UCHWAŁA Nr 291.XLVIII.2018

RADY POWIATU W SIERPCU

z dnia 25 stycznia 2018r.


 

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu w Sierpcu na 2018 rok


 


 

Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017r., poz. 1868) oraz § 14 Statutu Powiatu Sierpeckiego z dnia 15 kwietnia 2011r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2011r. Nr 78, poz. 2488 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


 

§ 1. Przyjmuje się do realizacji plan pracy Rady Powiatu w Sierpcu na 2018 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.


 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu w Sierpcu.


 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


 

                                                                                     PRZEWODNICZĄCY RADY

                                                                                                           / - /

                                                                                                Jan Rzeszotarski


 

 


 


 

                                                                                   Załącznik

                                                                                   do UCHWAŁY Nr 291.XVIII.2018

                                                                                   RADY POWIATU W SIERPCU

                                                                                    z dnia 25 stycznia 2018r.


 


 

PLAN PRACY

RADY POWIATU W SIERPCU

NA ROK 2018


 

Zadanie

Termin realizacji

1. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Sierpecki w roku 2017.

 

 

 

 

 

 

Styczeń

2.Przyjęcie planu pracy Rady Powiatu w Sierpcu na 2018 rok.

3. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych i publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż Powiat Sierpecki lub osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzenia kontroli ich pobrania i wykorzystania.

4. Sprawozdanie z działalności Organizatora Pieczy Zastępczej za 2017 rok oraz wykaz potrzeb w zakresie pieczy zastępczej.

5.Informacje na temat planów pracy komisji stałych Rady Powiatu w Sierpcu na rok 2018.

1. Rozpatrzenie informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na obszarze Województwa Mazowieckiego.

 

 

 

 

 

 

Luty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Rozpatrzenie sprawozdania Państwowego Inspektora Sanitarnego w Sierpcu o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Sierpeckiego w 2017roku.

3. Rozpatrzenie sprawozdania Komendanta Policji w Sierpcu o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Sierpeckiego w 2017 roku.

4. Rozpatrzenie sprawozdania Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w 2017 roku.

5. Informacja o stanie rolnictwa na terenie regionu Województwa Mazowieckiego w 2017 roku.

6. Informacja z realizacja zadań z zakresu ochrony roślin i nasiennictwa na terenie Powiatu Sierpeckiego w 2017 roku.

7. Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu w Sierpcu w roku 2017.

8. Sprawozdania Komisji stałych Rady Powiatu w Sierpcu z działalności w roku 2017.

9. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w roku 2017.

1. Sprawozdanie z realizacji w latach 2016-2017 „Programu opieki nad zabytkami Powiatu Sierpeckiego na lata 2016-2019”.

 

 

 

 

Marzec

 

 

 

 

 

 

 

2. Przyjęcie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki.

3. Informacją na temat realizacji Uchwały Rady Powiatu w Sierpcu w sprawie uchwalenia "Powiatowego programu współpracy Powiatu Sierpeckiego w roku 2017 z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego".

4. Sprawozdanie z działalności PCPR w Sierpcu za 2017 rok oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej.

1. Dokonanie podziału środków PFRON przyznanych Powiatowi na rehabilitację społeczną i zawodową.

 

 

 

 

 

Kwiecień

2. Przyjęcie sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym SPZZOZ w Sierpcu za IV kwartał 2017 roku.

3. Przyjęcie sprawozdania rzeczowo- finansowego za 2017 rok SPZZOZ w Sierpcu.

4. Przyjęcie sprawozdania z działalności SPZZOZ w Sierpcu za 2017rok.

5. Przyjęcie sprawozdania finansowego za 2017 rok Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu.

1. Przyjęcie planu rzeczowo- finansowego SPZZOZ w Sierpcu na 2018 rok.

 

 

Maj

 

 

2. Przyjęcie sprawozdania SPZZOZ w Sierpcu o przychodach kosztach i wyniku finansowym za I kwartał 2018 roku.

1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Powiatu Sierpeckiego za rok 2017 oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2017 rok.

 

 

 

Czerwiec

2. Udzielenie Zarządowi Powiatu absolutorium z tytułu wykonania Budżetu Powiatu za rok 2017.

3. Przyjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej SPZZOZ w Sierpcu.

 

PRZERWA

 

 

Lipiec

1. Zapoznanie się z informacją z wykonania budżetu Powiatu Sierpeckiego oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego za I półrocze 2018 roku.

 

Sierpień

 

1. Przyjęcie sprawozdania SPZZOZ w Sierpcu o przychodach kosztach i wyniku finansowym za II kwartał 2018 roku.

Wrzesień

 

1. Zapoznanie się z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny w szkołach tych typów szkół, których prowadzenie należy do zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego.

 

 

 

Październik

2. Przyjęcie "Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok".

3. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych.

1. Przyjęcie sprawozdania SPZZOZ w Sierpcu o przychodach, kosztach i wyniku finansowym za III kwartał 2018roku.

 

 

Listopad

2. Ustalenie wysokości opłat i kosztów za usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym.

1. Przyjęcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2019-2034.

 

 

 

 

 

Grudzień

2. Przyjęcie Budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2019.

3. Ustalenie wydatków budżetu Powiatu Sierpeckiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.

4. Upoważnienie Zarządu Powiatu do zatwierdzania w 2019 roku projektów konkursowych i systemowych zgłaszanych przez Powiat Sierpecki oraz do wyrażania zgody na uczestnictwo Powiatu Sierpeckiego w roli partnera w projektach konkursowych i systemowych zgłaszanych przez inne podmioty.

5. Przyjęcie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2019 rok.


 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawłowska Dominika
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-01-31 09:40:04
  • Informacja zaktualizowana przez: Piotrowska Magdalena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-07-29 12:10:01
  • Liczba odsłon: 1917
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 9927350]

przewiń do góry