Załącznik Nr 1

do ZARZĄDZENIA Nr ON.120.36.2020

STAROSTY SIERPECKIEGO

z dnia 22 lipca 2020 r.

OGŁOSZENIE

Starosta Sierpecki na podstawie art. 38, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. Nr 65 z późn. zm.),

§ 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 2014, poz. 1490), Zarządzenia Nr 182 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 grudnia 2019 roku, Zarządzenia Nr ON.120.5.2020 Starosty Sierpeckiego z dnia 16 stycznia 2020 roku podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11.09.2020 r. o godz. 10.00 (piątek) w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu, przy ul. Świętokrzyskiej 2a odbędzie się:

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa

Przedmiot przetargu

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 86 o pow. 0, 1000 ha, położonej w Jaworowo Kłódź,

gm. Zawidz, dla której w Sądzie Rejonowym w Sierpcu IV Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta PL1E/00028454/3.

Nieruchomość zlokalizowana jest w północnej części gminy, położona na terenie płaskim, tereny rolne. W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości znajdują się tereny rolne

z zabudową zagrodową. Na działce nr 86 znajduje się budynek gospodarczy murowany

z pustaka żużlowego wybudowany w 1972 roku. Budynek bez otworów okiennych

i drzwiowych, bez instalacji. Stan techniczny budynku zły, ze stopniem zużycia 78%. Nieruchomość według ewidencji gruntów i budynków oznaczona jest jako grunty rolne zabudowane – Br-RVI.

Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

Teren działki nr 86 nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nr 60/X/2015 r. z dnia 30 października 2015 r. Rady Gminy Zawidz, działka posiada przeznaczenie rolne z zabudowaniami usługowymi.

Teren działki nie jest objęty Lokalnym Planem Rewitalizacji Gminy Zawidz.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 13 000 zł

( słownie:trzynaście tysięcy złotych).

Wadium w formie pieniężnej wynosi 10% ceny wywoławczej tj. 1 300 zł

( słownie: jeden tysiąc trzysta złotych).

Warunki przetargu

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 1 300 zł

na konto Nr 69 9015 0001 2005 0000 0778 0012 Bank Spółdzielczy Stara Biała, najpóźniej do 07.09.2020 r. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu przed otwarciem przetargu. W tytule wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz oznaczenie nieruchomości.

 1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jeżeli spełnią powyższy warunek. Dowód wniesienia wadium wraz z dowodem tożsamości (osoby fizyczne) oraz aktualny odpis KRS nie starszy niż jeden miesiąc (dla osób prawnych lub jednostek organizacyjne nie posiadających osobowości prawnej) podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. W przypadku gdy w/w osoby działają przez pełnomocników, pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo z podpisem notarialnie potwierdzonym do przystąpienia do przetargu na przedmiotową nieruchomość. Nieprzedłożenie powyższych dokumentów będzie skutkowało niedopuszczeniem do przetargu.

  3. Osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności
  majątkowej powinny dodatkowo złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka,
  iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu
  po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu.

  4. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

5. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał jest zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku gdy uczestnik, który przetarg wygrał uchyli się od spisania umowy wpłacone przez niego wadium przepada.

6 Osobom, które nie wygrały przetargu wadium wpłacone przelewem zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio:

 • odwołania przetargu;

 • zamknięcia przetargu;

 • unieważnienia przetargu;

 • zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

  7. Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą

  w 1939 r., zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium w wyznaczonym w ogłoszeniu

  o przetargu terminie, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy.

  8. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości
  o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni
  od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni
  od dnia doręczenia zawiadomienia.

  9. Sprzedaż przedmiotu przetargu następuje bez okazania granic w terenie. Ewentualna niezgodność w zakresie rodzaju użytków oraz różnicy w powierzchni
  sprzedawanych nieruchomości, nie mogą stanowić podstawy do wysuwania
  roszczeń wobec sprzedającego przez nabywcę przedmiotu przetargu, jeżeli
  po przetargu okaże się, że dane te są różne od podanych w ogłoszeniu o przetargu.

  10. Obciążenia oraz ograniczenia dotyczące przedmiotu przetargu, nieznane
  tutejszemu organowi, które wyjdą na jaw muszą być respektowane, przestrzegane
  przez nabywcę nieruchomości.

11. Koszty aktu notarialnego i opłaty wieczystoksięgowe pokrywa nabywca.

Starosta Sierpecki zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnego powodu, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu oraz powód odwołania przetargu do publicznej wiadomości.

12. Informacji w sprawie przetargu udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Sierpcu ul. Świętokrzyska 2a -

pok. nr 5 i 8 , tel. 24 275-91-16 i 24 275-91-17.

 

 

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane RODO (Dz. U. 2019 r., poz.1781 z późn. zm.) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Starostwo Powiatowe w Sierpcu znajdą Państwo na stronie www.sierpc.starostwo.gov.pl w zakładce ochrona danych osobowych w menu przedmiotowym.

 

 

Załącznik Nr 1

do ZARZĄDZENIA Nr ON.120. 34 .2020

STAROSTY SIERPECKIEGO

z dnia 20 lipca 2020 r.

Starosta Sierpecki

w trybie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA

PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

Lp

Położenie nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości (numer ewidencyjny działki i powierzchnia).

Numer księgi wieczystej.

Opis nieruchomości.

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania.

Cena nieruchomości (zł).

1.

 

 

 

 

 

 

 

Obręb: Rachocin,

gmina Sierpc

 

 

 

 

 

Nr 24/1

o pow. 0,1400 ha

 

 

PL1E/0008624/0

 

 

 

 

Na działce znajdują się fragmenty budynku gospodarczego niekompletne ściany zewnętrzne w stanie ruiny i fragmenty budynku mieszkalnego. Teren porośnięty krzakami i samosiewkami. Działka ma kształt zbliżony do kwadratu z dostępem do drogi gruntowej ulepszonej. Nieruchomość położona w znacznym oddaleniu od skupisk zabudowy mieszkaniowej w bezpośrednim sąsiedztwie około 300 m od Radiowo-Telewizyjnego Centrum Nadawczego. Nieruchomość według ewidencji gruntów i budynków oznaczona jest jako grunty rolne zabudowane –Br-RV, Br-RVI oraz droga – dr.

Teren działki nr 24/1 nie jest objęty obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sierpc zatwierdzonym uchwałą Nr 176/XVII/02 Rady Gminy w Sierpcu z dnia 05 października 2002 r. działka zlokalizowana jest na terenach adaptacji przekształceń porządkowania i intensyfikacji istniejącego układu urbanistycznego o dominującej funkcji mieszkaniowej: ciągi ekologiczne doliny rzek; strefa chronionego krajobrazu.

 

 

 

5300 zł

 

1. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Sierpcu oraz Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego na stronie internetowej www.sierpc.starostwo.gov.pl. Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej . Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 31 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) mogą składać stosowne wnioski w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

2. Po upływie okresu 6 tygodni od wywieszenia wykazu zostanie ogłoszony termin przetargu na sprzedaż w/w nieruchomości.

 

Załącznik Nr 1

do ZARZĄDZENIA Nr ON.120. 5 .2020

STAROSTY SIERPECKIEGO

z dnia 16 stycznia 2020 r.

Starosta Sierpecki

w trybie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA

PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

Lp

Położenie nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości (numer ewidencyjny działki i powierzchnia).

Numer księgi wieczystej.

Opis nieruchomości.

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania.

Cena nieruchomości (zł).

1.

 

 

 

 

 

 

 

Obręb: Jaworowo Kłódź,

gmina Zawidz

 

 

 

 

 

Nr 86

o pow. 0,1000 ha

 

 

PL1E/00028454/3

 

 

 

 

Nieruchomość zlokalizowana jest

w północnej części gminy, położona na terenie płaskim, tereny rolne. W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości znajdują się tereny rolne z zabudową zagrodową. Na działce nr 86 znajduje się budynek gospodarczy murowany z pustaka żużlowego wybudowany w 1972 roku. Budynek bez otworów okiennych i drzwiowych, bez instalacji. Stan techniczny budynku zły, ze stopniem zużycia 78%. Nieruchomość według ewidencji gruntów i budynków oznaczona jest jako grunty rolne zabudowane – Br-RVI.

Teren działki nr 86 nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań

i kierunków zagospodarowania przestrzennego nr 60/X/2015 r. z dnia 30 października 2015 r. Rady Gminy Zawidz, działka posiada przeznaczenie rolne

z zabudowaniami usługowymi.

Terem działki nie jest objęty Lokalnym Planem Rewitalizacji Gminy Zawidz.

 

 

 

13 000 zł

 

1. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Sierpcu oraz Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego na stronie internetowej www.sierpc.starostwo.gov.pl. Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Kurierze Sierpeckim. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 31 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) mogą składać stosowne wnioski w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

2. Po upływie okresu 6 tygodni od wywieszenia wykazu zostanie ogłoszony termin przetargu na sprzedaż w/w nieruchomości.

 
 

Załącznik Nr 1

do ZARZĄDZENIA Nr ON.120.2.2020

STAROSTY SIERPECKIEGO

z dnia 3 stycznia 2020 r.

STAROSTA SIERPECKI

w trybie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości:

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W NAJEM W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ NA OKRES 5 LAT

Lp

Położenie nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości

(numer ewidencyjny działki

Numer księgi wieczystej lokalu

Opis nieruchomości, przeznaczenie nieruchomości, sposób i termin jej zagospodarowania

Wysokość opłaty z tytułu najmu i termin jej płatności

1

Studzieniec

Lokal mieszkalny nr 7 o pow. 56,10 m 2 w budynku znajdującym się na

działce nr 195/26 o pow. 0,2038 ha

PL1E/00030253/1

Lokal nr 7 znajduje się na poddaszu budynku wielorodzinnego z wielkiej płyty, wybudowanego w latach 70-tych XX wieku. Lokal składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki, WC i korytarza. Do lokalu przynależy pomieszczenie w piwnicy oraz pomieszczenie gospodarcze w budynku gospodarczym, zlokalizowanym na działce o numerze ewidencyjnym 195/36.

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowych działek. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego działki znajdują się na terenach zabudowy mieszkaniowej; na terenach objętych ograniczeniami w zagospodarowaniu i użytkowaniu; granice stref ochronnych o szerokości 100 m wyznaczone od linii brzegowych rzek Skrwy i Sierpienicy oraz naturalnych zbiorników wodnych; w granicach chronionego krajobrazu.

Lokal nr 7

371,00 zł miesięcznie płatne z góry do 10 dnia każdego miesiąca

 1. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

 
 

 

Załącznik Nr 1

do ZARZĄDZENIA Nr ON.120. 67.2019

STAROSTY SIERPECKIEGO

z dnia 21 grudnia 2019 r.

Starosta Sierpecki

w trybie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA W DRODZE DAROWIZNY NA RZECZ GMINY MIASTO SIERPC STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA

Lp

Położenie nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości (numer ewidencyjny działki i powierzchnia)

Numer księgi wieczystej

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości, sposób

i termin jej zagospodarowania

Cena nieruchomości

1.

 

 

 

 

 

 

 

Obręb: miasto Sierpc

 

 

 

 

 

 

Nr 3283/10

o pow. 0,0136 ha

 

Nr 4126

o pow. 0,0392 ha

PL1E/00032324/4

 

 

 

PL1E/00032324/4

Nieruchomości zlokalizowane są

w południowo-wschodniej części Sierpca, na terenie płaskim w strefie peryferyjnej miasta Sierpca

w dzielnicy przemysłowej

w sąsiedztwie trakcji kolejowej. Nieruchomość składa się z dwóch działek nie przylegających do siebie, obie w kształcie prostokątów.

Na działkach o nr nr: 3283/10, 4126 brak jest zabudowy kubaturowej. Nieruchomości według ewidencji gruntów

i budynków oznaczone są jako drogi – dr.

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru środkowej i południowo-wschodniej części miasta Sierpca – etap I, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej Sierpca Nr 6/II/2018 z dnia 5 grudnia

2018 r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego

poz. 13189 z dnia 28.12.2018 r.) działka oznaczona numerem ewidencyjnym 3283/10 przeznaczona jest pod tereny ulic lokalnych (9KDL) natomiast działka oznaczona numerem ewidencyjnym 4126 przeznaczona jest pod tereny zieleni urządzonej (8ZP).

 

 

 

22 800 zł

1. Nieruchomości przeznaczone są do zbycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Miasto Sierpc na cel publiczny (budowa i utrzymywanie gminnych dróg publicznych).

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 31 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) mogą składać stosowne wnioski w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

2. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Sierpcu oraz Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego na stronie internetowej www.sierpc.starostwo.gov.pl . Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Kurierze Sierpeckim.

                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                           

                                                                                         Starosta Sierpecki

w trybie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości

 

                                       WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA   

 

                PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ NA OKRES 4 LAT

Lp

Położenie nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości (numer ewidencyjny działki i powierzchnia)

Numer księgi wieczystej

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości, sposób

i termin jej zagospodarowania

Wysokość opłaty

z tytułu dzierżawy oraz termin jej płatności

1

Obręb: Wola Grąbiecka

gm. Zawidz

Nr 84

o pow. 0,1400 ha

PL1E/00033037/2

Działka zlokalizowana jest w wschodniej części powiatu sierpeckiego. Nieruchomość rolna   położona jest w strefie pośredniej na terenie płaskim. W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości znajdują się działki rolne.

Na działce nr 84 brak jest zabudowy kubaturowej. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej

Dane z ewidencji gruntów:

RV -0,1400 ha.

Brak jest aktualnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowej działki.

W    obowiązującym     studium      uwarunkowań i   kierunków   zagospodarowania przestrzennego gminy        Zawidz,    zatwierdzonym      Uchwałą

Nr    60/X/15       z    dnia     30.10.2015 r.,     teren oznaczony jako rolny.

Roczny czynsz dzierżawy określony na postawie wyceny nieruchomości wynosi

235 zł/rocznie.

Płatność do

31   marca każdego roku z góry za dany rok.

 

 

 

1. Nieruchomość   przeznaczona jest do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na cele rolnicze.

2. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Sierpcu   oraz Biuletynie   Informacji Publicznej   Starostwa Powiatowego na stronie internetowej   www.sierpc.starostwo.gov.pl . Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Kurierze Sierpeckim.

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Starosta Sierpecki

w trybie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA

PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ NA OKRES 3 LAT

 

Lp

Położenie nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości (numer ewidencyjny działki i powierzchnia)

Numer księgi wieczystej

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości, sposób i termin jej zagospodarowania

Wysokość opłaty

z tytułu dzierżawy oraz termin jej płatności

1

Miasto Sierpc,

ul. Ludwika Solskiego

Nr 2390/3

o pow. 0,2020 ha

PL1E/00016264/7

Działka zlokalizowana jest w wschodniej części miasta Sierpca, położona jest na terenie płaskim.

Dane z ewidencji gruntów:

RIVb -0,2020 ha.

Brak jest aktualnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowej działki.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sierpca działka położona jest na terenach usług z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (U/MW). W powyższym studium nie zostały wyznaczone obszary rewitalizacji oraz obszary Specjalnej Strefy Rewitalizacji.

Roczny czynsz dzierżawy

202 zł/rocznie.

Za II półrocze 2019 roku płatność do

30 września 2019 roku.

Za 2020 rok , 2021 rok oraz 2022 -I półrocze płatne do 31 marca każdego roku z góry za dany rok.

 

 

 

 

 

1. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kikolska Agnieszka
 • Data udostępnienia w BIP: 2007-09-24 07:58:09
 • Informacja zaktualizowana przez: Kikolska Agnieszka
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-07-29 08:48:12
 • Liczba odsłon: 12484
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4297556]

przewiń do góry