Wpis do Rejestru Przedsiębiorców Prowadzących Stacje Kontroli Pojazdów


 1. PODSTAWA PRAWNA:

  - Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 155 z 2007r., poz. 1095, ze. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2004 r. w sprawie wzorów dokumentów wymaganych dla wykonywania

działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów (Dz. U. Nr 223, poz. 2264).

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 ze zm.).


 1. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów (formularz do pobrania);

2. Oświadczenie przedsiębiorcy o kompletności i zgodności z prawdą danych zawartych we wniosku oraz o znajomości i

spełnianiu warunków wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów

(formularz do pobrania);


 1. OPŁATY

Opłata skarbowa za dokonanie wpisu do rejestru – 412 zł;

Opłatę skarbową należy wpłacić na konto:


Urzędu Miejskiego w Sierpcu

Bank PEKAO SA I/O Sierpc

10 1240 3204 1111 0000 2905 2770 1. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

1. Wydanie zaświadczenia o dokonaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów.

2. Decyzja Starosty Sierpeckiego – odmowa dokonania wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów.


Przewidywany termin załatwienia

1. Zaświadczenie – do 7 dni od dnia złożenia wniosku. (art. 35 KPA)

 1. Decyzja – do 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku. (art.35 KPA)

  V. TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku za pośrednictwem

Starosty Sierpeckiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.


  VI. INFORMACJE DODATKOWE:

  Przedsiębiorca jest obowiązany zgłosić zmianę danych wpisanych do rejestru w terminie 14 dni od dnia zajścia

  zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych.


Zmiana danych wpisanych do Rejestru Przedsiębiorców

Prowadzących Stacje Kontroli Pojazdów
  I. PODSTAWA PRAWNA:

  - Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 155 z 2007r., poz. 1095, ze. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2004 r. w sprawie wzorów dokumentów wymaganych dla wykonywania

działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów (Dz. U. Nr 223, poz. 2264).

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 ze zm.).


  II. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wniosek o zmianę danych wpisanych do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów

  (formularz do pobrania);

2. Oświadczenie przedsiębiorcy o kompletności i zgodności z prawdą danych zawartych we wniosku oraz o znajomości i

spełnianiu warunków wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów

(formularz do pobrania);

  III. OPŁATY

- Opłata za dokonanie zmiany zakresu wpisu – 206 zł,

(dotyczy przypadki rozszerzenia wpisu o uprawnienia do wykonywania badań technicznych)

- Zwolnienie z opłaty skarbowej następuje w przypadku złożenia wniosku o zmianę zakresu wpisu dotyczącego

zmiany miejsca zamieszkania przedsiębiorcy, jego nazwiska lub zmiany siedziby firmy.


Opłatę skarbową należy wpłacić na konto:

Urzędu Miejskiego w Sierpcu

Bank PEKAO SA I/O Sierpc

10 10 1240 3204 1111 0000 2905 2770IV. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

1. Wydanie zmienionego zaświadczenia o dokonaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów.

2. Decyzja Starosty Sierpeckiego – odmowa dokonania zmiany danych wpisanych do rejestru przedsiębiorców

prowadzących stację kontroli pojazdów.


Przewidywany termin załatwienia

1. Zaświadczenie – do 7 dni od dnia złożenia wniosku. (art. 35 KPA)

2. Decyzja – do 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku. (art.35 KPA)

  V. INFORMACJE DODATKOWE:

 • Przedsiębiorca jest obowiązany zgłosić zmianę danych wpisanych do rejestru w terminie 14 dni od dnia zajścia

zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych.

Wykreślenie z Rejestru Przedsiębiorców Prowadzących Stacje Kontroli Pojazdów


I. PODSTAWA PRAWNA:


- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 ze zm.),

- Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 155 z 2007r., poz. 1095, ze. zm.).II. WYMAGANE DOKUMENTY:


1. Wniosek o wykreślenie wpisu z rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów (formularz do pobrania)

2. Załączniki:

Dotychczasowe zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów.

Pełnomocnictwo lub prokura – w przypadku działania przez przedstawiciela.


III. OPŁATY


Opłata skarbowa za:

- wydanie decyzji – skreślenie wpisu z rejestru – 10 zł;

- za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii (nie dotyczy dokumentu poświadczonego notarialnie lub przez uprawiony organ, upoważniającego do odbioru dokumentu oraz pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) – 17 zł


Opłatę skarbową należy wpłacić na konto:


Urzędu Miejskiego w Sierpcu

Bank PEKAO SA I/O Sierpc

10 1240 3204 1111 0000 2905 2770Opłaty administracyjne: brak


O

br

IV. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY


Do 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku. (art.35 KPA).


V. TRYB ODWOŁAWCZY


Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku za pośrednictwem Starosty Sierpeckiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.VI. INFORMACJE DODATKOWE


 • Przedsiębiorca jest obowiązany zgłosić zmianę danych wpisanych do rejestru w terminie 14 dni od dnia zajścia

zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych.
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Balcerowski Artur
 • Data udostępnienia w BIP: 2012-12-04 11:20:51
 • Informacja zaktualizowana przez: Balcerowski Artur
 • Data ostatniej aktualizacji: 2012-12-04 11:20:51
 • Liczba odsłon: 1856
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 9550039]

przewiń do góry