Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017r. poz. 1161). Na wniosek zainteresowanych wydział wydaje decyzje zezwalające na wyłączenie gruntów z produkcji przed uzyskaniem pozwolenia na inwestycję.

Ochronie ustawowej podlegają zasadniczo grunty wytworzone z gleb pochodzenia mineralnego, zaliczone do klas I, II, III, IIIa i IIIb, pozostałe grunty wytwarzane z gleb pochodzenia organicznego, grunty leśne oraz grunty zdefiniowane jako rolne m.in. torfowiska, grunty pod stawami rybnymi itp.

Wyłączenie z produkcji rolniczej wszystkich (za wyjątkiem gruntów leśnych) w/w gruntów może nastąpić po wydaniu przez Starostę decyzji zezwalającej na takie wyłączenie. Zgodę na wyłączenie z produkcji rolniczej ustawa wiąże z obowiązkiem uiszczania opłaty jednorazowej oraz opłat rocznych, płatnych przez okres 10 lat.

W stosunku do pozostałych gruntów, nie objętych ustawową ochroną (np. grunty rolne wytworzone z gleb pochodzenia mineralnego klas IV, V i VI) przepisy nie przewidują specjalnego trybu ich wyłączania. Mogą być one zatem wyłączone z produkcji rolniczej bez potrzeby uzyskiwania decyzji administracyjnej i bez opłat. 

Na cele nierolnicze i nieleśne można przeznaczać przede wszystkim grunty oznaczone w ewidencji gruntów jako nieużytki. We wniosku o wyłączenie gruntów należy wskazać powierzchnię gruntów podlegających wyłączeniu oraz klasę gruntu podlegającą wyłączeniu.

Do wniosku należy załączyć:

 • ostateczną decyzję o warunkach zabudowy wraz z załącznikiem graficznym lub wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

 • projekt zagospodarowania działki ze wskazaniem powierzchni i użytków objętych wnioskiem,

 • opłacone pełnomocnictwo w przypadku gdy wniosek składa osoba upoważniona przez inwestora (17 zł), płatna na rachunek:

  Urząd Miejski w Sierpcu

  Bank PEKAO SA I/O Sierpc

10124032041111000029052770

Powyższy wniosek nie podlega opłacie skarbowej.


Forma załatwienia sprawy:

-  DecyzjaTermin załatwienia sprawy:

-  Decyzja – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.wniosek_o_wyłączenie_gruntów_rolnych_z_produkcji

 
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kikolska Agnieszka
 • Data udostępnienia w BIP: 2019-01-11 12:36:50
 • Informacja zaktualizowana przez: Kikolska Agnieszka
 • Data ostatniej aktualizacji: 2019-07-05 07:55:03
 • Liczba odsłon: 5234
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 9515788]

przewiń do góry