Sierpc, dnia 24.08.2020 r.

G.6123.226.2020

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) Starosta Sierpecki zawiadamia o wydanym w dniu 24.08.2020 r. Postanowieniu znak G.6123.226.2020

o treści:

Na podstawie art. 106 § 1 i 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), art. 5 ust. 1 i art. 7 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1161), art. 53 ust. 4 pkt 6 i ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Nr BI.6733.5.2020 Wójta Gminy Sierpc

p o s t a n a w i a m

uzgodnić pozytywnie, pod względem ochrony gruntów rolnych, projekt decyzji Wójta Gminy Sierpc o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej ś/c: Ø 110 mm, Ø 90 mm, Ø 63 mm i Ø 40 mm przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych 157 i 158/1 położonych w obrębie Borkowo Wielkie, działkach o numerach ewidencyjnych 93, 94, 138, 139/2, 151, 222 i 453/5 położonych w obrębie Borkowo Kościelne oraz działkach o numerach ewidencyjnych 65/3, 65/4, 65/5, 66/3 i 469 położonych w obrębie Białe Błoto gm. Sierpc.

Pozostała część inwestycji realizowana na działkach wykazanych w operacie ewidencyjnym jako: drogi, grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi, tereny mieszkaniowe i inne tereny zabudowane nie jest gruntem wykorzystywanym na cele rolne i nie podlega uzgodnieniu w zakresie ochrony gruntów rolnych. Są to działki o numerach ewidencyjnych 25/1, 25/2, 149, 161 i 255 położone w obrębie Borkowo Wielkie, działki o numerach ewidencyjnych 30, 35, 47, 50/5, 57, 58, 115/1, 115/2, 115/3, 137, 139/1, 194, 302, 328, 385/1 i 383/5 położone w obrębie Borkowo Kościelne oraz działki o numerach ewidencyjnych 8, 34, 64, 65/6 i 84 położone w obrębie Białe Błoto gm. Sierpc.

U z a s a d n i e n i e

Wójt Gminy Sierpc wystąpił z wnioskiem o uzgodnienie, w zakresie ochrony gruntów rolnych, projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej ś/c: Ø 110 mm, Ø 90 mm, Ø 63 mm i Ø 40 mm, przewidzianej do realizacji w obrębach: Borkowo Wielkie, Borkowo Kościelne i Białe Błoto gm. Sierpc.

Projektowana inwestycja lokalizowana jest w części na gruntach rolnych sklasyfikowanych w operacie ewidencji gruntów jako: grunty orne - RIIIb, RV i RVI oraz grunty rolne zabudowane - Br-RIIIb i Br-RV. W związku z tym, że nie powoduje ona zmiany przeznaczenia gruntów rolnych tym samym nie jest wymagane uzyskanie zgody na zmianę ich przeznaczenia na cele nierolnicze w myśl art. 7 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Działki nr nr 25/1, 25/2, 149, 161 i 255 położone w obrębie Borkowo Wielkie, działki o numerach ewidencyjnych 30, 35, 50/5, 57, 58, 115/1, 115/3, 137, 194, 302, 328, 385/1 i 383/5 położone w obrębie Borkowo Kościelne oraz działki o numerach ewidencyjnych 8, 34, 64 i 84 położone w obrębie Białe Błoto stanowi użytek i dr, działki o numerach ewidencyjnych 47 i 115/2 położone w obrębie Borkowo Kościelne stanowi użytek Wp zaś działkę o numerze ewidencyjnym 139/1 położoną w obrębie Borkowo Kościelne stanowi użytek Bi zaś działkę o numerze ewidencyjnym 65/6 położoną w obrębie Białe Błoto stanowi użytek B i nie posiadają one charakteru rolnego.

Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono jak w sentencji.

Na postanowienie niniejsze służy (wyłącznie inwestorowi) zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku za pośrednictwem Starosty Sierpeckiego, w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego postanowienia.

Zamieszczono w dniu 29.07.2020 r.

Sierpc, dnia 28.07.2020 r.

G.6123.197.2020

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293) Starosta Sierpecki zawiadamia o wydanym w dniu 28.07.2020 r. Postanowieniu znak G.6123.197.2020

o treści:

Na podstawie art. 105 § 1 w związku z art. 126 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 2 ust. 1 i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1161)

postanawiam

umorzyć postępowanie w sprawie uzgodnienia, pod względem ochrony gruntów rolnych, projektu decyzji Wójta Gminy Mochowo o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nN 04 kV, przewidzianej do realizacji na działce o numerze ewidencyjnym 40/8 położonej w obrębie Mochowo Parcele gm. Mochowo.

Uzasadnienie

Z Urzędu Gminy w Mochowie wpłynął wniosek o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV - pod względem ochrony gruntów rolnych.

Z danych ewidencji gruntów i budynków wynika, iż działkę nr 40/8 o pow. 0,1200 ha stanowią grunty zabudowane (tereny mieszkaniowe) - B. Z nadesłanych dokumentów wynika, że inwestycja objęta wnioskiem realizowana będzie na gruncie stanowiącym użytek B w granicach oznaczonych na kserokopii mapy, będącej załącznikiem projektu decyzji. Działka objęta przedmiotowym projektem decyzji nie jest gruntem wykorzystywanym na cele rolne i nie podlega uzgodnieniu w zakresie ochrony gruntów rolnych.

Wobec tego bezprzedmiotowe jest występowanie przez Urząd Gminy w Mochowie o uzgodnienie, pod względem ochrony gruntów rolnych, projektu decyzji o warunkach zabudowy i postępowanie administracyjne w tej sprawie należało umorzyć na podstawie art. 105 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

Na postanowienie niniejsze służy (wyłącznie inwestorowi) zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku za pośrednictwem Starosty Sierpeckiego, w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego postanowienia.

 

Sierpc, dnia 22.07.2020 r.

G.6123.189.2020

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293) Starosta Sierpecki zawiadamia o wydanym w dniu 22.07.2020 r. Postanowieniu znak G.6123.189.2020

o treści:

Na podstawie art. 106 § 1 i 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), art. 5 ust. 1 i art. 7 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1161), art. 53 ust. 4 pkt 6 i ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293), po rozpatrzeniu wniosku Nr BI.6733.4.2020 Wójta Gminy Sierpc

p o s t a n a w i a m

uzgodnić pozytywnie, pod względem ochrony gruntów rolnych, projekt decyzji Wójta Gminy Sierpc o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych 218/3, 219/1, 219/2, 220/1, 220/2, 220/3, 220/4, 220/5, 220/6, 220/7 i 230, położonych w obrębie Gorzewo gm. Sierpc.

Pozostała część inwestycji realizowana na działce wykazanej w operacie ewidencyjnym jako drogi nie jest gruntem wykorzystywanym na cele rolne i nie podlega uzgodnieniu w zakresie ochrony gruntów rolnych. Jest to działka o numerze ewidencyjnym 215 położona w obrębie Gorzewo gm. Sierpc.

U z a s a d n i e n i e

Wójt Gminy Sierpc wystąpił z wnioskiem o uzgodnienie, w zakresie ochrony gruntów rolnych, projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV, przewidzianej do realizacji w obrębie Gorzewo gm. Sierpc.

Projektowana inwestycja lokalizowana jest w części na gruntach rolnych sklasyfikowanych w operacie ewidencji gruntów jako: grunty rolne zabudowane - Br-RIVa, pastwiska trwałe - PsIV oraz grunty orne - RIVa. W związku z tym, że nie powoduje ona zmiany przeznaczenia gruntów rolnych tym samym nie jest wymagane uzyskanie zgody na zmianę ich przeznaczenia na cele nierolnicze w myśl art. 7 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Działka nr 215 stanowi użytek dr nie posiada charakteru rolnego.

 

Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono jak w sentencji.

Na postanowienie niniejsze służy (wyłącznie inwestorowi) zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku za pośrednictwem Starosty Sierpeckiego, w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego postanowienia.

-------------------------------------------------------------------------

Sierpc, dnia 20.07.2020 r.

G.6123.179.2020

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293) Starosta Sierpecki zawiadamia o wydanym w dniu 20.07.2020 r. Postanowieniu znak G.6123.179.2020

o treści:

Na podstawie art. 106 § 1 i 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), art. 5 ust. 1 i art. 7 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1161), art. 53 ust. 4 pkt 6 i ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293), po rozpatrzeniu wniosku Nr RGK.6733.4.2020 Urzędu Gminy w Mochowie

p o s t a n a w i a m

uzgodnić pozytywnie, pod względem ochrony gruntów rolnych, projekt decyzji Wójta Gminy Mochowo o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie elektroenergetycznej sieci napowietrznej 0,4 kV, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych 33/1, 33/2, 34/2, 46/2, 47 i 48/2 położonych w obrębie Gozdy gm. Mochowo.

U z a s a d n i e n i e

Z Urzędu Gminy w Mochowie wpłynął wniosek o uzgodnienie, w zakresie ochrony gruntów rolnych, projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie elektroenergetycznej sieci napowietrznej 0,4 kV, przewidzianej do realizacji w obrębie Gozdy gm. Mochowo.

Projektowana inwestycja lokalizowana jest na gruntach rolnych sklasyfikowanych w operacie ewidencji gruntów jako: nieużytki - N, grunty rolne zabudowane - Br-PsIV, Br-RIVb i Br-RV, grunty orne - RIVb, RV i RVI, łąki trwałe - ŁV, pastwiska trwałe - PsIV i PsV oraz grunty pod rowami - W-RIVb, W-RV i W-ŁV. W związku z tym, że nie powoduje ona zmiany przeznaczenia gruntów rolnych tym samym nie jest wymagane uzyskanie zgody na zmianę ich przeznaczenia na cele nierolnicze w myśl art. 7 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono jak w sentencji.

Na postanowienie niniejsze służy (wyłącznie inwestorowi) zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku za pośrednictwem Starosty Sierpeckiego, w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego postanowienia.

----------------------------------------------------------------

Zamieszczono w dniu 06.07.2020 r.

Sierpc, dnia 03.07.2020 r.

G.6123.167.2020

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293) Starosta Sierpecki zawiadamia o wydanym w dniu 03.07.2020 r. Postanowieniu znak G.6123.167.2020

o treści:

Na podstawie art. 106 § 1 i 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), art. 5 ust. 1 i art. 7 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1161), art. 53 ust. 4 pkt 6 i ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293), po rozpatrzeniu wniosku Nr RBK.6733.3.2020 Wójta Gminy Gozdowo

p o s t a n a w i a m

uzgodnić pozytywnie, pod względem ochrony gruntów rolnych, projekt decyzji Wójta Gminy Gozdowo o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15 kV, stacji transformatorowej SN/nn i przebudowie linii napowietrznej nn 0,4 kV, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych 116, 120, 122/1, 123 i 124, położonych w obrębie Bombalice gm. Gozdowo.

Pozostała część inwestycji realizowana na działce wykazanej w operacie ewidencyjnym jako drogi nie jest gruntem wykorzystywanym na cele rolne i nie podlega uzgodnieniu w zakresie ochrony gruntów rolnych. Jest to działka o numerze ewidencyjnym 121 położona w obrębie Bombalice gm. Gozdowo.

U z a s a d n i e n i e

Wójt Gminy Gozdowo wystąpił z wnioskiem o uzgodnienie, w zakresie ochrony gruntów rolnych, projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15 kV, stacji transformatorowej SN/nn i przebudowie linii napowietrznej nn 0,4 kV, przewidzianej do realizacji w obrębie Bombalice gm. Gozdowo.

Projektowana inwestycja lokalizowana jest w części na gruntach rolnych sklasyfikowanych w operacie ewidencji gruntów jako: grunty rolne zabudowane - Br-RIVa, Br-RIVb, grunty orne - RIVa, RIVb. W związku z tym, że nie powoduje ona zmiany przeznaczenia gruntów rolnych tym samym nie jest wymagane uzyskanie zgody na zmianę ich przeznaczenia na cele nierolnicze w myśl art. 7 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Działka nr 121 stanowi użytek dr nie posiada charakteru rolnego.

Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono jak w sentencji.

Na postanowienie niniejsze służy (wyłącznie inwestorowi) zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku za pośrednictwem Starosty Sierpeckiego, w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego postanowienia.

 

Sierpc, dnia 25.06.2020 r.

G.6123.160.2020

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293) Starosta Sierpecki zawiadamia o wydanym w dniu 25.06.2020 r. Postanowieniu znak G.6123.160.2020

o treści:

Na podstawie art. 106 § 1 i 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), art. 5 ust. 1 i art. 7 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1161), art. 53 ust. 4 pkt 6 i ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293), po rozpatrzeniu wniosku Nr RBK.6733.2.2020 Wójta Gminy Gozdowo

 

p o s t a n a w i a m

 

uzgodnić pozytywnie, pod względem ochrony gruntów rolnych, projekt decyzji Wójta Gminy Gozdowo o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci napowietrznej i kablowej nN 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi nN 0,4 kV oraz słupowej stacji transformatorowej SN/nN 15/0,4 kV/kV, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych 30/1, 30/2, 30/3, 31, 32/2, 75/2, 75/9, 77, 79/4 i 93/7, położonych w obrębie Gozdowo gm. Gozdowo.

Pozostała część inwestycji realizowana na działce wykazanej w operacie ewidencyjnym jako lasy i tereny różne nie jest gruntem wykorzystywanym na cele rolne i nie podlega uzgodnieniu w zakresie ochrony gruntów rolnych. Jest to działka o numerze ewidencyjnym 74/1 położona w obrębie Gozdowo gm. Gozdowo.

 

U z a s a d n i e n i e

 

Wójt Gminy Gozdowo wystąpił z wnioskiem o uzgodnienie, w zakresie ochrony gruntów rolnych, projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci napowietrznej i kablowej nN 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi nN 0,4 kV oraz słupowej stacji transformatorowej SN/nN 15/0,4 kV/kV, przewidzianej do realizacji w obrębie Gozdowo gm. Gozdowo.

Projektowana inwestycja lokalizowana jest w części na gruntach rolnych sklasyfikowanych w operacie ewidencji gruntów jako: grunty rolne zabudowane - Br-RIIIb, Br-RV, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych - Lzr-PsIV, nieużytki - N, pastwiska trwałe - PsIV, grunty orne - RIIIb, RIVa, RIVb i RV oraz grunty pod rowami - W-PsIV. W związku z tym, że nie powoduje ona zmiany przeznaczenia gruntów rolnych tym samym nie jest wymagane uzyskanie zgody na zmianę ich przeznaczenia na cele nierolnicze w myśl art. 7 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Działka nr 74/1 nie posiada charakteru rolnego.

Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono jak w sentencji.

Na postanowienie niniejsze służy (wyłącznie inwestorowi) zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku za pośrednictwem Starosty Sierpeckiego, w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego postanowienia.

Zamieszczono w dniu 29.06.2020 r.

 

Sierpc, dnia 12.05.2020 r.

G.6123.128.2020

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293) Starosta Sierpecki zawiadamia o wydanym w dniu 12.05.2020 r. Postanowieniu znak G.6123.128.2020

o treści:

Na podstawie art. 106 § 1 i 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), art. 5 ust. 1 i art. 7 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1161), art. 53 ust. 4 pkt 6 i ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293) oraz art. 15zzs ust. 8a pkt 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Nr RBK.6733.2.2020 Wójta Gminy Gozdowo

p o s t a n a w i a m

uzgodnić pozytywnie, pod względem ochrony gruntów rolnych, projekt decyzji Wójta Gminy Gozdowo o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci napowietrznej i kablowej nN 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi nN 0,4 kV oraz słupowej stacji transformatorowej SN/nN 15/0,4 kV/kV, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych 30/1, 30/2, 30/3, 31, 32/2, 75/2, 75/9, 77, 79/4 i 93/7, położonych w obrębie Gozdowo gm. Gozdowo.

Pozostała część inwestycji realizowana na działce wykazanej w operacie ewidencyjnym jako lasy i tereny różne nie jest gruntem wykorzystywanym na cele rolne i nie podlega uzgodnieniu w zakresie ochrony gruntów rolnych. Jest to działka o numerze ewidencyjnym 74/1 położona w obrębie Gozdowo gm. Gozdowo.

U z a s a d n i e n i e

Wójt Gminy Gozdowo wystąpił z wnioskiem o uzgodnienie, w zakresie ochrony gruntów rolnych, projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci napowietrznej i kablowej nN 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi nN 0,4 kV oraz słupowej stacji transformatorowej SN/nN 15/0,4 kV/kV, przewidzianej do realizacji w obrębie Gozdowo gm. Gozdowo.

Projektowana inwestycja lokalizowana jest w części na gruntach rolnych sklasyfikowanych w operacie ewidencji gruntów jako: grunty rolne zabudowane - Br-RIIIb, Br-RV, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych - Lzr-PsIV, nieużytki - N, pastwiska trwałe - PsIV, grunty orne - RIIIb, RIVa, RIVb i RV oraz grunty pod rowami - W-PsIV. W związku z tym, że nie powoduje ona zmiany przeznaczenia gruntów rolnych tym samym nie jest wymagane uzyskanie zgody na zmianę ich przeznaczenia na cele nierolnicze w myśl art. 7 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Działka nr 74/1 nie posiada charakteru rolnego.

Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono jak w sentencji.

Na postanowienie niniejsze służy (wyłącznie inwestorowi) zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku za pośrednictwem Starosty Sierpeckiego, w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego postanowienia.

 

Sierpc, dnia 06.05.2020 r.

G.6123.118.2020

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293) Starosta Sierpecki zawiadamia o wydanym w dniu 06.05.2020 r. Postanowieniu znak G.6123.118.2020

 

o treści:

 

Na podstawie art. 106 § 1 i 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), art. 5 ust. 1 i art. 7 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1161), art. 53 ust. 4 pkt 6 i ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293) oraz art. 15 zzs ust. 8a pkt 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Nr BI.6733.2.2020 Wójta Gminy Sierpc

 

p o s t a n a w i a m

 

uzgodnić pozytywnie, pod względem ochrony gruntów rolnych, projekt decyzji Wójta Gminy Sierpc o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci napowietrznej 0,4 kV, przewidzianej do realizacji na działce o numerze ewidencyjnym 95/2 położonej w obrębie Kisielewo gm. Sierpc.

 

U z a s a d n i e n i e

 

Wójt Gminy Sierpc wystąpił z wnioskiem o uzgodnienie, w zakresie ochrony gruntów rolnych, projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci napowietrznej 0,4 kV, przewidzianej do realizacji w obrębie Kisielewo gm. Sierpc.

Projektowana inwestycja lokalizowana jest na gruntach rolnych sklasyfikowanych w operacie ewidencji gruntów jako: grunty orne - RIVb i RV. W związku z tym, że nie powoduje ona zmiany przeznaczenia gruntów rolnych tym samym nie jest wymagane uzyskanie zgody na zmianę ich przeznaczenia na cele nierolnicze w myśl art. 7 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

 

Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono jak w sentencji.

 

 

Na postanowienie niniejsze służy (wyłącznie inwestorowi) zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku za pośrednictwem Starosty Sierpeckiego, w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

 

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego postanowienia.

 

 

 

 

Sierpc, dnia 18.03.2020 r.

G.6123.78.2020

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293) Starosta Sierpecki zawiadamia o wydanym w dniu 18.03.2020 r. Postanowieniu znak G.6123.78.2020

 

o treści:

 

Na podstawie art. 106 § 1 i 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), art. 5 ust. 1 i art. 7 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1161), art. 53 ust. 4 pkt 6 i ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293) po rozpatrzeniu wniosku Nr RI.6733.2.2020.LP Urzędu Gminy Szczutowo

 

p o s t a n a w i a m

 

uzgodnić pozytywnie, pod względem ochrony gruntów rolnych, projekt decyzji Wójta Gminy Szczutowo o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych 79/13, 79/14, 79/15, 79/21 i 80 położonych w obrębie Słupia gm. Szczutowo.

Pozostała część inwestycji realizowana na działce wykazanej w operacie ewidencyjnym jako inne tereny zabudowane nie jest gruntem wykorzystywanym na cele rolne i nie podlega uzgodnieniu w zakresie ochrony gruntów rolnych. Jest to działka o numerze ewidencyjnym 79/8 położona w obrębie Słupia gm. Szczutowo.

 

U z a s a d n i e n i e

 

Z Urzędu Gminy Szczutowo wpłynął wniosek o uzgodnienie, w zakresie ochrony gruntów rolnych, projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi, przewidzianej do realizacji w obrębie Słupia gm. Szczutowo.

Projektowana inwestycja lokalizowana jest w części na gruntach rolnych sklasyfikowanych w operacie ewidencji gruntów jako: grunty orne - RV i RVI. W związku z tym, że nie powoduje ona zmiany przeznaczenia gruntów rolnych tym samym nie jest wymagane uzyskanie zgody na zmianę ich przeznaczenia na cele nierolnicze w myśl art. 7 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Działka nr 79/8 stanowi użytek Bi i nie posiada charakteru rolnego.

 

Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono jak w sentencji.

 

Na postanowienie niniejsze służy (wyłącznie inwestorowi) zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku za pośrednictwem Starosty Sierpeckiego, w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

 

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego postanowienia.

 

Sierpc, dnia 12.03.2020 r.

G.6123.62.2020

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293) Starosta Sierpecki zawiadamia o wydanym w dniu 12.03.2020 r. Postanowieniu znak G.6123.62.2020

o treści:

Na podstawie art. 106 § 1 i 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256), art. 5 ust. 1 i art. 7 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1161), art. 53 ust. 4 pkt 6 i ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293) po rozpatrzeniu wniosku Nr RGK.6733.1.2020 Urzędu Gminy w Mochowie

p o s t a n a w i a m

uzgodnić pozytywnie, pod względem ochrony gruntów rolnych, projekt decyzji Wójta Gminy Mochowo o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej niskiego i średniego napięcia wraz z szafkami kablowymi, napowietrzną stacją transformatorową oraz budową i wymianą słupów przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych 73, 76/2, 77, 78, 79, 80, 81, 82/4, 83, 84, 85/4, 88/2, 102/3, 102/4, 102/5, 102/6 i 153/2 położonych w obrębie Mochowo gm. Mochowo.

Pozostała część inwestycji realizowana na działkach wykazanych w operacie ewidencyjnym jako drogi i inne tereny zabudowane nie jest gruntem wykorzystywanym na cele rolne i nie podlega uzgodnieniu w zakresie ochrony gruntów rolnych. Są to działki o numerach ewidencyjnych 85/5, 89, 101, 130/2, 152 i 153/1 położone w obrębie Mochowo gm. Mochowo.

U z a s a d n i e n i e

Z Urzędu Gminy w Mochowie wpłynął wniosek o uzgodnienie, w zakresie ochrony gruntów rolnych, projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej niskiego i średniego napięcia wraz z szafkami kablowymi, napowietrzną stacją transformatorową oraz budową i wymianą słupów, przewidzianej do realizacji w obrębie Mochowo gm. Mochowo.

Projektowana inwestycja lokalizowana jest w części na gruntach rolnych sklasyfikowanych w operacie ewidencji gruntów jako: grunty orne - RIIIa, RIVa, RIVb i RV oraz grunty rolne zabudowane - Br-RIVb. W związku z tym, że nie powoduje ona zmiany przeznaczenia gruntów rolnych tym samym nie jest wymagane uzyskanie zgody na zmianę ich przeznaczenia na cele nierolnicze w myśl art. 7 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Działki nr nr 85/5, 89 i 130/2 stanowi użytek dr zaś działki nr nr 101, 152 i 153/1 stanowi użytek Bi i nie posiadają charakteru rolnego.

 

Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono jak w sentencji.

 

Na postanowienie niniejsze służy (wyłącznie inwestorowi) zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku za pośrednictwem Starosty Sierpeckiego, w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

 

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego postanowienia.

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kikolska Agnieszka
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-01-11 12:50:49
  • Informacja zaktualizowana przez: Kikolska Agnieszka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-08-24 12:46:54
  • Liczba odsłon: 16450
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5260537]

przewiń do góry