S P R A W O Z D A N I E

Z DZIAŁALNOŚCI

RADY POWIATU W SIERPCU

ZA 2016 ROK

===========================================

 

Rada Powiatu w Sierpcu V kadencji liczy 17 radnych wybranych w wyborach bezpośrednich w dniu 16 listopada 2014 roku. Ukonstytuowała się na I sesji w dniu 27 listopada 2014 roku. Jest organem stanowiącym i kontrolnym powiatu. W okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku obradowała na 14 sesjach. Posiedzenia w głównej mierze odbywały się w zaplanowanych terminach.

Rada Powiatu w Sierpcu pracowała w oparciu o uchwalany Plan pracy, który został zrealizowany w całości.

Radni Rady Powiatu w Sierpcu pracowali w 4 komisjach stałych systematycznie, zgodnie z cyklem pracy Rady.

Tematami wiodącymi na sesjach Rady Powiatu oraz na posiedzeniach Komisji stałych były:

 1. uchwalenie budżetu powiatu,

 2. sprawozdania z wykonania budżetu i udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu oraz z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,

 3. informacje z działalności Komendy Powiatowej Policji, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska oraz o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie powiatu,

 4. sprawy dotyczące oświaty,

 5. analiza sytuacji w służbie zdrowia,

 6. informacje o stanie dróg w powiecie,

 7. analiza problemów związanych z bezrobociem.

W okresie od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku podjęto łącznie 78 uchwał w sprawach należących do wyłącznej właściwości Rady oraz wynikających z przyjętych do realizacji zadań. Podjęte uchwały były terminowo przekazywane do Wojewody Mazowieckiego i do Regionalnej Izby Obrachunkowej jako organów nadzoru oraz do opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Wszystkie sprawy ujęte w Planie pracy Rady Powiatu w Sierpcu na rok 2016 zostały zrealizowane, za wyjątkiem sprawy ujętej na miesiąc grudzień, a dotyczącej uchwalenia „Programu ochrony środowiska dla Powiatu Sierpeckiego na lata 2016-2020”. Zgodnie z art.18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska, Rada Powiatu uchwala Program ochrony środowiska. Z uwagi na konieczność uzyskania opinii Zarządu Województwa Mazowieckiego niniejszy „Program …” został przesłany do Urzędu Marszałkowskiego, w celu wydania opinii.

Oprócz uchwał Rada podejmowała oświadczenia w sprawach dotyczących istotnych kwestii życia publicznego i spraw społecznych, które kierowała do organów samorządowych wyższego szczebla, organów administracji rządowej i parlamentarzystów.

W trakcie roku 2016 zgłoszono łącznie 13 interpelacji, wniosków i zapytań radnych. Odpowiedzi udzielane były w terminie 14 dni od dnia złożenia.

Natomiast na wszystkie zgłoszone zapytania radnych podczas obrad sesji bądź na posiedzeniach komisji stałych odpowiedź udzielona była przez Starostę, Wicestarostę lub dyrektorów jednostek organizacyjnych na bieżąco. Zapytania dotyczyły m.in. działalności szpitala, dróg powiatowych i oświaty.

Na sesjach gościliśmy zaproszonych gości m.in.: szefów służb, inspekcji i straży oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych. Bardzo ważne było spotkanie z Radą Powiatu w Rypinie mające na celu wymianę doświadczeń z samorządowcami, co pozwoliło podpatrzeć na ciekawe rozwiązania oraz wykorzystać doświadczenie w zarządzaniu powiatem.

Zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym radni złożyli oświadczenia majątkowe roczne do dnia 30.04.2016 r. wg stanu na dzień 31.12.2015r. Oświadczenia majątkowe zostały złożone w terminie ustawowym. Urzędy Skarbowe po dokonaniu analizy oświadczeń majątkowych przesłały informację o stwierdzonych nieprawidłowościach, o których radni zostali poinformowani.

Podsumowując rok 2016 funkcjonowania samorządu powiatu, biorąc pod uwagę dorobek w różnych sferach działalności można stwierdzić, że samorząd potrafił rozsądnie dzielić budżet, działać aktywnie, by jak najwięcej środków pozyskać i przekazać na inwestycje. Dzięki pozyskaniu środków z Unii Europejskiej, dobrej współpracy i zaangażowaniu finansowym poszczególnych samorządów gminnych udało się zrealizować wiele zadań z zakresu drogownictwa, modernizacji bazy oświatowej, opieki zdrowotnej oraz opieki społecznej, które wpłynęły na poprawę jakości życia wszystkich mieszkańców.

 


 


 


 


 

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawłowska Dominika
 • Data udostępnienia w BIP: 2017-03-01 07:06:52
 • Informacja zaktualizowana przez: Piotrowska Magdalena
 • Data ostatniej aktualizacji: 2022-07-29 12:08:56
 • Liczba odsłon: 2171
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 9570829]

przewiń do góry