WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ POWIATU SIERPECKIEGO PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA W DRODZE DAROWIZNY

Lp

Położenie nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości

(numer ewidencyjny działki i powierzchnia)

Numer księgi wieczystej

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości, sposób i termin jej zagospodarowania

Cena nieruchomości

1

SIERPC

3/50

PL1E/00030144/4

0,1095 ha

 

Nieruchomość gruntowa.

Według ewidencji gruntów i budynków Bz – 0,1095 ha

(tereny rekreacyjno-wypoczynkowe) Właścicielem nieruchomości jest Powiat Sierpecki.

Na podstawie Uchwały Nr 6/II/2018 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru środkowej i południowo-wschodniej części miasta Sierpca – etap I

działka nr 3/50 przeznaczona jest pod tereny zieleni urządzonej (6ZP).

74 392 zł (słownie: siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt dwa złote), w tym:

wartość gruntu – 58 900 zł (pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset złotych)

wartość drzewostanu – 15 492 zł (piętnaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwa złote)

 

 1. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni, tj. od 19.09.2023 r. do 10.10.2023 r.

 2. Zbycie nieruchomości nastąpi w trybie bezprzetargowym;

 3. Nieruchomość nie jest obciążona hipoteką ani innymi ciężarami i ograniczeniami;

 4. Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

 • przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów

 • jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności przedmiotowej nieruchomości przed 5 grudnia 1990 roku albo jego spadkobiercą

  jeżeli złoży wniosek o jej nabycie w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu;

 1. Po upływie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu zostanie zawarty akt notarialny przenoszący prawo własności nieruchomości.

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ POWIATU SIERPECKIEGO PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ NA OKRES 3 LAT

Lp

Położenie nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości

(numer ewidencyjny działki oraz nr KW)

Powierzchnia nieruchomości

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości, sposób i termin jej zagospodarowania, informacje o przeznaczeniu do oddania w dzierżawę

Wysokość rocznego z tytułu dzierżawy netto w zł.

Termin wnoszenia czynszu

1

Studzieniec

195/37,195/38 i195/42

PL1E/00023138/7

1,6490 ha

Nieruchomości rolne o dobrej klasie bonitacji gruntu oraz łąki i pastwiska.

Działki uprawiane rolniczo. Właścicielem nieruchomości jest Powiat Sierpecki.

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla powyższych nieruchomości. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomości znajdują się w strefie chronionego krajobrazu, terenach zabudowy usługowej, mieszkaniowej, obszarach produkcyjnych, produkcyjno-usługowych, magazynowych i składowych oraz pozostałych terenach rolniczej przestrzeni produkcyjnej.

 

171 468 zł

(Wartość czynszu bez uwzględnienia podatku rolnego, który ponosić będzie przyszły dzierżawca we własnym zakresie). Czynsz roczny podlega od 2023 roku waloryzacji zgodnie z współczynnikiem średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok ubiegły podawany przez GUS.

Czynsz dzierżawny płatny w 2 równych ratach:

1 rata do dnia 31.03;

2 rata do dnia 30.06.

2

Studzieniec

Nr 197/1

PL1E/00024088/8

1,9631 ha

3

Studzieniec

 

Nr 195/5

PL1E/00024044/8

2,6703 ha

4

Studzieniec

195/50

PL1E/00034306/6

11,9055 ha

5

Studzieniec

195/59

PL1E/00034305/9

32,7801 ha

6

Studzieniec

195/12

PL1E/00034303/5

12,2303 ha

7

Studzieniec

195/48

PL1E/00034304/2

11,5781 ha

8

Rachocin

Nr 35 i 36

PL1E/00035265/3

1,5400 ha

 

 1. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni

   

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ POWIATU SIERPECKIEGO PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W UŻYTKOWANIE

Lp.

Położenie nierucho-

mości

Oznaczenie nieruchomości

(numer ewidencyjny działki oraz nr KW)

Powierzchnia nieruchomości

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości, sposób i termin jej zagospodarowania,

Stawka czynszu

1

Sierpc

Działka nr 1065/5

 

PL1E/00032618/2

0,0683 ha

Dane z ewidencji gruntów:

Ti – 0,0683 ha

Działka zlokalizowana w północno-wschodniej części Sierpca, położona na terenie płaskim. W sąsiedztwie znajduje się Szpital oraz zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Posiada dojazd od strony ul. Słowackiego.

Zgodnie z Uchwałą Nr 396/XLVII2010 Rady Miasta Sierpca z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych wzdłuż rzeki Sierpienicy w granicach administracyjnych miasta Sierpca – nieruchomość położona jest na terenach oznaczonych symbolem KS 22.2 – tereny parkingów publicznych o znaczeniu lokalnym.

Nieruchomość zostanie przekazana SPZZOZ w Sierpcu z przeznaczeniem pod budowę parkingu szpitalnego).

Oddanie w nieodpłatne użytkowanie SPZZOZ w Sierpcu

Oddanie w użytkowanie nastąpi w trybie bezprzetargowym na rzecz SPZZOZ w Sierpcu

 1. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni od dnia 14.09.2021 r. do dnia 05.10.2021 r.

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kikolska Agnieszka
 • Data udostępnienia w BIP: 2011-11-10 08:06:47
 • Informacja zaktualizowana przez: Kikolska Agnieszka
 • Data ostatniej aktualizacji: 2023-09-19 08:09:28
 • Liczba odsłon: 16153
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 9895769]

przewiń do góry