Sierpc, dnia 10 marca 2023r.

 

AB.6740.48.2023

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

 

Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. - o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r, poz. 1029 z późn. zm.)

 

 

Starosta Sierpecki

 

 

podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 10 marca 2023r. zatwierdził projekt zagospodarowania działki oraz projekt architektoniczno-budowlany i udzielił pozwolenia na budowę nr 65/2023, znak: AB.6740.48.2023 dla Pana Wojciecha Markowskiego inwestycji p. n.: budowa dwóch budynków inwentarskich - kurników o łącznej obsadzie 72 000 szt. (288 DJP) brojlerów kurzych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz sześciu silosów paszowych o ład. 22 Mg każdy - ETAP I z II budynek nr 1 o liczbie stanowisk 29650 sztuk (118,6 DJP) oraz dwa silosy paszowe o ład. 22,0 Mg wraz z projektem zagospodarowania terenu dla całego zamierzenia budowlanego wg projektu budowlanego, przewidzianej do realizacji na działce nr ewid. 82 obręb 0023 Rzeszotary Stara Wieś, jednostka ewidencyjna 142704_2 Rościszewo.

W związku z powyższym informuję o możliwości zapoznania się z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją sprawy w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia tj. do dnia 03 kwietnia 2023r. w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Sierpcu, ul. Kopernika 9, I piętro – pokój Nr 11 w godzinach 730 – 15 30.

 

                                                                                                                                                                                                          Z up. STAROSTY

                                                                                                                                                                                                           Jerzy Krzemiński

                                                                                                                                                                                                             NACZELNIK WYDZIAŁU ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

 

 

 

Uwaga:

Wywieszono zawiadomienie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Sierpcu ul. Świętokrzyska 2a i ul. Kopernika 9 oraz zamieszczono na stronie BIP w dniu 10.03.2023r.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                  Sierpc, dnia 01.03.2023r.

 

 

 

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. - o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r. poz. 1029 t.j.)

 

Starosta Sierpecki

 

podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 01.03.2023r. zatwierdził projekt architektoniczno-budowlany i udziel pozwolenia na budowę Nr 57/2023 znak: AB.6740.35.2023 dla Pana Jana Jeglińskiego dla inwestycji pn.: budowa dwóch budynków inwentarskich (warchlakarni) o łącznej liczbie stanowisk 7834 sztuk (548,38 DJP) oraz montaż 8 silosów paszowych o pojemności 26,81m3 sztuka; Etap II z II- budowa budynku inwentarskiego (warchlakarni) Nr 2 o liczbie stanowisk 4136 sztuk (289,52 DJP) oraz montaż 4 silosów paszowych o pojemności 26,81 m3 sztuka wg projektu budowlanego w obrębie 0011 Lipniki, jednostka ewidencyjna 142704_2 Rościszewo - działki nr ewid. 216, 217.

 

W związku z powyższym informuję o możliwości zapoznania się z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją sprawy w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia tj. do dnia 22.03.2023r. w Wydziale Architektury

i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Sierpcu, ul. Kopernika 9, I piętro – pokój Nr 11 w godzinach 730 – 15 30.

 

                                                                                                                                                                                                         Z up. STAROSTY

                                                                                                                                                                                                           Jerzy Krzemiński

                                                                                                                                                                                                             NACZELNIK WYDZIAŁU ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sierpc, dnia 21.02.2023r.

RŚ.6522.1.2023

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

 

Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. - o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1029 ze zm.)

 

 

Starosta Sierpecki

 

podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 20.02.2023r. decyzją nr RŚ.6522.1.2023 została udzielona koncesja na wydobywanie kopaliny – piasków skaleniowo kwarcowych ze złoża „WĘGRZYNOWO VII” o powierzchni 1,49 ha zlokalizowanego na działce o nr ewid. 137/2 obręb 0036 Węgrzynowo, gmina Gozdowo, powiat sierpecki, województwo mazowieckie.

 

 

W związku z powyższym informuję o możliwości zapoznania się z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją sprawy do dnia 07.03.2023r. W Wydziale Rolnictwa i Środowiska Starostwa Powiatowego w Sierpcu, ul. Kopernika 9, pokój nr 2 w godzinach 730 – 1530.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                  Z up. STAROSTY

                                                                                                                                                                                                                                                                                       Aldona Kowalska

                                                                                                                                                                                                                                                                                         NACZELNIK

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Wydziału Rolnictwa i Środowiska

 

Treść decyzji - koncesji w pliku poniżej:

/pliki/stsierpc/decyzja_starosty_sierpeckiego_z_dnia_20.02.2023r._nr_rs._6522.1.2023.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sierpc, dnia 20 lutego 2023r.

 

AB.6740.37.2023

 

 

                                                                                               Z A W I A D O M I E N I E

 

 

Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. - o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r, poz. 1029 z późń. zm.)

 

 

                                                                                                              Starosta Sierpecki

 

 

podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 20 lutego 2023r. zatwierdził projekt zagospodarowania działki oraz projekt architektoniczno-budowlany i udzielił pozwolenia na budowę nr 42/2023, znak: AB.6740.37.2023 dla Państwa Marii i Sławomira Skrzyńskich inwestycji p. n.: budowa budynku inwentarskiego – kurnika, do chowu kurcząt bojlerów o liczbie stanowisk 39500 szt. (158 DJP) wraz z infrastrukturą towarzyszącą wg projektu budowlanego, przewidzianej do realizacji na działce o nr ewid. 71 w obrębie 0017 Malanowo Nowe, jednostka ewidencyjna 142703_2 Mochowo.

W związku z powyższym informuję o możliwości zapoznania się z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją sprawy w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia tj. do dnia 13 marca 2023r. w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Sierpcu, ul. Kopernika 9, I piętro – pokój Nr 11 w godzinach 730 – 15 30.

 

                                                                                                                                                                                                         Z up. STAROSTY

                                                                                                                                                                                                           Jerzy Krzemiński

                                                                                                                                                                                                             NACZELNIK WYDZIAŁU ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

 

 

 

Uwaga:

Wywieszono zawiadomienie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Sierpcu ul. Świętokrzyska 2a i ul. Kopernika 9 oraz zamieszczono na stronie BIP w dniu 20.02.2023r.

 

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                                                                                                                                                                                     Sierpc, dnia 20 lutego 2023r.

 

AB.6740.18.2023

 

 

                                                                                                              Z A W I A D O M I E N I E

 

 

Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. - o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r, poz. 1029 z późn. zm.)

 

 

                                                                                                                             Starosta Sierpecki

 

 

podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 20 lutego 2023r. zatwierdził projekt zagospodarowania działki oraz projekt architektoniczno-budowlany i udzielił pozwolenia na budowę nr 41/2023, znak: AB.6740.18.2023 dla Pana Jarosława Wiśniewskiego inwestycji p. n.: budowa pięciu budynków inwentarskich do chowu kurcząt brojlerów o łącznej liczbie stanowisk 232790 sztuk (931,16 DJP) wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz budynku mieszkalnego z częścią gospodarczą wg projektu budowlanego wg projektu budowlanego, przewidzianej do realizacji na działce o nr ewid. 25 w obrębie 0012 Łukomie, jednostka ewidencyjna 142704_2 Rościszewo.

W związku z powyższym informuję o możliwości zapoznania się z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją sprawy w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia tj. do dnia 13 marca 2023r. w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Sierpcu, ul. Kopernika 9, I piętro – pokój Nr 11 w godzinach 730 – 15 30.

 

                                                                                                                                                                                                          Z up. STAROSTY

                                                                                                                                                                                                           Jerzy Krzemiński

                                                                                                                                                                                                             NACZELNIK WYDZIAŁU ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

Uwaga:

Wywieszono zawiadomienie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Sierpcu ul. Świętokrzyska 2a i ul. Kopernika 9 oraz zamieszczono na stronie BIP w dniu 20.02.2023r.

 

 

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sierpc, dnia 20.02.2023r.

RŚ.6522.19.2022

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

 

Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. - o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1029 ze zm.)

 

Starosta Sierpecki

 

podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 17.02.2023r. decyzją nr RŚ.6522.19.2022 została udzielona koncesja na wydobywanie kopaliny ze złoża piasków skaleniowo – kwarcowych ,,SZCZEPANKI ML” na działce o nr ewid. 47 w miejscowości Szczepanki, gm. Sierpc, pow. sierpecki, woj. mazowieckie

 

 

W związku z powyższym informuję o możliwości zapoznania się z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją sprawy do dnia 06.03.2023r. W Wydziale Rolnictwa i Środowiska Starostwa Powiatowego w Sierpcu, ul. Kopernika 9, pokój nr 2 w godzinach 730 – 1530.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                   Z up. STAROSTY

                                                                                                                                                                                                                                                                                       Aldona Kowalska

                                                                                                                                                                                                                                                                                         NACZELNIK

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Wydziału Rolnictwa i Środowiska

 

 

 

Treść decyzji - koncesji w pliku poniżej:

/pliki/stsierpc/decyzja_starosty_sierpeckiego_z_dnia_17.02.2023r._nr_rs._6522.19.2022.pdf

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                           

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Sierpc, dnia 01.02.2023r.

 

 

 

 

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. - o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r. poz. 1029 z późn. zm.)

 

                                                                                                                                     Starosta Sierpecki

 

podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 01.02.2023r. zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę Nr 23/2023 znak: AB.6740.15.2023 dla Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Sierpcu pn.: rozbudowa Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Sierpcu, obejmująca budowę budynku produkcyjno-magazynowego z zapleczem socjalno-biurowym oraz obiektów towarzyszących i infrastruktury technicznej w obrębie 0001 Sierpc, ul. Żeromskiego, jednostka ewidencyjna 142701_1 Sierpc, działki nr ewid. 207, 206/1, 199/1, 208/6, 208/5, 209/1, 206/2, 208/2, 209/2, 211/1, 212/1, 213/1, 214/1, 215/1.

 

W związku z powyższym informuję o możliwości zapoznania się z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją sprawy w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia tj. do dnia 15.02.2023r. w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Sierpcu, ul. Kopernika 9, I piętro – pokój Nr 11

w godzinach 730 – 15 30.

                                                                                                                                                                                                                                                                                        Z up. STAROSTY

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Jerzy Krzemiński

                                                                                                                                                                                                                                                                                            NACZELNIK

                                                                                                                                                                                                                                                                             Wydziału Architektury i Budownictwa

 

Zawiadomienie wywieszono na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Sierpcu ul. Świętokrzyska 2a i ul. Kopernika 9 w dniu 01.02.2023r. oraz umieszczono na stronie BIP.