Lp.

NUMER ZARZĄDZENIA,

DATA PODPISANIA

 

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

1

Zarządzenie

Nr ON.120.1.2019

Starosty Sierpeckiego

z dnia 8.01.2019 r.

w sprawie procedury zatrudniania pracowników na stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Sierpcu

zmienione Zarządzeniem Nr ON.120.61.2020 z dnia 25.11.2020 r.

2

Zarządzenie

Nr ON.120.2.2019

Starosty Sierpeckiego

z dnia 24.01.2019 r.

w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu

3

Zarządzenie

Nr ON.120.3.2019

Starosty Sierpeckiego

z dnia 24.01.2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Sierpeckim

uchylone Zarządzeniem nr ON.120.42.2021 z dnia 8.10.2021 r.

4

Zarządzenie

Nr ON.120.4.2019

Starosty Sierpeckiego

z dnia 24.01.2019 r.

w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn. Dostawa paliw płynnych w 2019 roku do pojazdów samochodowych wykorzystywanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Sierpeckiego

5

Zarządzenie

Nr ON.120.5.2019

Starosty Sierpeckiego

z dnia 28.01.2019 r.

w sprawie planu audytu wewnętrznego Powiatu Sierpeckiego na 2019 rok

zmienione Zarządzeniem Nr ON.120.18.2019 z dnia 6.03.2019 r.

6

Zarządzenie

Nr ON.120.6.2019

Starosty Sierpeckiego

z dnia 28.01.2019 r.

w sprawie ustalenia planu kontroli w powiatowych jednostkach organizacyjnych Powiatu Sierpeckiego na rok 2019

7

Zarządzenie

Nr ON.120.7.2019

Starosty Sierpeckiego

z dnia 28.01.2019 r.

w sprawie ustalenia planu kontroli wewnętrznych w Starostwie Powiatowym w Sierpcu na rok 2019

8

Zarządzenie

Nr ON.120.8.2019

Starosty Sierpeckiego

z dnia 4.02.2019 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu ze służby przygotowawczej na stanowisku referenta ds. administracji budowlanej w Wydziale Architektury i Budownictwa w Starostwie powiatowym w Sierpcu

9

Zarządzenie

Nr ON.120.9.2019

Starosty Sierpeckiego

z dnia 14.02.2019 r.

w sprawie średniego miesięcznego kosztu pobytu osoby skierowanej do Dziennego Domu „Senior+” w Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie za 2019 rok


10

Zarządzenie

Nr ON.120.10.2019

Starosty Sierpeckiego

z dnia 20.02.2019 r.

 

w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn. Dostawa oleju opałowego w 2019 roku dla potrzeb jednostek organizacyjnych Powiatu Sierpeckiego

11

Zarządzenie

Nr ON.120.11.2019

Starosty Sierpeckiego

z dnia 21.02.2019 r.

w sprawie dokonania odpisu aktualizującego należność główną oraz odsetek
12

Zarządzenie

Nr ON.120.12.2019

Starosty Sierpeckiego

z dnia 21.02.2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Sierpcu

zmienione Zarządzeniem Nr ON.120.37.2020 z dnia 23.07.2020 r.

uchylone Zarządzeniem nr ON.120.61.2021 z dnia 22.12.2021 r.

13

Zarządzenie

Nr ON.120.13.2019

Starosty Sierpeckiego

z dnia 26.02.2019 r.

w sprawie ustalenia limitu korzystania ze służbowych teflonów komórkowych przez kadrę kierowniczą oraz pozostałych pracowników Starostwa Powiatowego w Sierpcu
uchylone Zarządzeniem Nr ON.120.43.2019 z dnia 16.09.2019 r.
14

Zarządzenie

Nr ON.120.14.2019

Starosty Sierpeckiego

z dnia 26.02.2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Sierpeckim

uchylone Zarządzeniem Nr ON.120.42.2021 z dnia 8.10.2021 r.

15

Zarządzenie

Nr ON.120.15.2019

Starosty Sierpeckiego

z dnia 28.02.2019 r.

w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Geologa Powiatowego w Starostwie Powiatowym w Sierpcu
16

Zarządzenie

Nr ON.120.16.2019

Starosty Sierpeckiego

z dnia 28.02.2019 r.

w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko referenta ds. rejestracji pojazdów w wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Sierpcu
17

Zarządzenie

Nr ON.120.17.2019

Starosty Sierpeckiego

z dnia 28.02.2019 r.

w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej o przeprowadzenia naboru na stanowisko głównego specjalisty ds. promocji i rozwoju powiatu w Starostwie Powiatowym w Sierpcu
18

Zarządzenie

Nr ON.120.18.2019

Starosty Sierpeckiego

z dnia 6.03.2019 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr ON.120.5.2019  w sprawie planu audytu wewnętrznego Powiatu Sierpeckiego na 2019 rok
19

Zarządzenie

Nr ON.120.19.2019

Starosty Sierpeckiego

z dnia 8.03.2019 r.

w sprawie w sprawie planu audytu wewnętrznego Powiatu Sierpeckiego na 2019 rok

20

Zarządzenie

Nr ON.120.20.2019

Starosty Sierpeckiego

z dnia 22.03.2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Sierpcu
Uchylone Zarządzeniem Nr ON.120.16.2020 z dnia 28.02.2020 r.
21

Zarządzenie

Nr ON.120.21.2019

Starosty Sierpeckiego

z dnia 4.04.2019 r.

w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn. dostawę tablic rejestracyjnych oraz kasację tablic wycofanych z eksploatacji w okresie od maja 2019 r. do kwietnia 2021 r. dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Sierpcu
22

Zarządzenie

Nr ON.120.22.2019

Starosty Sierpeckiego

z dnia 12.04.2019 r.

w sprawie zmiany wymiaru czasu pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Sierpcu w miesiącach kwiecień i maj 2019 r.
zmienione Zarządzeniem ON.120.25.2019 z dnia 16.04.2019 r.
23

Zarządzenie

Nr ON.120.23.2019

Starosty Sierpeckiego

z dnia 16.04.2019 r.

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia likwidacji wycofanych z obiegu i zużytych pieczątek
24

Zarządzenie

Nr ON.120.24.2019

Starosty Sierpeckiego

z dnia 16.04.2019 r.

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia oceny przydatności składnika rzeczowego majątku ruchomego Starostwa Powiatowego w Sierpcu do dalszego użytkowania
25

Zarządzenie

Nr ON.120.25.2019

Starosty Sierpeckiego

z dnia 16.04.2019 r.

mieniające zarządzenie w sprawie zmiany wymiaru czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Sierpcu w miesiącach kwiecień i maj 2019 r.
26

Zarządzenie

Nr ON.120.26.2019

Starosty Sierpeckiego

z dnia 26.04.2019 r.

w sprawie zmiany godzin przyjmowania interesantów w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Sierpcu
27

Zarządzenie

Nr ON.120.27.2019

Starosty Sierpeckiego

z dnia 26.04.2019 r.

w sprawie wykonania zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach zagrożonych niestanowiących własności Skarbu Państwa
28

Zarządzenie

Nr ON.120.28.2019

Starosty Sierpeckiego

z dnia 26.04.2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Sierpcu
29

Zarządzenie

Nr ON.120.29.2019

Starosty Sierpeckiego

z dnia 26.04.2019 r.

w sprawie upoważnienia do wykonywania wobec Starosty Sierpeckiego czynności z zakresu prawa pracy

uchylone Zarządzeniem nr ON.120.50.2020 z dnia 22.10.2020 r.

30

Zarządzenie

Nr ON.120.30.2019

Starosty Sierpeckiego

z dnia 26.04.2019 r.

w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn. Przygotowanie i przeprowadzenie w porozumieniu ze Starostą Sierpeckim planu audytu wewnętrznego na rok 2020 i 2021 z uwzględnieniem obszarów ryzyka w zakresie działania Starostwa Powiatowego w Sierpcu i jednostek organizacyjnych powiatu.
31

Zarządzenie

Nr ON.120.31.2019

Starosty Sierpeckiego

z dnia 26.04.2019 r.

w sprawie powołania Komisji konkursowej do rozstrzygnięcia Powiatowego konkursu plastycznego" Polska moja Ojczyzna" pod patronatem Wicemarszałek Senatu RP - pani Marii Koc
32

Zarządzenie

Nr ON.120.32.2019

Starosty Sierpeckiego

z dnia 26.04.2019 r.

w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat, nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa
33

Zarządzenie

Nr ON.120.33.2019

Starosty Sierpeckiego

z dnia 26.04.2019 r.

w sprawie zmiany wymiaru czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Sierpcu w miesiącu czerwcu 2019 roku
zmienione Zarządzeniem Nr ON.120.35.2019 z dnia 19.06.2019 r.
34

Zarządzenie

Nr ON.120.34.2019

Starosty Sierpeckiego

z dnia 26.04.2019 r.

w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Geologa Powiatowego w Starostwie Powiatowym w Sierpcu
35

Zarządzenie

Nr ON.120.35.2019

Starosty Sierpeckiego

z dnia 26.04.2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zmiany wymiaru czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Sierpcu w miesiącu czerwcu 2019 r.
36 Zarządzenie
Nr ON.120.36.2019
Starosty Sierpeckiego
z dnia 19.07.2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez Komendę Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu wniosku o wydanie decyzji o przekazaniu trwałego zarządu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w m. Sierpc
37 Zarządzenie
Nr ON.120.37.2019
Starosty Sierpeckiego
z dnia 31.07.2019 r.
w sprawie zmiany wymiaru czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Sierpcu w miesiącu sierpniu 2019 r.
zmienione Zarządzeniem Nr ON.120.39.2019 z dnia  31.07.2019 r.
38 Zarządzenie
Nr ON.120.38.2019
Starosty Sierpeckiego
z dnia 12.08.2019 r.
w sprawie wyznaczenia egzekutora do egzekucji niepieniężnej
39 Zarządzenie
Nr ON.120.39.2019
Starosty Sierpeckiego
z dnia 30.08.2019 r.
w sprawie zmiany wymiaru czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Sierpcu w miesiącu sierpniu 2019 r.
40 Zarządzenie
Nr ON.120.40.2019
Starosty Sierpeckiego
z dnia 6.09.2019 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu na Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy pt. Ekologia w rolnictwie
41 Zarządzenie
Nr ON.120.41.2019
Starosty Sierpeckiego
z dnia 12.09.2019 r.
w sprawie przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych w Starostwie Powiatowym w Sierpcu według stanu na 30 września 2019 roku.
42 Zarządzenie
Nr ON.120.42.2019
Starosty Sierpeckiego
z dnia 16.09.2019 r.
w sprawie zasad korzystania ze służbowego telefonu komórkowego przez Wicestarostę Sierpeckiego
43 Zarządzenie
Nr ON.120.43.2019
Starosty Sierpeckiego
z dnia 16.09.2019 r.
w sprawie ustalenia limitu korzystania ze służbowych telefonów komórkowych przez kadrę kierowniczą oraz pozostałych pracowników Starostwa Powiatowego w Sierpcu
44 Zarządzenie
Nr ON.120.44.2019
Starosty Sierpeckiego
z dnia 16.09.2019 r.
w sprawie powołania Komisji w celu zaopiniowania wniosków o nagrodę Starosty Sierpeckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej w 2019 roku
45 Zarządzenie
Nr ON.120.45.2019
Starosty Sierpeckiego
z dnia 24.09.2019 r.
w sprawie zasad rozpatrywania petycji w Starostwie Powiatowym w Sierpcu
46 Zarządzenie
Nr ON.120.46.2019
Starosty Sierpeckiego
z dnia 24.09.2019 r.
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia likwidacji druków ścisłego zarachowania w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Sierpcu
47 Zarządzenie
Nr ON.120.47.2019
Starosty Sierpeckiego
z dnia 4.10.2019 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu ekologiczno - kulinarnego pn. "Potrawa z ekologicznych produktów"
48 Zarządzenie
Nr ON.120.48.2019
Starosty Sierpeckiego
z dnia 9.10.2019 r.
w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora ds. promocji i rozwoju powiatu w Starostwie Powiatowym w Sierpcu
49 Zarządzenie
Nr ON.120.49.2019
Starosty Sierpeckiego
z dnia 14.10.2019 r.
w sprawie powołania oraz określenia zakresu działania i kompetencji Powiatowego Pełnomocnika do spraw Osób Niepełnosprawnych
50 Zarządzenie
Nr ON.120.50.2019
Starosty Sierpeckiego
z dnia 17.10.2019 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia VIII Powiatowego Konkursu Ekologicznego pn. "Chrońmy środowisko odzyskując surowce wtórne"
51 Zarządzenie
Nr ON.120.51.2019
Starosty Sierpeckiego
z dnia 21.10.2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie części nieruchomości

uchylone Zarządzeniem nr ON.120.30.2022 z dnia 19.09.2022 r.

52 Zarządzenie
Nr ON.120.52.2019
Starosty Sierpeckiego
z dnia 4.11.2019 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia Konkursu Fotograficznego pn. "Najpiękniejszy zakątek przyrody powiatu sierpeckiego"
53 Zarządzenie
Nr ON.120.53.2019
Starosty Sierpeckiego
z dnia 6.11.2019 r.
w sprawie powołania Komisji Odbioru Prac Geodezyjnych objętych umową Nr ON.032.31.2019 z dnia 27.03.2019 r.
54 Zarządzenie
Nr ON.120.54.2019
Starosty Sierpeckiego
z dnia 8.11.2019 r.
w sprawie zmiany wymiaru czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Sierpcu w miesiącu listopadzie 2019 r.
55 Zarządzenie
Nr ON.120.55.2019
Starosty Sierpeckiego
z dnia 8.11.2019 r.
w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych Powiatu Sierpeckiego
zmienione Zarządzeniem nr ON.120.37.2022 z dnia 10.10.2022 r.
56 Zarządzenie
Nr ON.120.56.2019
Starosty Sierpeckiego
z dnia 12.11.2019 r.
w sprawie utworzenia zespołu oceniającego wniosek dotyczący dofinansowania ze środków PFRON kosztów utworzenia i działalności warsztatu terapii zajęciowej
57 Zarządzenie
Nr ON.120.57.2019
Starosty Sierpeckiego
z dnia 15.11.2019 r.
w sprawie zmiany wymiaru czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Sierpcu w miesiącu grudniu 2019 r.
zmienione Zarządzeniem Nr ON.120.66.2019 z dnia 20.12.2019 r.
58 Zarządzenie
Nr ON.120.58.2019
Starosty Sierpeckiego
z dnia 21.11.2019 r.
w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn. świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotów przesyłek niedostarczonych na rzecz Starostwa Powiatowego w Sierpcu w latach 2020-2021
59 Zarządzenie
Nr ON.120.59.2019
Starosty Sierpeckiego
z dnia 22.11.2019 r.
w sprawie zasad przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Starostwie Powiatowym w Sierpcu
60 Zarządzenie
Nr ON.120.60.2019
Starosty Sierpeckiego
z dnia 28.11.2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości
61 Zarządzenie
Nr ON.120.61.2019
Starosty Sierpeckiego
z dnia 29.11.2019 r.
w sprawie powołania Komisji Odbioru Prac Geodezyjnych objętych umową nr ON.032.89.2019 z dnia 28.08.2019 r.
62 Zarządzenie
Nr ON.120.62.2019
Starosty Sierpeckiego
z dnia 5.12.2019 r.
w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
63 Zarządzenie
Nr ON.120.63.2019
Starosty Sierpeckiego
z dnia 16.12.2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości
64 Zarządzenie
Nr ON.120.64.2019
Starosty Sierpeckiego
z dnia 20.12.2019 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej składników majątkowych Starostwa Powiatowego w Sierpcu
65 Zarządzenie
Nr ON.120.65.2019
Starosty Sierpeckiego
z dnia 20.12.2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie części nieruchomości
66 Zarządzenie
Nr ON.120.66.2019
Starosty Sierpeckiego
z dnia 20.12.2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zmiany wymiaru czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Sierpcu w miesiącu grudniu 2019 r.
67 Zarządzenie
Nr ON.120.67.2019
Starosty Sierpeckiego
z dnia 21.12.2019 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny na rzecz gminy Miasto Sierpc, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w mieście Sierpc
68 Zarządzenie
Nr ON.120.68.2019
Starosty Sierpeckiego
z dnia 23.12.2019 r.
w sprawie określenia lokali, w których usytuowane będą punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz harmonogramu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Sierpeckim w 2020 roku
69. Zarządzenie
Nr ON.120.69.2019
Starosty Sierpeckiego
z dnia 31.12.2019 r.

w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz zakładowego planu kont dla budżetu Powiatu Sierpeckiego oraz Starostwa Powiatowego w Sierpcu

zmienione Zarządzeniem ON.120.51.2020 z dnia 22.10.2020 r.

zmienione Zarządzeniem ON.120.38.2021 z dnia 23.08.2021 r.
zmienione Zarządzeniem nr ON.120.31.2022 z dnia 26.09.2022 r.

70. Zarządzenie
Nr ON.120.70.2019
Starosty Sierpeckiego
z dnia 31.12.2019 r.

w sprawie zatwierdzenia planu audytu wewnętrznego Powiatu Sierpeckiego na 2020 rok

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Trzeciak Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-02-15 11:37:36
  • Informacja zaktualizowana przez: Trzeciak Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-06-22 09:44:20
  • Liczba odsłon: 3037
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 9601313]

przewiń do góry