Wymagane dokumenty:

 • wniosek (podanie)
 • uproszczony szkic inwentaryzacyjny lokalu z opisem, wykonany przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane, z którego wynika, że spełnia wymogi lokalu samodzielnego przeznaczonego na stały pobyt ludzi lub lokalu o innym przeznaczeniu niż mieszkalny,
 • wypis z ewidencji gruntów
 • mapa
 • .wykaz z katastru budyków
 • pozwolenie na użytkowanie obiektu (jeśli było wydane)

  klauzula_informacyjna_rodo_-_zaswiadczenia_o_samodzielnosci_lokalu.doc

 
      

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

(pozyskanych od osoby, której dane dotyczą)

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:

 

1. Administrator danych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Starostwo Powiatowe w Sierpcu, ul. Świętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc, e-mail: starosta@powiat.sierpc.pl, tel. 24 275 91 01. fax 24 275 91 00 wew. 144.

 

2. Przedstawiciel administratora danych:

Nie dotyczy.

 

3. Inspektor ochrony danych:

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych Starostwa Powiatowego w Sierpcu to: Pan Marcin Szymanik, e-mail: iod@powiat.sierpc.pl.

 

4. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO i wyłącznie w celu prowadzenia procesu wydania zaświadczeń o samodzielności lokalu mieszkalnego

 

5. Prawnie uzasadniony interes:

nie dotyczy

 

6. Okres przechowywania danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat

7. Prawo dostępu do danych osobowych:

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

 

8. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa - gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

 

9. Konsekwencje niepodania danych osobowych:

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a ich niepodanie będzie skutkowało - odmową realizacji Pana/Pani wniosku.

 

9. Odbiorcy danych:

Pani/ Pana dane będą udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

 

10.Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej:

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 

11. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
 • Data udostępnienia w BIP: 2005-12-22 09:33:43
 • Informacja zaktualizowana przez: Siwiński Hubert
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-02-22 11:08:46
 • Liczba odsłon: 2435
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 9918946]

przewiń do góry