I N F O R M A C J A

S T A R O S T Y    S I E R P E C K I E G O

z  dnia 10  listopada 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia  projektu  operatu opisowo - kartograficznego 

opracowanego  w  ramach  modernizacji  ewidencji  gruntów  i  budynków 

obrębu Miłobędzyn gmina Sierpc powiat sierpecki

             Na  podstawie  art. 24a  ust. 8  ustawy  z  dnia  17  maja  1989 r. -  Prawo  geodezyjne  i  kartograficzne  (Dz. U. z  2021 r. poz. 1990  z  późn.  zm.)  informuję, iż  projekt  operatu  opisowo-kartograficznego  modernizacji  ewidencji  gruntów i  budynków  obrębu Miłobędzyn gmina Sierpc powiat sierpecki, wyłożony  do  wglądu  osób  fizycznych, osób  prawnych  i  jednostek  organizacyjnych  nieposiadających  osobowości  prawnej,  w  siedzibie  Starostwa  Powiatowego  w  Sierpcu,  na okres 15 dni roboczych: od 26 września 2022 r. do 14 października 2022 r.,  stał  się  z dniem 8 listopada 2022 r. operatem  ewidencji  gruntów i  budynków  obrębu  Miłobędzyn gmina Sierpc powiat sierpecki.

            Zgodnie  z  art.  24a  ust.  9  ww.  ustawy  każdy, czyjego  interesu  prawnego  dotyczą  dane  zawarte  w  ewidencji  gruntów  i  budynków  ujawnione  w  operacie opisowo-kartograficznym, może  w  terminie  30  dni  od  dnia  ogłoszenia  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Mazowieckiego  niniejszej  informacji, zgłaszać  zarzuty do  tych  danych.  O uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów Starosta rozstrzyga w drodze decyzji.

                                                                                                                                                                                                        Starosta
                                                                                                                                                                                        /-/ Andrzej Sławomir Cześnik

 

 

Starosta Sierpecki
G.6641.2.2022

Sierpc, dnia 08.09.2022 r.


INFORMACJA
STAROSTY SIERPECKIEGO
o terminie i miejscu wyłożenia do wglądu
osób zainteresowanych projektu operatu opisowo-kartograficznego opracowanego dla obrębu Miłobędzyn gm. Sierpc


Działając na podstawie art. 24a ust. 4-6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2021 r. poz. 1990 ze zm.) informuję, iż w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sierpcu przy ul. Świętokrzyskiej 2a, pokój nr 9a (wejście z pokoju nr 9) w terminie od 26 września 2022 r. do 14 października 2022 r. (15 dni roboczych) w godzinach od 9.00 do 14.00 zostanie wyłożony do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, projekt operatu opisowo-kartograficznego, wykonany w procesie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Miłobędzyn gm. Sierpc powiat sierpecki.
Projekt opracowany został na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2021 r. poz. 1990 ze zm.) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2021 r. poz. 1390 ze zm.).
Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych. Skorzystanie z tego prawa leży w interesie zainteresowanych, aby na tym etapie postępowania, związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, ujawnić ewentualne błędy i nieprawidłowości.
Upoważniony pracownik Starostwa Powiatowego w Sierpcu, posiadający uprawnienia zawodowe w zakresie rozgraniczania i podziałów nieruchomości oraz sporządzania dokumentacji do celów prawnych, przy udziale przedstawiciela wykonawcy prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, w terminie 15 dni roboczych od upływu terminu wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego, rozstrzygnie o przyjęciu lub odrzuceniu uwag zgłoszonych do tego projektu, po czym poinformuje zgłaszającego uwagi o sposobie rozpatrzenia uwag oraz sporządzi wzmiankę o treści zgłoszonych uwag i sposobie ich rozpatrzenia w protokole.
Po upływie ww. terminu dane objęte modernizacją, zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego stają się danymi ewidencji gruntów i budynków i podlegają ujawnieniu w bazie danych ewidencji gruntów i budynków, o czym Starosta Sierpecki poinformuje poprzez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Starostwa.

Wszelkie zarzuty do danych z modernizacji, zgłoszone pod upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, będą traktowane jako wnioski o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków.


                                                                                                                                                                                       Starosta
                                                                                                                                                                      /-/ Andrzej Sławomir Cześnik

 

Starosta Sierpecki

G.6641.2.2022                                                          

Sierpc, dnia 03.06.2022 r.

INFORMACJA

STAROSTY SIERPECKIEGO

Działając na podstawie art. 24a ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2021 r. poz. 1990 ze zm.) Starosta Sierpecki informuje, iż w związku z uzgodnionym projektem modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Miłobędzyn gm. Sierpc przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego przystąpiono do prac związanych z realizacją zadania określonego jako:

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Miłobędzyn gmina Sierpc.

Podstawę do ww. działania stanowi ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2021 r. poz. 1990 ze zm.) oraz rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. 2021 r. poz. 1390 ze zm.).

Wykonawcą prac dot. modernizacji ewidencji gruntów i budynków wyłonionym w trybie § 8 Regulaminu udzielania zamówień publicznych zatwierdzonego zarządzeniem Nr ON.120.41.2021 Starosty Sierpeckiego z dnia 14 września 2021 r. jest firma:

TERRA Usługi Geodezyjne i Klasyfikacja Gruntów

Jacek Kraśniewski z Ciechanowa.

Umowa z Wykonawcą na realizację ww. zadania została zawarta w dniu 26 maja 2022 r., natomiast przewidywany termin zakończenia prac modernizacyjnych - 25 listopada 2022 r.

Głównym celem procesu modernizacji jest dostosowanie danych ewidencji gruntów i budynków do przepisów rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków w zakresie:

1. ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, dla których brak dokumentów geodezyjnych (scalenie i wymiana gruntów, podziały indywidualne, rozgraniczenia, opracowania do wywłaszczeń i wykupów), wykonania pomiaru granic w oparciu o osnowę geodezyjną, obliczenia brakujących współrzędnych punktów załamania granic zgodnie z zapisami wynikającymi z § 31-§ 33 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków;

2. pomiaru w terenie i zebrania danych opisowych dla budynków dotychczas nieujawnionych w EGiB oraz budynków przebudowanych i rozbudowanych;

3. pozyskania opisowych danych ewidencyjnych dotyczących budynków i lokali, zgodnie z § 18-§ 20 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków;

4. bezpośredniego pomiaru trwale zmienionych użytków gruntowych, a w szczególności dotyczących terenów: zabudowanych, sadów, zadrzewionych i zakrzewionych również zlokalizowanych na użytkach rolnych oraz pod wodami i stawami;

5. gleboznawczej klasyfikacji gruntów i pomiaru zmienionych użytków leśnych, wynikających wyłącznie z wykazu rozbieżności zawartego w uproszczonym planie urządzenia lasu, obowiązującym na terenie obrębu Miłobędzyn                                          od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2028 r.

Uwaga: stosownie do treści art. 13 i 14 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne właściciele oraz inne osoby fizyczne lub prawne, w których władaniu znajdują się grunty, budynki i lokale, zobowiązani są do umożliwienia wykonawcy wstępu na grunt oraz umożliwienia wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych.

W wyniku prac modernizacyjnych zostanie sporządzony projekt operatu opisowo-kartograficznego.

Stosownie do art. 24a ust. 4 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, projekt operatu opisowo-kartograficznego będzie podlegać, na okres 15 dni roboczych, wyłożeniu do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sierpcu.

Starosta Sierpecki poinformuje o terminie i miejscu wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego, przez wywieszenie tej informacji na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Sierpcu, Urzędzie Gminy Sierpc, na co najmniej 14 dni przed dniem wyłożenia, a także poprzez ogłoszenie w prasie o zasięgu krajowym.

         W okresie wyłożenia projektu do wglądu, każdy czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego może zgłaszać uwagi do tych danych.

Upoważniony pracownik Starostwa Powiatowego w Sierpcu, posiadający uprawnienia zawodowe do rozgraniczania i podziałów nieruchomości oraz sporządzania dokumentacji do celów prawnych, przy udziale przedstawiciela wykonawcy prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, w terminie 15 dni roboczych od upływu terminu wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego, rozstrzygnie o przyjęciu lub odrzuceniu uwag zgłoszonych do tego projektu, po czym poinformuje zgłaszającego uwagi o sposobie rozpatrzenia uwag oraz sporządzi wzmiankę o treści zgłoszonych uwag i sposobie ich rozpatrzenia w protokole.

Po upływie ww. terminu dane objęte modernizacją, zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego stają się danymi ewidencji gruntów i budynków i podlegają ujawnieniu w bazie danych ewidencji gruntów i budynków, o czym Starosta Sierpecki poinformuje poprzez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Starostwa.

         W ciągu 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym może zgłaszać zarzuty do tych danych. O uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów, Starosta Sierpecki rozstrzygnie w drodze decyzji.

         Do czasu ostatecznego zakończenia postępowania, w stosunku do gruntów, budynków i lokali, których dotyczą zarzuty, dane ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym nie będą wiążące.

         Wszelkie zarzuty do danych z modernizacji, zgłoszone po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, będą traktowane jako wnioski o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków.  

 

                                                                         Starosta                                                                                  

/-/ Andrzej Sławomir Cześnik

 

 

Informację opracowała: Marta Rzadkiewicz

tel. 24 275-91-18

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Rzadkiewicz Marta
  • Data udostępnienia w BIP: 2024-02-23 08:53:24
  • Informacja zaktualizowana przez: Rzadkiewicz Marta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-02-23 08:57:47
  • Liczba odsłon: 53
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 9915322]

przewiń do góry