L.p      

Nr Uchwały
Data podjęcia

Treść Uchwały

1.  

Uchwała
Nr 105.XIX.2012
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 27 stycznia 2012 r.  
w sprawie rozpatrzenia informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska

Załącznik do Uchwały do wglądu znajduje się w Biurze Rady oraz na stronie internetowej www.wios.warszawa.pl
2.    

Uchwała
Nr 106.XIX.2012
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 27 stycznia 2012 r.  
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sierpcu

3.     
Uchwała
 Nr 107.XIX.2012
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 27 stycznia 2012 r.

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Komendanta Powiatowego Policji w Sierpcu.
4.  
    
     

Uchwała
Nr 108.XIX.2012
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 27 stycznia 2012 r.
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu.
5.
Uchwała
Nr 109.XIX.2012
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 27 stycznia 2012r.
zmieniająca Uchwałę w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu.


6.
Uchwała
Nr 110.XIX.2012
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 27 stycznia 2012 r.
zmieniająca Uchwałę w sprawie nadania Statutu Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie.


     7.      
    
        

Uchwała
Nr 111.XIX.2012
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 27 stycznia 2012 r.


traci moc Uchwałą
Nr 85.XIV.2011 z dnia 30 września 2011r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 5 lat, budynku wolnostojącego powierzchni użytkowej  115,59m2 z przeznaczeniem na aptekę.


8. 
Uchwała
Nr 112.XIX.2012
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 27 stycznia 2012 r.


 
w sprawie założenia publicznej szkoły ponadgimnazjalnej – trzyletniego liceum ogólnokształcącego na podbudowie gimnazjum pod nazwą Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Sierpcu z siedzibą w Sierpcu przy ul. Wiosny Ludów 7.
9. Uchwała
Nr 113.XIX.2012
Rady Powiatu w Sierpcu
 z dnia 27 stycznia 2012 r.


Traci moc Uchwałą Nr 155.XXV.2012
z dnia 31 sierpnia 2012r.

w sprawie upoważnienia w 2012 r. Zarządu Powiatu do zatwierdzenia projektów konkursowych i systemowych zgłaszanych przez Powiat Sierpecki oraz do wyrażenia zgody na uczestnictwo Powiatu Sierpeckiego w roli partnera w projektach konkursowych i systemowych zgłaszanych przez inne podmioty.
   10.   
  

Uchwała
Nr 114.XIX.2012
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 27 stycznia 2012 r.
w sprawie współpracy Powiatu Sierpeckiego ze społecznościami lokalnymi innych państw.
11.
Uchwała
Nr 115.XIX.2012
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 27 stycznia 2012r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sierpeckiego na rok 2012.


12.
Uchwała
Nr116.XIX.2012
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 27stycznia 2012r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad naliczania diet oraz zwrotów kosztów podróży przysługujących radnym Powiatu Sierpeckiego.


13.
Uchwała
Nr 117.XX.2012
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 24 lutego 2012 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu z wykonania rocznego programu działania za II półrocze 2011 roku.
14.
Uchwała
Nr 118.XX.2012
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 24 lutego 2012r.
w sprawie zamiaru przekształcenia dwuletniej Zasadniczej Szkoły Zawodowej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. gen Jose de San Martin w Sierpcu w trzyletnią Zasadniczą Szkołę Zawodową.
15.
Uchwała
Nr 119.XX.2012
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 24 lutego 2012 r.
w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu.
16.
Uchwała
Nr 120.XX.2012

Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 24 lutego 2012 r.
w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu.
17.
Uchwała
Nr 121.XX.2012

Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 24 lutego 2012r.
w sprawie zamiaru przekształcenia dwuletniej Zasadniczej Szkoły Zawodowej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu w trzyletnią Zasadniczą Szkołę Zawodową.
18.
Uchwałą
Nr 122.XX.2012

Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 24 lutego 2012r.
w sprawie ustanowienia tytułu honorowego ,,Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego".
19.
Uchwała Nr 123.XX.2012
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 24 lutego 2012r.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu w Sierpcu
20.
Uchwała
Nr 124.XXI.2012
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 30 marca 2012 r.

traci moc Uchwała
Nr 21/III/10  z dnia 30 grudnia 2010r.
w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej.


21.
Uchwała
Nr 125.XXI.2012

Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 30 marca 2012 r.
w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu za rok 2011.
22.
Uchwała
Nr 126.XXI.2012

Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 30 marca 2012 r.
w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2012 roku.
23.
Uchwała
Nr 127.XXI.2012
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 30 marca 2012 r.


traci moc Uchwała
Nr 182/XXXIV/09 z dnia 30 kwietnia 2009r.

w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, udzielania i rozmiaru obniżek godzin dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, logopedów, doradców zawodowych, nauczycieli szkół zaocznych.  


24.
Uchwała
Nr 128.XXI.2012

Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 30 marca 2012 r.
w sprawie wniesienia skarg kasacyjnych od wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.
25.
Uchwała
Nr129.XXII.2012

Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 26 kwietnia 2012 r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sierpeckiego na rok 2012.


26.
Uchwała
Nr 130.XXIII.2012

Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 25 maja 2012 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Sierpeckiego za 2011 oraz sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2011.
27.
Uchwała
Nr 131.XXIII.2012

Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 25 maja 2012 r.
w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu za rok 2011.
28.
Uchwała
Nr 132.XXIII.2012

Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 25 maja 2012 r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sierpeckiego na rok 2012.


29.
Uchwała
Nr 133.XXIII.2012

Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 25 maja 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za IV kwartał 2011 roku.
30.
Uchwała Nr 134.XXIII.2012
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 25 maja 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2011 rok.
31.
Uchwała Nr 135.XXIII.2012
Rady Powiatu w Sierpcu
 z dnia 25 maja 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2011 rok.
32.
Uchwała
Nr 136.XXIII.2012

Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 25 maja 2012 r.
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Edukacji w Powiecie Sierpeckim na lata 2012-2015.
33.
Uchwała
Nr 137.XXIII.2012

Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 25 maja 2012 r.
w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu

traci moc Uchwała
Nr 200/XXXIV/2002 z dnia 6 marca 2002r.
Nr 241/XXXVII/2002 z dnia 29 czerwca 2002r.
34.
Uchwała
Nr 138.XXIII.2012

Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 25 maja 2012 r.
w sprawie przekształcenia dwuletniej Zasadniczej Szkoły Zawodowej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu w trzyletnią Zasadniczą Szkołę Zawodową.
35.
Uchwała
Nr 139.XXIII.2012

Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 25 maja 2012 r.
Traci moc Uchwała: Nr 203/XXIV/2002
z dnia 6 marca 2002r.

Nr 238/XXXVII/2002  z dnia 29 czerwca 2002r.

w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu.


36.
Uchwała
Nr 140.XXIII.2012

Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 25 maja 2012 r.
w sprawie przekształcenia dwuletniej Zasadniczej Szkoły Zawodowej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu w trzyletnią Zasadniczą Szkołę Zawodową.
37.
Uchwała
Nr 141.XXIII.2012

Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 25 maja 2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sierpeckiego, będącej w trwałym zarządzie Krytej Pływalni w Sierpcu.
38.
Uchwała
Nr 142.XXIII.2012

Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 25 maja 2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Sierpeckiego.

zmieniona Uchwałą Nr 47.VII.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 kwietnia 2015 roku
39.
Uchwała
Nr 143.XXIV.2012

Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 5 lipca 2012 r.
zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sierpeckiego na lata 2012-2023.


40.
Uchwała
Nr 144.XXIV.2012

Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 5 lipca 2012r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sierpeckiego na rok 2012.41.
Uchwała
Nr 145.XXIV.2012

Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 5 lipca 2012r.
w sprawie zatwierdzenia Planu Rzeczowo - Finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu na 2012 rok.
42.
Uchwała
Nr 146.XXIV.2012

Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 5 lipca 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za I kwartał 2012 roku.
43.
Uchwała
Nr 147.XXIV.2012

Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 5 lipca 2012 r.

zm. Uchwałą
Nr 226.XXXVII.2013  z dnia 14 czerwca 2013r.
w sprawie ustanowienia wyróżnienia ,,Agricola Sierpcensis - Terre Filius".


44.
Uchwał
Nr 148.XXIV.2012

Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 5 lipca 2012 r.

45.
Uchwała
Nr 149.XXIV.2012
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 5 lipca 2012 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu.
46.
Uchwała
Nr 150.XXV.2012
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 31 sierpnia 2012 r.
w sprawie przyjęcia Sprawozdania Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu z wykonania rocznego programu działania za I półrocze 2012 roku.
47.
Uchwała
Nr 151.XXV.2012
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 31 sierpnia 2012 r.

w sprawie organizacji oraz ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych.

traci moc Uchwała Nr 158/XXIV/2005 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 23 marca 2005r.
48.
Uchwała
Nr 152.XXV.2012
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 31 sierpnia 2012 r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za II kwartał 2012 roku.
49.
Uchwała
Nr 153.XXV.2012
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 31 sierpnia 2012 r.

zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.


50.
Uchwała
 Nr 154.XXV.2012
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 31 sierpnia 2012 r.

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Funduszu Zdrowotnego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki
51.
Uchwała
Nr 155.XXV.2012
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 31 sierpnia 2012 r.

w sprawie upoważnienia w 2012 roku Zarządu Powiatu do zatwierdzenia projektów konkursowych i systemowych zgłaszanych przez Powiat Sierpecki oraz do wyrażenia zgody na uczestnictwo Powiatu Sierpeckiego w roli partnera w projektach konkursowych i systemowych zgłaszanych przez inne podmioty.


52.
Uchwała
Nr 156.XXV.2012
Rady Powiatu w Sierpcu
 z dnia 31 sierpnia 2012 r.

w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację zadania ,,Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniu cyfrowym z terenu Powiatu Sierpeckiego" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.
53.
Uchwała
Nr 157.XXV.2012
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 31 sierpnia 2012 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sierpeckiego na rok 2012.


54.
Uchwała
Nr 158.XXVI.2012
Rady Powiatu w Sierpcu    z dnia 12 września 2012r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sierpeckiego na rok 2012.


55.
Uchwała
Nr 159.XXVI.2012
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 12września 2012r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego w wybranym banku na sfinansowanie deficytu budżetowego oraz spłaty rat wcześniej zaciągniętych kredytów w 2012 roku.
56.
Uchwała
Nr 160.XXVII.2012
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 19 października 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia ,,Programu opieki nad zabytkami Powiatu Sierpeckiego na lata 2012-2015".
57.
Uchwała
Nr 161.XXVII.2012
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 19 października 2012r.
w sprawie utworzenia placówki opiekuńczo - wychowawczej pn. Powiatowy Dom Dzieci w Szczutowie.
58.
Uchwała
Nr 162.XXVII.2012
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 19 października 2012 r.

w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki zdrowotnej w Sierpcu .


zm. Uchwałą
Nr 246.XLI.2013 z dnia 4 października 2013r.
Nr 306.L.2014 z dnia 27 czerwca 2014 roku.
Nr 32.V.2015 z dnia 26 lutego 2015 r.
Nr 67.X.2015 z dnia 30 czerwca 2015r.
Nr 142.XX.2016 z dnia 5 maja 2016 r. 
Nr 205.XXXIV.2017 z dnia 30 marca 2017 r.
59.
Uchwała
Nr 163.XXVII.2012
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 19 października 2012r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sierpeckiego na rok 2012.


60.
Uchwała
Nr 164.XXVIII.2012
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 16 listopada 2012r.

zm. Uchwały
Nr 126.XXI.2012
 z dnia 30 marca 2012r.
zmieniająca Uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2012 roku.


61.
Uchwała
Nr 165.XXVIII.2012
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 16 listopada 2012r.

w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Sierpcu do wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2012r.
62.
Uchwała
Nr 166.XXVIII.2012
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 16 listopada 2012r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za III kwartał 2012 roku.
63.
Uchwała
Nr 167.XXVIII.2012
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 16 listopada 2012r.

w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu, na wydzierżawienie na okres 15 lat niezabudowanej nieruchomości położonej w m. Sierpc.
64.
Uchwała
Nr 168.XXVIII.2012
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 16 listopada 2012r.

w sprawie uchwalenia ,,Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na rok 2013".
65.
Uchwała
Nr 169.XXVIII.2012
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 16 listopada 2012r.


Traci moc Uchwała Nr 257.XLII.2013
z dnia 28 października 2013r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów za usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym.


66.
Uchwała
Nr 170.XXVIII.2012
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 16 listopada 2012r.


Traci moc Uchwałą
Nr 224.XXXVII.2013 z dnia 14 czerwca 2013r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Sierpeckiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Sierpecki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
67.
Uchwała
Nr 171.XXVIII.2012
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 16 listopada 2012r.

w sprawie nadania statutu Krytej Pływalni w Sierpcu.


68.
Uchwała
Nr 172.XXIX.2012
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 10 grudnia 2012r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sierpeckiego na rok 2012.


69.
Uchwała
 Nr 173.XXX.2012
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 28 grudnia 2012 r.

w spawie upoważnienia w 2013 roku Zarządu Powiatu do zatwierdzenia projektów konkursowych i systemowych zgłaszanych przez Powiat Sierpecki oraz do wyrażenia zgody na uczestnictwo Powiatu Sierpeckiego w roli partnera w projektach konkursowych i systemowych zgłaszanych przez inne podmioty.
70.
Uchwała
 Nr 174.XXX.2012
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie wyrażenia zamiaru utworzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu.
71.
Uchwała
Nr 175.XXX.2012
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2013.

72.
Uchwała
Nr 176.XXX.2012
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 28 grudnia 2012 r.

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sierpeckiego na lata 2012-2023.


73.
Uchwała
Nr 177.XXX.2012
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 28 grudnia 2012 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sierpeckiego na 2012 rok .


74.
Uchwała
Nr 178.XXX.2012
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie wydatków Budżetu Powiatu Sierpeckiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012.
75.
Uchwała
Nr 179.XXX.2012
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 28 grudnia 2012 r.


zm. Uchwałą:
Nr 191.XXXI.2013
z dnia 25 stycznia 2013r.;

Nr 204.XXXIII.2013
z dnia 29 marca 2013r.;

Nr 207.XXXIV.2013
z dnia 11 kwietnia 2013r.;

Nr 219.XXXVI.2013
z dnia 20 maja 2013r.;

Nr 227.XXXVII.2013
z dnia 14 czerwca 2013r.;

Nr 249.XLI.2013
z dnia 4 października 2013r.


w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2013-2023.
76.
Uchwała
Nr 180.XXX.2012
Rady Powiatu w Sierpcu
z dni a28 grudnia 2012 r.w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2013 rok.Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sekulska Danuta
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-03-12 13:59:46
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawłowska Dominika
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-07-13 11:17:42
  • Liczba odsłon: 6282
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4619218]

przewiń do góry