Do podstawowych zadań i kompetencji Referatu Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej należy:

1) W zakresie spraw wojskowych i obronnych:

 a) kierowanie do pracy oraz wyrażaniem zgody na rozwiązaniem umowy z inwalidą wojennym;
 b) wykonywanie zadań wynikających z ustaw właściwych w sprawach obrony i przepisów

     wykonawczych, w tym:

-organizacja i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej,

- prowadzenie spraw akcji kurierskiej,

- wykonywanie zadań powiatu w zakresie przygotowywania gospodarki narodowej w okresie  zagrożenia 

  bezpieczeństwa państwa i na wypadek wojny,

- opracowywanie rocznych wytycznych oraz planów zasadniczych przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej

   zarządzania kryzysowego oraz pozamilitarnych przygotowań obronnych,

- organizowanie i prowadzenie działalności szkoleniowej i popularyzatorskiej w zakresie realizacji zadań obronnych,

   obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego;

c) opracowywanie, uzgadnianie i aktualizowanie dokumentów planistyczno-organizacyjnych w zakresie

    pozamilitarnych przygotowań obronnych powiatu, a w szczególności:

- Planu Operacyjnego Funkcjonowania Powiatu oraz stosownych programów obronnych,

- dokumentacji Stałego Dyżuru,

- organizowania i przygotowania stanowiska kierowania zapewniającego realizację zadań obronnych w wyższych

   stanach gotowości obronnej państwa,  

- planu przygotowania służby zdrowia na potrzeby obronne państwa;

d) opracowywanie i bieżąca aktualizacja dokumentów zapewniających sprawne wykonywanie zadań obronnych w

    wyższych stanach gotowości obronnej;

e) prowadzenie spraw związanych z reklamowaniem żołnierzy rezerwy od obowiązku pełnienia czynnej służby

   wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji w czasie wojny.

 

2) W zakresie obrony cywilnej:

a) wykonywanie zadań powiatu w zakresie obrony cywilnej określonymi przepisami prawa, a w szczególności:
- realizowanie polityki powiatu w zakresie obrony cywilnej;
- określanie zagrożeń związanych z rozwojem cywilizacyjnym lub siłami natury oraz programowanie

   procesu zapobiegania tym zagrożeniom na terenie powiatu;

- opracowywanie  powiatowych planów obrony cywilnej;
- organizowanie szkoleń i ćwiczeń;
- współpraca z organizacjami i instytucjami w dziedzinie ochrony cywilnej;

- koordynacja i nadzór w zakresie realizacji zadań OC przez podmioty zobowiązane, funkcjonujące na terenie powiatu,

- uzgadnianie i aktualizowanie dokumentów planistyczno-organizacyjnych Planów Obrony Cywilnej gmin,

- opracowywanie i aktualizacja Planu ochrony zabytków powiatu na wypadek konfliktu zbrojnego,

- prowadzenie dokumentacji i przygotowanie do działań formacji Obrony Cywilnej,

- przygotowywanie i organizowanie oraz koordynowanie przedsięwzięć ewakuacji ludności na wypadek powstania

   masowego zagrożenia dla życia i zdrowia na obszarze powiatu,

- przygotowanie i zapewnienie funkcjonowania budowli ochronnych, urządzeń specjalnych oraz obiektów i urządzeń

   zapewniających warunki niezbędne do przetrwania (woda, ciepło, żywność),

- planowanie i zapewnienie ochrony płodów rolnych, zwierząt gospodarskich, produktów żywnościowych i pasz oraz

  ujęć wody i urządzeń wodnych na wypadek zagrożenia.


3) W zakresie Powiatowego Systemu Zarządzania Kryzysowego:

a) monitorowanie przy pomocy Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz koordynowanie działań ratowniczych

    i porządkowo – ochronnych na terenie powiatu;

b) ustalanie procedur reagowania kryzysowego oraz zarządzania w sytuacjach kryzysowych przy pomocy

    Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego;

c) podejmowanie działań oraz wprowadzanie obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych na terenie powiatu w celu

   zwalczania klęsk żywiołowych;

d) podejmowanie działań dot. bezpieczeństwa imprez masowych na terenie powiatu;

e)współdziałanie z kierownikami właściwych służb, inspekcji i straży w zakresie bezpieczeństwa publicznego, ochrony

   życia, zdrowia i środowiska naturalnego – w sytuacjach kryzysowych,

f) opracowanie planu pracy Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego i zapewnienie mu obsługi kancelaryjno -

   biurowej oraz dokumentowanie jego działania,

g) opracowywanie i aktualizacja Planu Reagowania Kryzysowego,

h) przygotowanie i zabezpieczenie działania Systemu Wykrywania i Alarmowania Ludności oraz systemu łączności 

    radiotelefonicznej zarządzania wojewody.


4) Prowadzenie ewidencji materiałów niejawnych oraz wszelkich spraw związanych z rejestrowaniem,

    wydawaniem dokumentów niejawnych Starostwa Powiatowego.

5) Obsługa administracyjno - biurowa Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

6) Prowadzenie spraw z zakresu zwierzchnictwa Starosty nad kierownikami powiatowych służb,

    inspekcji i straży a wynikających z ustawy o samorządzie powiatowym.Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Piotrowska Magdalena
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-08-15 16:05:39
  • Informacja zaktualizowana przez: Piotrowska Magdalena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-08-15 16:05:39
  • Liczba odsłon: 2435
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 9927618]

przewiń do góry