Podstawa prawna

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018 r. poz. 1716 z późn. zm.) z dniem 1 stycznia 2019r. z mocy prawa nastąpiło przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

W rozumieniu w/w ustawy (art. 1 ust. 2) przez grunty zabudowane na cele mieszkaniowe należy rozumieć nieruchomości zabudowane wyłącznie budynkami:

1. mieszkalnymi jednorodzinnymi lub

2. mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne, lub

3. mieszkalnymi jednorodzinnymi lub mieszkalnymi wielorodzinnymi, wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.

Dla nieruchomości spełniających w/w przesłanki s ą wydawane z urzędu zaświadczenia potwierdzające przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, które będą zawierały m.in. informację o wysokości opłaty za przekształcenie, terminie i sposobie jej wnoszenia.

Opłata za przekształcenie zastąpiła opłatę za użytkowanie wieczyste i będzie wnoszona przez okres 20 lat w terminie do dnia 31 marca każdego roku. Opłatę należną za rok 2019 wnosi się w terminie do dnia 29 lutego 2020r.

Na wniosek złożony nie później niż 14 dni przed dniem upływu terminu płatności właściwy organ może rozłożyć roczną opłatę za przekształcenie na raty lub ustalić inny termin jej wniesienia, nieprzekraczający danego roku kalendarzowego.Po otrzymaniu w/w zaświadczenia, w każdym czasie trwania obowiązku wnoszenia opłaty za przekształcenie, dotychczasowi użytkownicy wieczyści mogą zgłosić zamiar jednorazowego jej wniesienia. Opłata jednorazowa odpowiada kwocie pozostałej do spłaty – jest równa iloczynowi wysokości opłaty obowiązującej w roku, w którym zgłoszono zamiar wniesienia opłaty jednorazowej oraz liczby lat pozostałych do upływu okresu spłaty.

W przypadku wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa, osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych przysługuje bonifikata od tej opłaty w wysokości 60% w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie. W kolejnych pięciu latach bonifikata ulega zmniejszeniu o 10 punktów procentowych w każdym roku (w drugim roku po przekształceniu wynosi 50%, w trzecim roku po przekształceniu wynosi 40% itd.)

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zostanie ujawnione w księdze wieczystej prowadzonej dla danej nieruchomości z urzędu, na podstawie zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie, które Starosta Sierpecki jest zobowiązany przekazać do Sądu w terminie 14 dni od daty wydania. Wpis obejmować będzie ujawnienie prawa własności w dziale II księgi wieczystej oraz ujawnienie roszczenia Skarbu Państwa o opłatę za przekształcenie w dziale III księgi wieczystej, w odniesieniu do każdoczesnego właściciela nieruchomości. W przypadku przekształcenia udziału we współużytkowaniu wieczystym gruntu związanego z odrębną własnością lokalu – wpisu roszczenia o opłatę za przekształcenie dokonuje się w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości lokalowej.

zgłoszenie_zamiaru_wniesienia_opłaty_jednorazowej_z_wnioskiem_o_udzielenie_bonifikaty 


Podstawa prawna

W dniu 13 października 2005 r. weszła w życie ustawa z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 83)   o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Podmiot uprawniony:

Osobami uprawnionymi do wystąpienia z wnioskiem o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego    w prawo własności do Starosty Sierpeckiego, jako organu właściwego do wydania decyzji w przedmiotowej sprawie są:

a) osoby fizyczne i prawne  będące w dniu 13 października 2005 r. użytkownikami wieczystymi nieruchomości oraz osoby  fizyczne  i  prawne  będące  ich  następcami  prawnymi.

Z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności nieruchomości mogą również wystąpić:

b) osoby fizyczne i prawne będące właścicielami lokali, których udział w nieruchomości wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego. W tym przypadku z żądaniem przekształcenia występują wszyscy współużytkownicy wieczyści, a w razie braku zgody stosuje się odpowiednio art. 199 Kodeksu cywilnego,

c) spółdzielnie mieszkaniowe będące właścicielami budynków mieszkalnych lub garaży,


Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności podlega opłacie skarbowej w wys. 10 zł.

Ponadto każdy użytkownik wieczysty może dokonać wykupu prawa własności nieruchomości na podstawie art. 32 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 32 ust. 1 wyżej cytowanej ustawie o gospodarce nieruchomościami nieruchomość gruntowa oddana w użytkowanie wieczyste może być sprzedana wyłącznie użytkownikowi wieczystemu na jego wniosek.

Cenę wykupu nieruchomości stanowi różnica pomiędzy wartością prawa własności, a wartością prawa użytkowania wieczystego, ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego.

Cena sprzedawanej nieruchomości może zostać rozłożona na raty, nie dłużej niż na 10 lat.

Wierzytelność Skarbu Państwa w stosunku do nabywcy z tego tytułu podlega zabezpieczeniu hipotecznemu.

Pierwsza rata podlega zapłacie, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości.

Rozłożona na raty niespłacona część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.

Sprawa załatwiana jest na drodze cywilno – prawnej. Finalizowana jest podpisaniem aktu notarialnego.

Koszty sporządzenia operatu szacunkowego oraz aktu notarialnego ponosi nabywca.

 
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2005-12-22 12:49:47
  • Informacja zaktualizowana przez: Kikolska Agnieszka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-07-05 07:54:26
  • Liczba odsłon: 3806
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10471294]

przewiń do góry