Lp


Treść uchwały

1.

Uchwała Nr 22.IV.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 12 stycznia 2015 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2015-2033

2.

Uchwała Nr 23.IV.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 12 stycznia 2015 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2015 rok

3.

Uchwała Nr 24.IV.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 12 stycznia 2015 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statut Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu

4.

Uchwała Nr 25.IV.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 12 stycznia 2015 roku

w sprawie powołania Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Sierpcu

5.

Uchwała Nr 26.IV.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 12 stycznia 2015 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej oraz określenia jej składu osobowego

6.

Uchwała Nr 27.IV.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 12 stycznia 2015 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Spraw Społecznych oraz określenia jej składu osobowego

7.

Uchwała Nr 28.V.2015 Rady Powiatu  w Sierpcu z dnia 26 lutego 2015 roku

w sprawie rozpatrzenia informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na obszarze Województwa Mazowieckiego 


załącznik do wglądu w Biurze Rady i Zarządu Powiatu

8.

Uchwała Nr 29.V.2015 Rady Powiatu  w Sierpcu z dnia 26 lutego 2015 roku

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sierpcu o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Sierpeckiego w 2014 roku


załącznik do wglądu w Biurze Rady i zarządu Powiatu

9.

Uchwała Nr 30.V.2015 Rady Powiatu  w Sierpcu z dnia 26 lutego 2015 roku

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu o stanie bezpieczeństwa Powiatu Sierpeckiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2014

10.

Uchwała Nr 31.V.2015 Rady Powiatu  w Sierpcu z dnia 26 lutego 2015 roku

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Komendanta Powiatowego Policji w Sierpcu o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu Sierpeckiego w 2014 roku

11.

Uchwała Nr 32.V.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 26 lutego 2015 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu


zm. Uchwałą Nr 67.X.2015 z dnia 30 czerwca 2015r.

zmieniona Uchwałą 67.X.2015 z dnia 30 czerwca 2015 roku

zmieniona Uchwałą Nr 142.XX.2016 z dnia 5 maja 2016 roku

zmieniona Uchwałą Nr 205.XXXIV.2017 z dnia 30 marca 2017 roku

12.

Uchwała Nr 33.V.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 26 lutego 2015 roku

w sprawie przyjęcia Sprawozdania Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu z Sierpcu z wykonania Rocznego Działania za II półrocze 2014 roku

13.
Uchwała Nr 34.V.2015 Rady Powiatu  w Sierpcu z dnia 26 lutego 2015 roku
w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2015 roku

zmieniona Uchwałą Nr 83.XIII.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 24 września 2015 roku
zmieniona Uchwałą Nr 96.XV.2015 Rasy Powiatu w Sierpcu z dnia 7 grudnia 2015 roku

14.
Uchwała Nr 35.V.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 26 lutego 2015 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2015 2033

15.
Uchwała Nr 36.V.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 26 lutego 2015 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2015 rok

16.
Uchwała Nr 37.V.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 26 lutego 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2015

17
Uchwała Nr 38.V.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 26 lutego 2015 roku
w sprawie rozpatrzenia skargi na czynności i zachowanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Sierpcu

18.
Uchwała Nr 39.V.2015 Rady Powiatu  w Sierpcu z dnia 26 lutego 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu na 2015 rok

19.
Postanowienie proceduralne Nr 1.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 26 lutego 2015 roku

w sprawie zwrócenia Skarżącym skargi z dnia 29 sierpnia 2014r. na działania i zaniechania Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie niewłaściwie skierowanej do Rady Powiatu

20.
Uchwała Nr 40.VI.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 26 marca 2015 roku

w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu za rok 2014 oraz wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej

21
Uchwała Nr 41.VI.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 26 marca 2015 roku
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów najmu na czas określony dłuższy niż 3 lata części pomieszczeń w budynku szkoły oddanej w trwały zarząd Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu w Sierpcu

22.
Uchwała Nr 42.VI.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 26 marca 2015 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2015-2033

23.
Uchwała Nr 43.VI.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 26 marca 2015 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2015 rok

24.
Uchwała Nr 44.VI.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 26 marca 2015 roku

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego.

25.
Uchwała Nr 45.VII.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 kwietnia 2015 roku

w sprawie uchwalenia Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 2015 – 2017,

26
Uchwała Nr 46.VII.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 kwietnia 2015 roku

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Sierpeckiego położonych w obrębie Studzieniec gm. Sierpc,

27
Uchwała Nr 47.VII.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 kwietnia 2015 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Sierpeckiego,

28.
Uchwała Nr 48.VII.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 kwietnia 2015 roku

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów dzierżawy na czas określony dłuższy niż 3 lata części nieruchomości oddanej w trwały zarząd Zespołowi Szkół Nr 2 w Sierpcu,

29.
Uchwała Nr 49.VII.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 kwietnia 2015 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2015 – 2033,

30.
Uchwała Nr 50.VII.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 kwietnia 2015 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2015 rok,

31.
Uchwała Nr 51.VII.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 kwietnia 2015 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Sierpeckiego za rok 2014 oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za rok 2014,

32.
Uchwała Nr 52.VII.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 kwietnia 2015 roku

w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu za rok 2014,

33
Uchwała Nr 53.VIII.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 maja 2015 roku

w sprawie zamiaru założenia i prowadzenia przez powiat sierpecki Przedszkola Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sierpcu

34
Uchwała Nr 54.VIII.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 maja 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu za 2014 rok

35
Uchwała Nr 55.VIII.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 maja 2015 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2015 - 2033

36
Uchwała Nr 56.VIII.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 maja 2015 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2015 rok

37
Uchwała Nr 57.VIII.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 maja 2015 roku

w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji członka Zarządu Powiatu w Sierpcu

38
Uchwała Nr 58.VIII.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 maja 2015 roku

w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu w Sierpcu

39
Uchwała Nr 59.IX.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 17 czerwca  2015 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2015-2033

40
Uchwała Nr 60.IX.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 17 czerwca  2015 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2015 rok

41.
Uchwała Nr 61. X.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 czerwca  2015 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za IV kwartał 2014 roku,

42
Uchwała Nr 62. X.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 czerwca  2015 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2014 rok ,

43
Uchwała Nr 63. X.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 czerwca  2015 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2014 rok ,

44
Uchwała Nr 64. X.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 czerwca  2015 roku

w sprawie pokrycia straty finansowej netto Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2014 roku ,

45
Uchwała Nr 65. X.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 czerwca  2015 roku

w sprawie zatwierdzenia Planu Rzeczowo- Finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu na 2015 rok ,

46
Uchwała Nr 66. X.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 czerwca  2015 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za I kwartał 2015 roku ,

47
Uchwała Nr 67. X.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 czerwca  2015 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu,


zmieniona Uchwałą Nr 142.XX.2016 z dnia 5 maja 2016 roku

48
Uchwała Nr 68. X.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 czerwca  2015 roku

w sprawie określenia liczby przedstawicieli Rady Powiatu w Sierpcu wybranych do Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu oraz wyboru tych przedstawicieli do składu osobowego Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu .


Traci moc Uchwała Nr 76/XI/2011 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 1 lipca 2011 roku.

49
Uchwała Nr 69. X.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 czerwca  2015 roku

w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu oraz zwołania jej pierwszego posiedzenia


zmieniona Uchwałą Nr 154.XXIV.2016 z dnia 31 sierpnia 2016 roku


zmieniona Uchwałą Nr 287.XLVIII.2018 z dnia 25 stycznia 2018 roku

50
Uchwała Nr 70. X.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 czerwca  2015 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sierpeckiego w postaci pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Kopernika 9 oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia tej umowy ,

51
Uchwała Nr 71. X.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 czerwca  2015 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2015 – 2033,

52
Uchwała Nr 72. X.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 czerwca  2015 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2015 rok ,

53
Uchwała Nr 73. X.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 czerwca  2015 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa Publicznego oraz określenia jej składu osobowego


zmieniona Uchwałą Nr 128.XVIII.2016 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 25 lutego 2016 roku


54
Uchwała Nr 74. X.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 czerwca  2015 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia wyróżnienia „Agricola Sierpcensis – Terrae Filius” .


zmieniona Uchwałą Nr 141.XXII.2016 Rady Powiatu w Sierpcu w dniu 30 czerwca 2016 roku

55
Uchwała Nr 75. XI.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 31 lipca 2015 roku
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności prawnej mającej na celu zmianę wierzycieli SPZZOZ w Sierpcu

56
Uchwała Nr 76. XII.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 31 sierpnia 2015 roku
w sprawie utworzenia Przedszkola Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sierpcu

57
Uchwała Nr 77. XII.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 31 sierpnia 2015 roku
w sprawie przyjęcia Sprawozdania Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu z wykonania Rocznego Programu Działania za I półrocze 2015 roku

58
Uchwała Nr 78. XII.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 31 sierpnia 2015 roku
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Powiatu Sierpeckiego położonych w obrębach Studzieniec i Rachocin

59
Uchwała Nr 79. XII.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 31 sierpnia 2015 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2015 rok

60
Uchwała Nr 80. XII.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 31 sierpnia 2015 roku
w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Sierpcu przeprowadzenie kontroli w SPZZOZ w Sierpcu

61
Uchwała Nr 81. XIII.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 24 września 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym SPZZOZ w Sierpcu za II kwartał

62
Uchwała Nr 82. XIII.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 24 września 2015 roku
w sprawie utworzenia Dziennego Domu "Senior - Wigor" w Szczutowie

63
Uchwała Nr 83. XIII.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 24 września 2015 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji i zawodowej i społecznej w 2015 roku


zmieniona Uchwałą Nr 96.XV.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 7 grudnia 2015 roku.

64
Uchwała Nr 84. XIII.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 24 września 2015 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2033

65
Uchwała Nr 85. XIII.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 24 września 2015 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2015 rok

66 Uchwała Nr 86. XIII.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 24 września 2015 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Powiatu Sierpeckiego

zmieniona Uchwałą Nr 211.XXXIV.2017 z dnia 30 marca 2017 roku

 

67
Uchwała Nr 87. XIII.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 24 września 2015 roku
w sprawie rozpatrzenia skargi na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Sierpcu

68
Uchwała Nr 88. XIV.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 października 2015 roku

w sprawie udzielenia w 2016 roku pomocy finansowej dla Gminy Miasto Sierpc

69
Uchwała Nr 89. XIV.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 października 2015 roku

w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na rok 2016”

70
Uchwała Nr 90. XIV.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 października 2015 roku

w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu, na wydzierżawienie powierzchni w budynku szpitala SPZZOZ w Sierpcu

71
Uchwała Nr 91. XIV.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 października 2015 roku

w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi SPZZOZ w Sierpcu na wynajem pomieszczenia – Gabinetu Laryngologicznego

72
Uchwała Nr 92. XIV.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 października 2015 roku

w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w powiatowym ośrodku wsparcia – Dziennym Domu „Senior – WIGOR” w Szczutowie


zmieniona Uchwałą Nr 122.XVIII.2016 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 25 lutego 2016 roku

73
Uchwała Nr 93. XIV.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 października 2015 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2015-2033

74
Uchwała Nr 94. XIV.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 października 2015 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2015 rok

75
Postanowienie proceduralne 1.XV.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 7 grudnia 2015 roku

w sprawie przekazania do Rady Miasta  wniosku o nadanie nazwy obiektowi mostowemu w ciągu ulicy Wojska Polskiego.

76

Uchwała Nr 95. XV.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 7 grudnia 2015 roku


w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym SPZZOZ w Sierpcu za III kwartał 2015 roku.


77

Uchwała Nr 96. XV.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 7 grudnia 2015 roku


zmieniająca Uchwałę w sprawie podziału środków PFRON przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2015 roku.

78
Uchwała Nr 97. XV.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 7 grudnia 2015 roku
w sprawie połączenia jednostek budżetowych  Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie i Dziennego Domu "Senior-Wigor" w Szczutowie.


Traci moc Uchwała Nr 254.XLII.2013 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 października 2013 roku w sprawie przyjęcia statutu Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie

Traci moc Uchwała Nr 82.XIII.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 24 września 2015 roku w sprawie utworzenia Dziennego Domu "Senior-Wigor" w Szczutowie
79
Uchwała Nr 98. XV.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 7 grudnia 2015 roku

80
Uchwała Nr 99. XV.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 7 grudnia 2015 roku

w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów za usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym.


Traci moc Uchwała Nr 328.LIV.2014 z dnia 7 listopada 2014 roku.

81
Uchwała Nr 100.XV.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 7 grudnia 2015 roku

w sprawie przyjęcia "Przyjęcia zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Sierpeckiego.

82
Uchwała Nr 101.XV.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 7 grudnia 2015 roku

zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia  WPF na lata 2015-2033.

83
Uchwała Nr 102.XV.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 7 grudnia 2015 roku


zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2015 rok.

84
Uchwała Nr 103.XVI.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 grudnia 2015 roku

w sprawie wyboru biegłego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdania finansowego SPZZOZ w Sierpcu za 2015 rok
85
Uchwała Nr 104.XVI.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 grudnia 2015 roku

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych działających na terenie Powiatu Sierpeckiego,


Traci moc Uchwała Nr 322.LIII.2014 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 września 2014 roku.

86
Uchwała Nr 105.XVI.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Sierpeckiego dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i niepublicznych placówek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania  i wykorzystania przyznanej dotacji

Traci moc Uchwała Nr 11.III.2014 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 22 grudnia 2014 roku.
87
Uchwała Nr 106.XVI.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 grudnia 2015 roku

zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2015-2033,

88
Uchwała Nr 107.XVI.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 grudnia 2015 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2015 rok ,
89

Uchwała Nr 108.XVI.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 grudnia 2015 roku

w sprawie ustalenia wydatków budżetu Powiatu Sierpeckiego, które nie wygasają z upływem 2015 roku oraz określenia planu finansowego i terminu dokonania tych wydatków
90
Uchwała Nr 109.XVI.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 grudnia 2015 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2016-2034,
91
Uchwała Nr 110.XVI.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2016 rok,
92
Uchwała Nr 111.XVI.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 201 6 ,
93

Uchwała Nr 112.XVI.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 grudnia 2015 roku

w sprawie upoważnienia w 2016r. Zarządu Powiatu do zatwierdzania projektów konkursowych i systemowych zgłaszanych przez Powiat Sierpecki oraz do wyrażania zgody na uczestnictwo Powiatu Sierpeckiego w roli partnera w projektach konkursowych i systemowych zgłaszanych przez inne podmiotyInformacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawłowska Dominika
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-01-16 09:45:21
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawłowska Dominika
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-30 13:32:42
  • Liczba odsłon: 6082
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4297556]

przewiń do góry