S P R A W O Z D A N I E

Z DZIAŁALNOŚCI

RADY POWIATU W SIERPCU

ZA 2015 ROK

===========================================

 

Rada Powiatu w Sierpcu ukonstytuowała się na I sesji w dniu 27 listopada 2014 roku. Skład Rady ulegał zmianie z uwagi na objęcie przez wybranych do Rady Powiatu w Sierpcu V kadencji radnych - funkcji Wójta Gmin (Pan Zbigniew Tomaszewski został wybrany na Wójta Gminy Mochowo, Pan Krzysztof Korpoliński został wybrany na Wójta Gminy Sierpc). W związku z powyższym na sesji w dniu 22 grudnia 2014 roku został uzupełniony skład Rady Powiatu w Sierpcu o osoby Pana Marcina Błaszczyka i Pana Wiesława Tomkalskiego. Natomiast z końcem roku 2015 Pan Waldemar Olejniczak objął mandat Posła na sejm RP. Wobec powyższego Komisarz Wyborczy wygasił mandat radnego Rady Powiatu w Sierpcu Panu Waldemarowi Olejniczakowi. Do końca roku 2015 nie otrzymano informacji od Komisarza Wyborczego o obsadzeniu mandatu radnego Rady Powiatu w Sierpcu.

Rada Powiatu w okresie od 27 listopada 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku i w ciągu 2015 roku obradowała na 16 sesjach. Posiedzenia w głównej mierze odbywały się w zaplanowanych terminach.

Rada Powiatu w Sierpcu pracowała w oparciu o uchwalany Plan pracy, który został zrealizowany w całości, za wyjątkiem sprawy związanej z przyjęciem informacji z realizacji „Programu Opieki nad zabytkami Powiatu Sierpeckiego na lata 2012-2015” za rok 2015. Przedstawiona sprawa jest w toku realizacji. Zaplanowano uchwalenie „Programu Opieki nad zabytkami Powiatu Sierpeckiego” na rok 2016 wraz ze sprawozdaniem za rok 2015. W toku jest uzyskiwanie niezbędnej opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w niniejszym temacie.

Radni Rady Powiatu w Sierpcu pracowali w 4 komisja stałych systematycznie, zgodnie z cyklem pracy Rady.

Tematami wiodącymi na sesjach Rady Powiatu były:

 1. uchwalenie budżetu powiatu,

 2. sprawozdania z wykonania budżetu i udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu, z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowego Urzędu Pracy,

 3. informacje z działalności Komendy Powiatowej Policji, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska oraz o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie powiatu,

 4. sprawy dotyczących oświaty,

 5. analiza sytuacji w służbie zdrowia,

 6. informacje o stanie dróg w powiecie,

 7. analiza problemów związanych z bezrobociem.

W okresie od 27 listopada do 31 grudnia 2014 roku i w ciągu roku 2015 zostało podjętych łącznie 112 uchwał w sprawach należących do wyłącznej właściwości Rady oraz wynikających z przyjętych do realizacji zadań. Podjęte uchwały były terminowo przekazywane do Wojewody Mazowieckiego i do Regionalnej Izby Obrachunkowej jako organów nadzoru oraz do opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Oprócz uchwał Rada podejmowała oświadczenia w sprawach dotyczących istotnych kwestii życia publicznego i spraw społecznych, które kierowała do organów samorządowych wyższego szczebla, organów administracji rządowej i parlamentarzystów.

Zostały podjęte oświadczenia w następujących sprawach:

 1. przyznania tytułu honorowego "Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego" dla Pana Ryszarda Tomaszewskiego – Rolnika z gminy Gozdowo,

 2. przyznania tytułu honorowego "Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego" dla Miejskiej Młodzieżowej Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Sierpcu,

 3. podwyżek dla grup zawodowych nie objętych rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej.

 4. przyznania tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego” dla Zakłady Przemysłu Odzieżowego „Marjoss” Przedsiębiorstwo Prywatne Maria Długokęcka, Józef Długokęcki Spółka Jawna w Sierpcu.

 

Na sesjach zgłoszono łącznie 11 interpelacji, wniosków i zapytań radnych. Odpowiedzi udzielane były na bieżąco na sesjach lub w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia.

W trakcie roku 2015 pełnione były stałe dyżury przez Przewodniczącego Rady i Wiceprzewodniczących, podczas których mieszkańcy mieli możliwość zwrócenia się z różnymi problemami.

Podsumowując rok 2015 funkcjonowania samorządu powiatu, biorąc pod uwagę dorobek w różnych sferach działalności można stwierdzić, że samorząd potrafił rozsądnie dzielić budżet, działać aktywnie, by jak najwięcej środków pozyskać i przekazać na inwestycje. Dzięki pozyskaniu środków z Unii Europejskiej, dobrej współpracy i zaangażowaniu finansowym poszczególnych samorządów gminnych udało się zrealizować wiele zadań z zakresu drogownictwa.

Wykonano wiele inwestycji z zakresu: drogownictwa, modernizacji bazy oświatowej i sportowej, opieki zdrowotnej oraz opieki społecznej, które wpłynęły na poprawę jakości życia wszystkich mieszkańców.

Zauważyć należy, że wychodząc naprzeciw zgaszanym potrzebom powiatu decyzjami Rady Powiatu w 2015 roku powołano do życia dwie nowe jednostki organizacyjne, tj. Przedszkole Specjalne w Sierpcu oraz Dzienny Dom „Senior- Wigor” w Szczutowie. Obydwie placówki włączono także do funkcjonujących struktur powiatu – celem sprawnej organizacji ich pracy.


 


 

Frekwencja radnych na sesjach

Nazowisko i imię

27.112014

3 12 2014

22 12 2014

12 01 2015

26 02 2015

26 03 2015

30 04 2015

28 05 2015

17 06 2015

30 06 2015

31 07 2015

31 08 2015

24 09 2015

30 10 2015

07 12 2015

29 12 2015

Razem

Marcin Błaszczyk

 

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

-

+

+

12

Marek Gąsiorowski

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

14

Juliusz Gorzkoś

+

+

+

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

+

+

16

Krzysztof Korpoliński

-

-

 

 

Krystyna Kozicka

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

16

Jan Laskowski

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

16

Maria Lejman

+

+

+

+

+

+

-

+

+

+

-

+

+

+

+

+

14

Bogdan Misztal

+

+

+

+

+

+

-

+

+

+

-

+

+

+

+

+

14

Jarosław Ocicki

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

+

+

15

Sławomir Olejniczak

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

15

Waldemar Olejniczak

+

+

+

+

-

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

13

Paweł Pakieła

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

16

Stanisław Pawłowski

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

16

Wojciech Rychter

+

+

+

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

+

+

15

Jan Rzeszotarski

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

15

Krystyna Siwiec

+

+

+

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

+

+

15

Wiesław Tomkalski

 

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

14

Zbigniew Tomaszewski

+

-

 

1

Mariusz Turalski

+

+

+

+

+

+

+

+

-

+

-

+

+

+

+

+

14

Razem

15

15

17

17

16

15

15

16

13

17

13

17

17

15

17

16

 


 

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawłowska Dominika
 • Data udostępnienia w BIP: 2016-02-01 13:23:11
 • Informacja zaktualizowana przez: Piotrowska Magdalena
 • Data ostatniej aktualizacji: 2022-07-29 12:08:41
 • Liczba odsłon: 2557
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 9915079]

przewiń do góry