Nr Nazwa przetargu Osoba odpowiedzialna Czas
181 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotów przesyłek niedostarczonych na rzecz Starostwa Powiatowego w Sierpcu w latach 2020-2021 Piotrowska Magdalena 2019-11-14
180 Zapytanie ofertowe "Zakup samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Sierpcu" Piotrowska Magdalena 2019-10-09
177 dostawa tablic rejestracyjnych oraz kasacja tablic wycofanych z eksploatacji w okresie od maja 2019r. do kwietnia 2021 r. dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Sierpcu - ogłoszenie o zamówieniu Piotrowska Magdalena 2019-03-22
171 Dostawa paliw płynnych do pojazdów samochodowych wykorzystywanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Sierpeckiego w 2019 roku - informacja z otwarcia ofert. Piotrowska Magdalena 2019-02-06
170 Modernizacja budynku DPS w Szczutowie i przebudowa poddasza w segmencie A na pomieszczenia przeznaczone na całodobowy pobyt pensjonariuszy oraz modernizacja przepompowni ścieków wraz z wymianą przyłącza kanalizacji ściekowej tłocznej. Piotrowska Magdalena 2018-07-11
169 Modernizacja sali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 im. Jose'de San Martin w Sierpcu w ramach programu Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2018 Piotrowska Magdalena 2018-06-26
168 Informacja w trybie art. 86.5 Pzp o otwarciu ofert na dostawę 57000 l oleju opałowego w 2018 r. dla potrzeb jednostek organizacyjnych Powiatu. Sierpeckiego Dumowski Zdzisław 2018-02-09
167 Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach na terenie Powiatu Sierpeckiego - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym. Dumowski Zdzisław 2018-01-30
166 Dostawa paliw płynnych do pojazdów samochodowych wykorzystywanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Sierpeckiego w 2018 roku - informacja z otwarcia ofert. Dumowski Zdzisław 2018-01-30
165 Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach na terenie powiatu sierpeckiego- ogłoszenie o zamówieniu. Dumowski Zdzisław 2018-01-11
164 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na usługi społeczne, do których mają zastosowanie przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotów przesyłek niedostarczonych na rzecz Starostwa Powiatowego w Sierpcu w latach 2018-2019. Dumowski Zdzisław 2017-11-24
163 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na realizację zadania pn. E-usługi w drodze kompleksowej informatyzacji Starostwa Powiatowego w Sierpcu oraz jednostek organizacyjnych powiatu. Dumowski Zdzisław 2017-08-01
162 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu wraz ze zjazdem z ul. Armii Krajowej. Dumowski Zdzisław 2017-07-06
161 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym powyżej 209000 euro na wykonanie zadania pn. E-usługi w drodze kompleksowej informatyzacji Starostwa Powiatowego w Sierpcu oraz jednostek organizacyjnych powiatu. Dumowski Zdzisław 2017-06-02
160 Usuwanie z drogi pojazdów przewożących materiały niebezpieczne łącznie z przechowywaniem tych pojazdów na parkingu strzeżonym – w okresie kwiecień 2017 – marzec 2020 – powtórzenie postępowania -ogłoszenie o zamówieniu. Dumowski Zdzisław 2017-04-07
159 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - 1. Usuwanie pojazdów z drogi oraz przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym za wyjątkiem pojazdów przewożących materiały niebezpieczne – w okresie kwiecień 2017 – marzec 2020. 2. Usuwanie z drogi pojazdów przewożących materiały niebezpieczne łącznie z przechowywaniem tych pojazdów na parkingu strzeżonym – w okresie kwiecień 2017 – marzec 2020. Dumowski Zdzisław 2017-03-23
158 Nadzór inwestorski kompleksowy nad planowaną inwestycją pn. Budowa budynku hali sportowej przy Zespole Szkół Nr l w Sierpcu wraz ze zjazdem z ul. Armii Krajowej wg projektu budowlanego na nieruchomości położonej w obrębie m. Sierpc, ul. Armii Krajowej, działki nr ewid. 1383/8, 1398 - ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w trybie ZOC. Dumowski Zdzisław 2017-03-21
156 Dostawa paliw płynnych do pojazdów samochodowych wykorzystywanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Sierpeckiego w 2017 roku - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dumowski Zdzisław 2017-02-21
157 Dostawa oleju opałowego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Powiatu Sierpeckiego w roku 2017 - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dumowski Zdzisław 2017-02-21
155 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2017 r. przez Powiat Sierpecki - Starostwo Powiatowe w Sierpcu Dumowski Zdzisław 2017-02-14
154 Dostawa w roku 2017 paliw płynnych do pojazdów samochodowych wykorzystywanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Sierpeckiego 0 ogłoszenie o rozstrzygnięciu Dumowski Zdzisław 2017-02-13
153 Dostawa oleju opałowego w 2017 r. dla potrzeb jednostek organizacyjnych Powiatu Sierpeckiego - ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania. Dumowski Zdzisław 2017-02-13
152 Organizacja i obsługa kształcenia praktycznego dla uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Sierpcu objętych projektem pn. Zawodowa praktyka dla Ekonomika. Ogłoszenie o zamówieniu Dumowski Zdzisław 2016-08-01
151 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na realizację zadania pn. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Sierpeckiego wraz z jednostkami organizacyjnymi w latach 2016-2019. Dumowski Zdzisław 2016-06-09
150 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na na realizację zadania pn. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Sierpeckiego wraz z jednostkami organizacyjnymi w latach 2016-2019. Dumowski Zdzisław 2016-06-09
149 Dostawa paliw płynnych do pojazdów samochodowych wykorzystywanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Sierpeckiego w 2016 roku- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dumowski Zdzisław 2016-03-02
148 Dostawa w roku 2016 paliw płynnych do pojazdów samochodowych wykorzystywanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Sierpeckiego - ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia pu8blicznego w trybie ZOC. Dumowski Zdzisław 2016-02-24
147 Dostawa tablic rejestracyjnych oraz kasacja tablic wycofanych z eksploatacji w okresie od maja 2016 r. do kwietnia 2018 r. - ogłoszenie o przetargu nieograniczonym. Dumowski Zdzisław 2016-02-12
146 Dostawa paliw płynnych w 2016 roku do pojazdów samochodowych wykorzystywanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Sierpeckiego - ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę Dumowski Zdzisław 2016-02-02
145 Dostawa oleju opałowego w 2016 r. dla potrzeb jednostek organizacyjnych Powiatu Sierpeckiego - Ogłoszenie o rozstrzygnięciu Dumowski Zdzisław 2016-01-29
144 Usuwanie w latach 2016-2017 pojazdów przewożących ładunki niebezpieczne z drogi oraz przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym. Ogłoszenie o przetargu- ponowienie. Dumowski Zdzisław 2015-12-01
143 Usuwanie w latach 2016-2017 pojazdów przewożących ładunki niebezpieczne z drogi oraz przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym. Ogłoszenie o przetargu. Dumowski Zdzisław 2015-11-23
142 Usuwanie w latach 2016-2017 pojazdów przewożących ładunki niebezpieczne z drogi oraz przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym. Ogłoszenie o przetargu. Dumowski Zdzisław 2015-11-23
141 OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Zmiana sposobu użytkowania poddasza Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie na cele Dziennego Domu Senior-WIGOR. Dumowski Zdzisław 2015-10-26
140 Upublicznienie zapytania ofertowego Powiatu Sierpeckiego dot. wyłonienia wykonawcy zamówienia publicznego pn. „Usługi doradcze w zakresie przygotowania projektu unijnego oraz nadzoru nad jego realizacją” zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Dumowski Zdzisław 2015-09-18
139 Rozbudowa budynku Powiatowego Domu Dzieci w Szczutowie - ogłoszenie o przetargu (powtórzenie postępowania). Dumowski Zdzisław 2015-07-15
138 O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym na rozbudowę budynku Powiatowego Domu Dzieci w Szczutowie.POWTÓRZENIE POSTĘPOWANIA. Dumowski Zdzisław 2015-06-23
137 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w trybie zapytania o cenę. Dumowski Zdzisław 2015-05-27
136 Rozbudowa budynku Powiatowego Domu Dzieci w Szczutowie - ogłoszenie o przetargu nieograniczonym. Dumowski Zdzisław 2015-05-04
135 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotów przesyłek niedostarczonych na rzecz Starostwa Powiatowego w Sierpcu. Dumowski Zdzisław 2015-03-23
134 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę tablic rejestracyjnych oraz kasację tablic wycofanych z eksploatacji w okresie od maja 2015 r. do kwietnia 2016 r.- dla potrzeb Starostwa Powiatowego. Dumowski Zdzisław 2015-02-17
133 Ogłoszenie o udzielenie zamówienia na dostawę oleju opałowego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Powiatu Sierpeckiego w roku 2015. Dumowski Zdzisław 2015-02-13
132 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę paliw płynnych do pojazdów samochodowych wykorzystywanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Sierpeckiego w 2015 roku. Dumowski Zdzisław 2015-02-12
131 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w trybie zapytania o cenę na dostawę w 2015 r. paliw płynnych do pojazdów wykorzystywanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Sierpeckiego Dumowski Zdzisław 2015-02-04
130 OGŁOSZENIE o rozstrzygnięciu postępowania w trybie zapytania o cenę na dostawę oleju opalowego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Powiatu Sierpeckiego. Dumowski Zdzisław 2015-02-04
129 Usuwanie w 2015 r. pojazdów przewożących ładunki niebezpieczne z drogi oraz przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym - ogłoszenie. Dumowski Zdzisław 2014-11-12
128 Usuwanie w 2015 r. pojazdów z drogi oraz przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym - Ogłoszenie Dumowski Zdzisław 2014-10-30
125 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 207.000 euro na zaciągnięcie kredytu konsolidacyjnego w wysokości 20.115.250,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Dumowski Zdzisław 2014-06-06
127 Ogłoszenie o otwartym naborze na Partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu pn. „Techniki CAD/CAM/CNC gwarancją sukcesu zawodowego”. Dumowski Zdzisław 2014-06-06
126 Ogłoszenie o otwartym naborze na Partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu pn. „Szkoła nowych możliwości”. Dumowski Zdzisław 2014-06-06
123 Ogłoszenie o otwartym naborze na Partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu pn. „Szkoła nowych możliwości” Dumowski Zdzisław 2014-05-19
124 Ogłoszenie o otwartym naborze na Partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu pn. „Techniki CAD/CAM/CNC gwarancją sukcesu zawodowego” Dumowski Zdzisław 2014-05-19
121 Ogłoszenie o otwartym naborze na Partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej ealizacji projektu pn. „Szkoła nowych możliwości”. Dumowski Zdzisław 2014-05-16
122 Ogłoszenie o otwartym naborze na Partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu pn. „Techniki CAD/CAM/CNC gwarancją sukcesu zawodowego”. Dumowski Zdzisław 2014-05-16
120 Zapytanie ofertowe celem wyłonienia wykonawcy zadania pn. Wynajem sali wraz z obsługą i zapewnieniem cateringu dla 70 osób na potrzeby organizacji seminarium pn.: „Zatrudnienie w sektorze Ekonomii Społecznej” Dumowski Zdzisław 2014-02-17
119 Zapytanie ofertowe celem wyłonienia wykonawcy/ów zadania pn. Organizacja seminarium pn.: „Zatrudnienie w sektorze Ekonomii Społecznej”. Dumowski Zdzisław 2014-02-17
118 Zapytanie ofertowe celem wyłonienia wykonawcy zadania pn. Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby organizacji seminarium pn.: „Zatrudnienie w sektorze Ekonomii Społecznej”. Dumowski Zdzisław 2014-02-17
117 Dostawa oleju opałowego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Powiatu Sierpeckiego w 2014 roku - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dumowski Zdzisław 2014-02-12
116 Dostawa paliw płynnych do pojazdów samochodowych wykorzystywanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Sierpeckiego w 2014 roku- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dumowski Zdzisław 2014-02-11
115 Dostawa paliw płynnych do pojazdów samochodowych wykorzystywanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Sierpeckiego w roku 2014 - rozstrzygnięcie postępowania w trybie zapytania o cenę. Dumowski Zdzisław 2014-02-05
114 Dostawa oleju opałowego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Powiatu Sierpeckiego w 2014 roku - ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w trybie zapytania o cenę. Dumowski Zdzisław 2014-02-05
113 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 200.000 euro na zaciągnięcie kredytu bankowego na sfinansowanie deficytu budżetu i na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów Dumowski Zdzisław 2013-10-29
112 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 200.000 euro na realizację zadania pn. dostawę zestawów komputerowych wraz z podstawowym oprogramowaniem do siedziby jednostek podległych powiatowi oraz do gospodarstw domowych wraz z modernizacją, serwisem, kosztami odtworzeniowymi komputerów w ramach realizacji projektu pn. „przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – internet dla mieszkańców powiatu sierpeckiego” Dumowski Zdzisław 2013-10-25
111 Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Sierpeckiego - ogłoszenie. Dumowski Zdzisław 2013-06-10
110 Zaciągnięcie kredytu konsolidacyjnego w kwocie 18.615.250 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów - ogłoszenie. Dumowski Zdzisław 2013-05-29
109 Zakup tablic rejestracyjnych oraz kasacja tablic wycofanych z eksploatacji dla potrzeb Starostwa Powiatowego w okresie od maja 2013 r. do kwietnia 2015 r. Ogłoszenie. Dumowski Zdzisław 2013-04-09
108 Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania o cenę na dostawę paliw płynnych do pojazdów wykorzystywanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Sierpeckiego w 2013 r. Dumowski Zdzisław 2013-02-19
107 Rozstrzygnięcie postępowania we trybie zapytania o cenę na dostawę oleju opałowego dla jednostek organizacyjnych Powiatu Sierpeckiego w 2013 roku. Dumowski Zdzisław 2013-02-19
106 Dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Sierpcu w 2013 r. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym. Dumowski Zdzisław 2013-02-08
105 Dostawa materiałów biurowych, eksploatacyjnych i pieczątek na potrzeby Starostwa Powiatowego w Sierpcu w 2013 r. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym. Dumowski Zdzisław 2013-02-08
104 Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Sierpcu, ul. Armii Krajowej 1. Ogłoszenie o przetargu. Dumowski Zdzisław 2013-01-31
103 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 200.000 euro na opracowanie i wdrożenie strategii przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą (SPIZZG) Subregionu Sierpeckiego. Dumowski Zdzisław 2012-11-20
102 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 200.000 euro na zaciągnięcie kredytu bankowego w wysokości 6.100.000 zł w celu sfinansowania deficytu budżetowego w roku 2012. Dumowski Zdzisław 2012-10-31
101 Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na opracowanie i wdrożenie strategii przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą (SPIZZG) subregionu sierpeckiego. Dumowski Zdzisław 2012-10-30
100 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z wolnej ręki. Dumowski Zdzisław 2012-08-10
99 Dostawa i montaż windy dla osób niepełnosprawnych przy budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Gen. Jose de San Martin - ogłoszenie. Dumowski Zdzisław 2012-07-24
98 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z wolnej ręki. Dumowski Zdzisław 2012-07-23
97 Dostawa i montaż windy dla niepełnosprawnych przy budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Gen. Jose de San Martin - ogłoszenie. Dumowski Zdzisław 2012-07-05
96 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w trybie zapytanie o cenę na wykonanie zadania pn. Opracowanie dokumentacji geodezyjnej do założenia ksiąg wieczystych lub zasiedzenia po scaleniach i wymianach gruntów wykonywanych w latach 70-tych i 80-tych XX wieku na terenie gminy Sierpc i gminy Mochowo. Dumowski Zdzisław 2012-06-14
95 Przetarg nieograniczony poniżej 5.000.000 euro na wykonanie termomodernizacji budynku Liceum Ogólnokształcącego wraz z budynkiem hali sportowej - ogłoszenie. Dumowski Zdzisław 2012-06-06
94 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 euro na wykonanie zadania pn..Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w gminie Mochowo, gminie Rościszewo oraz gminie Szczutowo dotycząca usunięcia niezgodności klasoużytków wymienionych w załącznikach Nr 1, Nr 2 i Nr 3, założenia około 286 kartotek budynkowych oraz dokonania korekty powierzchni użytku B wynikającej z nowego zasięgu terenowego tego użytku, aktualizacja wpisów dotyczących władania drogami publicznymi wojewódzkimi, powiatowymi i gminnymi oraz aktualizacja wpisów (część podmiotowa) dla pozostałych nieruchomości Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego. Dumowski Zdzisław 2012-06-06
93 Unieważnienie postępowania w trybie zapytania o cenę na wykoannie zadania pn. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w gminie Mochowo, gminie Rościszewo oraz gminie Szczutowo dotycząca usunięcia niezgodności klasoużytków wymienionych w załącznikach Nr 1, Nr 2 i Nr 3, założenia około 286 kartotek budynkowych oraz dokonania korekty powierzchni użytku B wynikającej z nowego zasięgu terenowego tego użytku, aktualizacja wpisów dotyczących władania drogami publicznymi wojewódzkimi, powiatowymi i gminnymi oraz aktualizacja wpisów (część podmiotowa) dla pozostałych nieruchomości Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego. Dumowski Zdzisław 2012-05-28
92 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 5.000.000 euro na realizację zadania pn. Termomodrnizacja budynku Starostwa Powiatowego w Sierpcu wraz z robotami towarzyszącymi. Etap II Dumowski Zdzisław 2012-05-22
91 Ogłoszenie o przetargu nieogranioczonym na realizację zadania pn. Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń budynku gospodarczego Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci i młodzieży. Dumowski Zdzisław 2012-05-21
90 Termomodrernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego w Sierpcu oraz budynku hali sportowej. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym. Dumowski Zdzisław 2012-04-25
89 Przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż samochodu osobowego marki Mitsubishi Carisma - ogłoszenie. Dumowski Zdzisław 2012-04-25
88 Przetrag pisemny nieograniczony na sprzedaz samochodu słuzbowego. Ogłoszenie. Dumowski Zdzisław 2012-04-06
87 Ogłoszenie o sprzedaży samochodu osobowego. Dumowski Zdzisław 2012-04-05
86 Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Sierpcu. Ogłoszenie o przetragu nieograniczonym. Dumowski Zdzisław 2012-04-03
85 Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego Mitsubishi Carisma. Dumowski Zdzisław 2012-03-26
84 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w trybie zapytania ofertowego na wykonanie inwentaryzacji terenów zagrożonych ruchami ziemi. Dumowski Zdzisław 2012-03-06
83 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w trybie zapytania o cenę - dostawa w 2012 roku oleju opałowego dla potzreb jednostek organizacyjnych Powiatu Sierpeckiego. Dumowski Zdzisław 2012-02-15
82 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w trybie zapytania o cenę na wyłonienie dostawcy w 2012 paliw płynnych do pojazdów samochodowych wykorzystywanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Sierpeckiego. Dumowski Zdzisław 2012-02-01
81 Przetarg nieograniczony do 193000 euro na usuwanie pojazdów z drogi oraz przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym - Ogłoszenie. Dumowski Zdzisław 2011-12-02
80 Przetarg nieograniczony do 193000 euro na usuwanie z drogi i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym - Ogłoszenie. Dumowski Zdzisław 2011-11-23
79 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na obsługę bankową Powiatu Sierpeckiego. Dumowski Zdzisław 2011-10-27
78 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na roboty uzupełniające do zadania pn. Remont powierzchni użytkowych w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Sierpcu. Dumowski Zdzisław 2011-09-16
77 Termomodernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sierpcu - ogłoszenie o przetargu. Dumowski Zdzisław 2011-09-01
76 Utwardzenie placu przy budynku Starostwa Powiatowego w Sierpcu - ogłoszenie. Dumowski Zdzisław 2011-08-03
75 Remont powierzchni użytkowych w budynku Liceum Ogólnokształcacego w Sierpcu - ogłoszenie. Dumowski Zdzisław 2011-08-01
74 Ogloszenie o rozstrzygnieciu postępowania w trybie zapytania o cenę na wyłonienie wykonanwcy opracowania dokumentacji geodezyjnej dla założenia ksiąg wieczystych - Gmina Zawidz. Dumowski Zdzisław 2011-07-27
73 Dostawa i montaż windy dla niepełnosprawnych przy budynku Starostwa Powiatowego w Sierpcu - Ogłoszenie. Dumowski Zdzisław 2011-07-27
72 Zaciągnięcie kredytu bankowego na sfinansowanie deficytu budżetowego w 2011 roku. Ogłoszenie o przetargu. Dumowski Zdzisław 2011-07-07
71 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w trybie zapytania o cenę na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w gminie Gozdowo, gminie Sierpc oraz gminie Zawidz. Dumowski Zdzisław 2011-06-10
70 Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu z wolnej ręki na roboty dodatkowe zwiazane z realizacją zadania pn. Remont dachu budynku warsztatów szkolnych CKP w Sierpcu. Dumowski Zdzisław 2011-03-07
69 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postepowania w trybie zapytania o cenę - dostawa w 2011 roku paliw płynnych do pojazdów samochodowych wykorzystywanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Sierpeckiego. Dumowski Zdzisław 2011-02-28
68 Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 193000 euro na zakup samochodu służbowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Sierpcu -ogłoszenie. Dumowski Zdzisław 2011-02-18
67 Przetarg nieograniczony o wartości ponizej 4845000 euro na wykonanie remontu dachu wartsztatów szkolnych Centrum Kształcenia Praktycznego w Sierpcu - ogłoszenie. Dumowski Zdzisław 2010-09-24
66 Przetarg nieograniczony powyżej 193000 euro na kredyt bankowy w wysokości 2800000 zł na sfinansowanie deficytu budżetowego w 2010 roku- Ogłoszenie Dumowski Zdzisław 2010-07-30

[Liczba odsłon: 4297556]

przewiń do góry