Lp


Treść uchwały

1.
Uchwałą Nr 283.XLVII.2018
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 9 stycznia 2018r.
2.
Uchwała Nr 284.XLVII.2018
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 9 stycznia 2018r.
3.
Uchwała Nr 285.XLVIII.2018
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 25 stycznia 2018r.
4.
Uchwała Nr 286.XLVIII.2018
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 25 stycznia 2018r.
5.
Uchwała Nr 287.XLVIII.2018
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 25 stycznia 2018r.
6.
Uchwała Nr 288.XLVIII.2018
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 25 stycznia 2018r.
w sprawie udzielenia dotacji na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - Kościół parafialny w Łukomiu pw. św. Katarzyny drewniany z 1761r. rozbudowany około 1881r. oraz dzwonnica drewniana 1872r.
7.
Uchwała Nr 289.XLVIII.2018
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 25 stycznia 2018r.
8.
Uchwała Nr 290.XLVIII.2018
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 25 stycznia 2018r.
9.
Uchwała Nr 291.XLVIII.2018
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 25 stycznia 2018r.
10. 

Uchwała Nr 292.XLIX.2018
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 22 lutego  2018r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.


11.

Uchwała Nr 293.XLIX.2018
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 22 lutego  2018r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2018-2034.


12.

Uchwała Nr 294.XLIX.2018
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 22 lutego  2018r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2018 rok .13.

Uchwała Nr 295.L.2018
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 29 marca  2018r.

w sprawie rozpatrzenia informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na obszarze Województwa Mazowieckiego .

14.
Uchwała Nr 296.L.2018
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 29 marca  2018r.

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sierpcu o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Sierpeckiego w 2017 roku.

15.
Uchwała Nr 297.L.2018
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 29 marca  2018r.

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu o stanie bezpieczeństwa Powiatu Sierpeckiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2017.

16.
Uchwała Nr 298.L.2018
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 29 marca  2018r.

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Komendanta Powiatowego Policji w Sierpcu o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu Sierpeckiego w 2017 roku.

17.
Uchwała Nr 299.L.2018
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 29 marca  2018r.

w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu za rok 2017 oraz wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej.

18.
Uchwała Nr 300.L.2018
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 29 marca  2018r.

w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2018 roku


zm. Uchwałą 329.LV.2018 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 6 września 2018 roku

19.
Uchwała Nr 301.L.2018
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 29 marca  2018r.

w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, udzielania i rozmiaru obniżek godzin dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli wymienionych w art. 42 ust.7 pkt 3 ustawy Karta Nauczyciela.


Traci moc Uchwała Nr 127.XXI.2012 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, udzielania i rozmiaru obniżek godzin dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, logopedów, doradców zawodowych, nauczycieli szkół zaocznych (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012 r. poz. 3330), z zastrzeżeniem § 5.

20.
Uchwała Nr 302.L.2018
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 29 marca  2018r.

w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki .         Traci moc Uchwała Nr 95.XVI.2011 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 238, poz. 8446 z dnia 29 grudnia 2011 roku).


21.

Uchwała Nr 303.L.2018

Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 29 marca  2018r.

w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki.

22.
Uchwała Nr 304.L.2018
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 29 marca  2018r.

w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Sierpeckim.


23.

Uchwała Nr 305.L.2018

Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 29 marca  2018r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów najmu lub dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata części gruntu, powierzchni oraz pomieszczenia w budynku pływalni na nieruchomości oddanej we współzarząd Krytej Pływalni w Sierpcu

24.
Uchwała Nr 306.L.2018
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 29 marca  2018r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu za 2017 rok


25.

Uchwała Nr 307.L.2018

Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 29 marca  2018r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2018-2034


26

Uchwała Nr 308.L.2018
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 29 marca  2018r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2018 rok .

27.
Uchwała Nr 309.LI.2018
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 27 kwietnia  2018r
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2018-2034.
28.
Uchwała Nr 310.LI.2018
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 27 kwietnia  2018r
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2018 rok .
29.
Uchwała Nr 311.LII.2018
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 30 maja 2018r

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Sierpeckiego za rok 2017 oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za rok 2017.

30.
Uchwała Nr 312.LII.2018
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 30 maja 2018r

w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu za rok 2017.

31.
Uchwała Nr 313.LII.2018
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 30 maja 2018r

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2018-2034.

32.
Uchwała Nr 314.LII.2018
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 30 maja 2018r

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2018 rok.

33.
Uchwała Nr 315.LII.2018
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 30 maja 2018r

w sprawie udzielenia dotacji na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – Zespół Klasztorny należący do Opactwa Sióstr Benedyktynek w Sierpcu, w skład którego wchodzą: kościół pw. Wniebowzięcia NMP, murowany klasztor Opactwa Sióstr Benedyktynek – z 1720 roku i dzwonnica z końca XVIII wieku.


Traci moc Uchwała Nr 289.XLVIII.2018 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 25 stycznia 2018 roku.

34.
Uchwała Nr 316.LII.2018
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 30 maja 2018r

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za IV kwartał 2017 roku.

35.
Uchwała Nr 317.LII.2018
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 30 maja 2018r

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2017 rok,

36.
Uchwała Nr 318.LII.2018
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 30 maja 2018r

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2017 rok.

37.
Uchwała Nr 319.LII.2018
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 30 maja 2018r

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata pomieszczeń w budynku głównym na nieruchomości oddanej w trwały zarząd Centrum Kształcenia Praktycznego w Sierpcu.

39.
Uchwała Nr 320.LII.2018
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 30 maja 2018r

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata pomieszczeń w budynku głównym na nieruchomości oddanej w trwały zarząd Liceum Ogólnokształcącego w Sierpcu.


Traci moc Uchwała Nr 232.XXXVIII.2013 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 4 lipca 2013 roku .

40.
Uchwała Nr 321.LII.2018
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 30 maja 2018r

w sprawie zmian w Komisji Spraw Społecznych.

41.
Uchwała Nr 322.LII.2018
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 30 maja 2018r

w sprawie zmian w Komisji Infrastruktury   i Bezpieczeństwa Publicznego.


42,
Uchwała Nr 323.LIII.2018
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 11 czerwca 2018r
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2018 rok
43.
Uchwała Nr 324.LIV.2018
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 29 czerwca 2018r
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2018-2034
44.
Uchwała Nr 325.LIV.2018
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 29 czerwca 2018r
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2018 rok
45.
Uchwała Nr 326.LIV.2018
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 29 czerwca 2018r
w sprawie wynagrodzenia Starosty Sierpeckiego

traci moc Uchwała Nr 9.II.2014  Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 3 grudnia 2014 w sprawie wynagrodzenia Starosty Sierpeckiego.


46.
Uchwała Nr 327.LV.2018
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 6 września 2018r

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za I kwartał 2018 roku.

47.
Uchwała Nr 328.LV.2018
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 6 września 2018r

w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.

48.
Uchwała Nr 329.LV.2018
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 6 września 2018r

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2018 roku.

49.
Uchwała Nr 330.LV.2018
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 6 września 2018r

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sierpeckiego.

50.
Uchwała Nr 331.LV.2018
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 6 września 2018r

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2018-2034.

51.
Uchwała Nr 332.LV.2018
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 6 września 2018r

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2018 rok.

52.
Uchwała Nr 333.LV.2018
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 6 września 2018r

w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu.

53
Uchwała Nr 334.LVI.2018
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 16 października 2018r
zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Powiatu Sierpeckiego
54
Uchwała Nr 335.LVI.2018
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 16 października 2018r

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za II kwartał 2018 roku

55
Uchwała Nr 336.LVI.2018
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 16 października 2018r

w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi SPZZOZ w Sierpcu na wydzierżawienie powierzchni w budynku szpitala SPZZOZ w Sierpcu.

56
Uchwała Nr 337.LVI.2018
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 16 października 2018r

w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu, na wydzierżawienie nieruchomości będących w użytkowaniu SPZZOZ w Sierpcu.

57
Uchwała Nr 338.LVI.2018
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 16 października 2018r

w sprawie udzielenia poręczenia spłaty kredytu bankowego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.

58
Uchwała Nr 339.LVI.2018
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 16 października 2018r

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów najmu i dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata części powierzchni oraz pomieszczeń w budynku głównym na nieruchomości oddanej w trwały zarząd Centrum Kształcenia Praktycznego w Sierpcu.

59
Uchwała Nr 340.LVI.2018
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 16 października 2018r

zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sierpeckiego na lata 2018-2034.

60
Uchwała Nr 341.LVI.2018
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 16 października 2018r

zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2018.

61
Uchwała Nr 342.LVI.2018
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 16 października 2018r

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Sierpeckiego i Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu.

62
Uchwała Nr 343.LVII.2018
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 16 listopada 2018r
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2018 rok
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawłowska Dominika
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-01-30 11:00:52
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawłowska Dominika
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-11-26 09:52:47
  • Liczba odsłon: 3939
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4643968]

przewiń do góry