UCHWAŁA Nr 196.XXXII.2017

RADY POWIATU W SIERPCU

z dnia 26 stycznia 2017r.


 

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu w Sierpcu na 2017 rok


 


 

Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016r., poz. 814 z późn. zm.) oraz § 14 Statutu Powiatu Sierpeckiego z dnia 15 kwietnia 2011r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2011r. Nr 78, poz. 2488 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


 

§ 1. Przyjmuje się do realizacji plan pracy Rady Powiatu w Sierpcu na 2017 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.


 

§ 2. Termin rozpatrzenia informacji ze zrealizowanego planu pracy Rady Powiatu w Sierpcu za 2017 rok – określa się na miesiąc luty 2018 roku.


 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu w Sierpcu.


 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

 

Załącznik

do UCHWAŁY Nr 196.XXXII.2017

RADY POWIATU W SIERPCU

z dnia 26 stycznia 2017r.


 


 

PLAN PRACY

RADY POWIATU W SIERPCU

NA ROK 2017


 

Lp

Zadanie

Termin realizacji

1

1. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Sierpecki w roku 2016.

Styczeń

2.Przyjęcie planu pracy Rady Powiatu w Sierpcu na 2017 rok.

3.Informacje na temat planów pracy komisji stałych Rady Powiatu w Sierpcu na rok 2017.

4. Sprawozdanie z działalności Organizatora Pieczy Zastępczej za 2016 rok oraz wykaz potrzeb w zakresie pieczy zastępczej.

2

1. Rozpatrzenie informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na obszarze Województwa Mazowieckiego.

Marzec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Rozpatrzenie sprawozdania Państwowego Inspektora Sanitarnego w Sierpcu o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Sierpeckiego w 2016 roku.

3. Rozpatrzenie sprawozdania Komendanta Policji w Sierpcu o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Sierpeckiego w 2016 roku.

4. Rozpatrzenie sprawozdania Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w 2016 roku.

5. Informacja o stanie rolnictwa na terenie regionu Województwa Mazowieckiego w 2016 roku.

6. Informacja z realizacja zadań z zakresu ochrony roślin i nasiennictwa na terenie Powiatu Sierpeckiego w 2016 roku.

7. Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu w Sierpcu w roku 2016.

8. Sprawozdania Komisji stałych Rady Powiatu w Sierpcu z działalności w roku 2016.

9. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w roku 2016.

10. Sprawozdanie z wykonania rocznego Programu działania Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu za 2016 rok.

3

1. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym;

b) likwidacji Gimnazjum Specjalnego w SOS-W w Sierpcu poprzez wygaszenie;

c) przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w SOS-W w Sierpcu w szkołę Wielobranżową I Stopnia w SOS-W w Sierpcu;

d) przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Nr 1 w Szkołę Wielobranżową I Stopnia w ZS Nr 1;

e) przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Nr 2 w Szkołę Wielobranżową I Stopnia w ZS Nr 2;

Marzec

 

 

 

 

 

 

 

2. Informacją na temat realizacji Uchwały Rady Powiatu w Sierpcu w sprawie uchwalenia "Powiatowego programu współpracy Powiatu Sierpeckiego w roku 2016 z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego".

3. Sprawozdanie z działalności PCPR w Sierpcu za 2016 rok oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej.

4. Dokonanie podziału środków PFRON przyznanych Powiatowi na rehabilitację społeczną i zawodową.

4

1. Przyjęcie sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym SPZZOZ w Sierpcu za IV kwartał 2016 roku.

Kwiecień

2. Przyjęcie sprawozdania rzeczowo- finansowego za 2016 rok SPZZOZ w Sierpcu.

3. Przyjęcie sprawozdania z działalności SPZZOZ w Sierpcu za 2016 rok.

4. Sprawozdanie z realizacji 3-letniego Powiatowego Programu dotyczącego rozwoju pieczy zastępczej, zawierającego między innymi coroczny limit rodzin zastępczych zawodowych.

5

1. Przyjęcie planu rzeczowo- finansowego SPZZOZ w Sierpcu na 2017 rok.

 

 

Maj

 

 

2. Przyjęcie sprawozdania SPZZOZ w Sierpcu o przychodach kosztach i wyniku finansowym za I kwartał 2017 roku.

3. Przyjęcie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki.

6

1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Powiatu Sierpeckiego za rok 2016 oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2016 rok.

Czerwiec

2. Udzielenie Zarządowi Powiatu absolutorium z tytułu wykonania Budżetu Powiatu za rok 2016.

7

PRZERWA

Lipiec

8

1. Zapoznanie się z informacją z wykonania budżetu Powiatu Sierpeckiego oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego za I półrocze 2017 roku.

 

Sierpień

 

9

1. Przyjęcie sprawozdania SPZZOZ w Sierpcu o przychodach kosztach i wyniku finansowym za II kwartał 2017 roku.

Wrzesień

 

10

1. Zapoznanie się z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny w szkołach tych typów szkół, których prowadzenie należy do zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego.

Październik

2. Przyjęcie "Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok".

3. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych.

11

1. Wybór biegłego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdania finansowego SPZZOZ w Sierpcu za 2017 rok.

Listopad

2. Przyjęcie sprawozdania SPZZOZ w Sierpcu o przychodach, kosztach i wyniku finansowym za III kwartał 2017 roku.

3. Ustalenie wysokości opłat i kosztów za usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym.

12

1. Przyjęcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2018-2034.

Grudzień

2. Przyjęcie Budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2018.

3. Ustalenie wydatków budżetu Powiatu Sierpeckiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.

4. Upoważnienie Zarządu Powiatu do zatwierdzania w 2018 roku projektów konkursowych i systemowych zgłaszanych przez Powiat Sierpecki oraz do wyrażania zgody na uczestnictwo Powiatu Sierpeckiego w roli partnera w projektach konkursowych i systemowych zgłaszanych przez inne podmioty.

5. Przyjęcie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2018 rok.


 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawłowska Dominika
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-02-01 09:33:54
  • Informacja zaktualizowana przez: Piotrowska Magdalena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-07-29 12:09:46
  • Liczba odsłon: 2303
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10676273]

przewiń do góry