Zarząd Powiatu w swojej działalności realizuje bieżące zadania Powiatu określone przepisami prawa

oraz podejmuje działania mające na celu podniesienie jakości życia mieszkańców Powiatu. W roku

2012 Zarząd stawia sobie za cele do realizacji zapisy Strategii Rozwoju Powiatu, Wieloletniego

Planu Inwestycyjnego, dostępnych programów pomocowych oraz zadań wynikających z budżetu

Powiatu na rok 2012.

Swoimi działaniami  Zarząd Powiatu zamierza:

   1. Kontynuować działania w ramach polityki wzajemnej komunikacji z mieszkańcami powiatu,

 1. Poprawiać warunki kształcenia, wychowania i opieki w szkołach ponadgimnazjalnych i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych,

 2. Podnosić standard jakości dróg powiatowych,

 3. Realizować zamierzone zadania inwestycyjne Powiatu,

 4. Pozyskiwać fundusze zewnętrzne na inwestycje i inne zadania,

 5. Zapewnić właściwy poziom usług w zakresie zdrowia i opieki społecznej,

 6. Realizować zagadnienia związane z ochroną i profilaktyką zdrowia poprzez organizowanie masowych imprez sportowo-rekreacyjnych,

 7. Wspierać inicjatywy promujące Powiat Sierpecki.

Podstawowymi dokumentami wyznaczającymi pracę Zarządu Powiatu są:

 1. Budżet Powiatu 

 2. Wieloletnia Prognoza Finansowa,

 3. Strategia Rozwoju Powiatu Sierpeckiego.

W oparciu o uchwalony Budżet Powiatu  Zarząd będzie realizował zapisane w nim zadania inwestycyjne - przeprowadzał postępowania przetargowe, zlecał opracowywanie projektów technicznych i wykonawczych oraz realizował zadania bieżące w poszczególnych obszarach administracji powiatowej, dysponując budżetem w ramach obowiązujących przepisów i upoważnień Rady.

Zarząd nadal będzie podejmował działania w kierunku pozyskania dodatkowych środków finansowych z funduszy zewnętrznych.

Ponadto Zarząd będzie aktywnie współpracował z przedstawicielami administracji rządowej i samorządowej różnego szczebla, szczególnie zaś z samorządem gmin tworzących Powiat Sierpecki oraz z instytucjami, organizacjami - w tym pozarządowymi, przedstawicielami życia gospodarczego, kulturalnego, naukowego, w niezbędnym zakresie, gwarantującym jak największą efektywność wspólnie podejmowanych oraz realizowanych działań na rzecz mieszkańców i wszechstronnego rozwoju Powiatu.

Dla realizacji ustawowych zadań Powiatu, Zarząd będzie występował do Rady z inicjatywą

uchwałodawczą, przygotowując projekty stosownych uchwał. Sam natomiast będzie realizował

przyjęte przez Radę Powiatu uchwały, których będzie adresatem i jednocześnie będzie realizatorem

kierunków rozwoju Powiatu nakreślonych przez Radę.

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawłowska Dominika
 • Data udostępnienia w BIP: 2012-03-13 08:20:37
 • Informacja zaktualizowana przez: Pawłowska Dominika
 • Data ostatniej aktualizacji: 2015-01-09 09:25:53
 • Liczba odsłon: 3824
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10646995]

przewiń do góry