Starosta Sierpecki

G.6844.13.2024 Sierpc, dnia 06.05.2024 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2024 poz. 572) w związku z art. 531 i art. 574 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz.U. z 2023 poz. 1478 z późn. zm.)

 

STAROSTA SIERPECKI PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

 

 

informację, że w dniu 06.05.2024 r. wydana została decyzja Starosty Sierpeckiego znak G.6844.13.2024 o wygaśnięciu z dniem 1 stycznia 2018 r. prawa trwałego zarządu Marszałka Województwa Mazowieckiego dla nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa pokrytych wodami powierzchniowymi płynącymi stanowiącymi:

Jezioro Urszulewskie: obręb Słupia gm. Szczutowo

działka nr 1 o pow. 141,8300 ha (KW PL1E/00024301/8)

Jezioro Szczutowskie: obręb Szczutowo gm. Szczutowo

działka nr 224 o pow. 94,7600 ha (KW PL1E/00024301/8)

Rów (łączący Jezioro Urszulewskie z Jeziorem Szczutowskim): obręb Szczutowo gm. Szczutowo

działka nr 171/17 o pow. 0,1950 ha (KW PL1E/00023544/6)

Struga Gójsk Narty: obręb Całownia gm. Szczutowo

działka nr 1 o pow. 0,9100 ha (KW PL1E/00028870/5)

Ciek Piastowo: składający się z 5 działek położonych w obrębie Bledzewo gm. Sierpc

działki nr 7/5, 8/3, 138/4, 138/6, 138/7 o łącznej powierzchni 2,3030 ha (KW PL1E/00028995/7).

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w terminie od dnia 07 maja 2024 r. do dnia 21 maja 2024 r.

Z treścią decyzji można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Sierpcu przy ul. Świętokrzyskiej 2a, pokój nr 9, od poniedziałku do piątku, w godz. 800-1500

Od wyżej wymienionej decyzji stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania w terminie 14 dni od skutecznego doręczenia, do Ministra Infrastruktury za pośrednictwem Starosty Sierpeckiego Zgodnie z art. 49 k.p.a. doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń oraz BIP Starostwa Powiatowego w Sierpcu.

 

Starosta Sierpecki

G.6844.13.2024     Sierpc, dnia 15.04.2024  r. 

Z a w i a d o m i e n i e

o   w s z c z ę c i u   p o s t ę p o w a n i a 

 

                Na  podstawie  art.  61  § 1  i  §  4  ustawy  z  dnia  14  czerwca  1960 r.   Kodeks  postępowania  administracyjnego  (Dz. U. z  2023 poz. 775 z późn. zm.) w związku z art. 531 ust. 2 ustawy  z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 z późn. zm.)

 

Starosta Sierpecki zawiadamia 

że  w  dniu  10.04.2024  r.  zostało wszczęte  -  na  wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie  - postępowanie  administracyjne  w  sprawie wydania  decyzji orzekającej o wygaśnięciu trwałego zarządu ustanowionego decyzją  Starosty Sierpeckiego znak G.7012-8/10       z dnia 30.12.2010 r. na rzecz Marszałka Województwa Mazowieckiego dla gruntów pokrytych wodami powierzchniowymi płynącymi stanowiącymi:

1.      Jezioro Urszulewskie: obręb Słupia gm. Szczutowo

·         działka nr 1 o pow. 141,8300 ha  (KW PL1E/00024301/8)

2.      Jezioro Szczutowskie: obręb Szczutowo gm. Szczutowo

·         działka nr 224 o pow. 94,7600 ha (KW PL1E/00024301/8)

3.      Rów (łączący Jezioro Urszulewskie z Jeziorem Szczutowskim): obręb Szczutowo gm. Szczutowo

·         działka nr 171/17 o pow.  0,1950 ha (KW PL1E/00023544/6)

4.      Struga Gójsk Narty: obręb Całownia gm. Szczutowo

·         działka nr 1 o pow. 0,9100 ha ( KW PL1E/00028870/5)

5.      Ciek Piastowo: składający się z 5 działek położonych w obrębie Bledzewo gm. Sierpc

·         działki nr 7/5, 8/3, 138/4, 138/6, 138/7 o łącznej powierzchni 2,3030 ha  (KW PL1E/00028995/7)

 

             Mając    powyższe     na      uwadze    informuję,       zgodnie    z   art.  10   §   1    Kpa    

w  terminie  7  dni  od  daty  otrzymania  zawiadomienia  strona  może  -  w siedzibie  organu  przy   ul.  Świętokrzyskiej  2a,  pokój  nr  9,  w  godz.  800-1500,  zapoznać  się   z  aktami  sprawy,  uzyskać   wyjaśnienia   w   sprawie,  składać   wnioski  i  zastrzeżenia.

 

Jednocześnie Starosta Sierpecki zawiadamia, że ze względu na potrzebę dokonania dodatkowych czynności  wyjaśniających postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie  nie  może  zostać zakończone w  ustawowym terminie tj. jednego miesiąca. Wyznacza się nowy termin załatwienia sprawy do dnia 30 czerwca 2024 r.

Ponadto informuje, że na mocy przepisu art. 36 Kpa w związku  z  art. 37 Kpa  na niezałatwienie sprawy  w terminach przewidzianych w Kodeksie przysługuje stronie prawo wniesienia ponaglenia. Ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia tj. Ministra Infrastruktury  za pośrednictwem Starosty Sierpeckiego. Ponaglenie musi zawierać uzasadnienie.

 

Stosownie do art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie niniejszego zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Sierpcu  oraz BIP Starostwa Powiatowego  w Sierpcu  tj. od 16.04.2024 r.

 

Otrzymują:

1. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polski

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

ul. Zarzecze 13 B

03-194 Warszawa

 

2. Urząd Marszałkowski Województwa

Mazowieckiego w Warszawie

ul. Jagiellońska 26

03-719 Warszawa

 

3. a/a + tablica ogłoszeń, BIP

 

Sprawę prowadzi:

Iwona Brodowska

tel. 24 275-91-18

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Sierpecki. Przetwarzamy Państwa dane osobowe wyłącznie w celu wykonania zadań Administratora, które wynikają z przepisów prawa oraz zadań realizowanych w interesie publicznym. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych    oraz   prawo     ich    sprostowania,  usunięcia, ograniczenia   przetwarzania,  przenoszenia i wniesienia sprzeciwu. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.sierpc.starostwo.gov.pl w zakładce ochrona danych osobowych w menu przedmiotowym. 

Załącznik Nr 1

do ZARZĄDZENIA Nr ON.120.5.2024

STAROSTY SIERPECKIEGO

z dnia 2 lutego 2024 r.

Starosta Sierpecki

w trybie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA

PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ WSPÓŁUŻYTKOWNIKOM WIECZYSTYM

Lp

Położenie nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości (numer ewidencyjny działki i powierzchnia)

Numer księgi wieczystej

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania

Wartość i cena nieruchomości (zł)

1.

 

 

 

 

 

 

 

Obręb: miasto Sierpc

 

 

 

 

 

2213/5

o pow. 0,0415 ha

 

 

PL1E/00028965/8

 

 

 

 

Nieruchomość zlokalizowana jest

południowo-wschodniej części miasta, w otoczeniu terenów mieszkaniowych i usługowych. W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości znajduje się Łowisko – Jeziórko usypana kwadratowa wyspa z roślinnością i oświetleniem, fontanna, stadion miejski. Nieruchomość według ewidencji gruntów i budynków oznaczona jest jako Bp- zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy .

Teren działki nr 2213/5 objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego - Uchwała nr 6/II/2018 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru środkowej i południowo-wschodniej części miasta Sierpca – etap I.

W/w działka ewidencyjna oznaczona na rysunku symbolem 8UMN –tereny zabudowy usługowej i mieszkaniowej jednorodzinnej. W powyższym planie nie zostały wyznaczone obszary rewitalizacji oraz obszary Specjalnej Strefy Rewitalizacji

 

Wartość rynkowa nieruchomości:

 

42 691,00 zł

 

Cena nieruchomości gruntowej:

 

25 614,60 zł

 

 1. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w trybie bezprzetargowym.

 2. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj. od 19 lutego 2024 roku do 11 marca 2024 roku.

 3. Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

 • przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów;

 • jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności przedmiotowej nieruchomości przed 5 grudnia 1990 roku albo jest spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o jej nabycie w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu;

 1. Po upływie 6 tygodni od wywieszenia wykazu zostanie spisany protokół rokowań z nabywcą, który będzie podstawą do zawarcia aktu notarialnego przenoszącego prawo własności nieruchomości.

Starosta Sierpecki

Andrzej Sławomir Cześnik

Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 115/P/2024

Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 114/P/2024

Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 87/P/2024

Decyzje Wojewody Mazowieckiego nr 71/P/2024 i Nr 72/P/2024

Zawiadomienie o prowadzonym postępowaniu w sprawie potwierdzenia nabycia przez Gminę Mochowo prawa własności gruntu. zajętego pod drogę publiczną - gminną nr 312505 relacji "Kapuśniki - Śniechy (obecny nr drogi 370205W) położonego w obrębie 0010 Kapuśniki, jednostka ewidencyjna Mochowo, oznaczonego w ewidencji gruntów jako działka nr 63 o pow. 0,4400 ha. pdf

Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 stycznia 2024 r. o prowadzonym postępowaniu w sprawie potwierdzenia nabycia przez Gminę Mochowo prawa własności gruntu zajętego pod drogę publiczną - gminną nr 312503 relacji " Kukowo-gr. gminy Mochowo - Adamowo - gr. gminy Sudragi" (obecny nr drogi 370203W) położonego w obrębie 0010 Kapuśniki, jednostka ewidencyjna Mochowo, oznaczonego w ewidencji gruntów jako działka nr 42 o pow. 1,4000 ha..pdf

Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 4 grudnia 2023 r. o prowadzonym postępowaniu w sprawie potwierdzenia nabycia przez Gminę Mochowo prawa własności nieruchomości, zajętych pod drogę publiczną - drogę gminną nr 370221W Bożewo-Łukoszyn Biki-Bendorzyn-gr, dz. nr. 72.pdf

Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 19 października 2023 r. o prowadzonym_postępowaniu w sprawie potwierdzenia nabycia przez Gminę Mochowo prawa własności zajętych pod drogę publiczną -_drogę gminną nr 370215W Jakubowo-Żurawin-Mochowo dz._nr_185.pdf

Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 19 października 2023 r._o_prowadzonym_postępowaniu w sprawie potwierdzenia nabycia przez Gminę Mochowo prawa własności nieruchomości zajętych pod drogę publiczną_-_drogę gminną nr 370215W Jakubowo-Żurawin-Mochowo.pdf

Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 3514_2023 z dnia 24 sierpnia 2023 r.pdf

 

 

Dnia 05.07.2023 r.

Starosta Sierpecki

G.6844.11.2023, Sierpc, dnia 5.07.2023 r.

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE                         

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. –Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z  2023 r. poz. 775 z późn. zm.)  w związku z  art. 531  i art. 574  ustawy   z dnia 20 lipca 2017 r.  Prawo  Wodne  (Dz. U. z  2022 poz. 2625 z późn. zm.)

STAROSTA   SIERPECKI   PODAJE   DO  PUBLICZNEJ   WIADOMOŚCI

informację, że  w dniu 4.07.2023 r.  wydana została decyzja Starosty Sierpeckiego znak: G.6844.11.2023 o wygaśnięciu z dniem 1 stycznia 2018 r. prawa trwałego zarządu na rzecz Marszałka Województwa Mazowieckiego  dla gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa pokrytych wodami powierzchniowymi płynącymi  Kanału Stropkowo, obejmujących nieruchomości położone na terenie gminy Zawidz:

 • działka nr 170 o pow. 0,7059 ha położona w obrębie Chabowo, dla której w Sądzie Rejonowym w Sierpcu IV  Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona  jest   księga   wieczysta   PL1E/00028352/8,
 • działka nr 129 o pow. 0,8144 ha położona w obrębie Milewo, dla której w Sądzie Rejonowym w Sierpcu IV  Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona  jest   księga   wieczysta   PL1E/00028358/0,
 • działka nr 235 o pow. 0,3600 ha położona w obrębie Milewko, dla której w Sądzie Rejonowym w Sierpcu IV  Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona  jest   księga   wieczysta   PL1E/00028356/6.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w terminie od dnia 5 lipca  2023 r.  do dnia 18 lipca 2023 r.

Z treścią decyzji można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Sierpcu przy   ul.  Świętokrzyskiej  2a,  pokój  nr  9, od poniedziałku do piątku,  w  godz.  800-1500

Od wyżej wymienionej decyzji stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania w terminie 14 dni od skutecznego doręczenia, do Ministra Infrastruktury  za   pośrednictwem  Starosty   Sierpeckiego.

Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń  oraz BIP Starostwa Powiatowego w Sierpcu.

 

Dnia 07.06.2023 r.

Starosta Sierpecki

G.6844.11.2023   Sierpc, dnia 6.06.2023  r.

Z a w i a d o m i e n i e  o   w s z c z ę c i u   p o s t ę p o w a n i a 

Na  podstawie  art.  61  § 1  i  §  4  ustawy  z  dnia  14  czerwca  1960 r.   Kodeks  postępowania  administracyjnego  (Dz. U. z  2023 poz. 775 z późn. zm.) w związku z art. 531 ust. 1 i 2 ustawy  z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 z późn. zm.)

Starosta   Sierpecki   zawiadamia 

że  w  dniu  1.06.2023 r.  zostało wszczęte  -  na  wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie  - postępowanie  administracyjne  w  sprawie wydania decyzji orzekającej o wygaśnięciu trwałego zarządu ustanowionego decyzją  Starosty Sierpeckiego  znak:  G.6844.19.2013  z dnia 17.06.2013 r. na rzecz Marszałka Województwa Mazowieckiego  dla gruntów pokrytych wodami powierzchniowymi płynącymi  Kanału Stropkowo, obejmujących nieruchomości położone na terenie gminy Zawidz:

 • działka nr 170 o pow. 0,7059 ha położona w obrębie Chabowo, dla której w Sądzie Rejonowym w Sierpcu,  IV  Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona  jest   księga   wieczysta   PL1E/00028352/8,
 • działka nr 129 o pow. 0,8144 ha położona w obrębie Milewo, dla której w Sądzie Rejonowym w Sierpcu,  IV  Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona  jest   księga   wieczysta   PL1E/00028358/0,
 • działka nr 235 o pow. 0,3600 ha położona w obrębie Milewko, dla której w Sądzie Rejonowym w Sierpcu,  IV  Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona  jest   księga   wieczysta   PL1E/00028356/6.

Mając    powyższe     na      uwadze    informuje,   iż    zgodnie    z   art.  10   §   1    Kpa     w  terminie  14  dni  od  daty  otrzymania  zawiadomienia  strony  mogą  -  w siedzibie  organu  przy   ul.  Świętokrzyskiej  2a,  pokój  nr  9,  w  godz.  800-1500,  zapoznać  się   z  aktami  sprawy,  uzyskać   wyjaśnienia   w   sprawie,  składać   wnioski  i  zastrzeżenia.

        Jednocześnie Starosta Sierpecki zawiadamia, że ze względu na potrzebę dokonania dodatkowych czynności  wyjaśniających postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie  nie  może  zostać zakończone w  ustawowym terminie tj. jednego miesiąca. Wyznacza się nowy termin załatwienia sprawy do dnia 31 sierpnia 2023 r.

Ponadto informuje, że na mocy przepisu art. 36 Kpa w związku  z  art. 37 Kpa  na niezałatwienie sprawy  w terminach przewidzianych w Kodeksie przysługuje stronie prawo wniesienia ponaglenia. Ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia tj. Ministra Infrastruktury  za pośrednictwem Starosty Sierpeckiego. Ponaglenie musi zawierać uzasadnienie.

Stosownie do art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie niniejszego zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Sierpcu  oraz BIP Starostwa Powiatowego w Sierpcu  tj. od 7.06.2023 r.

Otrzymują:

1. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

ul. Zarzecze 13 B

03-194 Warszawa

2. Urząd Marszałkowski Województwa

Mazowieckiego w Warszawie

ul. Jagiellońska 26

03-719 Warszawa

3. a/a+ tablica ogłoszeń, BIP

Sprawę prowadzi:

Anna Czarnomska

tel. 24 275-91-18

Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Sierpecki. Przetwarzamy Państwa dane osobowe wyłącznie w celu wykonania zadań Administratora, które wynikają z przepisów prawa oraz zadań realizowanych w interesie publicznym. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych    oraz   prawo     ich    sprostowania,  usunięcia, ograniczenia   przetwarzania,  przenoszenia i wniesienia sprzeciwu. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.sierpc.starostwo.gov.pl w zakładce ochrona danych osobowych w menu przedmiotowym.   

 

Dnia 11.08.2022 r.

Starosta Sierpecki

G.6844.13.2022 Sierpc, dnia 11.08.2022 r.

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia dnia 14 czerwca 1960 r. –Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) w związku z art. 531 i art. 574 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2021 poz. 2233 ze zm.)

STAROSTA SIERPECKI PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

informację, że w dniu 11.08.2022 r. wydana została decyzja Starosty Sierpeckiego znak G.6844.13.2022 o wygaśnięciu z dniem 1 stycznia 2018 r. prawa trwałego zarządu na rzecz Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie dla gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa pokrytego powierzchniowymi wodami płynącymi, położonego w obrębie Cieślin, gmina Mochowo, oznaczonego numerem ewidencyjnym 1 o pow. 6,2115 ha. Nieruchomość jest opisana w aktach hipotecznych Dh 971 lit. AD prowadzonych przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sierpcu. Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w terminie od dnia 11 sierpnia 2022 r. do dnia 25 sierpnia 2022 r. Z treścią decyzji można zapoznać się    w Starostwie Powiatowym w Sierpcu przy ul. Świętokrzyskiej 2a, pokój nr 5, od poniedziałku do piątku, w godz. 800-1500 Od wyżej wymienionej decyzji stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania w terminie 14 dni od skutecznego doręczenia, do Ministra Infrastruktury za pośrednictwem Starosty Sierpeckiego Zgodnie z art. 49 k.p.a. doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń oraz BIP Starostwa Powiatowego w Sierpcu.

Dnia 10.08.2022 r.

Starosta Sierpecki

G.6844.12.2022 Sierpc, dnia 10.08.2022 r.

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia dnia 14 czerwca 1960 r. –Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) w związku z art. 531 i art. 574 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2021 poz. 2233 ze zm.)

STAROSTA SIERPECKI PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

informację, że w dniu 10.08.2022 r. wydana została decyzja Starosty Sierpeckiego znak G.6844.12.2022 o wygaśnięciu z dniem 1 stycznia 2018 r. prawa trwałego zarządu na rzecz Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie dla gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa pokrytych powierzchniowymi wodami płynącymi w gminie Szczutowo w następujących obrębach i działkach ewidencyjnych: Dziki Bór działka nr 1 o pow. 1,1151 ha,Gorzeń działka nr 56 o pow. 0,8432 ha, Mierzęcin nr 378 o pow. 1,7500 ha, Słupia działka nr 221 o pow. 0,5061 ha.Dla powyższych działek w Sądzie Rejonowym w Sierpcu IV Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest Księga Wieczysta PL1E/00026200/4. Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w terminie od dnia 10 sierpnia 2022 r. do dnia 24 sierpnia 2022 r.  Z treścią decyzji można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Sierpcu przy ul. Świętokrzyskiej 2a, pokój nr 5, od poniedziałku do piątku, w godz. 800-1500 . Od wyżej wymienionej decyzji stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania w terminie 14 dni od skutecznego doręczenia, do Ministra Infrastruktury za pośrednictwem Starosty Sierpeckiego Zgodnie z art. 49 k.p.a. doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń oraz BIP Starostwa Powiatowego w Sierpcu.

Dnia 10.08.2022 r.

Starosta Sierpecki

G.6844.11.2022 Sierpc, dnia 10.08.2022 r.

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia dnia 14 czerwca 1960 r. –Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) w związku z art. 531 i art. 574 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2021 poz. 2233 ze zm.)

STAROSTA SIERPECKI PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

informację, że w dniu 10.08.2022 r. wydana została decyzja Starosty Sierpeckiego znak G.6844.11.2022 o wygaśnięciu z dniem 1 stycznia 2018 r. prawa trwałego zarządu na rzecz Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie dla gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa pokrytych powierzchniowymi wodami płynącymi w gminie Sierpc w następujących obrębach i działkach ewidencyjnych: Kwaśno działka nr 6 o pow. 7,6400 ha, Mieszczk działka nr 90/1 (pow. 0,0056 ha), działka nr 90/2 (pow. 5,4100 ha), Rachocin działka nr 21 (pow. 1,0000 ha), działka nr 43 (pow. 1,6600 ha), działka nr 85 (pow. 2,1900 ha), Rydzewo działka nr 126/1 (pow. 0,0462 ha), działka nr 126/2 (pow. 1,7000 ha), Studzieniec działka nr 195/11 (pow. 0,1059 ha), działka nr 195/52 (pow. 0,0309 ha), działka nr 195/53 (pow. 0,0357 ha), działka nr 195/54 (pow. 0,3021 ha), Żochowo nr 87 o pow. 7,7400 ha. Dla powyższych działek w Sądzie Rejonowym w Sierpcu IV Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest Księga Wieczysta PL1E/00026200/4. Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w terminie od dnia 10 sierpnia 2022 r. do dnia 24 sierpnia 2022 r.  Z treścią decyzji można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Sierpcu przy ul. Świętokrzyskiej 2a, pokój nr 5, od poniedziałku do piątku, w godz. 800-1500 . Od wyżej wymienionej decyzji stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania w terminie 14 dni od skutecznego doręczenia, do Ministra Infrastruktury za pośrednictwem Starosty Sierpeckiego Zgodnie z art. 49 k.p.a. doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń oraz BIP Starostwa Powiatowego   w Sierpcu.

 

Dnia 10.08.2022 r.

Starosta Sierpecki

G.6844.10.2022 Sierpc, dnia 10.08.2022 r.

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia dnia 14 czerwca 1960 r. –Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) w związku z art. 531 i art. 574 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2021 poz. 2233 ze zm.)

STAROSTA SIERPECKI PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

informację, że w dniu 10.08.2022 r. wydana została decyzja Starosty Sierpeckiego znak G.6844.10.2022 o wygaśnięciu z dniem 1 stycznia 2018 r. prawa trwałego zarządu na rzecz Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie dla gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa pokrytych powierzchniowymi wodami płynącymi w gminie Rościszewo w następujących obrębach i działkach ewidencyjnych: Babiec Piaseczny działka nr 1 o pow. 1,2100 ha, działka nr 84 o pow. 1,7100 ha, działka nr 116 o pow. 0,3000 ha, Babiec Wieńczanki działka nr 189 o pow. 3,9200 ha, Babiec Rżały działka nr 56 o pow. 1,4300 ha, Borowo działka nr 1 (pow. 6,3800 ha), działka nr 46 (pow. 0,8400 ha), działka nr 48 (pow. 0,7900 ha), Kolonia Łukomie działka nr 1     (pow. 1,5600 ha), działka nr 243 (pow. 0,2300 ha), Pianki działka nr 2 o pow. 5,4300 ha, Stopin nr 1 o pow. 3,4300 ha,Topiąca działka nr 1 o pow. 2,5100 ha. Dla powyższych działek w Sądzie Rejonowym w Sierpcu IV Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest Księga Wieczysta PL1E/00026200/4. Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w terminie od dnia 10 sierpnia 2022 r. do dnia 24 sierpnia 2022 r. Z treścią decyzji można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Sierpcu przy           ul. Świętokrzyskiej 2a, pokój nr 5, od poniedziałku do piątku, w godz. 800-1500  Od wyżej wymienionej decyzji stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania w terminie 14 dni od skutecznego doręczenia, do Ministra Infrastruktury za pośrednictwem Starosty Sierpeckiego Zgodnie z art. 49 k.p.a. doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń oraz BIP Starostwa Powiatowego w Sierpcu.

 

Dnia 10.08.2022 r.

Starosta Sierpecki

G.6844.9.2022 Sierpc, dnia 10.08.2022 r.

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia dnia 14 czerwca 1960 r. –Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) w związku z art. 531 i art. 574 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2021 poz. 2233 ze zm.)

STAROSTA SIERPECKI PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

informację, że w dniu 10.08.2022 r. wydana została decyzja Starosty Sierpeckiego znak G.6844.9.2022 o wygaśnięciu z dniem 1 stycznia 2018 r. prawa trwałego zarządu na rzecz Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie dla gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa pokrytych powierzchniowymi wodami płynącymi w gminie Mochowo w następujących obrębach i działkach ewidencyjnych: Bożewo działka nr 1 o pow. 0,6200 ha, Dobaczewo działka nr 285 (pow. 6,7900 ha), działka nr 306/1 (pow. 0,3500 ha), Malanowo Stare działka nr 354 o pow. 5,3300 ha, Obręb działka nr 1 o pow. 2,8600 ha, Sulkowo Bariany nr 124 o pow. 1,8200 ha, Sulkowo Rzeczne działka nr 1 o pow. 4,3000 ha, Żurawin działka nr 1 o pow. 5,2000 ha, Żurawinek działka nr 11 o pow. 2,1000 ha. Dla powyższych działek w Sądzie Rejonowym w Sierpcu IV Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest Księga Wieczysta PL1E/00026200/4. Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w terminie od dnia 10 sierpnia 2022 r. do dnia 24.08.2022 r. Z treścią decyzji można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Sierpcu przy ul. Świętokrzyskiej 2a, pokój nr 5, od poniedziałku do piątku, w godz. 800-1500 . Od wyżej wymienionej decyzji stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania w terminie 14 dni od skutecznego doręczenia, do Ministra Infrastruktury za pośrednictwem Starosty Sierpeckiego Zgodnie z art. 49 k.p.a. doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń oraz BIP Starostwa Powiatowego w Sierpcu.

 

Dnia 21.07.2022 r.

Starosta Sierpecki

G.6844.13.2022 Sierpc, dnia 20.07.2022 r.

Z a w i a d o m i e n i e    o     w s z c z ę c i u      p o s t ę p o w a n i a

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 poz. 735 z późn. zm.) w związku z art. 531 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233, z późn. zm.)

Starosta Sierpecki zawiadamia

że w dniu 11.07.2022 r. zostało wszczęte - na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji orzekającej o wygaśnięciu trwałego zarządu ustanowionego decyzją Starosty Sierpeckiego znak G.7012/3/04 z dnia 25.08.2004 r. na rzecz Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie dla gruntu pokrytego powierzchniowymi wodami płynącymi położonego w obrębie Cieślin, gmina Mochowo , oznaczonego numerem ewidencyjnym 1 o pow. 6,2115 ha. Nieruchomość jest opisana w aktach hipotecznych Dh 971 lit. AD prowadzonych przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sierpcu.

Mając powyższe na uwadze informuje, iż zgodnie z art. 10 § 1 Kpa w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia strony mo - w siedzibie organu przy ul. Świętokrzyskiej 2a, pokój nr 5, w godz. 800-1500, zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia.

Jednocześnie Starosta Sierpecki zawiadamia, że ze względu na potrzebę dokonania dodatkowych czynności wyjaśniających postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie nie może zostać zakończone w ustawowym terminie tj. jednego miesiąca. Wyznacza się nowy termin załatwienia sprawy do dnia 30 września 2022 r.

Ponadto informuje, że na mocy przepisu art. 36 Kpa w związku z art.. 37 Kpa na niezałatwienie sprawy w terminach przewidzianych w Kodeksie przysługuje stronie prawo wniesienia ponaglenia. Ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia tj. Ministra Infrastruktury za pośrednictwem Starosty Sierpeckiego. Ponaglenie musi zawierać uzasadnienie.

Stosownie do art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie niniejszego zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Sierpcu oraz BIP Starostwa Powiatowego w Sierpcu tj. od 21.07.2021 r.

Otrzymują:

1. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

ul. Zarzecze 13 B

03-194 Warszawa

2. a/a+tablica ogłoszeń, BIP

Sprawę prowadzi:

Agnieszka Maciejewska

tel. 24 275-91-17

Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Sierpecki. Przetwarzamy Państwa dane osobowe wyłącznie w celu wykonania zadań Administratora, które wynikają z przepisów prawa oraz zadań realizowanych w interesie publicznym. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia i wniesienia sprzeciwu. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.sierpc.starostwo.gov.pl w zakładce ochrona danych osobowych w menu przedmiotowym.

 

Dnia 21.07.2022 r.

Starosta Sierpecki

G.6844.12.2022 Sierpc, dnia 20.07.2022 r.

Z a w i a d o m i e n i e   o   w s z c z ę c i u   p o s t ę p o w a n i a

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 poz. 735 z późn. zm.) w związku z art. 531 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233, z późn. zm.)

Starosta Sierpecki zawiadamia

że w dniu 11.07.2022 r. zostało wszczęte - na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji orzekającej o wygaśnięciu trwałego zarządu ustanowionego decyzją Starosty Sierpeckiego znak G.7012-12/05/06 z dnia 13.11.20006 r. na rzecz Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie dla gruntów pokrytych powierzchniowymi wodami płynącymi w gminie Szczutowo w następujących obrębach ewidencyjnych:

- Dziki Bór działka nr 1 o pow. 1,1151 ha,

- Gorzeń działka nr 56 o pow. 0,8432 ha,

- Mierzęcin nr 378 o pow. 1,7500 ha,

- Słupia działka nr 221 o pow. 0,5061 ha.

Dla powyższych działek w Sądzie Rejonowym w Sierpcu IV Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest Księga Wieczysta PL1E/00026200/4.

Mając powyższe na uwadze informuje, iż zgodnie z art. 10 § 1 Kpa w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia strony mo - w siedzibie organu przy ul. Świętokrzyskiej 2a, pokój nr 5, w godz. 800-1500, zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia.

Jednocześnie Starosta Sierpecki zawiadamia, że ze względu na potrzebę dokonania dodatkowych czynności wyjaśniających postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie nie może zostać zakończone w ustawowym terminie tj. jednego miesiąca. Wyznacza się nowy termin załatwienia sprawy do dnia 30 września 2022 r.

Ponadto informuje, że na mocy przepisu art. 36 Kpa w związku z art.. 37 Kpa na niezałatwienie sprawy w terminach przewidzianych w Kodeksie przysługuje stronie prawo wniesienia ponaglenia. Ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia tj. Ministra Infrastruktury za pośrednictwem Starosty Sierpeckiego. Ponaglenie musi zawierać uzasadnienie.

Stosownie do art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie niniejszego zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Sierpcu oraz BIP Starostwa Powiatowego w Sierpcu tj. od 21.07.2021 r.

Otrzymują:

1. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

ul. Zarzecze 13 B

03-194 Warszawa

2. a/a+tablica ogłoszeń, BIP

Sprawę prowadzi:

Agnieszka Maciejewska

tel. 24 275-91-17

Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Sierpecki. Przetwarzamy Państwa dane osobowe wyłącznie w celu wykonania zadań Administratora, które wynikają z przepisów prawa oraz zadań realizowanych w interesie publicznym. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia i wniesienia sprzeciwu. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.sierpc.starostwo.gov.pl w zakładce ochrona danych osobowych w menu przedmiotowym.

 

 

Dnia 21.07.2022 r.

Starosta Sierpecki

G.6844.11.2022 Sierpc, dnia 20.07.2022 r.

Z a w i a d o m i e n i e    o    w s z c z ę c i u    p o s t ę p o w a n i a

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 poz. 735 z późn. zm.) w związku z art. 531 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233, z późn. zm.)

Starosta Sierpecki zawiadamia

że w dniu 11.07.2022 r. zostało wszczęte - na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji orzekającej o wygaśnięciu trwałego zarządu ustanowionego decyzją Starosty Sierpeckiego znak G.7012-14/05/06 z dnia 13.11.20006 r. na rzecz Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie dla gruntów pokrytych powierzchniowymi wodami płynącymi w gminie Sierpc w następujących obrębach ewidencyjnych:

- Kwaśno działka nr 6 o pow. 7,6400 ha,

- Mieszczk działka nr 90/1 (pow. 0,0056 ha), działka nr 90/2 (pow. 5,4100 ha),

- Rachocin działka nr 21 (pow. 1,0000 ha), działka nr 43 (pow. 1,6600 ha), działka nr 85 (pow. 2,1900 ha),

- Rydzewo działka nr 126/1 (pow. 0,0462ha), działka nr 126/2 (pow. 1.7000 ha),

- Studzieniec działka nr 195/11 (pow. 0,1059 ha), działka nr 195/52 (pow. 0,0309 ha), działka nr 195/53 (pow. 0,0357 ha), działka nr 195/54 (pow. 0,3021 ha)

- Żochowo nr 87 o pow. 7,7400 ha.

Dla powyższych działek w Sądzie Rejonowym w Sierpcu IV Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest Księga Wieczysta PL1E/00026200/4.

 

Mając powyższe na uwadze informuje, iż zgodnie z art. 10 § 1 Kpa w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia strony mo - w siedzibie organu przy ul. Świętokrzyskiej 2a, pokój nr 5, w godz. 800-1500, zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia.

Jednocześnie Starosta Sierpecki zawiadamia, że ze względu na potrzebę dokonania dodatkowych czynności wyjaśniających postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie nie może zostać zakończone w ustawowym terminie tj. jednego miesiąca. Wyznacza się nowy termin załatwienia sprawy do dnia 30 września 2022 r.

Ponadto informuje, że na mocy przepisu art. 36 Kpa w związku z art.. 37 Kpa na niezałatwienie sprawy w terminach przewidzianych w Kodeksie przysługuje stronie prawo wniesienia ponaglenia. Ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia tj. Ministra Infrastruktury za pośrednictwem Starosty Sierpeckiego. Ponaglenie musi zawierać uzasadnienie.

Stosownie do art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie niniejszego zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Sierpcu oraz BIP Starostwa Powiatowego w Sierpcu tj. od 21.07.2021 r.

Otrzymują:

1. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

ul. Zarzecze 13 B

03-194 Warszawa

2. a/a+tablica ogłoszeń, BIP

Sprawę prowadzi:

Agnieszka Maciejewska

tel. 24 275-91-17

Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Sierpecki. Przetwarzamy Państwa dane osobowe wyłącznie w celu wykonania zadań Administratora, które wynikają z przepisów prawa oraz zadań realizowanych w interesie publicznym. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia i wniesienia sprzeciwu. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.sierpc.starostwo.gov.pl w zakładce ochrona danych osobowych w menu przedmiotowym.

 

Dnia 21.07.2022 r.

Starosta Sierpecki

G.6844.10.2022 Sierpc, dnia 20.07.2022 r.

Z a w i a d o m i e n i e   o   w s z c z ę c i u    p o s t ę p o w a n i a

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 poz. 735 z późn. zm.) w związku z art. 531 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233, z późn. zm.)

Starosta Sierpecki zawiadamia

że w dniu 11.07.2022 r. zostało wszczęte - na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji orzekającej o wygaśnięciu trwałego zarządu ustanowionego decyzją Starosty Sierpeckiego znak G.7012-13/05/06 z dnia 13.11.20006 r. na rzecz Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie dla gruntów pokrytych powierzchniowymi wodami płynącymi w gminie Rościszewo w następujących obrębach ewidencyjnych:

- Babiec Piaseczny działka nr 1 (pow. 1,2100 ha), działka nr 84 (pow. 1,7100 ha) działka nr 116 (pow. 03000 ha),

- Babiec Wieńczanki działka nr 189 o pow. 3,9200 ha,

- Babiec Rżały działka nr 56 o pow. 1,4300 ha,

- Borowo działka nr 1 (pow. 6,3800 ha), działka nr 46 (pow. 0,8400 ha), działka nr 48 (pow. 0,7900 ha),

- Kolonia Łukomie działka nr 1 (pow. 1,5600 ha), działka nr 243 (pow. 0,2300 ha),

- Pianki działka nr 2 o pow. 5,4300 ha,

- Stopin nr 1 o pow. 3,4300 ha,

- Topiąca działka nr 1 o pow. 2,5100 ha.

Dla powyższych działek w Sądzie Rejonowym w Sierpcu IV Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest Księga Wieczysta PL1E/00026200/4.

Mając powyższe na uwadze informuje, iż zgodnie z art. 10 § 1 Kpa w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia strony mo - w siedzibie organu przy ul. Świętokrzyskiej 2a, pokój nr 5, w godz. 800-1500, zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia.

Jednocześnie Starosta Sierpecki zawiadamia, że ze względu na potrzebę dokonania dodatkowych czynności wyjaśniających postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie nie może zostać zakończone w ustawowym terminie tj. jednego miesiąca. Wyznacza się nowy termin załatwienia sprawy do dnia 30 września 2022 r.

Ponadto informuje, że na mocy przepisu art. 36 Kpa w związku z art.. 37 Kpa na niezałatwienie sprawy w terminach przewidzianych w Kodeksie przysługuje stronie prawo wniesienia ponaglenia. Ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia tj. Ministra Infrastruktury za pośrednictwem Starosty Sierpeckiego. Ponaglenie musi zawierać uzasadnienie.

Stosownie do art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie niniejszego zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Sierpcu oraz BIP Starostwa Powiatowego w Sierpcu tj. od 21.07.2021 r.

Otrzymują:

1. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

ul. Zarzecze 13 B

03-194 Warszawa

2. a/a+tablica ogłoszeń, BIP

Sprawę prowadzi:

Agnieszka Maciejewska

tel. 24 275-91-17

Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Sierpecki. Przetwarzamy Państwa dane osobowe wyłącznie w celu wykonania zadań Administratora, które wynikają z przepisów prawa oraz zadań realizowanych w interesie publicznym. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia i wniesienia sprzeciwu. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.sierpc.starostwo.gov.pl w zakładce ochrona danych osobowych w menu przedmiotowym.

 

Dnia 21.07.2022r.

Starosta Sierpecki

G.6844.9.2022  z dnia 20.07.2022 r.

    Z a w i a d o m i e n i e   o   w s z c z ę c i u    p o s t ę p o w a n i a

Na podstawie art. 36, art. 49, art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 poz. 735 z późn. zm.) w związku z art. 531 ust.1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.)

Starosta Sierpecki zawiadamia

że w dniu 11.07.2022 r. zostało wszczęte - na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji orzekającej o wygaśnięciu trwałego zarządu ustanowionego decyzją Starosty Sierpeckiego znak G.7012-15/05/06 z dnia 13.11.20006 r. na rzecz Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie dla gruntów pokrytych powierzchniowymi wodami płynącymi w gminie Mochowo w następujących obrębach ewidencyjnych:

- Bożewo działka nr 1 o pow. 0,6200 ha,

- Dobaczewo działka nr 285 (pow. 6,7900 ha), działka nr 306/1 (pow. 0,3500 ha),

- Malanowo Stare działka nr 354 o pow. 5,3300 ha,

- Obręb działka nr 1 o pow. 2,8600 ha,

- Sulkowo Bariany nr 124 o pow. 1,8200 ha,

- Sulkowo Rzeczne działka nr 1 o pow. 4,3000 ha,

- Żurawin działka nr 1 o pow. 5,2000 ha;

- Żurawinek działka nr 11 o pow. 2,1000 ha.

Dla powyższych działek w Sądzie Rejonowym w Sierpcu IV Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest Księga Wieczysta PL1E/00026200/4.

Mając powyższe na uwadze informuje iż zgodnie z art. 10 § 1 Kpa w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia strony mo - w siedzibie organu przy ul. Świętokrzyskiej 2a, pokój nr 5, w godz. 800-1500, zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia.

Jednocześnie Starosta Sierpecki zawiadamia, że ze względu na potrzebę dokonania dodatkowych czynności wyjaśniających postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie nie może zostać zakończone w ustawowym terminie tj. jednego miesiąca. Wyznacza się nowy termin załatwienia sprawy do dnia 30 września 2022 r.

Ponadto informuje że na mocy przepisu art. 36 Kpa w związku z art.. 37 Kpa na niezałatwienie sprawy w terminach przewidzianych w Kodeksie przysługuje stronie prawo wniesienia ponaglenia. Ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia tj. Ministra Infrastruktury za pośrednictwem Starosty Sierpeckiego. Ponaglenie musi zawierać uzasadnienie.

Stosownie do art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie niniejszego zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Sierpcu oraz BIP Starostwa Powiatowego w Sierpcu tj. od 21.07.2021 r.

Otrzymują:

1. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

ul. Zarzecze 13 B

03-194 Warszawa

2. a/a+tablica ogłoszeń, BIP

Sprawę prowadzi:

Agnieszka Maciejewska

tel. 24 275-91-17

Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Sierpecki. Przetwarzamy Państwa dane osobowe wyłącznie w celu wykonania zadań Administratora, które wynikają z przepisów prawa oraz zadań realizowanych w interesie publicznym. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia i wniesienia sprzeciwu. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.sierpc.starostwo.gov.pl w zakładce ochrona danych osobowych w menu przedmiotowym.

 

Załącznik Nr 1

do ZARZĄDZENIA Nr ON.120.12.2022

STAROSTY SIERPECKIEGO

z dnia 1 kwietnia 2022 r.

STAROSTA SIERPECKI

w trybie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości:

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA W DRODZE DAROWIZNY NA RZECZ UŻYTKOWNIKA WIECZYSTEGO – POWIATU SIERPECKIEGO

Lp

Położenie nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości

(numer ewidencyjny działki i powierzchnia)

Numer księgi wieczystej

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości, sposób i termin jej zagospodarowania

Wartość prawa własności gruntu

1

Sierpc

Nr 1564/2 o pow. 0,1389 ha

PL1E/00004832/3

Nieruchomość zabudowana. Według ewidencji gruntów:

Bi – 0,1389 ha

Na podstawie Uchwały Nr 6/II/2018 Rady Miasta Sierpca z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru środkowej i południowo-wschodniej części miasta Sierpca – etap I: działka nr 1564/2 przeznaczona jest pod zabudowę usługową (19 U).

Działka jest zabudowana budynkiem biurowym i dwoma budynkami garażowymi murowanymi.

Wartość prawa własności gruntu:

278 000 zł

Wartość prawa użytkowania wieczystego gruntu:

144 000 zł

 

 1. Wykaz wywiesza się na okres od 13.04.2022 r. do 04.05.2022 r.

 2. Zbycie nieruchomości nastąpi w trybie bezprzetargowym;

 3. Nieruchomość nie jest obciążona hipoteką ani innymi ciężarami i ograniczeniami;

 4. Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

 • przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów;

 • jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności przedmiotowej nieruchomości przed 5 grudnia 1990 roku albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o jej nabycie w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu;

 1. Po upływie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu zostanie zawarty akt notarialny przenoszący prawo własności nieruchomości.

 

Dnia 22 lutego 2022 r.

Załącznik Nr 1

do ZARZĄDZENIA Nr ON.120.3.2022

STAROSTY SIERPECKIEGO

z dnia 15 lutego 2022 r.

Starosta Sierpecki

w trybie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA PRZEZNACZONYCH

DO ZBYCIA W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ NA RZECZ UŻYTKOWNIKA WIECZYSTEGO

L.p.

Położenie nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości (numer ewidencyjny działki i powierzchnia)

Numer księgi wieczystej

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości, sposób i termin jej zagospodarowania

Cena sprzedaży gruntu po zaliczeniu wartości prawa użytkowania wieczystego

1.

Miasto Sierpc

2213/10

pow. 0,0061 ha

PL1E/00036629/0

Działka położona jest w południowo-wschodniej części miasta Sierpca w bliskim sąsiedztwie terenów rekreacyjnych i sportowych. Działka nr 2213/10 jest w kształcie trapezu, niezabudowana.

Dane z ewidencji gruntów: Bp

Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej Sierpca Nr 6/II/2018 z dnia 5 grudnia 2018 r. działka nr 2213/10 przeznaczona jest pod tereny ulic dojazdowych (19KDD). W powyższym planie nie zostały wyznaczone obszary rewitalizacji oraz obszary Specjalnej Strefy Rewitalizacji.

Wartość prawa własności nieruchomości

3 420 zł

Wartość prawa użytkowania wieczystego

1 911 zł

Cena sprzedaży gruntu 1 500 zł

2.

Miasto Sierpc

ul. Płocka

1037/3 pow. 0,0903 ha

PL1E/00025339/0

Działka nr 1037/3 położona jest w centralnej części miasta Sierpca na terenach w pełni zurbanizowanych w sąsiedztwie sklepu Lidl. Dostęp do drogi asfaltowej poprzez parking sklepu. Działka ma kształt trapezu i jest niezabudowana.

Dane z ewidencji gruntów: Bi.

Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej Sierpca Nr 365/XLVI/2017 z dnia 4 października 2017 r. działka nr 1037/3 przeznaczona jest w części pod tereny zabudowy usługowej

(U 6.1.13), w części pod tereny skarp i zieleni skarpowej (ZNS 10.5), w części pod tereny ulic i drogi lokalnej (KDL 1/2(15). W powyższym planie nie zostały wyznaczone obszary rewitalizacji oraz obszary Specjalnej Strefy Rewitalizacji.

Wartość prawa własności nieruchomości

50 622 zł

Wartość prawa użytkowania wieczystego

31 057 zł

Cena sprzedaży gruntu 19 600 zł

3.

Miasto Sierpc

ul. Dworcowa

3/16

pow. 0,0873 ha

PL1E/00026231/0

Działka nr 3/16 położona jest w południowo-zachodniej części miasta Sierpca w sąsiedztwie dworca kolejowego. Działka niezabudowana, ogrodzona siatką w ramach metalowych. Położona na terenie płaskim, regularna w kształcie czworokąta. Wzdłuż działki przebiega kolektor kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodociąg, linia energetyczna.

Dane z ewidencji gruntów: Bp.

 

Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej Sierpca Nr 6/II/2018 z dnia 5 grudnia 2018 r. działka nr 3/16 przeznaczona jest pod tereny zabudowy usługowej, mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej (20UMW). W powyższym planie nie zostały wyznaczone obszary rewitalizacji oraz obszary Specjalnej Strefy Rewitalizacji.

 

 

 

 

 

 

 

 

Wartość prawa własności nieruchomości

137 539 zł

Wartość prawa użytkowania wieczystego

76 871 zł

Cena sprzedaży gruntu 60 700 zł.

 

4.

Miasto Sierpc

ul. Dworcowa

3/31

pow. 0,1500 ha

PL1E/00026231/0

Działka nr 3/31 położona jest w Sierpcu na ul. Dworcowej w bezpośrednim sąsiedztwie dworca kolejowego od strony północno zachodniej, od południowo-wschodniej zabudowa mieszkaniowa, od północno-wschodniej graniczy ze skwerkiem przy dworcu a od południowo-zachodniej z terenami kolejowymi (perony).

Dane z ewidencji gruntów: Bp.

 

Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej Sierpca Nr 6/II/2018 z dnia 5 grudnia 2018 r. działka nr 3/31 przeznaczona jest w części pod tereny zabudowy usługowej (23U), w części pod tereny zabudowy usługowej, mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej (21UMW).

W powyższym planie nie zostały wyznaczone obszary rewitalizacji oraz obszary Specjalnej Strefy Rewitalizacji.

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miasto Sierpc

ul. Dworcowa

 

 

3/33

pow. 0,2580 ha

PL1E/00026233/4

Działka nr 3/33 położona jest w południowo-zachodniej części miasta Sierpca w sąsiedztwie dworca kolejowego na ulicy Dworcowej. Działka jest płaska o regularnym kształcie. Nieruchomość jest zabudowana budynkiem mieszkalnym, budynkiem użyteczności publicznej oraz pozostałym budynkiem niemieszkalnym.

Dane z ewidencji gruntów: B, Bi.

 

 

 

Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej Sierpca Nr 6/II/2018 z dnia 5 grudnia 2018 r. działka nr 3/33 przeznaczona jest pod tereny zabudowy usługowej, mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej (21UMW).

W powyższym planie nie zostały wyznaczone obszary rewitalizacji oraz obszary Specjalnej Strefy Rewitalizacji.

 

Wartość prawa własności nieruchomości

149 537 zł

Wartość prawa użytkowania wieczystego

83 576 zł

Cena sprzedaży gruntu 66 000 zł.

 

6.

 

Miasto Sierpc

ul. Dworcowa

3/30

pow. 0,7728 ha

PL1E/00026232/7

Działka położona jest w południowej części miasta Sierpca w pobliżu dworca kolejowego. Działa w kształcie wydłużonego wielokąta, nie ogrodzona, nie zagospodarowana i nie użytkowana. Zabudowana budynkiem gospodarczym w stanie ruiny oraz wieżą ciśnień w złym stanie technicznym.

Dane z ewidencji gruntów: Bi.

Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej Sierpca Nr 282/XXXII/2009 z dnia 25 września 2009 r. działka nr 3/30 przeznaczona jest w części pod usługi- bez przesądzania ich profilu (UU 4), w części pod produkcję-logistykę-usługi (PBU 10) oraz zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej Sierpca Nr 6/II/2018 z dnia 5 grudnia 2018 r. w części przeznaczona jest pod tereny zabudowy usługowej (22U).

W powyższym planie nie zostały wyznaczone obszary rewitalizacji oraz obszary Specjalnej Strefy Rewitalizacji.

Wartość prawa własności nieruchomości 422 258 zł

Wartość prawa użytkowania wieczystego

236 000 zł

Cena sprzedaży gruntu

186 300 zł.

1. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w trybie bezprzetargowym

2. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj. od 22 lutego 2022 roku do 15 marca 2022 roku;

3. Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

· przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów;

· jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności przedmiotowej nieruchomości przed 5 grudnia 1990 roku albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o jej nabycie w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu;

4. Po upływie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu zostanie spisany protokół rokowań z nabywcą, który będzie podstawą do zawarcia aktu notarialnego przenoszącego prawo własności nieruchomości.

 

 

 

 

Dnia 11.01.2022 r.

Załącznik Nr 1

do ZARZĄDZENIA Nr ON.120.62.2021

STAROSTY SIERPECKIEGO

z dnia 29 grudnia 2021 r.

Starosta Sierpecki

w trybie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA

PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ NA OKRES 3 LAT

 

Lp

Położenie nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości (numer ewidencyjny działki i powierzchnia)

Numer księgi wieczystej

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości, sposób i termin jej zagospodarowania

Wysokość opłaty

z tytułu dzierżawy oraz termin jej płatności

1

Obręb: miasto Sierpc

ul. Ludwika Solskiego

2390/3 pow. 0,2020 ha

PL1E/00016264/7

Działka zlokalizowana jest w wschodniej części miasta Sierpca, położona jest na terenie płaskim. Dane z ewidencji gruntów:

RIVb-0,2020 ha.

Brak jest aktualnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowej działki. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sierpca zatw. Uchwałą Nr 394/XLVII/10 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 10 listopada 2010 r. działka położona jest na terenach usług z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (U/MW). W powyższym studium nie zostały wyznaczone obszary rewitalizacji oraz obszary Specjalnej Strefy Rewitalizacyjnej.

Roczny czynsz dzierżawy nieruchomości wynosi

303 zł/rocznie brutto.

Płatność do

31 marca każdego roku z góry za dany rok.

 

 

 

1. Nieruchomość przeznaczona jest do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na cele rolnicze.

2. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

 

 

STAROSTA SIERPECKI

w trybie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości:

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA

PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ NA RZECZ WSPÓŁUŻYTKOWNIKÓW WIECZYSTYCH

Lp

Położenie nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości

(numer ewidencyjny działki i powierzchnia)

Numer księgi wieczystej

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości, sposób i termin jej zagospodarowania

Cena gruntu po zaliczeniu wartości prawa użytkowania wieczystego

1

Gozdowo

Nr 94/11 o pow. 0,1159 ha

PL1E/00035375/7

Nieruchomość gruntowa. Według ewidencji gruntów:

RIVb – 0,0888 ha

RV – 0,0271 ha

Dla nieruchomości nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gozdowo, zatwierdzonego uchwała nr VI/41/15 Rady Gminy Gozdowo z dnia 31 marca 2015 r. działka zlokalizowana jest na terenie upraw rolnych.

Działka jest niezabudowana.

Wartość prawa własności gruntu:

5 800 zł

Wartość prawa użytkowania wieczystego gruntu:

4 420 zł

Cena sprzedaży gruntu:

1 380 zł

 

 1. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w trybie bezprzetargowym;

 2. Wykaz wywiesza się na okres od 21.06.2021 r. do 12.07.2021 r.;

 3. Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

 • przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów;

 • jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności przedmiotowej nieruchomości przed 5 grudnia 1990 roku albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o jej nabycie w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu;

 1. Po upływie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu zostanie spisany protokół rokować z nabywcą nieruchomości, który będzie podstawą do zawarcia aktu notarialnego przenoszącego prawo własności nieruchomości.

 

 

STAROSTA SIERPECKI

w trybie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości:

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA

PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA W FORMIE DAROWIZNY NA RZECZ POWIATU SIERPECKIEGO

Lp

Położenie nierucho-

mości

Oznaczenie nieruchomości

(numer ew. działki i powierzchnia)

Numer księgi wieczystej

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości, sposób i termin jej zagospodarowania

Cena nieruchomości

1

m. Sierpc

1065/5 o pow. 0,0683 ha

PL1E/00032618/2

Działka zlokalizowana w północno-wschodniej części Sierpca, położona na terenie płaskim. W sąsiedztwie znajduje się Szpital oraz zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Posiada dojazd od strony ul. Słowackiego. Według ewidencji gruntów i budynków: Ti - inne tereny komunikacyjne

Zgodnie z Uchwałą Nr 396/XLVII2010 Rady Miasta Sierpca z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych wzdłuż rzeki Sierpienicy w granicach administracyjnych miasta Sierpca – nieruchomość położona jest na terenach oznaczonych symbolem KS 22.2 – tereny parkingów publicznych o znaczeniu lokalnym.

Nieruchomość, o której mowa w ust. 1, zostanie przekazana Powiatowi Sierpeckiemu z przeznaczeniem pod budowę parkingu szpitalnego, co stanowi zadania własne powiatu sierpeckiego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1990 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920).

100 000 zł

(słownie: sto tysięcy złotych)

 

 1. Wykaz wywiesza się na okres od 28.04.2021 r. do 19.05.2021 r.

 2. Zbycie nieruchomości nastąpi w trybie bezprzetargowym;

 3. Nieruchomość nie jest obciążona hipoteką ani innymi ciężarami i ograniczeniami;

 4. Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

 • przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów;

 • jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności przedmiotowej nieruchomości przed 5 grudnia 1990 roku albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o jej nabycie w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu;

 1. Po upływie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu zostanie zawarty akt notarialny przenoszący prawo własności nieruchomości.

  

 

 

STAROSTA SIERPECKI

w trybie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990) podaje do publicznej wiadomości:

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA

PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ NA RZECZ UŻYTKOWNIKA WIECZYSTEGO

Lp

Położenie nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości

(numer ewidencyjny działki i powierzchnia)

Numer księgi wieczystej

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości, sposób i termin jej zagospodarowania

Cena gruntu po zaliczeniu wartości prawa użytkowania wieczystego

1

Sierpc

Nr 2213/6 o pow. 0,0164 ha

PL1E/00028966/5

Nieruchomość gruntowa. Według ewidencji gruntów:

Bp – 0,0164 ha

Na podstawie Uchwały Nr 6/II/2018 Rady Miasta Sierpca z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru środkowej i południowo-wschodniej części miasta Sierpca – etap I:

działka nr 2213/6 przeznaczona jest pod tereny zabudowy usługowej i mieszkaniowej jednorodzinnej (8 UMN).

Działka jest niezabudowana. Znajduje się na niej fragment ogrodzenia.

Wartość prawa własności gruntu:

34 400 zł

Wartość prawa użytkowania wieczystego gruntu:

24 100 zł

Cena sprzedaży gruntu:

10 300 zł

 

 1. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w trybie bezprzetargowym;

 2. Wykaz wywiesza się na okres od 17.12.2020 r. do 7.01.2021 r.;

 3. Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

 • przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów;

 • jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności przedmiotowej nieruchomości przed 5 grudnia 1990 roku albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o jej nabycie w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu;

 1. Po upływie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu zostanie spisany protokół rokować z nabywcą nieruchomości, który będzie podstawą do zawarcia aktu notarialnego przenoszącego prawo własności nieruchomości.

                                                                                                             

Sierpc, dnia 13.11.2020 r.

 

 

INFORMACJA

O WYNIKU PIERWSZEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU SKARBU PAŃSTWA

     Zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu  i  trybu  przeprowadzania  przetargów oraz  rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014 poz. 1490 z późn. zm.) podaję  do publicznej   wiadomości informację o wyniku pierwszego przetargu ustnego   nieograniczonego z dnia  5 listopada  2020 r. przeprowadzonego w budynku Starostwa Powiatowego   w Sierpcu,  ul. Świętokrzyska 2a.

1. Przedmiotem przetargu była sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 24/1 o pow. 0,1400 ha, położonej w obrębie Rachocin, gmina Sierpc, dla której w Sądzie Rejonowym w Sierpcu IV Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta PL1E/00008624/0.

2. Cena wywoławcza – 5 300 zł.

3. Do przetargu dopuszczono 2 oferentów.

4.Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości wyniosła: 11 500,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy pięćset złotych 00/100).

5. Nabywcą nieruchomości zostali Państwo Mirosława Teresa i Arkadiusz Olgierd    małż. Stamler.

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Starosta Sierpecki

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Andrzej Sławomir Cześnik

 

 

Sierpc 23.09.2020r.

OGŁOSZENIE

 

 

Starosta Sierpecki na  podstawie  art. 38,  art. 40  ust. 1  pkt 1  ustawy  z  dnia  21 sierpnia 1997 r.    o      gospodarce    nieruchomościami    (Dz. U. z    2020 r.   Nr   65   z   późn.  zm.),

§ 13 rozporządzenia  Rady  Ministrów z dnia 14  września  2004 r. w  sprawie sposobu i  trybu  przeprowadzania  przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr  2014, poz. 1490),  Zarządzenia  Nr 182 Wojewody  Mazowieckiego z  dnia 30 grudnia 2019 roku, Zarządzenia  Nr  ON.120.5.2020  Starosty  Sierpeckiego  z  dnia  16 stycznia 2020 roku podaje  do  publicznej   wiadomości,  że  w dniu   05.11.2020 r.  o godz. 10.00 (czwartek)    w  sali  konferencyjnej  Starostwa  Powiatowego  w  Sierpcu,  przy  ul.  Świętokrzyskiej  2a  odbędzie  się:

 

 

 

II  PRZETARG  USTNY  NIEOGRANICZONY  NA  SPRZEDAŻ   nieruchomości  gruntowej,  stanowiącej   własność  Skarbu  Państwa

 

 

                                                    Przedmiot   przetargu

 

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej oznaczonej     jako   działka   nr   86  o pow. 0, 1000 ha, położonej   w   Jaworowo    Kłódź,

gm. Zawidz, dla której w Sądzie Rejonowym w Sierpcu IV Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta PL1E/00028454/3.

 

Nieruchomość  zlokalizowana   jest w północnej części gminy, położona na terenie płaskim, tereny rolne. W  bezpośrednim  sąsiedztwie   nieruchomości    znajdują   się    tereny      rolne

z zabudową zagrodową. Na działce  nr  86    znajduje   się   budynek  gospodarczy murowany

z  pustaka   żużlowego   wybudowany   w   1972 roku. Budynek   bez   otworów    okiennych

i drzwiowych, bez instalacji. Stan techniczny budynku zły, ze stopniem zużycia 78%. Nieruchomość według ewidencji gruntów i budynków  oznaczona jest jako  grunty rolne zabudowane – Br-RVI.

 

Ustalenia  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego:

Teren działki nr 86 nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.  W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nr 60/X/2015 r. z dnia 30 października 2015 r. Rady Gminy Zawidz, działka posiada    przeznaczenie  rolne z  zabudowaniami  usługowymi.

Teren działki nie jest objęty Lokalnym Planem Rewitalizacji Gminy Zawidz.

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 8 000 zł

( słownie:osiem tysięcy złotych).

Wadium w formie pieniężnej  wynosi 10% ceny wywoławczej tj. 800 zł

( słownie: osiemset złotych).

 

Warunki przetargu

1. Warunkiem  przystąpienia   do   przetargu   jest   wpłacenie   wadium  w  wysokości  800 zł

na konto Nr  69 9015 0001 2005 0000 0778 0012 Bank Spółdzielczy Stara Biała, najpóźniej do 30.10.2020 r. Dowód  wniesienia  wadium  podlega  przedłożeniu  przed  otwarciem  przetargu. W tytule wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz oznaczenie nieruchomości.

 1.  W przetargu  mogą  brać udział osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jeżeli spełnią powyższy warunek. Dowód wniesienia wadium wraz z dowodem tożsamości (osoby fizyczne) oraz aktualny odpis KRS nie starszy niż jeden miesiąc (dla osób prawnych lub jednostek  organizacyjne nie posiadających osobowości prawnej) podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. W przypadku gdy w/w osoby działają przez pełnomocników, pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo  z podpisem notarialnie potwierdzonym do przystąpienia do przetargu na przedmiotową nieruchomość. Nieprzedłożenie powyższych dokumentów będzie skutkowało niedopuszczeniem do przetargu.

3. Osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności
majątkowej powinny dodatkowo złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka,
iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu
po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu.

4. O  wysokości  postąpienia  decydują  uczestnicy  przetargu,  z  tym,  że  postąpienie  nie może  wynosić  mniej  niż  1%  ceny  wywoławczej,  z  zaokrągleniem  w  górę  do  pełnych dziesiątek  złotych.

5. Wadium  wpłacone  przez  uczestnika,  który  przetarg  wygrał  jest  zaliczone  na  poczet ceny  nabycia  nieruchomości. W  przypadku  gdy  uczestnik,  który  przetarg  wygrał  uchyli  się  od  spisania  umowy wpłacone  przez  niego  wadium  przepada.

6 Osobom,  które  nie  wygrały  przetargu  wadium  wpłacone  przelewem  zwraca  się niezwłocznie  po  odwołaniu  albo  zamknięciu  przetargu,  jednak  nie  później  niż  przed upływem  3  dni  od  dnia  odpowiednio: 

 • odwołania  przetargu;
 • zamknięcia  przetargu;
 • unieważnienia  przetargu;
 • zakończenia  przetargu  wynikiem  negatywnym.

7. Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej  lub  jego  opuszczenia w związku z wojną  rozpoczętą

w 1939 r., zwalnia  się   z   obowiązku   wniesienia  wadium  w  wyznaczonym  w  ogłoszeniu

o przetargu terminie, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy.

8. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości
o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni
od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni
od dnia doręczenia zawiadomienia.

9. Sprzedaż przedmiotu przetargu następuje bez okazania granic w terenie. Ewentualna niezgodność w zakresie rodzaju użytków oraz różnicy w powierzchni
sprzedawanych nieruchomości, nie mogą stanowić podstawy do wysuwania
roszczeń wobec sprzedającego przez nabywcę przedmiotu przetargu, jeżeli
po przetargu okaże się, że dane te są różne od podanych w ogłoszeniu o przetargu.

10. Obciążenia oraz ograniczenia dotyczące przedmiotu przetargu, nieznane
tutejszemu organowi, które wyjdą na jaw muszą być respektowane, przestrzegane
przez nabywcę nieruchomości.

11. Koszty  aktu  notarialnego  i  opłaty  wieczystoksięgowe  pokrywa  nabywca.

Starosta  Sierpecki  zastrzega sobie prawo  odwołania przetargu z ważnego powodu, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu oraz powód odwołania przetargu do publicznej wiadomości.

12. Informacji  w  sprawie  przetargu  udziela  Wydział  Geodezji  i  Gospodarki  Nieruchomościami     Starostwa      Powiatowego     w    Sierpcu   ul.  Świętokrzyska  2a  -

 pok.  nr  5 i 8 ,  tel.  24 275-91-16   i  24 275-91-17.

 

 

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane RODO (Dz. U. 2019 r., poz.1781 z późn. zm.) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Starostwo Powiatowe w Sierpcu znajdą Państwo na stronie www.sierpc.starostwo.gov.pl w zakładce ochrona danych osobowych w menu przedmiotowym. 

 

Sierpc 23.09.2020 r.

OGŁOSZENIE

 

 

Starosta Sierpecki na  podstawie  art. 38,  art. 40  ust. 1  pkt 1  ustawy  z  dnia  21 sierpnia 1997 r.    o      gospodarce    nieruchomościami    (Dz. U. z    2020 r.   Nr   65   z   późn.  zm.),

§ 13 rozporządzenia  Rady  Ministrów z dnia 14  września  2004 r. w  sprawie sposobu i  trybu  przeprowadzania  przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr  2014, poz. 1490),  Zarządzenia  Nr 133 Wojewody  Mazowieckiego z  dnia           2  kwietnia 2020 roku, Zarządzenia  Nr  ON.120.34.2020  Starosty  Sierpeckiego  z  dnia 20 lipca 2020 roku podaje  do  publicznej   wiadomości,  że  w dniu   05.11.2020 r.  o godz. 12.00 (czwartek) w  sali  konferencyjnej  Starostwa  Powiatowego  w  Sierpcu,  przy  ul.  Świętokrzyskiej  2a  odbędzie  się:

 

I  PRZETARG  USTNY  NIEOGRANICZONY  NA  SPRZEDAŻ nieruchomości  gruntowej,  stanowiącej   własność  Skarbu  Państwa

 

 

                                                    Przedmiot   przetargu

 

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej  jako  działka   nr 24/1  o pow. 0, 1400 ha, położonej w Rachocin, gm. Sierpc, dla której    w Sądzie Rejonowym w Sierpcu IV Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta PL1E/00008624/0.

 

Na działce znajdują się fragmenty budynku gospodarczego niekompletne ściany zewnętrzne w stanie ruiny i fragmenty budynku mieszkalnego. Teren porośnięty krzakami  i samosiewkami. Działka ma kształt zbliżony do kwadratu z dostępem do drogi gruntowej ulepszonej. Nieruchomość położona w znacznym oddaleniu od skupisk zabudowy mieszkaniowej w bezpośrednim sąsiedztwie około 300 m od Radiowo-Telewizyjnego Centrum Nadawczego.   Nieruchomość według ewidencji gruntów  i budynków  oznaczona jest jako  grunty rolne zabudowane –Br-RV, Br-RVI oraz droga – dr.

 

Ustalenia  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego:

Teren działki nr 24/1 nie jest objęty obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sierpc zatwierdzonym uchwałą Nr 176/XVII/02 Rady Gminy w Sierpcu z dnia 05 października 2002 r. działka zlokalizowana jest na terenach adaptacji przekształceń   porządkowania    i    intensyfikacji     istniejącego    układu     urbanistycznego

o dominującej funkcji mieszkaniowej: ciągi ekologiczne doliny rzek; strefa chronionego krajobrazu. Teren działki nie leży na obszarze rewitalizacji oraz na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji.

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 5 300 zł

( słownie:pięć tysięcy trzysta złotych).

Wadium w formie pieniężnej  wynosi 10% ceny wywoławczej tj. 530 zł

( słownie:pięćset trzydzieści złotych).

Warunki przetargu

1. Warunkiem  przystąpienia  do   przetargu  jest   wpłacenie   wadium  w    wysokości  530 zł

na konto Nr  69 9015 0001 2005 0000 0778 0012 Bank Spółdzielczy Stara Biała, najpóźniej do 30.10.2020 r. Dowód  wniesienia  wadium  podlega  przedłożeniu  przed  otwarciem  przetargu. W tytule wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz oznaczenie nieruchomości.

 1.  W przetargu  mogą  brać udział osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jeżeli spełnią powyższy warunek. Dowód wniesienia wadium wraz z dowodem tożsamości (osoby fizyczne) oraz aktualny odpis KRS nie starszy niż jeden miesiąc (dla osób prawnych lub jednostek  organizacyjne nie posiadających osobowości prawnej) podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. W przypadku gdy w/w osoby działają przez pełnomocników, pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo  z podpisem notarialnie potwierdzonym do przystąpienia do przetargu na przedmiotową nieruchomość. Nieprzedłożenie powyższych dokumentów będzie skutkowało niedopuszczeniem do przetargu.

3. Osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności
majątkowej powinny dodatkowo złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka,
iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu
po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu.

4. O  wysokości  postąpienia  decydują  uczestnicy  przetargu,  z  tym,  że  postąpienie  nie może  wynosić  mniej  niż  1%  ceny  wywoławczej,  z  zaokrągleniem  w  górę  do  pełnych dziesiątek  złotych.

5. Wadium  wpłacone  przez  uczestnika,  który  przetarg  wygrał  jest  zaliczone  na  poczet ceny  nabycia  nieruchomości. W  przypadku  gdy  uczestnik,  który  przetarg  wygrał  uchyli  się  od  spisania  umowy wpłacone  przez  niego  wadium  przepada.

6 Osobom,  które  nie  wygrały  przetargu  wadium  wpłacone  przelewem  zwraca  się niezwłocznie  po  odwołaniu  albo  zamknięciu  przetargu,  jednak  nie  później  niż  przed upływem  3  dni  od  dnia  odpowiednio: 

 • odwołania  przetargu;
 • zamknięcia  przetargu;
 • unieważnienia  przetargu;
 • zakończenia  przetargu  wynikiem  negatywnym.

7. Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej  lub  jego  opuszczenia w związku z wojną  rozpoczętą

w 1939 r., zwalnia  się   z   obowiązku   wniesienia  wadium  w  wyznaczonym  w  ogłoszeniu

o przetargu terminie, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy.

8. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości
o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni
od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni
od dnia doręczenia zawiadomienia.

9. Sprzedaż przedmiotu przetargu następuje bez okazania granic w terenie. Ewentualna niezgodność w zakresie rodzaju użytków oraz różnicy w powierzchni
sprzedawanych nieruchomości, nie mogą stanowić podstawy do wysuwania
roszczeń wobec sprzedającego przez nabywcę przedmiotu przetargu, jeżeli
po przetargu okaże się, że dane te są różne od podanych w ogłoszeniu o przetargu.

10. Obciążenia oraz ograniczenia dotyczące przedmiotu przetargu, nieznane
tutejszemu organowi, które wyjdą na jaw muszą być respektowane, przestrzegane
przez nabywcę nieruchomości.

11. Koszty  aktu  notarialnego  i  opłaty  wieczystoksięgowe  pokrywa  nabywca.

Starosta  Sierpecki  zastrzega sobie prawo  odwołania przetargu z ważnego powodu, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu oraz powód odwołania przetargu do publicznej wiadomości.

12. Informacji  w  sprawie  przetargu  udziela  Wydział  Geodezji  i  Gospodarki  Nieruchomościami     Starostwa      Powiatowego     w    Sierpcu   ul.  Świętokrzyska  2a  -

 pok.  nr  5 i 8 ,  tel.  24 275-91-16   i  24 275-91-17.

 

 

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane RODO (Dz. U. 2019 r., poz.1781 z późn. zm.) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Starostwo Powiatowe w Sierpcu znajdą Państwo na stronie www.sierpc.starostwo.gov.pl w zakładce ochrona danych osobowych w menu przedmiotowym. 

 

 

                                                                                                                     

                                                                                                         

Załącznik Nr 1

do ZARZĄDZENIA Nr ON.120.36.2020

STAROSTY SIERPECKIEGO

z dnia 22 lipca 2020 r.

OGŁOSZENIE

Starosta Sierpecki na podstawie art. 38, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. Nr 65 z późn. zm.),

§ 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 2014, poz. 1490), Zarządzenia Nr 182 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 grudnia 2019 roku, Zarządzenia Nr ON.120.5.2020 Starosty Sierpeckiego z dnia 16 stycznia 2020 roku podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11.09.2020 r. o godz. 10.00 (piątek) w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu, przy ul. Świętokrzyskiej 2a odbędzie się:

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa

Przedmiot przetargu

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 86 o pow. 0, 1000 ha, położonej w Jaworowo Kłódź,

gm. Zawidz, dla której w Sądzie Rejonowym w Sierpcu IV Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta PL1E/00028454/3.

Nieruchomość zlokalizowana jest w północnej części gminy, położona na terenie płaskim, tereny rolne. W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości znajdują się tereny rolne

z zabudową zagrodową. Na działce nr 86 znajduje się budynek gospodarczy murowany

z pustaka żużlowego wybudowany w 1972 roku. Budynek bez otworów okiennych

i drzwiowych, bez instalacji. Stan techniczny budynku zły, ze stopniem zużycia 78%. Nieruchomość według ewidencji gruntów i budynków oznaczona jest jako grunty rolne zabudowane – Br-RVI.

Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

Teren działki nr 86 nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nr 60/X/2015 r. z dnia 30 października 2015 r. Rady Gminy Zawidz, działka posiada przeznaczenie rolne z zabudowaniami usługowymi.

Teren działki nie jest objęty Lokalnym Planem Rewitalizacji Gminy Zawidz.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 13 000 zł

( słownie:trzynaście tysięcy złotych).

Wadium w formie pieniężnej wynosi 10% ceny wywoławczej tj. 1 300 zł

( słownie: jeden tysiąc trzysta złotych).

Warunki przetargu

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 1 300 zł

na konto Nr 69 9015 0001 2005 0000 0778 0012 Bank Spółdzielczy Stara Biała, najpóźniej do 07.09.2020 r. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu przed otwarciem przetargu. W tytule wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz oznaczenie nieruchomości.

 1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jeżeli spełnią powyższy warunek. Dowód wniesienia wadium wraz z dowodem tożsamości (osoby fizyczne) oraz aktualny odpis KRS nie starszy niż jeden miesiąc (dla osób prawnych lub jednostek organizacyjne nie posiadających osobowości prawnej) podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. W przypadku gdy w/w osoby działają przez pełnomocników, pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo z podpisem notarialnie potwierdzonym do przystąpienia do przetargu na przedmiotową nieruchomość. Nieprzedłożenie powyższych dokumentów będzie skutkowało niedopuszczeniem do przetargu.

  3. Osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności
  majątkowej powinny dodatkowo złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka,
  iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu
  po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu.

  4. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

5. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał jest zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku gdy uczestnik, który przetarg wygrał uchyli się od spisania umowy wpłacone przez niego wadium przepada.

6 Osobom, które nie wygrały przetargu wadium wpłacone przelewem zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio:

 • odwołania przetargu;

 • zamknięcia przetargu;

 • unieważnienia przetargu;

 • zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

  7. Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą

  w 1939 r., zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium w wyznaczonym w ogłoszeniu

  o przetargu terminie, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy.

  8. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości
  o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni
  od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni
  od dnia doręczenia zawiadomienia.

  9. Sprzedaż przedmiotu przetargu następuje bez okazania granic w terenie. Ewentualna niezgodność w zakresie rodzaju użytków oraz różnicy w powierzchni
  sprzedawanych nieruchomości, nie mogą stanowić podstawy do wysuwania
  roszczeń wobec sprzedającego przez nabywcę przedmiotu przetargu, jeżeli
  po przetargu okaże się, że dane te są różne od podanych w ogłoszeniu o przetargu.

  10. Obciążenia oraz ograniczenia dotyczące przedmiotu przetargu, nieznane
  tutejszemu organowi, które wyjdą na jaw muszą być respektowane, przestrzegane
  przez nabywcę nieruchomości.

11. Koszty aktu notarialnego i opłaty wieczystoksięgowe pokrywa nabywca.

Starosta Sierpecki zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnego powodu, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu oraz powód odwołania przetargu do publicznej wiadomości.

12. Informacji w sprawie przetargu udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Sierpcu ul. Świętokrzyska 2a -

pok. nr 5 i 8 , tel. 24 275-91-16 i 24 275-91-17.

 

 

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane RODO (Dz. U. 2019 r., poz.1781 z późn. zm.) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Starostwo Powiatowe w Sierpcu znajdą Państwo na stronie www.sierpc.starostwo.gov.pl w zakładce ochrona danych osobowych w menu przedmiotowym.

 

 

Załącznik Nr 1

do ZARZĄDZENIA Nr ON.120. 34 .2020

STAROSTY SIERPECKIEGO

z dnia 20 lipca 2020 r.

Starosta Sierpecki

w trybie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA

PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

Lp

Położenie nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości (numer ewidencyjny działki i powierzchnia).

Numer księgi wieczystej.

Opis nieruchomości.

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania.

Cena nieruchomości (zł).

1.

 

 

 

 

 

 

 

Obręb: Rachocin,

gmina Sierpc

 

 

 

 

 

Nr 24/1

o pow. 0,1400 ha

 

 

PL1E/0008624/0

 

 

 

 

Na działce znajdują się fragmenty budynku gospodarczego niekompletne ściany zewnętrzne w stanie ruiny i fragmenty budynku mieszkalnego. Teren porośnięty krzakami i samosiewkami. Działka ma kształt zbliżony do kwadratu z dostępem do drogi gruntowej ulepszonej. Nieruchomość położona w znacznym oddaleniu od skupisk zabudowy mieszkaniowej w bezpośrednim sąsiedztwie około 300 m od Radiowo-Telewizyjnego Centrum Nadawczego. Nieruchomość według ewidencji gruntów i budynków oznaczona jest jako grunty rolne zabudowane –Br-RV, Br-RVI oraz droga – dr.

Teren działki nr 24/1 nie jest objęty obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sierpc zatwierdzonym uchwałą Nr 176/XVII/02 Rady Gminy w Sierpcu z dnia 05 października 2002 r. działka zlokalizowana jest na terenach adaptacji przekształceń porządkowania i intensyfikacji istniejącego układu urbanistycznego o dominującej funkcji mieszkaniowej: ciągi ekologiczne doliny rzek; strefa chronionego krajobrazu.

 

 

 

5300 zł

 

1. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Sierpcu oraz Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego na stronie internetowej www.sierpc.starostwo.gov.pl. Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej . Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 31 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) mogą składać stosowne wnioski w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

2. Po upływie okresu 6 tygodni od wywieszenia wykazu zostanie ogłoszony termin przetargu na sprzedaż w/w nieruchomości.

 

Załącznik Nr 1

do ZARZĄDZENIA Nr ON.120. 5 .2020

STAROSTY SIERPECKIEGO

z dnia 16 stycznia 2020 r.

Starosta Sierpecki

w trybie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA

PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

Lp

Położenie nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości (numer ewidencyjny działki i powierzchnia).

Numer księgi wieczystej.

Opis nieruchomości.

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania.

Cena nieruchomości (zł).

1.

 

 

 

 

 

 

 

Obręb: Jaworowo Kłódź,

gmina Zawidz

 

 

 

 

 

Nr 86

o pow. 0,1000 ha

 

 

PL1E/00028454/3

 

 

 

 

Nieruchomość zlokalizowana jest

w północnej części gminy, położona na terenie płaskim, tereny rolne. W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości znajdują się tereny rolne z zabudową zagrodową. Na działce nr 86 znajduje się budynek gospodarczy murowany z pustaka żużlowego wybudowany w 1972 roku. Budynek bez otworów okiennych i drzwiowych, bez instalacji. Stan techniczny budynku zły, ze stopniem zużycia 78%. Nieruchomość według ewidencji gruntów i budynków oznaczona jest jako grunty rolne zabudowane – Br-RVI.

Teren działki nr 86 nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań

i kierunków zagospodarowania przestrzennego nr 60/X/2015 r. z dnia 30 października 2015 r. Rady Gminy Zawidz, działka posiada przeznaczenie rolne

z zabudowaniami usługowymi.

Terem działki nie jest objęty Lokalnym Planem Rewitalizacji Gminy Zawidz.

 

 

 

13 000 zł

 

1. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Sierpcu oraz Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego na stronie internetowej www.sierpc.starostwo.gov.pl. Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Kurierze Sierpeckim. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 31 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) mogą składać stosowne wnioski w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

2. Po upływie okresu 6 tygodni od wywieszenia wykazu zostanie ogłoszony termin przetargu na sprzedaż w/w nieruchomości.

 
 

Załącznik Nr 1

do ZARZĄDZENIA Nr ON.120.2.2020

STAROSTY SIERPECKIEGO

z dnia 3 stycznia 2020 r.

STAROSTA SIERPECKI

w trybie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości:

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W NAJEM W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ NA OKRES 5 LAT

Lp

Położenie nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości

(numer ewidencyjny działki

Numer księgi wieczystej lokalu

Opis nieruchomości, przeznaczenie nieruchomości, sposób i termin jej zagospodarowania

Wysokość opłaty z tytułu najmu i termin jej płatności

1

Studzieniec

Lokal mieszkalny nr 7 o pow. 56,10 m 2 w budynku znajdującym się na

działce nr 195/26 o pow. 0,2038 ha

PL1E/00030253/1

Lokal nr 7 znajduje się na poddaszu budynku wielorodzinnego z wielkiej płyty, wybudowanego w latach 70-tych XX wieku. Lokal składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki, WC i korytarza. Do lokalu przynależy pomieszczenie w piwnicy oraz pomieszczenie gospodarcze w budynku gospodarczym, zlokalizowanym na działce o numerze ewidencyjnym 195/36.

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowych działek. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego działki znajdują się na terenach zabudowy mieszkaniowej; na terenach objętych ograniczeniami w zagospodarowaniu i użytkowaniu; granice stref ochronnych o szerokości 100 m wyznaczone od linii brzegowych rzek Skrwy i Sierpienicy oraz naturalnych zbiorników wodnych; w granicach chronionego krajobrazu.

Lokal nr 7

371,00 zł miesięcznie płatne z góry do 10 dnia każdego miesiąca

 1. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

 
 

 

Załącznik Nr 1

do ZARZĄDZENIA Nr ON.120. 67.2019

STAROSTY SIERPECKIEGO

z dnia 21 grudnia 2019 r.

Starosta Sierpecki

w trybie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA W DRODZE DAROWIZNY NA RZECZ GMINY MIASTO SIERPC STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA

Lp

Położenie nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości (numer ewidencyjny działki i powierzchnia)

Numer księgi wieczystej

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości, sposób

i termin jej zagospodarowania

Cena nieruchomości

1.

 

 

 

 

 

 

 

Obręb: miasto Sierpc

 

 

 

 

 

 

Nr 3283/10

o pow. 0,0136 ha

 

Nr 4126

o pow. 0,0392 ha

PL1E/00032324/4

 

 

 

PL1E/00032324/4

Nieruchomości zlokalizowane są

w południowo-wschodniej części Sierpca, na terenie płaskim w strefie peryferyjnej miasta Sierpca

w dzielnicy przemysłowej

w sąsiedztwie trakcji kolejowej. Nieruchomość składa się z dwóch działek nie przylegających do siebie, obie w kształcie prostokątów.

Na działkach o nr nr: 3283/10, 4126 brak jest zabudowy kubaturowej. Nieruchomości według ewidencji gruntów

i budynków oznaczone są jako drogi – dr.

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru środkowej i południowo-wschodniej części miasta Sierpca – etap I, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej Sierpca Nr 6/II/2018 z dnia 5 grudnia

2018 r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego

poz. 13189 z dnia 28.12.2018 r.) działka oznaczona numerem ewidencyjnym 3283/10 przeznaczona jest pod tereny ulic lokalnych (9KDL) natomiast działka oznaczona numerem ewidencyjnym 4126 przeznaczona jest pod tereny zieleni urządzonej (8ZP).

 

 

 

22 800 zł

1. Nieruchomości przeznaczone są do zbycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Miasto Sierpc na cel publiczny (budowa i utrzymywanie gminnych dróg publicznych).

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 31 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) mogą składać stosowne wnioski w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

2. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Sierpcu oraz Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego na stronie internetowej www.sierpc.starostwo.gov.pl . Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Kurierze Sierpeckim.

                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                           

                                                                                         Starosta Sierpecki

w trybie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości

 

                                       WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA   

 

                PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ NA OKRES 4 LAT

Lp

Położenie nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości (numer ewidencyjny działki i powierzchnia)

Numer księgi wieczystej

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości, sposób

i termin jej zagospodarowania

Wysokość opłaty

z tytułu dzierżawy oraz termin jej płatności

1

Obręb: Wola Grąbiecka

gm. Zawidz

Nr 84

o pow. 0,1400 ha

PL1E/00033037/2

Działka zlokalizowana jest w wschodniej części powiatu sierpeckiego. Nieruchomość rolna   położona jest w strefie pośredniej na terenie płaskim. W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości znajdują się działki rolne.

Na działce nr 84 brak jest zabudowy kubaturowej. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej

Dane z ewidencji gruntów:

RV -0,1400 ha.

Brak jest aktualnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowej działki.

W    obowiązującym     studium      uwarunkowań i   kierunków   zagospodarowania przestrzennego gminy        Zawidz,    zatwierdzonym      Uchwałą

Nr    60/X/15       z    dnia     30.10.2015 r.,     teren oznaczony jako rolny.

Roczny czynsz dzierżawy określony na postawie wyceny nieruchomości wynosi

235 zł/rocznie.

Płatność do

31   marca każdego roku z góry za dany rok.

 

 

 

1. Nieruchomość   przeznaczona jest do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na cele rolnicze.

2. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Sierpcu   oraz Biuletynie   Informacji Publicznej   Starostwa Powiatowego na stronie internetowej   www.sierpc.starostwo.gov.pl . Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Kurierze Sierpeckim.

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Starosta Sierpecki

w trybie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA

PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ NA OKRES 3 LAT

 

Lp

Położenie nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości (numer ewidencyjny działki i powierzchnia)

Numer księgi wieczystej

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości, sposób i termin jej zagospodarowania

Wysokość opłaty

z tytułu dzierżawy oraz termin jej płatności

1

Miasto Sierpc,

ul. Ludwika Solskiego

Nr 2390/3

o pow. 0,2020 ha

PL1E/00016264/7

Działka zlokalizowana jest w wschodniej części miasta Sierpca, położona jest na terenie płaskim.

Dane z ewidencji gruntów:

RIVb -0,2020 ha.

Brak jest aktualnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowej działki.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sierpca działka położona jest na terenach usług z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (U/MW). W powyższym studium nie zostały wyznaczone obszary rewitalizacji oraz obszary Specjalnej Strefy Rewitalizacji.

Roczny czynsz dzierżawy

202 zł/rocznie.

Za II półrocze 2019 roku płatność do

30 września 2019 roku.

Za 2020 rok , 2021 rok oraz 2022 -I półrocze płatne do 31 marca każdego roku z góry za dany rok.

 

 

 

 

 

1. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

 

 

 

 

Załączone pliki:
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kikolska Agnieszka
 • Data udostępnienia w BIP: 2007-09-24 07:58:09
 • Informacja zaktualizowana przez: Brodowska Iwona
 • Data ostatniej aktualizacji: 2024-05-07 09:43:46
 • Liczba odsłon: 17197
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10646626]

przewiń do góry