Prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów

Zgodnie z art. 7d pkt 1 lit. a tiret pierwsze i trzecie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne  (Dz.U. z 2023 r. poz. 1752 ze zm.) ewidencję gruntów i budynków oraz gleboznawczą klasyfikację gruntów prowadzą starostowie.

Starosta Sierpecki prowadzi gleboznawczą klasyfikację gruntów na obszarze siedmiu jednostek ewidencyjnych:

 • Gozdowo,
 • Mochowo,
 • Rościszewo,
 • Sierpc,
 • Szczutowo,
 • Zawidz,
 • miasto Sierpc.

Z dniem 29 listopada 2012 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz.U. z 2012 r. poz. 1246).

Rozporządzenie określa urzędową tabelę klas gruntów oraz sposób i tryb przeprowadzania gleboznawczej klasyfikacji gruntów. Jak wynika z treści rozporządzenia klasyfikację przeprowadza starosta:

 •  z urzędu lub
 •  na wniosek właściciela gruntów podlegających klasyfikacji albo innego władającego takimi gruntami wykazanego w ewidencji gruntów i budynków.

Starosta wszczyna i prowadzi postępowanie w sprawie ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów w trybie przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

 1. Gleboznawcza klasyfikacja gruntów - na wniosek

Klasyfikację przeprowadza Starosta Sierpecki na wniosek właściciela lub władającego nieruchomością ujawnionego w ewidencji gruntów i budynków.

Jeśli wnioskodawcą jest osoba prawna – zobowiązana jest do złożenia aktualnego odpisu z rejestru w którym jest zarejestrowana (np. KRS). 

Postępowanie klasyfikacyjne jest postępowaniem administracyjnym prowadzonym przez Starostę Sierpeckiego.

W postępowaniu administracyjnym:

Niezbędne jest powołanie biegłego – klasyfikatora gruntów, który sporządzi projekt ustalenia klasyfikacji gruntów (§ 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów Dz. U. z 2012 r. poz. 1246). Wybór danej osoby na biegłego zastrzeżony jest dla organu. W przypadku klasyfikatora, który nie wykonywał czynności na terenie powiatu sierpeckiego, konieczne jest przedłożenie dokumentów potwierdzających wymagane kwalifikacje w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

Projekt ustalenia klasyfikacji gruntów stanowi opinię biegłego w postępowaniu administracyjnym.

W postępowaniu ponoszone są koszty, w tym na wynagrodzenie biegłego klasyfikatora. Stronę obciążają koszty postępowania administracyjnego poniesione w jej interesie lub na żądanie strony. Strona zobowiązana będzie do poniesienia kosztów postępowania.

Na żądanie organu wnioskodawca zobowiązany jest do uiszczenia zaliczki na poczet kosztów postępowania.

W przypadku gruntów rolnych podlegających szczególnej ochronie (klasa I-III na glebach mineralnych i organicznych, klasa I-VI na glebach organicznych) w ramach prowadzonego postępowania projekt ustalenia klasyfikacji może podlegać opinii drugiego klasyfikatora gruntów. Koszty zlecenia takiej opinii ponosi Starosta Sierpecki.

Wniosek w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.docx

 1. Gleboznawcza klasyfikacja gruntów - z urzędu

Zgodnie z § 4 rozporządzenia w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów, Starosta przeprowadza z urzędu klasyfikację:

 •  na gruntach, które nie zostały dotychczas sklasyfikowane,
 •  na gruntach zmeliorowanych - po upływie 3 lat od wykonania urządzeń melioracji wodnych,
 •  na gruntach objętych postępowaniem scaleniowym,
 •  na gruntach, na których starosta zarządził przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków albo okresowej weryfikacji danych ewidencyjnych - w przypadku zmiany użytków gruntowych na gruntach podlegających klasyfikacji,
 •  po wystąpieniu klęski żywiołowej powodującej zmiany środowiska glebowego,
 •  po zalesieniu gruntów na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej lub na podstawie przepisów o wspieraniu obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W postępowaniu administracyjnym:

Niezbędne jest powołanie biegłego – klasyfikatora gruntów, który sporządzi projekt ustalenia klasyfikacji gruntów (§ 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów Dz. U. z 2012 r. poz. 1246). Wybór danej osoby na biegłego zastrzeżony jest dla organu. W przypadku klasyfikatora, który nie wykonywał czynności na terenie powiatu sierpeckiego, konieczne jest przedłożenie dokumentów potwierdzających wymagane kwalifikacje w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

Projekt ustalenia klasyfikacji gruntów stanowi opinię biegłego w postępowaniu administracyjnym.

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
 • Data udostępnienia w BIP: 2005-12-22 12:04:56
 • Informacja zaktualizowana przez: Rzadkiewicz Marta
 • Data ostatniej aktualizacji: 2023-11-03 13:37:28
 • Liczba odsłon: 4903
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 9601104]

przewiń do góry