Prawo jazdy stwierdza posiadanie uprawnienia do kierowania:

1)   kategorii AM:
a)  motorowerem,
b)  czterokołowcem lekkim;
2)   kategorii A1:
a)  motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg,
b)  motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,
c)  pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
3)   kategorii A2:
a)  motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla,
b)  motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,
c)  pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
4)   kategorii A:
a)  motocyklem,
b)  pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
5)   kategorii B1:
a)  czterokołowcem,
b)  pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
6)   kategorii B:
a)  pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla,
b)  zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej,
c)  zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4 250 kg, z zastrzeżeniem ust. 2,
d)  pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
7)   kategorii C1:
a)  pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t i nieprzekraczającej 7,5 t, z wyjątkiem autobusu,
b)  zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej,
c)  pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
8)   kategorii C:
a)  pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu,
b)  zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej,
c)  pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
9)   kategorii D1:
a)  autobusem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 17 osób łącznie z kierowcą, o długości nieprzekraczającej 8 m,
b)  zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej,
c)  pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
10)  kategorii D:
a)  autobusem,
b)  zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej,
c)  pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
11)  kategorii T:
a)  ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,
b)  zespołem pojazdów złożonym z ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami),
c)  pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
12)  kategorii B+E, C+E lub D+E - pojazdem określonym odpowiednio w prawie jazdy kategorii B, C lub D, łącznie z przyczepą (przyczepami), przy czym w zakresie kategorii B+E dopuszczalna masa całkowita ciągniętej przyczepy nie może przekraczać 3,5 t;
13)  kategorii C1+E - zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 12 t, składającym się z pojazdu ciągnącego określonego w prawie jazdy kategorii C1 i przyczepy;
14)  kategorii D1+E - zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 12 t, składającym się z pojazdu ciągnącego określonego w prawie jazdy kategorii D1 i przyczepy;
15)  kategorii B i C1+E, B i D1+E, B i C+E lub B i D+E - zespołem pojazdów określonym w prawie jazdy kategorii B+E;
16)  kategorii C+E i D - zespołem pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii D+E.

2. Zespołem pojazdów, o którym mowa w ust. 1 pkt 6 lit. c, którego dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 t, może kierować osoba, która zdała część praktyczną egzaminu państwowego, potwierdzoną wpisem do prawa jazdy.

3. Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawo jazdy:
1)   kategorii B, C1, C, D1 i D uprawnia do kierowania ciągnikiem rolniczym, pojazdem wolnobieżnym oraz zespołem złożonym z tego pojazdu i przyczepy lekkiej;
2)   kategorii B+E, C1+E, C+E, D1+E i D+E uprawnia do kierowania zespołem pojazdów złożonym z ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami) lub pojazdu wolnobieżnego z przyczepą (przyczepami);
3)   kategorii AM, A1, A2 i A uprawnia do kierowania zespołem pojazdów złożonym z pojazdu określonego dla tej kategorii wraz z przyczepą.

4. Kolejką turystyczną może kierować osoba, która posiada prawo jazdy odpowiedniej kategorii co najmniej od 2 lat.
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Balcerowski Artur
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-04-04 09:16:35
  • Informacja zaktualizowana przez: Balcerowski Artur
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-12-12 13:49:14
  • Liczba odsłon: 2802
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 9919318]

przewiń do góry