PLAN PRACY

Zarządu Powiatu w Sierpcu

na 2013 rok

 

Lp.

Zakres

Zadania

Termin realizacji przez Zarząd Powiatu

Odpowiedzialny

Uwagi

-1-

-2-

-3-

-5-

-6-

-7-

I

Organizacja i zarządzanie

Ocena wykonania przez poszczególne wydziały Starostwa i jednostki organizacyjne zadań wynikających z planu pracy Zarządu Powiatu które były przyjęte do realizacji w roku 2012, w tym realizacji uchwał Rady i Zarządu Powiatu.

Styczeń

Sekretarz Powiatu

 

Wyrażenie zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. Dostawa materiałów biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Sierpcu.

Styczeń

Naczelnik Wydziału Organizacji i Nadzoru

 

Wyrażenie zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. Dostawa paliw płynnych do pojazdów samochodowych wykorzystywanych przez Starostwo Powiatowe w Sierpcu i jednostki organizacyjne.

Styczeń

Naczelnik Wydziału Organizacji i Nadzoru

 

Informacja o sposobie załatwiania skarg i wniosków w Starostwie Powiatowym w Sierpcu w 2012 roku.

Luty

Naczelnik Wydziału Organizacji i Nadzoru

 

Wyrażenie zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. Ubezpieczenie mienia Powiatu Sierpeckiego wraz z jednostkami organizacyjnymi.

Maj

Naczelnik Wydziału Organizacji i Nadzoru

 

Informacja dotycząca aktualnej sytuacji finansowej i kadrowej powiatowych jednostek organizacyjnych

Lipiec

Listopad

PCPR w Sierpcu, PUP w Sierpcu, DPS w Szczutowie, ZDP w Sierpcu, PDD w Szczutowie, KP w Sierpcu

 

Szkoły i placówki prowadzone przez Powiat Sierpecki

 

Wyrażenie zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Starostwa Powiatowego w Sierpcu i jednostek organizacyjnych.

Listopad

Naczelnik Wydziału Organizacji i Nadzoru

 

II

Bezpieczeństwo Publiczne, Obrona Cywilna

Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w roku 2012.

Luty

Starosta Sierpecki

 

Kierownik Referatu Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej

 

Przygotowanie, organizacja i ocena przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej.

Czerwiec

Kierownik Referatu Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej

 

III

Ochrona Zdrowia

Dokonanie analizy i wniesienie pod obrady Rady Powiatu sprawozdania SPZZOZ o przychodach, kosztach i wyniku finansowym za IV kwartał 2012 roku.

Styczeń

Naczelnik Wydziału

Oświaty i Zdrowia

 

Wybór biegłego rewidenta w celu dokonania badania sprawozdania finansowego SPZZOZ za 2012 rok – w przypadku zajęcia takiego stanowiska przez Radę Powiatu.

 

Styczeń

Naczelnik Wydziału

Oświaty i Zdrowia

 

Wniesienie pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu sprawozdania rzeczowo- finansowego za 2012 rok SPZZOZ w Sierpcu

Maj

Naczelnik Wydziału

Oświaty i Zdrowia

 

Wniesienie pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu sprawozdania z działalności SPZZOZ w Sierpcu za 2012 rok.

Maj

Naczelnik Wydziału

Oświaty i Zdrowia

 

Wniesienie pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu planu rzeczowo- finansowego SPZZOZ w Sierpcu na 2013 rok.

Maj

Naczelnik Wydziału

Oświaty i Zdrowia

 

Dokonanie analizy i wniesienie pod obrady Rady Powiatu sprawozdania SPZZOZ w Sierpcu o przychodach, kosztach i wyniku finansowym za I kwartał 2013 roku.

Czerwiec

Naczelnik Wydziału

Oświaty i Zdrowia

 

Dokonanie analizy i wniesienie pod obrady Rady Powiatu sprawozdania SPZZOZ w Sierpcu o przychodach, kosztach i wyniku finansowym za II kwartał 2013 roku.

Sierpień

Naczelnik Wydziału

Oświaty i Zdrowia

 

Dokonanie analizy i wniesienie pod obrady Rady Powiatu sprawozdania SPZZOZ w Sierpcu o przychodach, kosztach i wyniku finansowym za III kwartał 2013 roku.

Listopad

Naczelnik Wydziału

Oświaty i Zdrowia

 

Wystąpienie do Rady Powiatu w Sierpcu o zajęcie stanowiska w sprawie dokonania badania sprawozdania finansowego SPZZOZ w Sierpcu za 2013 rok

Listopad

Naczelnik Wydziału

Oświaty i Zdrowia

 

Informacja o aktualnej sytuacji finansowej SPZZOZ w Sierpcu z uwzględnieniem stopnia zaawansowania inwestycji, źródeł finansowania i perspektyw rozwoju

Grudzień

Naczelnik Wydziału

Oświaty i Zdrowia

 

IV

Opieka Społeczna

Wniesienie pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu Sprawozdania z działalności organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Styczeń

Kierownik PCPR w Sierpcu

 

Wniesienie pod obrady Rady Powiatu Sprawozdania Kierownika PCPR w Sierpcu z działalności Centrum za rok 2012 oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej.

Luty

Kierownik PCPR w Sierpcu

 

Wniesienie pod obrady Rady Powiatu podziału środków PFRON przyznanych powiatowi na rehabilitację społeczną i zawodową.

Luty

Kierownik PCPR w Sierpcu

 

Informacja o funkcjonowaniu Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie w roku 2012.

Marzec

Dyrektor DPS w Szczutowie

 

Zapoznanie się z informacją dotyczącą oceny zasobów pomocy społecznej.

Kwiecień

Kierownik PCPR w Sierpcu

 

Informacja dotycząca funkcjonowania mieszkań chronionych.

Maj

Kierownik PCPR w Sierpcu

 

Informacja dotycząca realizacji zadań z zakresu orzecznictwa pozarentowego.

Czerwiec

Kierownik PCPR w Sierpcu

 

Informacja dotyczącą realizacji poradnictwa specjalistycznego.

Wrzesień

Kierownik PCPR w Sierpcu

 

Informacja o funkcjonowaniu Powiatowego Domu Dzieci w Szczutowie.

Wrzesień

Dyrektor PDD w Szczutowie

 

Sprawozdanie z realizacji zawartych porozumień między powiatami w zakresie opieki i wychowania dzieci z terenu powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

Październik

Kierownik PCPR w Sierpcu

 

Zapoznanie się z informacją dotyczącą funkcjonowania rodzin zastępczych na terenie powiatu.

Listopad

Kierownik PCPR w Sierpcu

 

Omówienie stanu obłożenia w DPS w Szczutowie.

Grudzień

Dyrektor DPS w Szczutowie

 

V

Przeciwdziałanie bezrobociu

Dokonanie analizy i wniesienie pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania PUP w Sierpcu z wykonania rocznego programu działania za II półrocze 2012 roku.

luty

 

 

Dyrektor PUP w Sierpcu

 

Informacja o stanie bezrobocia w Powiecie Sierpecki w 2012 roku

Luty

Dyrektor PUP w Sierpcu

 

Informacja o pozyskanych środkach finansowych na aktywizację zawodową bezrobotnych w I półroczu 2012 roku.

Czerwiec

Dyrektor PUP w Sierpcu

 

Dokonanie analizy i wniesienie pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania PUP w Sierpcu z wykonania rocznego programu działania za I półrocze 2013 roku

Lipiec

Dyrektor PUP w Sierpcu

 

Informacja o bieżącej działalności PUP w Sierpcu z uwzględnieniem realizacji planu finansowego remontów, stanu zatrudnienia, stopnia realizacji rozporządzeń dotyczących standardów i warunków prowadzenia usług na rynku pracy w urzędzie.

Wrzesień

Dyrektor PUP w Sierpcu

 

VI

Rozwój Powiatu

Promocja

Informacja dotycząca realizacji Strategii Rozwoju Społeczno - Gospodarczego w latach 2004-2012.

Luty

Samodzielne stanowisko ds. promocji i rozwoju

 

Informacja dotycząca realizacji Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2007-2013.

Luty

Samodzielne stanowisko ds. promocji i rozwoju

 

Informacja dotycząca powiatowego kalendarza imprez kulturalnych, sportowych i turystycznych na rok 2013.

Luty

Samodzielne stanowisko ds. promocji i rozwoju

 

Przyjęcie założeń polityki promocji Powiatu Sierpeckiego na 2013 rok.

Luty

Samodzielne stanowisko ds. promocji i rozwoju

 

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu promocji za rok 2012.

Luty

Samodzielne stanowisko ds. promocji i rozwoju

 

Utworzenie Biblioteki Powiatowej – wniesienie pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu aktu założycielskiego wraz ze Statutem.

Luty

Naczelnik Wydziału

Oświaty i Zdrowia

 

Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Biblioteki Powiatowej.

Luty

Naczelnik Wydziału

Oświaty i Zdrowia

 

Informacja na temat realizacji Uchwały Nr 94.XVI.2011 Rady Powiatu w Sierpcu w sprawie uchwalenia „Powiatowego programu współpracy Powiatu Sierpeckiego w roku 2012 z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”.

Luty

Naczelnik Wydziału

Oświaty i Zdrowia

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych Powiatu Sierpeckiego przez organizacje pozarządowe.

Luty

Naczelnik Wydziału

Oświaty i Zdrowia

 

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu promocji za 2012 rok.

Luty

Samodzielne stanowisko ds. promocji i rozwoju

 

Wniesienie pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie ustanowienia wyróżnienia „Agricola Sierpcensis – Terre Filius”

Maj

Samodzielne stanowisko ds. promocji i rozwoju

 

Informacja poszczególnych wydziałów Starostwa powiatowego dotycząca pozyskiwania i wykorzystania funduszy pozabudżetowych w roku 2013

Czerwiec

Wydział ON, OZ, G, RŚ, AB, samodzielne stanowisko ds promocji i rozwoju

 

Informacja poszczególnych jednostek organizacyjnych Powiatu dotycząca pozyskiwania i wykorzystania funduszy pozabudżetowych w roku 2013

Czerwiec

PCPR w Sierpcu, PUP w Sierpcu, DPS w Szczutowie, ZDP w Sierpcu. PDD w Szczutowie. KP w Sierpcu

 

Informacja na temat planów złożenia wniosków mających na celu pozyskanie środków pozabudżetowych w roku 2014

Grudzień

Wydział ON, OZ, G, RŚ, AB, samodzielne stanowisko ds. promocji i rozwoju

 

Informacja jednostek organizacyjnych Powiatu na temat planów złożenia wniosków mających na celu pozyskanie środków pozabudżetowych w roku 2014.

Grudzień

PCPR w Sierpcu, PUP w Sierpcu, DPS w Szczutowie, ZDP w Sierpcu, PDD w Szczutowie, KP w Sierpcu

 

VII

Edukacja, Kultura, Sport, Turystyka

Dokonanie analizy poniesionych w 2012 roku wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Sierpecki.

Styczeń

Naczelnik Wydziału

Oświaty i Zdrowia

 

Wniesienie pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu w Sierpcu sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Sierpecki w roku 2012

Styczeń

Naczelnik Wydziału

Oświaty i Zdrowia

 

Informacja dotycząca aktualnego stanu technicznego Krytej Pływalni w Sierpcu oraz poziomu sprawności urządzeń i wyposażenia – potrzeby niezbędnych prac inwestycyjnych.

Styczeń

Kierownik Krytej Pływalni w Sierpcu

 

Wniesienie pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Sierpeckiego dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania przyznanej dotacji

Styczeń

Naczelnik Wydziału

Oświaty i Zdrowia

 

Informacja dotycząca funkcjonowania w roku 2012 boiska „Orlik” przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Sierpcu

Luty

Naczelnik Wydziału

Oświaty i Zdrowia

 

Przygotowanie materiałów dotyczących planów remontów placówek oświatowych.

Luty

Naczelnik Wydziału

Oświaty i Zdrowia

 

Informacja dotycząca aktualnej sytuacji finansowej i kadrowej jednostki z uwzględnieniem planów rozwoju placówki w roku 2013.

Luty

Kierownik Krytej Pływalni w Sierpcu

 

Przyjęcie i przedłożenie Radzie Powiatu uchwały w sprawie ustalenia sieci szkół publicznych ponadgimnazjalnych

Marzec

Naczelnik Wydziału

Oświaty i Zdrowia

 

Przyjęcie zasad i planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Sierpecki.

Marzec

Naczelnik Wydziału

Oświaty i Zdrowia

 

Ustalenie profili kształcenia oraz zawodów zw szkołach prowadzonych przez Powiat Sierpecki.

Marzec

Naczelnik Wydziału

Oświaty i Zdrowia

 

Przyjęcie wytycznych do organizacji roku szkolnego 2013/2014.

Marzec

Naczelnik Wydziału

Oświaty i Zdrowia

 

Ogłoszenie konkursów na Dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki: SOSW, OPP, PPP

Maj

Naczelnik Wydziału

Oświaty i Zdrowia

 

Powołanie Komisji Konkursowych do przeprowadzenia konkursów na stanowiska Dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Sierpecki

Maj

Naczelnik Wydziału

Oświaty i Zdrowia

 

Ustalenie kwot dofinansowania szkół niepublicznych

Maj

Naczelnik Wydziału

Oświaty i Zdrowia

 

Przyjęcie i przedłożenie Radzie Powiatu sprawozdania z realizacji Strategii Rozwoju Edukacji w Powiecie Sierpecki w roku 2012

Czerwiec

Naczelnik Wydziału

Oświaty i Zdrowia

 

Powołanie komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Lipiec

Naczelnik Wydziału

Oświaty i Zdrowia

 

Informacja dotycząca naboru do szkół ponadgimnazjalnych

Sierpień

Naczelnik Wydziału

Oświaty i Zdrowia

 

Informacja dotycząca przygotowania szkół ponadgimnazjalnych do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2013/2014

Wrzesień

Naczelnik Wydziału

Oświaty i Zdrowia

 

Przyjęcie i przedłożenie Radzie Powiatu w Sierpcu informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny w szkołach tych typów, których prowadzenie należy do zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego

Październik

Naczelnik Wydziału

Oświaty i Zdrowia

 

Wniesienie pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok

Październik

Naczelnik Wydziału

Oświaty i Zdrowia

 

Powołanie Komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Listopad

Naczelnik Wydziału

Oświaty i Zdrowia

 

VIII

Finanse

Uchwalenie układu wykonawczego budżetu powiatu na rok 2013

Styczeń

Skarbnik Powiatu

 

Przyjęcie planu dochodów i wydatków budżetu powiatu oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2013 rok w pełnej klasyfikacji budżetowej

Styczeń

Skarbnik Powiatu

 

Przekazanie uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych w zakresie przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach rozdziału

Styczeń

Skarbnik Powiatu

 

Analiza wykonania Budżetu Powiatu za 2012 w świetle uzyskania absolutorium.

Marzec

Skarbnik Powiatu

 

Przyjęcie i przedłożenie Radzie Powiatu informacji z wykonania budżetu Powiatu Sierpeckiego za I półrocze 2013 roku

Sierpień

Skarbnik Powiatu

 

Przygotowanie projektu uchwały budżetowej na 2014 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej 2014-2023

Listopad

Skarbnik Powiatu

 

Ustalenie wydatków budżetu powiatu które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013.

Grudzień

Skarbnik Powiatu

 

IX

Drogownictwo i komunikacja

Sprawozdanie z działalności ZDP w Sierpcu w roku 2012 oraz przyjęcie zakresu prac do wykonania w roku 2013.

Luty

Kierownik Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu

 

Informacja z przebiegu zimowego utrzymania dróg powiatowych

Marzec

Kierownik Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu

 

Informacja w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację inwestycji drogowych – sprawy bieżące oraz planowane

Kwiecień

Kierownik Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu

 

Informacja dotycząca regulacji stanu prawnego dróg powiatowych.

Kwiecień

Kierownik Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu

 

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

 

Informacja o stanie prac wykonanych przy użyciu koparko – ładowarki na drogach powiatowych

Lipiec

Kierownik Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu

 

Informacja na temat przebiegu remontów dróg powiatowych oraz aktualnego ich stanu

Wrzesień

Kierownik Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu

 

Informacja dotycząca przygotowania do zadań inwestycyjnych i remontowych na drogach powiatowych w roku 2014.

Październik

Kierownik Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu

 

Wniesienie pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały dot. ustalenia wysokości opłat oraz wysokości kosztów usuwania i przechowywania pojazdów usuniętych z drogi w oparciu o art.130a ust.1 i 2 Prawo o ruchu drogowym.

Listopad

Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu

 

Informacja dotycząca prac związanych z regulacją stanu prawnego dróg powiatowych w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 13 października 1998 roku Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną.

Listopad

Kierownik Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu

 

 

Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

 

Informacja dotycząca przygotowania do zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2013/2014

Listopad

Kierownik Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu

 

Rozliczenie inwestycji wykonanych w roku 2013

Grudzień

Kierownik Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu

 

Informacja dotycząca przeprowadzania postępowań przetargowych w zakresie realizacji inwestycji drogowych

Grudzień

Kierownik Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu

 

Analiza wykonania nadzoru nad: a) stacjami kontroli pojazdów, b) ośrodkami szkolenia kierowców.

Grudzień

Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geodezja i Gospodarka Nieruchomościami

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Studzieniec planowanych do zbycia w 2012 w Planie wykorzystania zasobu nieruchomości powiatu Sierpeckiego na lata 2012-2014 – ogłoszenie kolejnego przetargu bądź rokowań na zbycie nieruchomości dziełek o numerach ewidencyjnych 158, 195/30, 199 i 203

Marzec

Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

 

XI

Ochrona środowiska

Sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Studzieniec planowanych do zbycia w 2013 w Planie wykorzystania zasobu nieruchomości powiatu Sierpeckiego na lata 2012-2014 – ogłoszenie kolejnego przetargu bądź rokowań na zbycie nieruchomości dziełek o numerach ewidencyjnych 197/1, 195/12, 195/14, 195/48, 195/50, 195/52, 195/37

Czerwiec

Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

 

Dokonanie analizy i wniesienie pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony Środowiska na lata 2013-2016

Sierpień

Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Środowiska

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawłowska Dominika
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-02-08 14:59:11
  • Informacja zaktualizowana przez: Piotrowska Magdalena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-07-29 12:12:15
  • Liczba odsłon: 2505
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10346424]

przewiń do góry