STAROSTWO POWIATOWE W SIERPCU

09-200 SIERPC, ul. Świętokrzyska 2a

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

podinspektor ds. kadr i szkolenia

 

I. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Sierpcu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.

II. Wymagania niezbędne (formalne):

1) wykształcenie wyższe z zakresu administracji, zarządzania lub kierunki pokrewne do wymienionych,

2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3) obywatelstwo polskie,

4)  brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5) nieposzlakowana opinia,

6) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,

7) brak orzeczonej kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w postaci zakazu pracy na stanowiskach związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,

8) znajomość zagadnień z zakresu prawa pracy, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o pracowniczych planach kapitałowych,

9) umiejętność obsługi komputera i znajomość programów komputerowych typu Office.

III. Wymagania pożądane:

 1. ogólna wiedza dotycząca funkcjonowania samorządu powiatowego,

 2. wiedza specjalistyczna za znajomości przepisów prawa dotyczących zakresu wykonywanych zadań, doświadczenie na stanowisku związanym z obsługą kadrową pracowników oraz ukończone kursy w tym zakresie,

 3. umiejętność praktycznego stosowania przepisów prawa,

 4. dobra umiejętność obsługi komputera, w tym programów księgowych dotyczących zadań przypisanych zakresem czynności "Kadry i Płace",

 5. znajomość  ogólnych zasad rachunkowości oraz ewidencji księgowej, w tym planu kont,

 6. umiejętność pracy w zespole, właściwa postawa etyczna, asertywność i dyspozycyjność.

       IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Zakres czynności i obowiązków

       V. Warunki pracy

 1. wymiar czasu pracy: 1 etat (40 godz. tygodniowo),
 2. wynagrodzenie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018r. poz. 936 z późn. zm.) oraz Zarządzeniem Nr ON.120.47.2017 Starosty Sierpeckiego z dnia 14 grudnia 2017r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Sierpcu z późn. zm.,

 3. miejsce pracy: Starostwo Powiatowe w Sierpcu, 09-200 Sierpc, ul. Świętokrzyska 2a, pokój  trzyosobowy na pierwszym piętrze (wejście do budynku wyposażone jest w podjazd dla wózków inwalidzkich, brak windy na I piętro),

 4. warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca umysłowa w biurze, w podstawowym systemie czasu pracy, obsługa komputera powyżej 4 godz., obsługa interesantów, dostęp do innych urządzeń biurowych.

     VI. Kandydaci winni zapoznać się z:

 1. Opis stanowiska pracy i szczegółowy zakres czynności i obowiązków

 2. szczegółowymi zasadami naboru określonymi w ustawie z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019r. poz. 1282), które dostępne są na stronie internetowej BIP Starostwa Powiatowego www.sierpc.starostwo.gov.pl lub w Starostwie Powiatowym, ul. Świętokrzyska 2a pokój Nr 104,

 3. Zarządzeniem Nr ON.120.1.2019 Starosty Sierpeckiego z dnia 8 stycznia 2019r. w sprawie procedury zatrudniania pracowników na stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Sierpcu (do wglądu w Starostwie Powiatowym w Sierpcu, ul. Świętokrzyska 2a, pokój Nr 104),

      4. Klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych dostępną na stronie internetowej BIP Starostwa Powiatowego www.sierpc.starostwo.gov.pl lub w Starostwie Powiatowym, ul. Świętokrzyska 2a pokój Nr 104.

    VII. Wymagane dokumenty aplikacyjne:

 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,

 3. oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania na stronie internetowej BIP lub w Starostwie Powiatowym - pokój Nr 104),

 4. kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie,

 5. kserokopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

 6. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 7. oświadczenie o zapoznaniu się z dokumentami wymienionymi w pkt VI,

 8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedur rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),

 9. oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku.

Wymagane dokumenty aplikacyjne wymienione w pkt VII należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sierpcu ul. Świętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc (Sekretariat, pokój nr 101), lub pocztą na adres Starostwa w terminie do dnia 25 stycznia 2021r. godz. 15.30. Na kopercie dopisać “Dotyczy naboru na stanowisko ds. kadr i szkolenia”.

Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Z osobami, które spełnią wymagania formalne może być przeprowadzona rozmowa, test kwalifikacyjny lub sprawdzenie umiejętności, o czym kandydaci zostaną poinformowani odrębnie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.sierpc.starostwo.gov.pl) oraz na tablicy informacyjnej urzędu znajdującej się w budynku przy ul. Świętokrzyskiej 2a (I piętro).

Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed podpisaniem umowy o pracę będzie zobowiązany przedłożyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na w/w stanowisku (kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie wstępne do wskazanego lekarza medycyny pracy) oraz oryginał zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów wymienionych w pkt VII ppkt 4-6.

Z wybranym kandydatem zostanie nawiązany stosunek pracy na podstawie umowy o pracę na czas określony.

W przypadku osoby, o której mowa w art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 poz. 1260) umowę zawiera się na czas określony celem odbycia służby przygotowawczej zgodnie z Zarządzeniem Nr ON.120.1.2019 Starosty Sierpeckiego z dnia 8 stycznia 2019 r.. w sprawie procedury zatrudniania pracowników na stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Sierpcu (do wglądu w Starostwie Powiatowym w Sierpcu, ul. Świętokrzyska 2a, pokój Nr 104).

 

 

Sierpc, dnia 08.01.2021r.                                     STAROSTA

                                                                              /-/

                                                                 Andrzej Sławomir Cześnik

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Piotrowska Magdalena
 • Data udostępnienia w BIP: 2021-01-08 08:49:32
 • Informacja zaktualizowana przez: Piotrowska Magdalena
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-08 09:05:26
 • Liczba odsłon: 3072
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 9915024]

przewiń do góry