L.p.

Nazwa aktu

Przedmiot

Data i miejsce publikacji

1.

Uchwała Nr 101.XVIII.2011
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów za usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym

Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 310 z dnia 19 stycznia

2012 r.

2.
Uchwała Nr 102.XVIII.2011
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 29 grudnia 2011 r.

zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2011.
Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 11812
z dnia 15 listopada 2013 r.

3.

Uchwała Nr 103.XVIII.2011

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2012-2023.

Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 484 z dnia 23 stycznia 2012 r.

  4.

Uchwała Nr 104.XVIII.2011

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 29 grudnia 2012 r.

Uchwała Budżetowa Powiatu Sierpeckiego na rok 2012.

Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 467

z dnia 23 stycznia 2012 r.

5.
Uchwała Nr 115.XIX.2012
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 27 stycznia 2012 .r

zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sierpeckiego na rok 2012

6.
Sprawozdanie 1.2012
z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Powiatu Sierpeckiego za rok 2011.
  Dz. Urz. Woj. Maz.poz.2207
 z dnia 13 marca 2012 r.

7.
Komunikat Nr 1.2012
Starosty Sierpeckiego

w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie za
2012 rok
  Dz. Urz. Woj. Maz.poz.2442
 z dnia 11 kwietnia 2012 r.

8.
Uchwała Nr 124.XXI.2012
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 30 marca 2012 r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej.
  Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 3289
 z dnia 11 kwietnia 2012 r.

9.
Uchwała Nr 127.XXI.2012
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 30 marca 2012 r.

w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, udzielania i rozmiaru obniżek godzin dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, logopedów, doradców zawodowych, nauczycieli szkół zaocznych.
Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 3330
z dnia 13 kwietnia 2012 r.

10.
Uchwała Nr 129.XXII.2012
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 26 kwietnia 2012 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sierpeckiego na rok 2012
Dz. Urz. Woj. Maz.
pozycja 2443
z dnia 11 marca 2014 r.
11.
Uchwała Nr 132.XXIII.2012
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 25 maja 2012 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sierpeckiego na rok 2012
Dz. Urz. Woj. Maz.
pozycja 2840
z dnia 20 marca 2014r.
12.
Uchwała Nr 137.XXIII.2012
Rady Powiatu w Sierpcu
 z dnia 25 maja 2012 r.

w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu
Dz. Urz. Woj. Maz. poz.4622 z dnia 11 czerwca 2012 r.
13.
Uchwała Nr 138.XXIII.2012
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 25 maja 2012 r.

w sprawie przekształcenia dwuletniej Zasadniczej Szkoły Zawodowej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu w trzyletnią Zasadniczą Szkołę Zawodową
Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 4593 z dnia 6 czerwca 2012 r.
14.
Uchwała Nr 139.XXIII.2012
Rady Powiatu w Sierpcu
 z dnia 25 maja 2012 r.

w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego      w Sierpcu.
Dz. Urz. Woj. Maz. poz.4594 z dnia 6 czerwca 2012 r.
15.
Uchwała Nr 140.XXIII.2012
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 25 maja 2012 r.

w sprawie przekształcenia dwuletniej Zasadniczej Szkoły Zawodowej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu w trzyletnią Zasadniczą Szkołę Zawodową.
Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 4546 z dnia 5 czerwca 2012 r.
16.
Uchwała Nr 357.62.2012
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 21 marca 2012 r.
w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania Budżetu Powiatu i z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2011 r.
Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 4754 z dnia 13 czerwca 2012 r.
17.
Uchwała Nr 144.XXIV.2012
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 5 lipca 2012 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sierpeckiego na rok 2012.
Dz.Urz. Woj. Maz.
pozycja 3175
z dnia 28 marca 2014r.
18.
Uchwała Nr 154.XXV.2012
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 31 sierpnia 2012 r.

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Funduszu Zdrowotnego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki
Dz. Urz. Woj. Maz.poz. 6173 z 5 września 2012 r.
19.
Uchwała Nr 151.XXV.2012
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 31 sierpnia 2012 r.

w sprawie organizacji oraz ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych
Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 6328 z dnia 13 września 2012 r.
20.
Uchwała Nr 157.XXV.2012
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 31 sierpnia 2012 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sierpeckiego na rok 2012
Dz. Urz. Woj. Maz.
pozycja 4351
z dnia 24 kwietnia 2014r.

21.
Uchwała Nr 158.XXVI.2012
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 12 września 2012 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sierpeckiego na rok 2012
Dz. Urz. Woj. Maz.
pozycja 3998
z dnia 14 kwietnia 2014 r.

22.
Uchwała Nr 160.XXVII.2012
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 19 października 2012r.

w sprawie zatwierdzenia ,,Programu opieki nad zabytkami Powiatu Sierpeckiego na lata 2012-2015".
Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 7201
z dnia 30 października 2012r.
23.
Uchwała Nr 161.XXVII.2012
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 19 października 2012 r.

w sprawie utworzenia placówki opiekuńczo - wychowawczej pn. Powiatowy Dom Dzieci w Szczutowie.
Dz. Urz. Woj. Maz. poz.7184
z dnia 30 października 2012r.
24.
Uchwała Nr 162.XXVII.2012
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 19 października 2012 r.

w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.
Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 7185
z 29 października 2012r.
25.
Uchwała Nr 163.XXVII.2012
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 19 października 2012 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sierpeckiego na rok 2012.
Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 5111
z dnia 16 maja 2014 r.

26.
Informacja Starosty Sierpeckiego z dnia 30 października 2012r.
w sprawie zatwierdzenia operatu opisowo - kartograficznego opracowanego w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków gminy:
Rościszewo;
Mochowo;
Szczutowo.
Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 7553 z dnia 13 listopada 2012r.

Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 7554 z dnia 13 listopada 2012r.

Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 7555 z dnia 13 listopada 2012r.
27.
Uchwała Nr 169.XXVIII.2012
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 16 listopada 2012 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów za usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym.
Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 8127 z dnia 26 listopada 2012 r.
28.
Uchwała Nr 170.XXVIII.2012
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 16 listopada 2012r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Sierpeckiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Sierpecki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 8150 z dnia 27 listopada 2012 r.
29.
Uchwała Nr 171.XXVIII.2012
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 16 listopada 2012 r.

w sprawie nadania statutu Krytej Pływalni w Sierpcu.
Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 8571 z dnia 5 grudnia 2012 r.
30.
Uchwała Nr 172.XXIX.2012
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 10 grudnia 2012 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sierpeckiego na rok 2012.
Dz. Urz. Woj. Maz.
pozycja 5392
z dnia 28 maja 2014r.

31.
Uchwała Nr 177.XXX.2012
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 28 grudnia 2012r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sierpeckiego na rok 2012.
Dz. Urz. WOJ. Maz. pozycja5612
z dnia 4 czerwca 2014 r.

32.
Uchwała Nr 180.XXX.2012
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2013 rok.
Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 724 z dnia 21 stycznia 2013 r.
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sekulska Danuta
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-03-19 13:41:16
  • Informacja zaktualizowana przez: Sekulska Danuta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-06-05 13:04:12
  • Liczba odsłon: 16772
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 9915015]

przewiń do góry