Dnia 11.01.2022 r.

Załącznik Nr 1

do ZARZĄDZENIA Nr ON.120.62.2021

STAROSTY SIERPECKIEGO

z dnia 29 grudnia 2021 r.

Starosta Sierpecki

w trybie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA

PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ NA OKRES 3 LAT

 

Lp

Położenie nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości (numer ewidencyjny działki i powierzchnia)

Numer księgi wieczystej

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości, sposób i termin jej zagospodarowania

Wysokość opłaty

z tytułu dzierżawy oraz termin jej płatności

1

Obręb: miasto Sierpc

ul. Ludwika Solskiego

2390/3 pow. 0,2020 ha

PL1E/00016264/7

Działka zlokalizowana jest w wschodniej części miasta Sierpca, położona jest na terenie płaskim. Dane z ewidencji gruntów:

RIVb-0,2020 ha.

Brak jest aktualnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowej działki. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sierpca zatw. Uchwałą Nr 394/XLVII/10 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 10 listopada 2010 r. działka położona jest na terenach usług z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (U/MW). W powyższym studium nie zostały wyznaczone obszary rewitalizacji oraz obszary Specjalnej Strefy Rewitalizacyjnej.

Roczny czynsz dzierżawy nieruchomości wynosi

303 zł/rocznie brutto.

Płatność do

31 marca każdego roku z góry za dany rok.

 

 

 

1. Nieruchomość przeznaczona jest do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na cele rolnicze.

2. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

 

 

STAROSTA SIERPECKI

w trybie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości:

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA

PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ NA RZECZ WSPÓŁUŻYTKOWNIKÓW WIECZYSTYCH

Lp

Położenie nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości

(numer ewidencyjny działki i powierzchnia)

Numer księgi wieczystej

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości, sposób i termin jej zagospodarowania

Cena gruntu po zaliczeniu wartości prawa użytkowania wieczystego

1

Gozdowo

Nr 94/11 o pow. 0,1159 ha

PL1E/00035375/7

Nieruchomość gruntowa. Według ewidencji gruntów:

RIVb – 0,0888 ha

RV – 0,0271 ha

Dla nieruchomości nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gozdowo, zatwierdzonego uchwała nr VI/41/15 Rady Gminy Gozdowo z dnia 31 marca 2015 r. działka zlokalizowana jest na terenie upraw rolnych.

Działka jest niezabudowana.

Wartość prawa własności gruntu:

5 800 zł

Wartość prawa użytkowania wieczystego gruntu:

4 420 zł

Cena sprzedaży gruntu:

1 380 zł

 

 1. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w trybie bezprzetargowym;

 2. Wykaz wywiesza się na okres od 21.06.2021 r. do 12.07.2021 r.;

 3. Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

 • przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów;

 • jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności przedmiotowej nieruchomości przed 5 grudnia 1990 roku albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o jej nabycie w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu;

 1. Po upływie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu zostanie spisany protokół rokować z nabywcą nieruchomości, który będzie podstawą do zawarcia aktu notarialnego przenoszącego prawo własności nieruchomości.

 

 

STAROSTA SIERPECKI

w trybie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości:

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA

PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA W FORMIE DAROWIZNY NA RZECZ POWIATU SIERPECKIEGO

Lp

Położenie nierucho-

mości

Oznaczenie nieruchomości

(numer ew. działki i powierzchnia)

Numer księgi wieczystej

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości, sposób i termin jej zagospodarowania

Cena nieruchomości

1

m. Sierpc

1065/5 o pow. 0,0683 ha

PL1E/00032618/2

Działka zlokalizowana w północno-wschodniej części Sierpca, położona na terenie płaskim. W sąsiedztwie znajduje się Szpital oraz zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Posiada dojazd od strony ul. Słowackiego. Według ewidencji gruntów i budynków: Ti - inne tereny komunikacyjne

Zgodnie z Uchwałą Nr 396/XLVII2010 Rady Miasta Sierpca z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych wzdłuż rzeki Sierpienicy w granicach administracyjnych miasta Sierpca – nieruchomość położona jest na terenach oznaczonych symbolem KS 22.2 – tereny parkingów publicznych o znaczeniu lokalnym.

Nieruchomość, o której mowa w ust. 1, zostanie przekazana Powiatowi Sierpeckiemu z przeznaczeniem pod budowę parkingu szpitalnego, co stanowi zadania własne powiatu sierpeckiego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1990 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920).

100 000 zł

(słownie: sto tysięcy złotych)

 

 1. Wykaz wywiesza się na okres od 28.04.2021 r. do 19.05.2021 r.

 2. Zbycie nieruchomości nastąpi w trybie bezprzetargowym;

 3. Nieruchomość nie jest obciążona hipoteką ani innymi ciężarami i ograniczeniami;

 4. Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

 • przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów;

 • jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności przedmiotowej nieruchomości przed 5 grudnia 1990 roku albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o jej nabycie w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu;

 1. Po upływie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu zostanie zawarty akt notarialny przenoszący prawo własności nieruchomości.

  

 

 

STAROSTA SIERPECKI

w trybie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990) podaje do publicznej wiadomości:

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA

PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ NA RZECZ UŻYTKOWNIKA WIECZYSTEGO

Lp

Położenie nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości

(numer ewidencyjny działki i powierzchnia)

Numer księgi wieczystej

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości, sposób i termin jej zagospodarowania

Cena gruntu po zaliczeniu wartości prawa użytkowania wieczystego

1

Sierpc

Nr 2213/6 o pow. 0,0164 ha

PL1E/00028966/5

Nieruchomość gruntowa. Według ewidencji gruntów:

Bp – 0,0164 ha

Na podstawie Uchwały Nr 6/II/2018 Rady Miasta Sierpca z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru środkowej i południowo-wschodniej części miasta Sierpca – etap I:

działka nr 2213/6 przeznaczona jest pod tereny zabudowy usługowej i mieszkaniowej jednorodzinnej (8 UMN).

Działka jest niezabudowana. Znajduje się na niej fragment ogrodzenia.

Wartość prawa własności gruntu:

34 400 zł

Wartość prawa użytkowania wieczystego gruntu:

24 100 zł

Cena sprzedaży gruntu:

10 300 zł

 

 1. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w trybie bezprzetargowym;

 2. Wykaz wywiesza się na okres od 17.12.2020 r. do 7.01.2021 r.;

 3. Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

 • przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów;

 • jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności przedmiotowej nieruchomości przed 5 grudnia 1990 roku albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o jej nabycie w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu;

 1. Po upływie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu zostanie spisany protokół rokować z nabywcą nieruchomości, który będzie podstawą do zawarcia aktu notarialnego przenoszącego prawo własności nieruchomości.

                                                                                                             

Sierpc, dnia 13.11.2020 r.

 

 

INFORMACJA

O WYNIKU PIERWSZEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU SKARBU PAŃSTWA

     Zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu  i  trybu  przeprowadzania  przetargów oraz  rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014 poz. 1490 z późn. zm.) podaję  do publicznej   wiadomości informację o wyniku pierwszego przetargu ustnego   nieograniczonego z dnia  5 listopada  2020 r. przeprowadzonego w budynku Starostwa Powiatowego   w Sierpcu,  ul. Świętokrzyska 2a.

1. Przedmiotem przetargu była sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 24/1 o pow. 0,1400 ha, położonej w obrębie Rachocin, gmina Sierpc, dla której w Sądzie Rejonowym w Sierpcu IV Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta PL1E/00008624/0.

2. Cena wywoławcza – 5 300 zł.

3. Do przetargu dopuszczono 2 oferentów.

4.Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości wyniosła: 11 500,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy pięćset złotych 00/100).

5. Nabywcą nieruchomości zostali Państwo Mirosława Teresa i Arkadiusz Olgierd    małż. Stamler.

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Starosta Sierpecki

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Andrzej Sławomir Cześnik

 

 

Sierpc 23.09.2020r.

OGŁOSZENIE

 

 

Starosta Sierpecki na  podstawie  art. 38,  art. 40  ust. 1  pkt 1  ustawy  z  dnia  21 sierpnia 1997 r.    o      gospodarce    nieruchomościami    (Dz. U. z    2020 r.   Nr   65   z   późn.  zm.),

§ 13 rozporządzenia  Rady  Ministrów z dnia 14  września  2004 r. w  sprawie sposobu i  trybu  przeprowadzania  przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr  2014, poz. 1490),  Zarządzenia  Nr 182 Wojewody  Mazowieckiego z  dnia 30 grudnia 2019 roku, Zarządzenia  Nr  ON.120.5.2020  Starosty  Sierpeckiego  z  dnia  16 stycznia 2020 roku podaje  do  publicznej   wiadomości,  że  w dniu   05.11.2020 r.  o godz. 10.00 (czwartek)    w  sali  konferencyjnej  Starostwa  Powiatowego  w  Sierpcu,  przy  ul.  Świętokrzyskiej  2a  odbędzie  się:

 

 

 

II  PRZETARG  USTNY  NIEOGRANICZONY  NA  SPRZEDAŻ   nieruchomości  gruntowej,  stanowiącej   własność  Skarbu  Państwa

 

 

                                                    Przedmiot   przetargu

 

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej oznaczonej     jako   działka   nr   86  o pow. 0, 1000 ha, położonej   w   Jaworowo    Kłódź,

gm. Zawidz, dla której w Sądzie Rejonowym w Sierpcu IV Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta PL1E/00028454/3.

 

Nieruchomość  zlokalizowana   jest w północnej części gminy, położona na terenie płaskim, tereny rolne. W  bezpośrednim  sąsiedztwie   nieruchomości    znajdują   się    tereny      rolne

z zabudową zagrodową. Na działce  nr  86    znajduje   się   budynek  gospodarczy murowany

z  pustaka   żużlowego   wybudowany   w   1972 roku. Budynek   bez   otworów    okiennych

i drzwiowych, bez instalacji. Stan techniczny budynku zły, ze stopniem zużycia 78%. Nieruchomość według ewidencji gruntów i budynków  oznaczona jest jako  grunty rolne zabudowane – Br-RVI.

 

Ustalenia  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego:

Teren działki nr 86 nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.  W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nr 60/X/2015 r. z dnia 30 października 2015 r. Rady Gminy Zawidz, działka posiada    przeznaczenie  rolne z  zabudowaniami  usługowymi.

Teren działki nie jest objęty Lokalnym Planem Rewitalizacji Gminy Zawidz.

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 8 000 zł

( słownie:osiem tysięcy złotych).

Wadium w formie pieniężnej  wynosi 10% ceny wywoławczej tj. 800 zł

( słownie: osiemset złotych).

 

Warunki przetargu

1. Warunkiem  przystąpienia   do   przetargu   jest   wpłacenie   wadium  w  wysokości  800 zł

na konto Nr  69 9015 0001 2005 0000 0778 0012 Bank Spółdzielczy Stara Biała, najpóźniej do 30.10.2020 r. Dowód  wniesienia  wadium  podlega  przedłożeniu  przed  otwarciem  przetargu. W tytule wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz oznaczenie nieruchomości.

 1.  W przetargu  mogą  brać udział osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jeżeli spełnią powyższy warunek. Dowód wniesienia wadium wraz z dowodem tożsamości (osoby fizyczne) oraz aktualny odpis KRS nie starszy niż jeden miesiąc (dla osób prawnych lub jednostek  organizacyjne nie posiadających osobowości prawnej) podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. W przypadku gdy w/w osoby działają przez pełnomocników, pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo  z podpisem notarialnie potwierdzonym do przystąpienia do przetargu na przedmiotową nieruchomość. Nieprzedłożenie powyższych dokumentów będzie skutkowało niedopuszczeniem do przetargu.

3. Osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności
majątkowej powinny dodatkowo złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka,
iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu
po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu.

4. O  wysokości  postąpienia  decydują  uczestnicy  przetargu,  z  tym,  że  postąpienie  nie może  wynosić  mniej  niż  1%  ceny  wywoławczej,  z  zaokrągleniem  w  górę  do  pełnych dziesiątek  złotych.

5. Wadium  wpłacone  przez  uczestnika,  który  przetarg  wygrał  jest  zaliczone  na  poczet ceny  nabycia  nieruchomości. W  przypadku  gdy  uczestnik,  który  przetarg  wygrał  uchyli  się  od  spisania  umowy wpłacone  przez  niego  wadium  przepada.

6 Osobom,  które  nie  wygrały  przetargu  wadium  wpłacone  przelewem  zwraca  się niezwłocznie  po  odwołaniu  albo  zamknięciu  przetargu,  jednak  nie  później  niż  przed upływem  3  dni  od  dnia  odpowiednio: 

 • odwołania  przetargu;
 • zamknięcia  przetargu;
 • unieważnienia  przetargu;
 • zakończenia  przetargu  wynikiem  negatywnym.

7. Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej  lub  jego  opuszczenia w związku z wojną  rozpoczętą

w 1939 r., zwalnia  się   z   obowiązku   wniesienia  wadium  w  wyznaczonym  w  ogłoszeniu

o przetargu terminie, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy.

8. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości
o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni
od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni
od dnia doręczenia zawiadomienia.

9. Sprzedaż przedmiotu przetargu następuje bez okazania granic w terenie. Ewentualna niezgodność w zakresie rodzaju użytków oraz różnicy w powierzchni
sprzedawanych nieruchomości, nie mogą stanowić podstawy do wysuwania
roszczeń wobec sprzedającego przez nabywcę przedmiotu przetargu, jeżeli
po przetargu okaże się, że dane te są różne od podanych w ogłoszeniu o przetargu.

10. Obciążenia oraz ograniczenia dotyczące przedmiotu przetargu, nieznane
tutejszemu organowi, które wyjdą na jaw muszą być respektowane, przestrzegane
przez nabywcę nieruchomości.

11. Koszty  aktu  notarialnego  i  opłaty  wieczystoksięgowe  pokrywa  nabywca.

Starosta  Sierpecki  zastrzega sobie prawo  odwołania przetargu z ważnego powodu, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu oraz powód odwołania przetargu do publicznej wiadomości.

12. Informacji  w  sprawie  przetargu  udziela  Wydział  Geodezji  i  Gospodarki  Nieruchomościami     Starostwa      Powiatowego     w    Sierpcu   ul.  Świętokrzyska  2a  -

 pok.  nr  5 i 8 ,  tel.  24 275-91-16   i  24 275-91-17.

 

 

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane RODO (Dz. U. 2019 r., poz.1781 z późn. zm.) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Starostwo Powiatowe w Sierpcu znajdą Państwo na stronie www.sierpc.starostwo.gov.pl w zakładce ochrona danych osobowych w menu przedmiotowym. 

 

Sierpc 23.09.2020 r.

OGŁOSZENIE

 

 

Starosta Sierpecki na  podstawie  art. 38,  art. 40  ust. 1  pkt 1  ustawy  z  dnia  21 sierpnia 1997 r.    o      gospodarce    nieruchomościami    (Dz. U. z    2020 r.   Nr   65   z   późn.  zm.),

§ 13 rozporządzenia  Rady  Ministrów z dnia 14  września  2004 r. w  sprawie sposobu i  trybu  przeprowadzania  przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr  2014, poz. 1490),  Zarządzenia  Nr 133 Wojewody  Mazowieckiego z  dnia           2  kwietnia 2020 roku, Zarządzenia  Nr  ON.120.34.2020  Starosty  Sierpeckiego  z  dnia 20 lipca 2020 roku podaje  do  publicznej   wiadomości,  że  w dniu   05.11.2020 r.  o godz. 12.00 (czwartek) w  sali  konferencyjnej  Starostwa  Powiatowego  w  Sierpcu,  przy  ul.  Świętokrzyskiej  2a  odbędzie  się:

 

I  PRZETARG  USTNY  NIEOGRANICZONY  NA  SPRZEDAŻ nieruchomości  gruntowej,  stanowiącej   własność  Skarbu  Państwa

 

 

                                                    Przedmiot   przetargu

 

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej  jako  działka   nr 24/1  o pow. 0, 1400 ha, położonej w Rachocin, gm. Sierpc, dla której    w Sądzie Rejonowym w Sierpcu IV Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta PL1E/00008624/0.

 

Na działce znajdują się fragmenty budynku gospodarczego niekompletne ściany zewnętrzne w stanie ruiny i fragmenty budynku mieszkalnego. Teren porośnięty krzakami  i samosiewkami. Działka ma kształt zbliżony do kwadratu z dostępem do drogi gruntowej ulepszonej. Nieruchomość położona w znacznym oddaleniu od skupisk zabudowy mieszkaniowej w bezpośrednim sąsiedztwie około 300 m od Radiowo-Telewizyjnego Centrum Nadawczego.   Nieruchomość według ewidencji gruntów  i budynków  oznaczona jest jako  grunty rolne zabudowane –Br-RV, Br-RVI oraz droga – dr.

 

Ustalenia  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego:

Teren działki nr 24/1 nie jest objęty obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sierpc zatwierdzonym uchwałą Nr 176/XVII/02 Rady Gminy w Sierpcu z dnia 05 października 2002 r. działka zlokalizowana jest na terenach adaptacji przekształceń   porządkowania    i    intensyfikacji     istniejącego    układu     urbanistycznego

o dominującej funkcji mieszkaniowej: ciągi ekologiczne doliny rzek; strefa chronionego krajobrazu. Teren działki nie leży na obszarze rewitalizacji oraz na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji.

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 5 300 zł

( słownie:pięć tysięcy trzysta złotych).

Wadium w formie pieniężnej  wynosi 10% ceny wywoławczej tj. 530 zł

( słownie:pięćset trzydzieści złotych).

Warunki przetargu

1. Warunkiem  przystąpienia  do   przetargu  jest   wpłacenie   wadium  w    wysokości  530 zł

na konto Nr  69 9015 0001 2005 0000 0778 0012 Bank Spółdzielczy Stara Biała, najpóźniej do 30.10.2020 r. Dowód  wniesienia  wadium  podlega  przedłożeniu  przed  otwarciem  przetargu. W tytule wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz oznaczenie nieruchomości.

 1.  W przetargu  mogą  brać udział osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jeżeli spełnią powyższy warunek. Dowód wniesienia wadium wraz z dowodem tożsamości (osoby fizyczne) oraz aktualny odpis KRS nie starszy niż jeden miesiąc (dla osób prawnych lub jednostek  organizacyjne nie posiadających osobowości prawnej) podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. W przypadku gdy w/w osoby działają przez pełnomocników, pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo  z podpisem notarialnie potwierdzonym do przystąpienia do przetargu na przedmiotową nieruchomość. Nieprzedłożenie powyższych dokumentów będzie skutkowało niedopuszczeniem do przetargu.

3. Osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności
majątkowej powinny dodatkowo złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka,
iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu
po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu.

4. O  wysokości  postąpienia  decydują  uczestnicy  przetargu,  z  tym,  że  postąpienie  nie może  wynosić  mniej  niż  1%  ceny  wywoławczej,  z  zaokrągleniem  w  górę  do  pełnych dziesiątek  złotych.

5. Wadium  wpłacone  przez  uczestnika,  który  przetarg  wygrał  jest  zaliczone  na  poczet ceny  nabycia  nieruchomości. W  przypadku  gdy  uczestnik,  który  przetarg  wygrał  uchyli  się  od  spisania  umowy wpłacone  przez  niego  wadium  przepada.

6 Osobom,  które  nie  wygrały  przetargu  wadium  wpłacone  przelewem  zwraca  się niezwłocznie  po  odwołaniu  albo  zamknięciu  przetargu,  jednak  nie  później  niż  przed upływem  3  dni  od  dnia  odpowiednio: 

 • odwołania  przetargu;
 • zamknięcia  przetargu;
 • unieważnienia  przetargu;
 • zakończenia  przetargu  wynikiem  negatywnym.

7. Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej  lub  jego  opuszczenia w związku z wojną  rozpoczętą

w 1939 r., zwalnia  się   z   obowiązku   wniesienia  wadium  w  wyznaczonym  w  ogłoszeniu

o przetargu terminie, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy.

8. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości
o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni
od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni
od dnia doręczenia zawiadomienia.

9. Sprzedaż przedmiotu przetargu następuje bez okazania granic w terenie. Ewentualna niezgodność w zakresie rodzaju użytków oraz różnicy w powierzchni
sprzedawanych nieruchomości, nie mogą stanowić podstawy do wysuwania
roszczeń wobec sprzedającego przez nabywcę przedmiotu przetargu, jeżeli
po przetargu okaże się, że dane te są różne od podanych w ogłoszeniu o przetargu.

10. Obciążenia oraz ograniczenia dotyczące przedmiotu przetargu, nieznane
tutejszemu organowi, które wyjdą na jaw muszą być respektowane, przestrzegane
przez nabywcę nieruchomości.

11. Koszty  aktu  notarialnego  i  opłaty  wieczystoksięgowe  pokrywa  nabywca.

Starosta  Sierpecki  zastrzega sobie prawo  odwołania przetargu z ważnego powodu, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu oraz powód odwołania przetargu do publicznej wiadomości.

12. Informacji  w  sprawie  przetargu  udziela  Wydział  Geodezji  i  Gospodarki  Nieruchomościami     Starostwa      Powiatowego     w    Sierpcu   ul.  Świętokrzyska  2a  -

 pok.  nr  5 i 8 ,  tel.  24 275-91-16   i  24 275-91-17.

 

 

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane RODO (Dz. U. 2019 r., poz.1781 z późn. zm.) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Starostwo Powiatowe w Sierpcu znajdą Państwo na stronie www.sierpc.starostwo.gov.pl w zakładce ochrona danych osobowych w menu przedmiotowym. 

 

 

                                                                                                                     

                                                                                                         

Załącznik Nr 1

do ZARZĄDZENIA Nr ON.120.36.2020

STAROSTY SIERPECKIEGO

z dnia 22 lipca 2020 r.

OGŁOSZENIE

Starosta Sierpecki na podstawie art. 38, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. Nr 65 z późn. zm.),

§ 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 2014, poz. 1490), Zarządzenia Nr 182 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 grudnia 2019 roku, Zarządzenia Nr ON.120.5.2020 Starosty Sierpeckiego z dnia 16 stycznia 2020 roku podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11.09.2020 r. o godz. 10.00 (piątek) w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu, przy ul. Świętokrzyskiej 2a odbędzie się:

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa

Przedmiot przetargu

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 86 o pow. 0, 1000 ha, położonej w Jaworowo Kłódź,

gm. Zawidz, dla której w Sądzie Rejonowym w Sierpcu IV Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta PL1E/00028454/3.

Nieruchomość zlokalizowana jest w północnej części gminy, położona na terenie płaskim, tereny rolne. W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości znajdują się tereny rolne

z zabudową zagrodową. Na działce nr 86 znajduje się budynek gospodarczy murowany

z pustaka żużlowego wybudowany w 1972 roku. Budynek bez otworów okiennych

i drzwiowych, bez instalacji. Stan techniczny budynku zły, ze stopniem zużycia 78%. Nieruchomość według ewidencji gruntów i budynków oznaczona jest jako grunty rolne zabudowane – Br-RVI.

Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

Teren działki nr 86 nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nr 60/X/2015 r. z dnia 30 października 2015 r. Rady Gminy Zawidz, działka posiada przeznaczenie rolne z zabudowaniami usługowymi.

Teren działki nie jest objęty Lokalnym Planem Rewitalizacji Gminy Zawidz.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 13 000 zł

( słownie:trzynaście tysięcy złotych).

Wadium w formie pieniężnej wynosi 10% ceny wywoławczej tj. 1 300 zł

( słownie: jeden tysiąc trzysta złotych).

Warunki przetargu

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 1 300 zł

na konto Nr 69 9015 0001 2005 0000 0778 0012 Bank Spółdzielczy Stara Biała, najpóźniej do 07.09.2020 r. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu przed otwarciem przetargu. W tytule wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz oznaczenie nieruchomości.

 1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jeżeli spełnią powyższy warunek. Dowód wniesienia wadium wraz z dowodem tożsamości (osoby fizyczne) oraz aktualny odpis KRS nie starszy niż jeden miesiąc (dla osób prawnych lub jednostek organizacyjne nie posiadających osobowości prawnej) podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. W przypadku gdy w/w osoby działają przez pełnomocników, pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo z podpisem notarialnie potwierdzonym do przystąpienia do przetargu na przedmiotową nieruchomość. Nieprzedłożenie powyższych dokumentów będzie skutkowało niedopuszczeniem do przetargu.

  3. Osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności
  majątkowej powinny dodatkowo złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka,
  iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu
  po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu.

  4. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

5. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał jest zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku gdy uczestnik, który przetarg wygrał uchyli się od spisania umowy wpłacone przez niego wadium przepada.

6 Osobom, które nie wygrały przetargu wadium wpłacone przelewem zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio:

 • odwołania przetargu;

 • zamknięcia przetargu;

 • unieważnienia przetargu;

 • zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

  7. Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą

  w 1939 r., zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium w wyznaczonym w ogłoszeniu

  o przetargu terminie, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy.

  8. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości
  o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni
  od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni
  od dnia doręczenia zawiadomienia.

  9. Sprzedaż przedmiotu przetargu następuje bez okazania granic w terenie. Ewentualna niezgodność w zakresie rodzaju użytków oraz różnicy w powierzchni
  sprzedawanych nieruchomości, nie mogą stanowić podstawy do wysuwania
  roszczeń wobec sprzedającego przez nabywcę przedmiotu przetargu, jeżeli
  po przetargu okaże się, że dane te są różne od podanych w ogłoszeniu o przetargu.

  10. Obciążenia oraz ograniczenia dotyczące przedmiotu przetargu, nieznane
  tutejszemu organowi, które wyjdą na jaw muszą być respektowane, przestrzegane
  przez nabywcę nieruchomości.

11. Koszty aktu notarialnego i opłaty wieczystoksięgowe pokrywa nabywca.

Starosta Sierpecki zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnego powodu, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu oraz powód odwołania przetargu do publicznej wiadomości.

12. Informacji w sprawie przetargu udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Sierpcu ul. Świętokrzyska 2a -

pok. nr 5 i 8 , tel. 24 275-91-16 i 24 275-91-17.

 

 

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane RODO (Dz. U. 2019 r., poz.1781 z późn. zm.) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Starostwo Powiatowe w Sierpcu znajdą Państwo na stronie www.sierpc.starostwo.gov.pl w zakładce ochrona danych osobowych w menu przedmiotowym.

 

 

Załącznik Nr 1

do ZARZĄDZENIA Nr ON.120. 34 .2020

STAROSTY SIERPECKIEGO

z dnia 20 lipca 2020 r.

Starosta Sierpecki

w trybie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA

PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

Lp

Położenie nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości (numer ewidencyjny działki i powierzchnia).

Numer księgi wieczystej.

Opis nieruchomości.

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania.

Cena nieruchomości (zł).

1.

 

 

 

 

 

 

 

Obręb: Rachocin,

gmina Sierpc

 

 

 

 

 

Nr 24/1

o pow. 0,1400 ha

 

 

PL1E/0008624/0

 

 

 

 

Na działce znajdują się fragmenty budynku gospodarczego niekompletne ściany zewnętrzne w stanie ruiny i fragmenty budynku mieszkalnego. Teren porośnięty krzakami i samosiewkami. Działka ma kształt zbliżony do kwadratu z dostępem do drogi gruntowej ulepszonej. Nieruchomość położona w znacznym oddaleniu od skupisk zabudowy mieszkaniowej w bezpośrednim sąsiedztwie około 300 m od Radiowo-Telewizyjnego Centrum Nadawczego. Nieruchomość według ewidencji gruntów i budynków oznaczona jest jako grunty rolne zabudowane –Br-RV, Br-RVI oraz droga – dr.

Teren działki nr 24/1 nie jest objęty obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sierpc zatwierdzonym uchwałą Nr 176/XVII/02 Rady Gminy w Sierpcu z dnia 05 października 2002 r. działka zlokalizowana jest na terenach adaptacji przekształceń porządkowania i intensyfikacji istniejącego układu urbanistycznego o dominującej funkcji mieszkaniowej: ciągi ekologiczne doliny rzek; strefa chronionego krajobrazu.

 

 

 

5300 zł

 

1. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Sierpcu oraz Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego na stronie internetowej www.sierpc.starostwo.gov.pl. Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej . Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 31 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) mogą składać stosowne wnioski w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

2. Po upływie okresu 6 tygodni od wywieszenia wykazu zostanie ogłoszony termin przetargu na sprzedaż w/w nieruchomości.

 

Załącznik Nr 1

do ZARZĄDZENIA Nr ON.120. 5 .2020

STAROSTY SIERPECKIEGO

z dnia 16 stycznia 2020 r.

Starosta Sierpecki

w trybie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA

PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

Lp

Położenie nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości (numer ewidencyjny działki i powierzchnia).

Numer księgi wieczystej.

Opis nieruchomości.

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania.

Cena nieruchomości (zł).

1.

 

 

 

 

 

 

 

Obręb: Jaworowo Kłódź,

gmina Zawidz

 

 

 

 

 

Nr 86

o pow. 0,1000 ha

 

 

PL1E/00028454/3

 

 

 

 

Nieruchomość zlokalizowana jest

w północnej części gminy, położona na terenie płaskim, tereny rolne. W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości znajdują się tereny rolne z zabudową zagrodową. Na działce nr 86 znajduje się budynek gospodarczy murowany z pustaka żużlowego wybudowany w 1972 roku. Budynek bez otworów okiennych i drzwiowych, bez instalacji. Stan techniczny budynku zły, ze stopniem zużycia 78%. Nieruchomość według ewidencji gruntów i budynków oznaczona jest jako grunty rolne zabudowane – Br-RVI.

Teren działki nr 86 nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań

i kierunków zagospodarowania przestrzennego nr 60/X/2015 r. z dnia 30 października 2015 r. Rady Gminy Zawidz, działka posiada przeznaczenie rolne

z zabudowaniami usługowymi.

Terem działki nie jest objęty Lokalnym Planem Rewitalizacji Gminy Zawidz.

 

 

 

13 000 zł

 

1. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Sierpcu oraz Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego na stronie internetowej www.sierpc.starostwo.gov.pl. Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Kurierze Sierpeckim. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 31 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) mogą składać stosowne wnioski w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

2. Po upływie okresu 6 tygodni od wywieszenia wykazu zostanie ogłoszony termin przetargu na sprzedaż w/w nieruchomości.

 
 

Załącznik Nr 1

do ZARZĄDZENIA Nr ON.120.2.2020

STAROSTY SIERPECKIEGO

z dnia 3 stycznia 2020 r.

STAROSTA SIERPECKI

w trybie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości:

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W NAJEM W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ NA OKRES 5 LAT

Lp

Położenie nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości

(numer ewidencyjny działki

Numer księgi wieczystej lokalu

Opis nieruchomości, przeznaczenie nieruchomości, sposób i termin jej zagospodarowania

Wysokość opłaty z tytułu najmu i termin jej płatności

1

Studzieniec

Lokal mieszkalny nr 7 o pow. 56,10 m 2 w budynku znajdującym się na

działce nr 195/26 o pow. 0,2038 ha

PL1E/00030253/1

Lokal nr 7 znajduje się na poddaszu budynku wielorodzinnego z wielkiej płyty, wybudowanego w latach 70-tych XX wieku. Lokal składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki, WC i korytarza. Do lokalu przynależy pomieszczenie w piwnicy oraz pomieszczenie gospodarcze w budynku gospodarczym, zlokalizowanym na działce o numerze ewidencyjnym 195/36.

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowych działek. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego działki znajdują się na terenach zabudowy mieszkaniowej; na terenach objętych ograniczeniami w zagospodarowaniu i użytkowaniu; granice stref ochronnych o szerokości 100 m wyznaczone od linii brzegowych rzek Skrwy i Sierpienicy oraz naturalnych zbiorników wodnych; w granicach chronionego krajobrazu.

Lokal nr 7

371,00 zł miesięcznie płatne z góry do 10 dnia każdego miesiąca

 1. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

 
 

 

Załącznik Nr 1

do ZARZĄDZENIA Nr ON.120. 67.2019

STAROSTY SIERPECKIEGO

z dnia 21 grudnia 2019 r.

Starosta Sierpecki

w trybie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA W DRODZE DAROWIZNY NA RZECZ GMINY MIASTO SIERPC STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA

Lp

Położenie nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości (numer ewidencyjny działki i powierzchnia)

Numer księgi wieczystej

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości, sposób

i termin jej zagospodarowania

Cena nieruchomości

1.

 

 

 

 

 

 

 

Obręb: miasto Sierpc

 

 

 

 

 

 

Nr 3283/10

o pow. 0,0136 ha

 

Nr 4126

o pow. 0,0392 ha

PL1E/00032324/4

 

 

 

PL1E/00032324/4

Nieruchomości zlokalizowane są

w południowo-wschodniej części Sierpca, na terenie płaskim w strefie peryferyjnej miasta Sierpca

w dzielnicy przemysłowej

w sąsiedztwie trakcji kolejowej. Nieruchomość składa się z dwóch działek nie przylegających do siebie, obie w kształcie prostokątów.

Na działkach o nr nr: 3283/10, 4126 brak jest zabudowy kubaturowej. Nieruchomości według ewidencji gruntów

i budynków oznaczone są jako drogi – dr.

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru środkowej i południowo-wschodniej części miasta Sierpca – etap I, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej Sierpca Nr 6/II/2018 z dnia 5 grudnia

2018 r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego

poz. 13189 z dnia 28.12.2018 r.) działka oznaczona numerem ewidencyjnym 3283/10 przeznaczona jest pod tereny ulic lokalnych (9KDL) natomiast działka oznaczona numerem ewidencyjnym 4126 przeznaczona jest pod tereny zieleni urządzonej (8ZP).

 

 

 

22 800 zł

1. Nieruchomości przeznaczone są do zbycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Miasto Sierpc na cel publiczny (budowa i utrzymywanie gminnych dróg publicznych).

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 31 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) mogą składać stosowne wnioski w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

2. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Sierpcu oraz Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego na stronie internetowej www.sierpc.starostwo.gov.pl . Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Kurierze Sierpeckim.

                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                           

                                                                                         Starosta Sierpecki

w trybie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości

 

                                       WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA   

 

                PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ NA OKRES 4 LAT

Lp

Położenie nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości (numer ewidencyjny działki i powierzchnia)

Numer księgi wieczystej

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości, sposób

i termin jej zagospodarowania

Wysokość opłaty

z tytułu dzierżawy oraz termin jej płatności

1

Obręb: Wola Grąbiecka

gm. Zawidz

Nr 84

o pow. 0,1400 ha

PL1E/00033037/2

Działka zlokalizowana jest w wschodniej części powiatu sierpeckiego. Nieruchomość rolna   położona jest w strefie pośredniej na terenie płaskim. W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości znajdują się działki rolne.

Na działce nr 84 brak jest zabudowy kubaturowej. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej

Dane z ewidencji gruntów:

RV -0,1400 ha.

Brak jest aktualnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowej działki.

W    obowiązującym     studium      uwarunkowań i   kierunków   zagospodarowania przestrzennego gminy        Zawidz,    zatwierdzonym      Uchwałą

Nr    60/X/15       z    dnia     30.10.2015 r.,     teren oznaczony jako rolny.

Roczny czynsz dzierżawy określony na postawie wyceny nieruchomości wynosi

235 zł/rocznie.

Płatność do

31   marca każdego roku z góry za dany rok.

 

 

 

1. Nieruchomość   przeznaczona jest do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na cele rolnicze.

2. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Sierpcu   oraz Biuletynie   Informacji Publicznej   Starostwa Powiatowego na stronie internetowej   www.sierpc.starostwo.gov.pl . Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Kurierze Sierpeckim.

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Starosta Sierpecki

w trybie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA

PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ NA OKRES 3 LAT

 

Lp

Położenie nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości (numer ewidencyjny działki i powierzchnia)

Numer księgi wieczystej

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości, sposób i termin jej zagospodarowania

Wysokość opłaty

z tytułu dzierżawy oraz termin jej płatności

1

Miasto Sierpc,

ul. Ludwika Solskiego

Nr 2390/3

o pow. 0,2020 ha

PL1E/00016264/7

Działka zlokalizowana jest w wschodniej części miasta Sierpca, położona jest na terenie płaskim.

Dane z ewidencji gruntów:

RIVb -0,2020 ha.

Brak jest aktualnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowej działki.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sierpca działka położona jest na terenach usług z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (U/MW). W powyższym studium nie zostały wyznaczone obszary rewitalizacji oraz obszary Specjalnej Strefy Rewitalizacji.

Roczny czynsz dzierżawy

202 zł/rocznie.

Za II półrocze 2019 roku płatność do

30 września 2019 roku.

Za 2020 rok , 2021 rok oraz 2022 -I półrocze płatne do 31 marca każdego roku z góry za dany rok.

 

 

 

 

 

1. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

 

 

 

 

Załączone pliki:
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kikolska Agnieszka
 • Data udostępnienia w BIP: 2007-09-24 07:58:09
 • Informacja zaktualizowana przez: Maciejewska Agnieszka
 • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-11 12:16:00
 • Liczba odsłon: 13118
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5724634]

przewiń do góry