Informacje Starosty zgodnie z wymogiem art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2015 r., poz. 290) w przypadku zgłoszenia budowy wymienionej w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a ww. ustawy

 
Niezbędne druki do zgłoszenia :

1. b-2_zgloszenie_budowy_lub_przebudowy_budynku_mieszkalnego_jednorodzinnego-_17.12.1016.doc

2. b-3_oswiadczenie_o_posiadanym_prawie_do_dysponowania_nieruchomoscia_na_cele_budowlane_-_17.12.2016.doc
 

 

 


  L.p.

Imię i nazwisko
 lub
nazwa inwestora

Opis zamierzenia inwestycyjnego, adres , obręb

Data wpływu zgłoszenia do Urzędu

Data wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia

Termin upływu zgłoszenia do zatwierdzenia
 
1 2 3 4 5 6
 
1
 
Ligas Iwona,
Wioletta Szpakowska

Rozbudowa budynku mieszkalnego w obrębie Szumanie Pustoły, gm. Zawidz, działka nr ewid. 156
 

29.06.2015r.           -----------

30.07.2015r.
Nie wniesiono sprzeciwu
 
2
 
Rędzikowska Katarzyna i Robert

  Rozbudowa budynku mieszkalnego i nadbudowa poddasza na cele mieszkalne
 
07.07.2015r.
         -------------
 
06.08.2015r.
Nie wniesiono sprzeciwu
 
3
 
Gmina Mochowo
Mochowo 20
09-214 Mochowo


Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w obrębie: Mochowo, Mochowo Nowe, Mochowo Parcele z wyłączeniem drogi wojewódzkiej nr 541 
     07.07.2015r. 

------------
 
06.08.2015r.
Nie wniesiono sprzeciwu


 
4
 
Gmina Mochowo
Mochowo 20
09-214 Mochowo

 

Budowa sieci wodociągowej w obrębie: Mochowo, Mochowo Parcele, Bożewo, Bożewo Nowe, Obręb Mochowo     07.07.2015r. 

---------------
 

06.08.2015r.
Nie wniesiono sprzeciwu

5
Gmina Miasto Sierpc
ul. Piastowska 11a
09-200 Sierpc

Budowa linii kablowej YAKYs5x25mm2 o długości 274m do oświetlenia lampami LED ulicy instalatorów
 
17.07.2015r.
 

-----------------
 
19.08.2015r.
Nie wniesiono
sprzeciwu6

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej"EMPEGEK" w Sierpcu
09-200 Sierpc, ul. Konstytucji 3-go maja 48

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w obrębie Sierpc, ul. Jana Pawła


23.07.2015r.
-------------


24.08.2015r.
Nie wniesiono
sprzeciwu7

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej"EMPEGEK" w Sierpcu 09-200 Sierpc, ul. Konstytucji 3-go maja 48


Budowa sieci wodociągowej w obrębie Sierpc, ul. Mickiewicza


23.07.2015r.
-------------

24.08.2015r.
Nie wniesiono sprzeciwu
8
Energa - Operator S.A.
Oddział w Płocku
ul. Wyszogrodzka 106
09-400 Płock

Budowa linii napowietrznej nN 0,4kV, przyłączy kablowych nN 0,4kV z złączami kablowo-pomiarowymi w obrębie Bożewo Nowe, gm. Mochowo
23.07.2015r.
-------------


24.08.2015r.
Nie wniesiono sprzeciwu

9
Energa - Operator S.A.
Oddział w Płocku
ul. Wyszogrodzka 106
09-400 Płock

Budowa linii kablowej nn. z szafkami pomiarowymi do zasilania budynków mieszkalnych w obrębie Sierpc, ul. Narutowicza, ul. Bojanowska

23.07.2015r.

-------------


24.08.2015r.
Nie wniesiono sprzeciwu
10


Gmina Rościszewo
ul. Armii Krajowej 1
09-204 Rościszewo


Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w obrębach Polik, Lipniki, Rościszewo działki nr ewid. wg wykazu nr 129.07.2015r.


-------------


31.08.2015r.
Nie wniesiono sprzeciwu
11
Energa - Operator S.A.
Oddział w Płocku
ul. Wyszogrodzka 106
09-400 Płock


Budowa linii kablowej nN 0,4kV z złączami kablowo-pomiarowymi nN 0,4 kV w obrębie Sierpc, ul. Hoża i ul. Wspólna działki nr ewid. 107/3, 107/4, 136/4, 142/3, 4075

30.07.2015r.


-------------


31.08.2015r.
Nie wniesiono sprzeciwu12


Energa Oświetlenie Sp. z o. o.
ul. Rzemieślnicza,
81-855 Sopot

Budowa sieci oświetlenia drogowego , sieć oświetleniowa - kablowa YAKXS 4x25mm2 o długości 200m w obrębie Borkowo Kościelne, ul. Sierpecka, 09-200 Sierpc
działka nr ewid. 137, 152/1

30.07.2015r.-------------


31.08.2015r.
Nie wniesiono sprzeciwu
13

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej"EMPEGEK" w Sierpcu 09-200 Sierpc, ul. Konstytucji 3-go maja 48

Budowa sieci wodociągowej w obrębie Sierpcu, ul. Spacerowa, ul. Jasna działki nr ewid. 313/41, 512/4, 513/9, 511/32, 511/3, 511/5

05.08.2015r.

----------
07.09.2015r.
Nie wniesiono sprzeciwu14Energa projektowanie Group Sp. z o.o.
ul. Otolińska 27c, 09-407 Płock

Budowa linii kablowej nn 0,4 kV wraz z szafkami pomiarowymi dla zasilania działek nr 2030/3, 4088/7, 4088/5, 4088/4 w Sierpcu, ul. Sempołowskiej.

07.08.2015r.

-------------09.09.2015r.
Nie wniesiono sprzeciwu15


Gmina Miasto Sierpc
ul. Piastowska 11a
09-200 Sierpc
 

Budowa sieci energetycznej oświetlenia ulicznego o napięciu znamionowym 0,4kV w ulicach: Władysława II Wygnańca, B. Chrobrego, W. I Hermana, K. I Mazowieckiego, Dobrawy, św. Wojciecha, H. Brodatego, B. II Śmiałego w Sierpcu
18.08.2015r.
---------


18.09.2015r.
Nie wniesiono sprzeciwu
16


Energa-Operator S.A.
Oddział w Płocku
ul. Wyszogrodzka 106
09-400 Płock

budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nN 0,4kV w obrębie miasto Sierpc, dz. nr ewid. 1941/23, 1941/24, 1941/25
03.09.2015r.

 

 
---------


06.10.2015r.
Nie wniesiono sprzeciwu
17


Energa-Operator S.A.
Oddział w Płocku
ul. Wyszogrodzka 106
09-400 Płock

budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nN 0,4kV w obrębie miasto Sierpc, dz. nr ewid. 1941/18, 1941/19
03.09.2015r.
----------


06.10.2015r.
Nie wniesiono sprzeciwu


 

18

Energa-Operator S.A.
Oddział w Płocku
ul. Wyszogrodzka 106
09-400 Płock

rozbiórka słupa linii napowietrznej nN 0,4kV, budowa linii napowietrznej nN 0,4kV, przyłączy napowietrznych nN z szafką pomiarową nN 0,4kV w obrębie Sułocin Towarzystwo, gm. Sierpc działki nr ewid. 38, 40/1, 40/2
 

07.09.2015r.
--------


08.10.2015r.
Nie wniesiono sprzeciwu19

Energa-Operator S.A.
Oddział w Płocku
ul. Wyszogrodzka 106
09-400 Płock

budowa linii napowietrznej i przyłącza kablowego nn. z szafką pomiarową służącą do zasilenia budynku mieszkalnego  w obrębie Lelice, ul. Północna, gm. Gozdowo dz. nr ewid. 10/214.09.2015r.-------15.10.2015r.
Nie wniesiono sprzeciwu20


Energa Oświetlenie Sp. z o. o.
ul. Rzemieślnicza 17/19,
81-855 Sopot

budowa oświetlenia drogowego - sieć napowietrzna 0,4 kV
w obrębie Żurawin, Zglenice Budy, gm. Mochowo   działki nr ewid. 7/1, 7/2, 6, 77, 91, 40, 9016.09.2015r.
--------


19.10.2015r.
Nie wniesiono sprzeciwu21


Energa-Operator S.A.
Oddział w Płocku
ul. Wyszogrodzka 106
09-400 Płock

budowa sieci elektroenergetycznej nN napowietrzno -kablowej w obrębie Skoczkowo, gm. Zawidz, działki nr ewid. 188/3, 181, 182, 183, 184, 185, 186/1, 187/1, 187/2, 188/5, 188/225.09.2015r.
-----------


28.10.2015r.
Nie wniesiono sprzeciwu
22Energa-Operator S.A.
Oddział w Płocku
ul. Wyszogrodzka 106
09-400 Płock

 

budowa linii kablowej niskiego napięcia z szafkami pomiarowymi w obrębie Gozdowo, ul. K. Gozdawy działki  nr ewid. 3/2, 3/3, 3/4, 3/5

09.10.2015r.

-------------


12.11.2015r.
Nie wniesiono sprzeciwu23


Energa Oświetlenie Sp. z o. o.
ul. Rzemieślnicza 17/19,
81-855 Sopot

budowa sieci oświetlenia drogowego 250m w obrębie 0013 Gugoły, gm. Szczutowo działki nr ewid.  13, 64, 48
15.10.2015r.
------------


16.11.2015r.
Nie wniesiono sprzeciwu24


Pani Joanna Ciechanowska
zam. Silno 90H, 87-125 Oborowo


rozbudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego w obrębie Miłobędzyn, gm. Sierpc działka nr ewid. 117
 
19.10.2015r.
------------


20.11.2015r.
Nie wniesiono sprzeciwu25

Energa-Operator S.A.
Oddział w Płocku
ul. Wyszogrodzka 106
09-400 Płock

budowa linii kablowej niskiego napięcia z szafkami pomiarowymi w obrębie Studzieniec, gm. Sierpc  działki  nr ewid. 94/1, 94/2, 94/3, 94/4, 97, 99, 106/1, 106/2, 197/1
02.11.2015r.
------------


03.12.2015r.
Nie wniesiono sprzeciwu
26

 

Energa-Operator S.A.
Oddział w Płocku
ul. Wyszogrodzka 106
09-400 Płock

sieć kablowa elektroenergetyczna nn. 0,4 kV wraz z szafką pomiarową    w obrębie miasto Sierpc działki nr ewid. 2080/9, 2080/4
17.11.2015r.
----------


18.12.2015r.
Nie wniesiono sprzeciwu27


Energa-Operator S.A.
z siedzibą w Gdańsku
ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdańsk

budowa linii napowietrznej nN, budowa przyłącza kablowego ze złączem kablowo-pomiarowym nN w obrębie Skoczkowo, gm. Zawidz działki nr ewid. 3/3, 4/2, 11908.12.2015r.

 

 

 
----------


08.01.2016r.
Nie wniesiono sprzeciwu


28

Energa-Operator S.A.
z siedzibą w Gdańsku
ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdańsk

budowa linii kablowej nn z szafkami pomiarowymi do zasilenia budynków mieszkalnych w obrębie Mochowo, gm. Mochowo działki nr ewid. 135/3, 135/4, 135/5, 135/6, 135/7, 135/8, 135/9, 135/1109.12.2015r.
-------------


11.01.2016r.
Nie wniesiono sprzeciwu29

Energa-Operator S.A.
z siedzibą w Gdańsku
ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdańsk

budowa linii kablowej nn z szafką pomiarową do zasilenia budynku mieszkalnego w obrębie Sierpc, ul. Dobrawy działka nr ewid. 1935/13, 1937/13


11.12.2015r.
----------


13.01.2016r.
Nie wniesiono sprzeciwu

 

 

Rok 2016

 

 

 

1

2

3

4

5

6


1

Energa-Operator S.A.
z siedzibą w Gdańsku
ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdańsk


sieć kablowa elektroenergetyczna nn. 0,4 kV  w obrębie Gozdowo, ul. Ciepła działki nr ewid. 764/2, 764/7, 764/4, 764/5, 764/6 

19.01.2016r.--------


19.02.2016r.
Nie wniesiono sprzeciwu2

Energa-Operator S.A.
z siedzibą w Gdańsku
ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdańsk


sieć kablowa elektroenergetyczna nn. 0,4 kV  w obrębie Sierpc, ul. Staszica  działki nr ewid. 72/6, 72/4, 72/7, 72/8

19.01.2016r.--------


19.02.2016r.
Nie wniesiono sprzeciwu