Prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

Zgodnie z art. 7d pkt 1 lit. a tir. 1 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne  (Dz.U. z 2021 r. poz. 1990 ze zm.) ewidencję gruntów i budynków oraz gleboznawczą klasyfikację gruntów prowadzą starostowie.

Starosta Sierpecki prowadzi gleboznawczą klasyfikację gruntów na obszarze siedmiu jednostek ewidencyjnych:

 • Gozdowo,
 • Mochowo,
 • Rościszewo,
 • Sierpc,
 • Szczutowo,
 • Zawidz,
 • miasto Sierpc.

Z dniem 29 listopada 2012 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz.U. z 2012 r. poz. 1246).

Rozporządzenie określa urzędową tabelę klas gruntów oraz sposób i tryb przeprowadzania gleboznawczej klasyfikacji gruntów. Jak wynika z treści rozporządzenia klasyfikację przeprowadza starosta:

 •  z urzędu lub
 •  na wniosek właściciela gruntów podlegających klasyfikacji albo innego władającego takimi gruntami wykazanego w ewidencji gruntów i budynków.

Starosta wszczyna i prowadzi postępowanie w sprawie ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów w trybie przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

 1. Gleboznawcza klasyfikacja gruntów - na wniosek

W przypadku gleboznawczej klasyfikacji gruntów przeprowadzanej na wniosek, właściciel lub władający gruntami, wykazany w ewidencji gruntów i budynków może wystąpić do Starosty Sierpeckiego z wnioskiem w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w danej sprawie (zmiana klasy użytku gruntowego lub zmiana użytku gruntowego podlegającego klasyfikacji)  i upoważnienia wskazanego przez wnioskodawcę klasyfikatora do opracowania projektu ustalenia klasyfikacji. Koniecznym jest by klasyfikator legitymował się wiedzą i doświadczeniem, dającym gwarancję należytego wykonania czynności klasyfikacyjnych. Po uzyskaniu od Starosty Sierpeckiego upoważnienia dla klasyfikatora do przeprowadzenia czynności klasyfikacyjnych, wnioskodawca zleca na własny koszt sporządzenie projektu ustalenia klasyfikacji oraz sporządzenie wykazów zmian danych ewidencyjnych, niezbędnych do wprowadzenia zmian do ewidencji gruntów i budynków. Koszty tego postępowania ponosi wnioskodawca.

Zgodnie  z  art.  22  ust.  2  ustawy  z  dnia  17  maja  1989  r.  Prawo  geodezyjne i  kartograficzne    właściciele,  władający  gruntami  zgłaszają  właściwemu  staroście  zmiany  danych  objętych  ewidencją  gruntów  i  budynków,  w  terminie  30  dni,  licząc  od  dnia  powstania  tych  zmian.   Z  uwagi  na  fakt,  że  ewidencja  gruntów  i  budynków  obejmuje  również  informacje  dotyczące  gleboznawczej  klasyfikacji  gruntów istnieje  obowiązek  zgłaszania  zmian  także  z  zakresu  gleboznawczej  klasyfikacji  gruntów. 

Po przedłożeniu projektu ustalenia klasyfikacji oraz wykazów zmian danych ewidencyjnych, złożonych na podstawie ww. przepisów, Starosta zawiadamia właściciela o możliwości zgłaszania zastrzeżeń do projektu ustalenia klasyfikacji - w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania tego zawiadomienia. Po upływie ww. terminu, organ wydaje decyzję o ustaleniu klasyfikacji, w której uzasadnieniu zamieszcza informację o sposobie rozpatrzenia ewentualnych zastrzeżeń.

Wniosek_w_sprawie_gleboznawczej_klasyfikacji_gruntów.odt

 1. Gleboznawcza klasyfikacja gruntów - z urzędu

Zgodnie z § 4 rozporządzenia w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów, Starosta przeprowadza z urzędu klasyfikację:

 •  na gruntach, które nie zostały dotychczas sklasyfikowane,
 •  na gruntach zmeliorowanych - po upływie 3 lat od wykonania urządzeń melioracji wodnych,
 •  na gruntach objętych postępowaniem scaleniowym,
 •  na gruntach, na których starosta zarządził przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków albo okresowej weryfikacji danych ewidencyjnych - w przypadku zmiany użytków gruntowych na gruntach podlegających klasyfikacji,
 •  po wystąpieniu klęski żywiołowej powodującej zmiany środowiska glebowego,
 •  po zalesieniu gruntów na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej lub na podstawie przepisów o wspieraniu obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W przypadku klasyfikacji przeprowadzanej z urzędu Starosta zawiadamia właścicieli gruntów objętych klasyfikacją o wszczęciu postępowania w sprawie klasyfikacji, zawiadomienie  o wszczęciu doręcza się na adres wskazany w ewidencji gruntów i budynków. Pozostałe strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia w urzędzie starostwa powiatowego, urzędzie gminy, a także miejscowości, na terenie której znajdują się grunty objęte klasyfikacją. Doręczenie zawiadomienia na adres wskazany w ewidencji gruntów i budynków jest skuteczne.

Po zgromadzeniu całości materiału dowodowego, tj. opracowaniu projektu ustalenia klasyfikacji oraz wykazów zmian danych ewidencyjnych dla gruntów objętych klasyfikacją, Starosta zawiadamia właścicieli o miejscu i terminie wyłożenia na okres 14 dni do publicznego wglądu projektu ustalenia klasyfikacji, na co najmniej 14 dni przed tym terminem. W okresie wyłożenia projektu strony mogą zgłaszać do niego zastrzeżenia.

Po upływie ww. terminu, organ wydaje decyzję o ustaleniu klasyfikacji, w której uzasadnieniu zamieszcza informację o sposobie rozpatrzenia ewentualnych zastrzeżeń.

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
 • Data udostępnienia w BIP: 2005-12-22 12:04:56
 • Informacja zaktualizowana przez: Rzadkiewicz Marta
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-12-29 14:15:35
 • Liczba odsłon: 4081
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 6957727]

przewiń do góry