Wydawanie zaświadczeń z zakresu ewidencji gruntów i budynków.

Podstawa prawna:

art. 217 i 218 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.)

Starosta Sierpecki wydaje następujące zaświadczenia z zakresu ewidencji gruntów i budynków:

  1. o posiadaniu gospodarstwa rolnego.

Wniosek_o_wydanie_zaświadczenia_o_posiadaniu_gospodarstwa_rolnego.pdf

Nie podlega opłacie skarbowej:

  • zaświadczenie do celów emerytalno-rentowych (do ZUS, KRUS) na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2023 r. poz. 2111);
  • zaświadczenie wydane celem przedłożenia  w zakładzie pracy (dotyczy wynagrodzenia) na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. f ww. ustawy.

W pozostałych przypadkach opłata skarbowa wynosi 17 zł zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b i cz. II załącznika do ww. ustawy.

Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku o wydanie zaświadczenia. Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej.

      2. Potwierdzające, iż działka nie była objęta postępowaniem uwłaszczeniowym – do celów sądowych (uregulowanie stanu prawnego działki).

  • Zwolnione od opłaty skarbowej na podstawie Części II poz. 21 pkt 7 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2023 r. poz. 2111)

Zgodnie z art. 217 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, organ administracji publicznej wydaje zaświadczenie na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie.

Zaświadczenie wydaje się, jeżeli urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa lub jeżeli osoba ubiega się o zaświadczenie

ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego. Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni.

Jak wynika z art. 219 Kodeksu postępowania administracyjnego, odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.

Wniosek_o_wydanie_zaświadczenia_o_uwłaszczeniu.pdf

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2005-12-22 12:09:28
  • Informacja zaktualizowana przez: Rzadkiewicz Marta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-11-03 13:39:14
  • Liczba odsłon: 6864
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 9925563]

przewiń do góry