Do podstawowych zadań i kompetencji Wydziału Rolnictwa i Środowiska należy:

1) W zakresie rolnictwa:
a) wykonywanie kontroli zwierania umów obowiązkowego ubezpieczenia w rolnictwie;
b) wydawanie opinii w zakresie pozyskiwania zwierząt wolno żyjących;
c) współpraca z samorządem lekarsko-weterynaryjnym, Inspekcją Weterynaryjną oraz innymi instytucjami; których statutowym celem jest ochrona zwierząt;
d)współpraca z Agencją Rynku Rolnego w zakresie zagospodarowania nadwyżek produktów rolnych i Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotyczących dofinansowania zadań w rolnictwie;
e)zasięganie opinii właściwej miejscowo izby rolniczej o projektach aktów prawa miejscowego dotyczących rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych;

2) W zakresie ochrony środowiska:
a) sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością Starosty i podejmowanie dalszych działań określonych prawem w tym zakresie;
b) prowadzenie rejestru i udostępnianie znajdujących się w posiadaniu informacji o środowisku oraz ich ochrona;
c) sporządzanie projektów powiatowych programów ochrony środowiska i raportów z wykonania tych programów,
d) opiniowanie programów i planów związanych z ochroną środowiska;
e) wydawanie pozwoleń zintegrowanych;
f) wydawanie, zmiana, ograniczanie, uchylanie, cofanie i wygaszanie oraz odmowa wydawania pozwoleń, zezwoleń i innych  decyzji w zakresie:
     - emitowania hałasu,
     - wprowadzania pyłów i gazów do powietrza,
     - emitowania pól elektromagnetycznych,
     - gospodarki odpadami,
     - emisji gazów cieplarnianych,
g) nakładanie obowiązków przewidzianych prawem na prowadzących instalację i zarządców obiektów;
h) prowadzenie badań monitoringowych;
i) wprowadzanie ograniczeń i zakazów określonych prawem koniecznym do utrzymania środowiska we właściwym stanie;
j) przekazywanie określonych informacji i danych w zakresie ochrony środowiska innym jednostkom;
k) przyjmowanie zgłoszeń i informacji dotyczących instalacji bądź emisji;
l) dokonywanie identyfikacji i sporządzanie wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi,
m) prowadzenie okresowych badań jakości gleby i ziemi,
n) tworzenie obszarów ograniczonego użytkowania,
o) uprawnienie do występowania w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia przeciwko przepisom o ochronie środowiska;

3) W zakresie gospodarki wodno - ściekowej:
a) ustanawianie w drodze decyzji strefy ochrony bezpośredniej ujęcia wody na wniosek i koszt właściciela, gdy Starosta jest organem właściwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody z tego ujęcia,
b) ustalanie zakresów i terminów utrzymania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych;
c) podawanie do publicznej informacji o wszczęciu postępowania wodnoprawnego,
d) wydawanie, zmiana, ograniczanie, cofanie oraz wygaszanie pozwoleń wodnoprawnych w zakresie objętym przepisami;
e) dokonywanie podziału kosztów dotyczących utrzymania wód, jeżeli Starosta jest właściwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego,
f) prowadzenie nadzoru i kontroli nad spółkami wodnymi;
g) wydawanie w drodze decyzji nakazów związanych z ochroną przeciwpowodziową;
h) prowadzenie postępowania wobec zakładów w przypadku zaniedbań w zakresie gospodarki wodnej;powodujących zagrożenie życia lub zdrowia ludzi i zwierząt oraz stanu środowiska;
i) orzekanie w sprawie przeniesienia prawa własności urządzenia wodnego;
j) wydawanie decyzji o legalizacji urządzenia wodnego,
k) zatwierdzanie instrukcji gospodarowania wodą,
l)ustanawianie w drodze decyzji na wniosek właściwej służby strefy ochronnej urządzeń pomiarowych służb państwowych,
m) dokonywanie raz na cztery lata przeglądu ustaleń pozwoleń wodnoprawnych;

4) W zakresie łowiectwa:
a) wydawanie pozwoleń na posiadanie, hodowanie i utrzymanie chartów;
b) wydawanie decyzji o odłowie lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny w przypadku szczególnego zagrożenia w prawidłowym funkcjonowaniu obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej przez zwierzynę;
c) wydzierżawianie obwodów łowieckich polnych oraz rozliczanie czynszów dzierżawnych;
d) wyrażanie zgody w szczególnych przypadkach na przetrzymywanie zwierzyny poza polowaniem i odłowami;

5) W zakresie leśnictwa:
a) wykonywanie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa lub powierzanie tego nadzoru w drodze porozumienia Nadleśniczemu Lasów Państwowych;
b) sporządzanie uproszczonych planów urządzenia lasów i inwentaryzacji stanu lasów oraz nadzorowanie wykonania zadań zawartych w tych planach;
c) wydawanie decyzji w sprawie pozyskania drewna w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa;
d) przyznawanie dotacji na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów zalesienia gruntów;
e) ocena udatności upraw leśnych;
f) cechowanie drewna;
g) zmiana lasu na użytek rolny na wniosek właściciela w stosunku do lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
h)opiniowanie rocznych planów zalesień dotyczących gruntów nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
i)zarządzanie wykonania zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach zagrożonych nie stanowiących własności Skarbu Państwa z urzędu lub na wniosek nadleśniczego,
j) prowadzenie spraw dotyczących wypłaty miesięcznych ekwiwalentów za wyłączenie upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej;

6) W zakresie ochrony przyrody i rybactwa:
a) dbałość o przyrodę oraz zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych dla jej ochrony;
b) prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej i promocyjnej w dziedzinie ochrony przyrody,
c) wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości będących własnością gminy, w przypadkach określonych prawem po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska oraz na wycinkę drzew lub krzewów utrudniających widoczność sygnałów i pociągów lub eksploatację urządzeń kolejowych albo powodujących zaspy śnieżne,
d) prowadzenie rejestru przetrzymywanych zwierząt, podlegających ograniczeniom na odstawie przepisów prawa Unii Europejskiej i wydawanie zaświadczeń w tym zakresie;
e) wydawanie kart wędkarskich i rejestracja sprzętu pływającego;
f) tworzenie Społecznej Straży Rybackiej,
g) wydawanie zezwoleń na przegradzanie sieciowymi rybackimi narzędziami połowowymi wody płynącej na wodach nie zaliczonych do wód śródlądowych żeglownych,
h) wydawanie zezwoleń na ustawianie sieciowych rybackich narzędzi połowowych na wodach śródlądowych żeglownych na szlaku żeglownym lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie w uzgodnieniu z właściwą terytorialnie administracją wód śródlądowych żeglownych oraz organem administracji żeglugi śródlądowej,
i) prowadzenie spraw dotyczących rybactwa w obwodach rybackich przez które przebiega granica powiatu i których większa część powierzchni znajduje się na terenie powiatu.


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Piotrowska Magdalena
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-08-14 22:37:40
  • Informacja zaktualizowana przez: Piotrowska Magdalena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-05-09 09:29:25
  • Liczba odsłon: 3507
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 9925481]

przewiń do góry