Osoba ubiegająca się o wydanie prawa jazdy po raz pierwszy składa w Wydziale Komunikacji wniosek o wydanie  prawa jazdy i uzyskuje Profil Kandydata Na Kierowcę. Aby otrzymać Profil należy złożyć

 1. wniosek,
 2. orzeczenie lekarskie od lekarza uprawnionego do badań kierowców o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami,
 3. kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.; osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny - w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych;
 4. w przypadku osób niepełnoletnich do wniosku należy dołączyć zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na uzyskanie prawa jazdy,
 5. posiadać dowód osobisty lub paszport.

W przypadku osób ubiegających się o wydanie kat. C, C1, CE, C1E, D, D1, D1E, DE oprócz wyżej wymienionych dokumentów należy dołączyć orzeczenie psychologiczne od psychologa uprawnionego do badań kierowców o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami i kserokopię posiadanego prawa jazdy odpowiednio kategorii B,C lub D


Z  otrzymanym Profilem Kandydata na Kierowcę osoba udaje się do wybranego przez siebie Ośrodka Szkolenia Kierowców, gdzie Profil zostaje elektronicznie pobrany, a po ukończeniu szkolenia do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego na egzamin państwowy. Po zaliczeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu państwowego Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego odsyła elektronicznie Profil z adnotacją o pozytywnym wyniku egzaminu.

Warunkiem zamówienia dokumentu prawa jazdy w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. jest dokonanie opłaty za wydanie prawa jazdy w wysokości 100 zł i opłaty ewidencyjnej w wysokości 0,50 zł


Prawo jazdy kat. A,A1,A2,AM, B, B1, BE,T są wydawane maksymalnie na 15 lat. Po upływie tego okresu należy dokonać wymiany prawa jazdy.

Prawo jazdy kat. C, C1, CE, C1E, D, D1, D1E, DE prawo jazdy jest wydawane na okres 5 lat. Po upływie tego okresu należy wymienić dokument prawa jazdy dostarczając badanie lekarskie i psychologiczne o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami.


Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Balcerowski Artur
 • Data udostępnienia w BIP: 2011-04-04 09:17:56
 • Informacja zaktualizowana przez: Balcerowski Artur
 • Data ostatniej aktualizacji: 2016-04-15 09:42:42
 • Liczba odsłon: 5036
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 9549460]

przewiń do góry