Lp.


Treść uchwały

1.

Uchwała  Nr 113.XVII.2016 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 stycznia 2016 roku

zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2016 rok.

2.

Uchwała  Nr 114.XVII.2016 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 stycznia 2016 roku

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych prowadzonych przez inne niż Powiat Sierpecki osoby prawne lub osoby fizyczne oraz niepublicznych szkół i placówek, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji.


Traci moc Uchwała Nr 105.XVI.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 grudnia 2015 roku
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych prowadzonych przez inne niż Powiat Sierpecki osoby prawne lub osoby fizyczne oraz niepublicznych szkół i placówek, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji.

3.

Uchwała  Nr 115.XVII.2016 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 stycznia 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu w Sierpcu na 2016 rok .

4.

Uchwała  Nr 116.XVIII.2016 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 25 lutego 2016 roku

w sprawie rozpatrzenia informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na obszarze Województwa Mazowieckiego.

5

Uchwała  Nr 118.XVIII.2016 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 25 lutego 2016 roku

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Państwowego  Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sierpcu o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Sierpeckiego.

6.

Uchwała Nr 119.XVIII.2016 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 25 lutego 2016 roku

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu o stanie bezpieczeństwa Powiatu Sierpeckiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2015.

7.

Uchwała Nr 120.XVIII.2016 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 25 lutego 2016 roku

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Komendanta Powiatowego Policji w Sierpcu o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu Sierpeckiego w 2015 roku.

8.

Uchwała Nr 121.XVIII.2016 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 25 lutego 2016 roku

w sprawie przyjęcia Sprawozdania Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu z wykonania Rocznego Programu Działania za II półrocze 2015 roku.

9.

Uchwała Nr 122.XVIII.2016 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 25 lutego 2016 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w powiatowym ośrodku wsparcia - Dziennym Domu "Senior-WIGOR" w Szczutowie.


zmieniona Uchwałą Nr 221.XXXVI.2017 Rady Powiatu w Sierpcu w dniu 30 maja 2017 r.

10.

Uchwała Nr 123.XVIII.2016 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 25 lutego 2016 roku

w sprawie uchwalenia "Programu opieki nad zabytkami Powiatu Sierpeckiego na lata 2016-2019".

11.

Uchwała Nr 124.XVIII.2016 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 25 lutego 2016 roku

w sprawie wprowadzenia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Powiatu Sierpeckiego zaliczanych do sektora finansów publicznych.


zmieniona Uchwałą Nr 178.XXX.2016 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 grudnia 2016 roku

12.

Uchwała Nr 125.XVIII.2016 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 25 lutego 2016 roku

w sprawie zmiany statutu Powiatowego Zespołu Jednostek Budżetowych w Sierpcu.

13.
Uchwała Nr 126.XVIII.2016 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Sierpeckiego położnych w obrębach Rachocin i Studzieniec gm. Sierpc.
14.
Uchwała Nr 127.XVIII.2016 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 25 lutego 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2016 rok.
15.
Uchwała Nr 128.XVIII.2016 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 25 lutego 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa Publicznego oraz określenia jej składu osobowego .
16.

Uchwała Nr 129.XIX.2016 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 24 marca 2016 roku
w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu za rok 2015 orz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej .
17.

Uchwała Nr 130.XIX.2016 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 24 marca 2016 roku
w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2016 roku .

zmieniona Uchwałą Nr 167.XXVIII.2016 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 3 listopada 2016 roku.

zmieniona Uchwałą Nr 174.XXIX.2016 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 8 grudnia 2016 roku.

zmieniona Uchwałą Nr 179.XXX.2016 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 grudnia 2016 roku.
18.
Uchwała Nr 131.XIX.2016 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 24 marca 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2016-20134.
19.
Uchwała Nr 132.XIX.2016 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 24 marca 2016 roku zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2016 rok.
20.
Postanowienie Proceduralne Nr 2.XIX.2016 z dnia 24 marca 2016 roku
w sprawie pozostawienia skargi na działalność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Sierpcu bez rozpoznania .

21.

Uchwała Nr 133.XX.2016 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 5 maja 2016 roku
22.
Uchwała Nr 134.XX.2016 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 5 maja 2016 roku zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2016-2034.
23.
Uchwała Nr 135.XX.2016 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 5 maja 2016 roku

zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2016 rok.

24.
Uchwała Nr 136.XX.2016 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 5 maja 2016 roku
25.
Uchwała Nr 137.XX.2016 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 5 maja 2016 roku
26.
Uchwała Nr 138.XX.2016 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 5 maja 2016 roku w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym SPZZOZ w Sierpcu za IV kwartał 2015 roku.
27.
Uchwała Nr 139.XX.2016 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 5 maja 2016 roku
28.
Uchwała Nr 140.XX.2016 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 5 maja 2016 roku
29.
Uchwała Nr 141.XX.2016 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 5 maja 2016 roku
30
Uchwała Nr 142.XX.2016 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 5 maja 2016 roku

zmieniająca Uchwałę w sprawie nadania Statutu SPZZOZ w Sierpcu.


zmieniona Uchwałą Nr 205.XXXIV.2017 z dnia 30 marca 2017 roku

31

Uchwała Nr 143.XXI.2016 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 9 czerwca 2016 roku

32

Uchwała Nr 144.XXII.2016 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 czerwca 2016 roku

33
Uchwała Nr 145.XXII.2016 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu.


Traci moc Uchwała Nr 56/VII/07 Rady Powiatu Sierpeckiego z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie nadania Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu   zmieniona Uchwałą nr 274/LI/10 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 27.07.2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr 56/VII/07 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie nadania Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu.


34

Uchwała Nr 146.XXII.2016 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 czerwca 2016 roku

35

Uchwała Nr 147.XXII.2016 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 czerwca 2016 roku

36

Uchwała Nr 148.XXII.2016 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 czerwca 2016 roku

37

Uchwała Nr 149.XXII.2016 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 czerwca 2016 roku

38

Uchwała Nr 150.XXII.2016 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 czerwca 2016 roku

39

Uchwała Nr 151.XXII.2016 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 czerwca 2016 roku

40

Uchwała Nr 152.XXIII.2016 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 lipca  2016 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2016-2034.
41
Uchwała Nr 153.XXIII.2016 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 lipca  2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2016 rok.
42
Uchwała Nr 154.XXIV.2016 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 31 sierpnia  2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu oraz zwołania jej pierwszego posiedzenia.

zmieniona Uchwałą Nr 287.XLVIII.2018 z dnia 25 stycznia 2018 roku 
43
Uchwała Nr 155.XXIV.2016 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 31 sierpnia  2016 roku
44
Uchwała Nr 156.XXIV.2016 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 31 sierpnia  2016 roku w sprawie utworzenia Ponadgminnej Świetlicy Środowiskowej w Sierpcu.
45
Uchwała Nr 157.XXIV.2016 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 31 sierpnia  2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2016 - 2034
46
Uchwała Nr 158.XXIV.2016 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 31 sierpnia  2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2016 rok.


 
47
Uchwała Nr 159.XXIV.2016 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 31 sierpnia  2016 roku
48
Uchwała Nr 160.XXIV.2016 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 31 sierpnia  2016 roku
49
Uchwała Nr 161.XXV.2016 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 9 września 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2016 rok


Traci moc Uchwała Nr 158.XXIV.2016 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 31 sierpnia 2016 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2016 rok.
50
Uchwała Nr 162.XXVI.2016 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 września 2016 roku w sprawie uchwalenia „Programu działań profilaktyczno - edukacyjnych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Powiatu Sierpeckiego na lata 2016-2020”.
51
Uchwała Nr 163.XXVI.2016 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 września 2016 roku
w sprawie połączenia jednostek budżetowych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu i Ponadgminnej Świetlicy Środowiskowej w Sierpcu.

Traci moc:
1) Uchwała Nr 239/XLIII/10 Rady Powiatu z dnia 16 marca 2010 roku w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu.
2) Uchwała Nr 156.XXIV.2016 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie utworzenia Ponadgminnej Świetlicy Środowiskowej w Sierpcu.

52
Uchwała Nr 164.XXVI.2016 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 września 2016 roku
53
Uchwała Nr 165.XXVI.2016 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 września 2016 roku
54
Uchwała Nr 166.XXVIII.2016 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 3 listopada 2016 roku

w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na rok 2017".

55
Uchwała Nr 167.XXVIII.2016 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 3 listopada 2016 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2016 roku.


zmieniona Uchwałą Nr 174.XXIX.2016 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 8 grudnia 2016 roku


zmieniona uchwałą Nr 179.XXX.2016 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 grudnia 2016 roku.

56
Uchwała Nr 168.XXVIII.2016 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 3 listopada 2016 roku

w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu, na wynajem pomieszczenia – Gabinetu Dermatologicznego.

57
Uchwała Nr 169.XXVIII.2016 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 3 listopada 2016 roku

w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu, na wynajem pomieszczenia – Laryngologicznego

58
Uchwała Nr 170.XXVIII.2016 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 3 listopada 2016 roku

w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu, na wydzierżawienie powierzchni w budynku szpitala SPZZOZ w Sierpcu

59
Uchwała Nr 171.XXVIII.2016 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 3 listopada 2016 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2034

60
Uchwała Nr 172.XXVIII.2016 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 3 listopada 2016 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2016 rok

61
Uchwała Nr 173.XXIX.2016 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 8 grudnia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za III kwartał 2016.
62
Uchwała Nr 174.XXIX.2016 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 8 grudnia 2016 roku
63
Uchwała Nr 175.XXIX.2016 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 8 grudnia 2016 roku
w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów  za usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym.

Traci moc Uchwała Nr 99.XV.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 7 grudnia 2015 roku
w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów  za usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym.
64
Uchwała Nr 176.XXIX.2016 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 8 grudnia 2016 roku
65
Uchwała Nr 177.XXIX.2016 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 8 grudnia 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2016 rok.
66
Uchwała Nr 178.XXX.2016 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 grudnia 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Powiatu Sierpeckiego zaliczanych do sektora finansów publicznych.
67
Uchwała Nr 179.XXX.2016 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 grudnia 2016 roku
68
Uchwała Nr 180.XXX.2016 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 grudnia 2016 roku
69
Uchwała Nr 181.XXX.2016 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 grudnia 2016 roku
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów i dzierżawy na czas określony dłuższy niż 3 lata części pomieszczeń w budynku szkoły na nieruchomości oddanej w trwały zarząd Zespołowi Szkół Nr 2 w Sierpcu.


Traci moc Uchwała Nr 233.XXXVIII.2013 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 4 lipca 2013 roku w sprawie wyrażenia   zgody   na odstąpienie od obowiązku   przetargowego trybu zawierania umów najmu   i   dzierżawy   na czas określony dłuższy niż 3 lata części   pomieszczeń w budynku   szkoły   na nieruchomości oddanej w   trwały   zarząd   Zespołowi   Szkół   Zawodowych Nr   2   w   Sierpcu.

70
Uchwała Nr 182.XXX.2016 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 grudnia 2016 roku
71
Uchwała Nr 183.XXX.2016 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 grudnia 2016 roku
72
Uchwała Nr 184.XXX.2016 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 grudnia 2016 roku
73
Uchwała Nr 185.XXX.2016 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 grudnia 2016 roku
74
Uchwała Nr 186.XXX.2016 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 grudnia 2016 roku
75
Uchwała Nr 187.XXX.2016 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 grudnia 2016 roku

76
Uchwała Nr 188.XXX.2016 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 grudnia 2016 roku
zmieniona Uchwałą Nr 247.XLI.2017 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 września 2017 roku
77
Uchwała Nr 189.XXX.2016 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 grudnia 2016 roku
zmieniona Uchwałą Nr 248.XLI.2017 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 września 2017 roku.
78
Uchwała Nr 190.XXX.2016 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 grudnia 2016 roku
zmieniona Uchwałą Nr 249.XLI.2017 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 września 2017 roku.
79.
Uchwała Nr 191.XXX.2016 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 grudnia 2016 roku
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawłowska Dominika
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-02-01 11:28:13
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawłowska Dominika
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-30 13:34:53
  • Liczba odsłon: 7390
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 6253593]

przewiń do góry