Sierpc, dnia 17.02.2021r.

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. - o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r. poz. 247 t.j.)

 

Starosta Sierpecki

 

podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 17.02.2021r. zatwierdził zamienny projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę Nr 78/2021 znak: AB.6740.682.2020 dla CENTRUM WYNAJMU NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o. inwestycji pn.: budowa centrum logistycznego wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, rozbiórką istniejących budynków wraz z infrastrukturą techniczną w obrębie 0001 Sierpc, jednostka ewidencyjna 142701_1 Sierpc, działki nr ewid. 447, 4139/1, 4139/2, 459/3, 458/1, 4070/6, 455/1, 454/1, 453/3, 1124/1.

 

W związku z powyższym informuję o możliwości zapoznania się z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją sprawy w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia tj. do dnia 3 marca 2021r. w Wydziale Architektury

i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Sierpcu, ul. Kopernika 9, I piętro – pokój Nr 11 w godzinach 730 – 15 30.