Starosta Sierpecki

G.6641.1.2023                                         

Sierpc, dnia 27.03.2023 r.

INFORMACJA

STAROSTY SIERPECKIEGO

z dnia 24.03.2023 r.

 

Działając na podstawie art. 24a ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2021 r. poz. 1990 ze zm.) Starosta Sierpecki informuje, iż w związku z uzgodnionym projektem modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Piaski gm. Sierpc przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego przystąpiono do prac związanych z realizacją zadania określonego jako:

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Piaski gmina Sierpc.

Podstawę do ww. działania stanowi ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2021 r. poz. 1990 ze zm.) oraz rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. 2021 r. poz. 1390 ze zm.).

Wykonawcą prac dot. modernizacji ewidencji gruntów i budynków wyłonionym w trybie § 8 Regulaminu udzielania zamówień publicznych zatwierdzonego zarządzeniem Nr ON.120.41.2021 Starosty Sierpeckiego z dnia 14 września 2021 r. jest firma:

Biuro Geodezji

Jacek Kuciejewski

ul. Sierpecka 23

09-215 Bożewo

Umowa z Wykonawcą na realizację ww. zadania została zawarta w dniu 10 marca 2023 r., natomiast przewidywany termin zakończenia prac modernizacyjnych - 24 listopada 2023 r.

Głównym celem procesu modernizacji jest dostosowanie danych ewidencji gruntów i budynków do przepisów rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków w zakresie:

1. ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, uwzględniając zgodność ze stanem prawnym z wykorzystaniem dokumentacji znajdującej się w PZGiK, wykonanie pomiaru granic w oparciu o osnowę geodezyjną, obliczenie brakujących współrzędnych punktów załamania granic zgodnie z zapisami wynikającymi z § 31 - § 33 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków;

2. pomiaru w terenie i zebrania danych opisowych dla budynków dotychczas nieujawnionych w EGiB oraz budynków przebudowanych i rozbudowanych;

3. pozyskania opisowych danych ewidencyjnych dotyczących budynków, zgodnie z § 18 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków;

4. bezpośredniego pomiaru trwale zmienionych użytków gruntowych, a w szczególności dotyczących terenów: zabudowanych, sadów, zadrzewionych i zakrzewionych również zlokalizowanych na użytkach rolnych oraz pod wodami i stawami;

5. przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów i pomiaru zmienionych użytków leśnych, wynikających wyłącznie z wykazu rozbieżności zawartego w uproszczonym planie urządzenia lasu, obowiązującym na terenie obrębu Piaski od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2028 r.

 

Uwaga: stosownie do treści art. 13 i 14 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne właściciele oraz inne osoby fizyczne lub prawne, w których władaniu znajdują się grunty, budynki i lokale, zobowiązani są do umożliwienia wykonawcy wstępu na grunt oraz umożliwienia wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych.

W wyniku prac modernizacyjnych zostanie sporządzony projekt operatu opisowo-kartograficznego.

Stosownie do art. 24a ust. 4 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, projekt operatu opisowo-kartograficznego będzie podlegać, na okres 15 dni roboczych, wyłożeniu do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sierpcu, a także udostępnieniu za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

Starosta Sierpecki poinformuje o terminie i miejscu wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego, przez wywieszenie tej informacji na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Sierpcu, Urzędzie Gminy Sierpc, na co najmniej 14 dni przed dniem wyłożenia, a także poprzez ogłoszenie w prasie o zasięgu krajowym.

         W okresie wyłożenia projektu do wglądu, każdy czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego może zgłaszać uwagi do tych danych.

         Upoważniony pracownik Starostwa Powiatowego w Sierpcu, posiadający uprawnienia zawodowe do rozgraniczania i podziałów nieruchomości oraz sporządzania dokumentacji do celów prawnych, przy udziale przedstawiciela wykonawcy prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, w terminie 15 dni roboczych od upływu terminu wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego, rozstrzygnie o przyjęciu lub odrzuceniu uwag zgłoszonych do tego projektu, po czym poinformuje zgłaszającego uwagi o sposobie rozpatrzenia uwag oraz sporządzi wzmiankę o treści zgłoszonych uwag i sposobie ich rozpatrzenia w protokole.

         Po upływie ww. terminu dane objęte modernizacją, zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego stają się danymi ewidencji gruntów i budynków i podlegają ujawnieniu w bazie danych ewidencji gruntów i budynków, o czym Starosta Sierpecki poinformuje poprzez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Starostwa.

         W ciągu 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym może zgłaszać zarzuty do tych danych. O uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów, Starosta Sierpecki rozstrzygnie w drodze decyzji.

         Do czasu ostatecznego zakończenia postępowania, w stosunku do gruntów, budynków i lokali, których dotyczą zarzuty, dane ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym nie będą wiążące.

         Wszelkie zarzuty do danych z modernizacji, zgłoszone pod upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, będą traktowane jako wnioski o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków.                                                                                                                              

                                                                                                                                         Starosta                                                    

                                                        /-/ Andrzej Sławomir Cześnik

Informację opracowała: Marta Rzadkiewicz

tel. 24 275-91-18

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Rzadkiewicz Marta
  • Data udostępnienia w BIP: 2023-03-27 12:53:02
  • Informacja zaktualizowana przez: Rzadkiewicz Marta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-27 13:19:06
  • Liczba odsłon: 85
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 7956785]

przewiń do góry