.120.43.2012 z dnia 18.07.2012r.

46.

Zarządzenie Nr 46/10

Starosty Sierpeckiego

z dnia 15.09.2010 r.

zmieniające Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagrodzenia pracowników samorządowych

Uchylone Zarządzeniem Nr ON.120.2.2011 z dnia 16.05.2011 r.

47.

Zarządzenie Nr 47/10

Starosty Sierpeckiego

z dnia 23.09.2010 r.

w sprawie powołania Komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Starostwie Powiatowym w Sierpcu


48.

Zarządzenie Nr 48/10

Starosty Sierpeckiego

z dnia 24.09.2010 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów Starostwa Powiatowego w Sierpcu

zmienione Zarządzeniem Nr ON.120.39.2011 z dnia 26.09.2011r.

49.

Zarządzenie Nr 49/10

Starosty Sierpeckiego

z dnia 27.09.2010 r.

zmieniające Zarządzanie w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

50.

Zarządzenie Nr 50/10

Starosty Sierpeckiego

z dnia 4.10.2010 r.

w sprawie upoważnienia do wykonywania wobec Starosty Sierpeckiego czynności z zakresu prawa pracy

uchylone Zarządzeniem Nr 63/10 z dn. 2.12.2010 r.

51.

Zarządzenie Nr 51/10

Starosty Sierpeckiego

z dnia 6.10.2010 r.

w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy pn. Remont dachu budynku hali warsztatów szkolnych Centrum Kształcenia Praktycznego ul. Armii Krajowej 10 w Sierpcu

52.

Zarządzenie Nr 52/10

Starosty Sierpeckiego

z dnia 6.10.2010 r.

w sprawie powołania Komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisku referenta ds. obsługi kancelaryjnej i sekretariatu w Wydziale Organizacyjno - Administracyjnym

zmienione Zarządzeniem Nr 2/11 z dnia  27.01.2011 r.

53.

Zarządzenie Nr 53/10

Starosty Sierpeckiego

z dnia 7.10.2010 r.

w sprawie powołania Komisji przyznającej Nagrodę Starosty dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki

54.

Zarządzenie Nr 54/10

Starosty Sierpeckiego

z dnia 12.10.2010 r.

w sprawie przeprowadzenia kontroli finansowej Krytej Pływalni w Sierpcu

55.

Zarządzenie Nr 55/10

Starosty Sierpeckiego

z dnia 12.10.2010 r.

w sprawie wyznaczenia Kierownika Kancelarii Tajnej w Starostwie Powiatowym w Sierpcu

56.

Zarządzenie Nr 56/10

Starosty Sierpeckiego

z dnia 22.10.2010 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu multimedialnego pn. Moje rady na odpady"

57.

Zarządzenie Nr 57/10

Starosty Sierpeckiego

z dnia 28.10.2010 r.

w sprawie powołania Komisji do odbioru uproszczonych planów urządzania lasu i inwentaryzacji stanu lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa

58.

Zarządzenie Nr 58/10

Starosty Sierpeckiego

z dnia 2.11.2010 r.

w sprawie ustanowienia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników Starostwa

59.

Zarządzenie Nr 59/10

Starosty Sierpeckiego

z dnia 3.11.2010 r.

w sprawie udostępniania monitorowanych pomieszczeń Starostwa Powiatowego w Sierpcu

zmienione  Zarządzeniem  Nr  65/10  z  dnia 2.12.2010 r.

Uchylone Zarządzeniem Nr ON.120.3.1.2011 z dnia 9.08.2011 r.

60.

Zarządzenie Nr 60/10

Starosty Sierpeckiego

z dnia 10.11.2010 r.

w sprawie powołania Komisji odbioru Prac Geodezyjnych objętych umową Nr G.7451-8/10

61.

Zarządzenie Nr 61/10

Starosty Sierpeckiego

z dnia 26.11.2010 r.

w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sierpcu

Uchylone Zarządzeniem Nr ON.120.32.2011 z dnia 10.08.2011 r.

62.

Zarządzenie Nr 62/10

Starosty Sierpeckiego

z dnia 29.11.2010 r.

w sprawie powołania Komisji odbioru Prac Geodezyjnych objętych umową Nr G.7451-7/10

63.

Zarządzenie Nr 63/10

Starosty Sierpeckiego

z dnia 2.12.2010 r.

w sprawie upoważnienia do wykonywania wobec Starosty Sierpeckiego czynności z zakresu prawa pracy

Zmienione Zarządzeniem Nr OA.120.27.2011 z dnia 1.04.2011 r.  

Uchylone Zarządzeniem Nr ON.120.27.2013 z dnia 29.04.2013r.

64.

Zarządzenie Nr 64/10

Starosty Sierpeckiego

z dnia 2.12.2010 r.

zmieniające Zarządzenie w sprawie udzielania zamówień publicznych Starostwa Powiatowego w Sierpcu

Uchylone Zarządzeniem Nr ON.120.33.2011 z dnia 12.08.2011 r.

65.

Zarządzenie Nr 65/10

Starosty Sierpeckiego

z dnia 2.12.2010 r.

zmieniające Zarządzenie w sprawie udostępniania monitorowanych pomieszczeń Starostwa Powiatowego w Sierpcu

Uchylone Zarządzeniem Nr ON.120.31.2011 z dnia 9.08.2011 r.

66.

Zarządzenie Nr 6/610

Starosty Sierpeckiego

z dnia 6.12.2010 r.

zmieniające Zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz zakładowego planu kont dla budżetu Powiatu Sierpeckiego oraz Starostwa Powiatowego w Sierpcu

Uchylone Zarządzeniem Nr ON.120.25.2011 z dnia 8.07.2011


67.

Zarządzenie Nr 67/10

Starosty Sierpeckiego

z dnia 10.12.2010 r.

w sprawie ustanowienia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników Starostwa


68.

Zarządzenie Nr 68/10

Starosty Sierpeckiego

z dnia 22.12.2010 r.

w sprawie wprowadzenia "Planu ochrony informacji niejawnych w Starostwie Powiatowym w Sierpcu"

Uchylone Zarządzeniem Nr ON.120.4.2011 z dn. 27.05.2011r

69.

Zarządzenie Nr 69/10

Starosty Sierpeckiego

z dnia 27.12.2010 r.

w sprawie zmiany wymiaru czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Sierpcu w miesiącu grudniu 2010 r.

70.

Zarządzenie Nr 70/10

Starosty Sierpeckiego

z dnia 27.12.2010 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku obrotowego w Starostwie Powiatowym w Sierpcu

zmienione  Zarządzeniem  Nr  74/10  z  dnia 31.12.2010 r.

71.

Zarządzenie Nr 71/10

Starosty Sierpeckiego

z dnia 29.12.2010 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów Starostwa Powiatowego w Sierpcu 

zmienione Zarządzeniem Nr ON.120.39.2011 z dnia 26.09.2011r.  

U chylone Zarządzeniem Nr ON.120.13.2014 z dn. 13.0.3.2014r.

72.

Zarządzenie Nr 72/10

Starosty Sierpeckiego

z dnia 29.12.2010 r.

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia likwidacji wycofanych pieczęci i stempli

72a.

Zarządzenie Nr 72a/10

Starosty Sierpeckiego

z dnia 29.12.2010 r.

w sprawie powołania Zastępcy Pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych w Starostwie Powiatowym w Sierpcu

73.

Zarządzenie Nr 73/10

Starosty Sierpeckiego

z dnia 29.12.2010 r.

w sprawie zasad korzystania ze służbowego telefonu komórkowego przez Skarbnika Powiatu

Uchylone Zarządzeniem Nr ON.120 25.2015 z d nia 26maja 2015r.

74.

Zarządzenie Nr 74/10

Starosty Sierpeckiego

z dnia 31.12.2010 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie inwentaryzacji składników majątku obrotowego w Starostwie Powiatowym w Sierpcu

75.

Zarządzenie Nr 75/10

Starosty Sierpeckiego

z dnia 31.12.2010 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz zakładowego planu kont dla budżetu Powiatu Sierpeckiego oraz Starostwa Powiatowego w Sierpcu

Uchylone Zarządzeniem Nr ON.120.43.2012 z dnia 18.07.2012r.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Anna Łukasiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-02-03 09:17:28
  • Informacja zaktualizowana przez: Trzeciak Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-16 10:58:47
  • Liczba odsłon: 7552
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10346030]

przewiń do góry