Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

(pozyskanych od osoby, której dane dotyczą)


Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:

1. Administrator danych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Starostwo Powiatowe w Sierpcu, ul. Świętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc, e-mail: starosta@powiat.sierpc.pl, tel. 24 275 91 01. fax 24 275 91 00 wew. 144.

2. Przedstawiciel administratora danych:

Nie dotyczy.

3. Inspektor ochrony danych:

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych Starostwa Powiatowego w Sierpcu to: Pan Marcin Szymanik, e-mail: iod@powiat.sierpc.pl.

4. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO i wyłącznie w celu zrealizowania obowiązku wynikającego z przepisów ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz aktów wykonawczych, polegającego na prowadzeniu dokumentacji dotyczących oświadczeń majątkowych składanych przez radnych Rady Powiatu w Sierpcu i członków Zarządu Powiatu w Sierpcu (analiza, przechowywanie, udostępnianie).

5. Prawnie uzasadniony interes:

nie dotyczy

6. Okres przechowywania danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 8 lat od 31 grudnia roku, w którym przekazano dane do urzędu.

7. Prawo dostępu do danych osobowych:

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

8. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa - gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

9. Konsekwencje niepodania danych osobowych:

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W przypadku podejrzenia, że osoba składająca oświadczenie majątkowe podała w nim nieprawdę lub zataiła prawdę, podmiot dokonujący analizy oświadczenia występuje do Centralnego Biura Antykorupcyjnego z wnioskiem o kontrolę jej oświadczenia majątkowego.

9. Odbiorcy danych:

Pani/ Pana dane będą udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

10.Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej:

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

11. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sekulska Danuta
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-05-28 06:16:28
  • Informacja zaktualizowana przez: Sekulska Danuta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-05-28 06:16:28
  • Liczba odsłon: 5225
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10471831]

przewiń do góry