Lp

Nr uchwały

Data podjęcia

Termin i sposób wykonywania

1.

Uchwała Nr 29/6/11 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 4 stycznia 2011 roku

w sprawie zatrudnienia na stanowisku pełniącego obowiązki Kierownika Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu

2.

Uchwała Nr 30/6/2011 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 4 stycznia 2011 roku

w sprawie upoważnienia do składania oświadczenia woli w sprawach związanych z prowadzeniem Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu.

3.

Uchwałą Nr 31/7/11 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 13 stycznia 2011 roku

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Sierpcu do wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego SP ZZOZ w Sierpcu za 2010 rok.

4.

Uchwała Nr 32/7/2011 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 13 stycznia 2011 roku

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym SP ZZOZ w Sierpcu za III kwartał 2010 roku.

5.

Uchwała Nr 33/7/2011 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 13 stycznia 2011 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zakup soli drogowej do zimowego utrzymania dróg powiatowych w 2011 roku.

6.
Decyzja
Decyzja orzekająca o przekazaniu w trwały zarząd ZDP w Sierpcu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Sierpeckiego będących drogami powiatowymi
7.
Postanowienie
Postanowienie prostujące błąd pisarski w Decyzji
orzekającej o przekazaniu trwałego zarządu pomiędzy jednostkami organizacyjnymi tj. ZS Nr 1 i PCPR w Sierpcu

8.

Uchwała Nr 34/7/2011 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 13 stycznia 2011 roku

w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

9.

Uchwała Nr 35/7/2011 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 13 stycznia 2011 roku

w sprawie przyjęcia planu dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zdań z zakresu administracji rządowej.

10.

Uchwała Nr 36/7/2011 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 13 stycznia 2011 roku

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do dokonywania przeniesień w ramach planowanych wydatków związanych z realizacją ich zadań statutowych.

11.

Uchwała Nr 37/7/2011 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 13 stycznia 2011 roku

w sprawie planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2011r. w pełnej klasyfikacji budżetowej.

12.

Uchwała Nr 38/7/2011 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 13 stycznia 2011 roku.

w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu.

13.

Uchwała Nr 39/7/2011 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 13 stycznia 2011 roku

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie samochodu osobowego marki Polonez ATU PLUS nr rej. PBI 3626 będącego na wyposażeniu PUP w Sierpcu na rzecz CKP w Sierpcu, ul. Armii Krajowej 10.

14.

Uchwała Nr 40/8/2011 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 19 stycznia 2011 roku

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 23/III/2011 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie wydatków budżetu Powiatu Sierpeckiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

15.

Uchwała Nr 41/8/2011 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 19 stycznia 2011 roku

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę Budżetową Powiatu Sierpeckiego na 2011 rok

16.

Uchwała Nr 42/8/2011 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 19 stycznia 2011 roku

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zasad naliczania diet oraz zwrotu kosztów podróży przysługujących radnym powiatu sierpeckiego.

17.

Uchwała Nr 43/9/11 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 26 stycznia 2011 roku

w sprawie przeprowadzenia analizy poniesionych w 2010 wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Sierpecki.

18.
Uchwała Nr 44/9/11 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 26 stycznia 2011 roku
w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu w Sierpcu sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Sierpecki w roku 2010
19.
Uchwała Nr 45/9/11 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 26 stycznia 2011 roku
w sprawie wyrażenia opinii do Planu Działania Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego dla Województwa Mazowieckiego
20.
Uchwała Nr 46/9/11 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 26 stycznia 2011 roku
w sprawie zajęcia stanowiska nt. propozycji zamiany nieruchomości będących w trwałym zarządzie Zespołu Szkół centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu na nieruchomości Powiatu Sierpeckiego.
21.
Uchwała Nr 47/10/11 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 31 stycznia 2011 roku
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Sierpeckiego na rok 2011.
22.
Uchwała Nr 48/10/11 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 31 stycznia 2011 roku
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sierpeckiego na lata 2011-2023
23.
Uchwała Nr 49/11/11 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 7 lutego 2011 roku
zmieniająca uchwałę nr 47/10/2011 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Sierpcu i przekazania na Sesję Rady Powiatu w Sierpcu.
24.
Uchwała Nr 50/12/11 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 8 lutego 2011 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zlecenie wykonania dokumentacji projektowej na drogę powiatową nr 3738W Rościszewo - Kosemin - Żabowo - Szumanie na odcinku od m. Chwały w kierunku m. Kosemin w 2011 roku
25.
Uchwała Nr 51/12/11 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 8 lutego 2011 roku
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3706W Września - Puszcza- granica z woj. w m. Puszcza na odcinku od skrzyżowania z drogą na Stopin do granicy z woj. kujawsko - pomorskim w 2011 roku.
26.
Uchwała Nr 52/12/11 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 8 lutego 2011 roku
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3714W Studzieniec - Rydzewo w miejscowości Studzieniec w 2011 roku
27.
Uchwała Nr 53/12/11 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 8 lutego 2011 roku
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3736W Sierpc-Dąbrówki - Kuski na odcinku od m. Śniedzanowo do m. Dąbrówki do granicy z gm. Sierpc w 2011 roku
28.
Uchwała Nr 54/12/11 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 8 lutego 2011 roku
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3758W Lelice - Majki - Słupia w miejscowości Cetlin w 2011 roku.
29.
Uchwała Nr 55/12/11 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 8 lutego 2011 roku
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3758W Lelice - Majki -Słupia na odcinku od m. Majki Małe w kierunku m. Cetlin do granicy z gm. Gozdowo w 2011 roku
30.
Uchwała Nr 56/12/11 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 8 lutego 2011 roku
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na zakup w formie leasingu operacyjnego nowej koparko - ładowarki dla potrzeb ZDP w Sierpcu w 2011 roku
31
Uchwała Nr 57/12/11 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 8 lutego 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy chodnika i wjazdów w ciągu drogi powiatowej nr 3702W St .Kol. Szczutowo -droga nr 560 w m.Szczutowo w 2011 roku
32.
Uchwała Nr 58/12/11 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 8 lutego 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zdania pn. Dostawa w roku 2011 paliw płynnych do pojazdów samochodowych wykorzystywanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Sierpeckiego.
33.
Uchwała Nr 59/12/11 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 8 lutego 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego pn. Zakup samochodu służbowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Sierpcu.
34.
Uchwała Nr 60/12/11 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 8 lutego 2011 roku w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu z wykonania rocznego programu działania za II półrocze 2010 roku
35.
Uchwała Nr 61/12/11 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 8 lutego 2011 roku w sprawie ustalenia składu zespołu koordynującego realizację projektu konkursowego POKL09.02.00-14-019/09 pn. "Zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego i informatyki" w okresie 01.02.2011-31.01.2012.
36.
Uchwała Nr 62/12/11 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 8 lutego 2011 roku
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu oświadczenia udzielającego poparcia Sejmikowi Województwa Mazowieckiego w sprawie utworzenia z obszaru województwa mazowieckiego strefy wolnej od upraw roślin modyfikowanych genetycznie.
37.
Uchwała Nr 63/12/2011 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 8 lutego 2011 roku
w sprawie powołania oraz określenia zakresu działania kompetencji Powiatowego Pełnomocnika ds Osób Niepełnosprawnych
38.
-
-
39.
Uchwała Nr 64/13/2011 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 23 lutego 2011 roku
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały dot. przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności PCPR w Sierpcu za rok 2010

załącznik do wglądu w Biurze Rady i Zarządu Powiatu
40.
Uchwała Nr 65/13/2011 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 23 lutego 2011 roku
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie podziału środków PFRON przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2011 roku
41.
Uchwała Nr 66/13/2011 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 23 lutego 2011 roku
w sprawie zawarcia porozumienia dot. użyczenia Gminie Rościszewo nieruchomości w miejscowości Rzeszotary- Chwały pod budowę ciągów pieszych
42.
Uchwała Nr 67/13/2011 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 23 lutego 2011 roku
w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego SP ZZZOZ w Sierpcu za 2010 rok
43.
Uchwała Nr 68/13/2011 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 23 lutego 2011 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wydawanie przez Zespół Orzekający w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sierpcu orzeczeń oraz w opinii dla dzieci niewidomych i słabo słyszących oraz dla dzieci z autyzmem.
44.
Uchwała Nr 69/13/2011 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 23 lutego 2011 roku
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2011 roku zadań publicznych Powiatu Sierpeckiego przez organizacje pozarządowe.
45.
Uchwała Nr 70/13/2011 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 23 lutego 2011 roku
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie ustanowienia przez Radę Powiatu reprezentantów Powiatu Sierpeckiego w Organizacji Turystycznej pn "Lokalna Organizacja Turystyczna "Nad Skrwą i Sierpiennicą".
46.
Uchwała Nr 71/13/2011 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 23 lutego 2011 roku
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na dodatkowe roboty budowlane związane z zadaniem pn. Remont dachu budynku warsztatów szkolnych CKP w Sierpcu.
47.
Uchwałą Nr 72/13/2011 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 23 lutego 2011 roku
w sprawie zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2011 roku.
48.
Uchwała Nr 73/13/2011 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 23 lutego 2011 roku
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
49.
Uchwała Nr 74/14/2011 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 2 marca 2011 roku
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 3726W Ligowo- Sierpc na odcinku `
50.
Uchwała Nr 75/14/2011 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 2 marca 2011 roku
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia drogi lokalnej w obrębie Zgagowo Nowe gm. Zawidz oznaczonej jako działka nr 5 do kategorii drogi gminnej
51
Uchwała Nr 76/14/2011 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 2 marca 2011 roku
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Powiatu w Sierpcu do prac w Komisji Konkursowej w celu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2011 roku zadań publicznych Powiatu Sierpeckiego przez organizacje pozarządowe
52
Uchwała Nr 77/14/2011 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 2 marca 2011 roku
w sprawie powołania zespołu wdrażającego Strategię Rozwoju Społeczno- Gospodarczego Powiatu Sierpeckiego na lata 2004-2012 oraz zespołu monitorującego proces wdrażania Strategii
53
Uchwała Nr 78/14/2011 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 2 marca 2011 roku
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2011
54
Uchwała Nr 79/14/2011 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 2 marca 2011 roku
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Sierpeckiego.
55
Uchwała Nr 80/15/2011 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 11 marca 2011 roku
w sprawie zakwalifikowania wychowanki rodziny zastępczej do mieszkania chronionego
56.
Uchwała Nr 81/15/2011 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 11 marca 2011 roku
w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu systemowego dofinansowanego z EFES w ramach POKL 2007-2013 Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.
57.
Uchwała Nr 82/15/2011 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 11 marca 2011 roku
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na zakup emulsji asfaltowej do remontów cząstkowych dróg powiatowych w 2011 roku
58.
Uchwała Nr 83/15/2011 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 11 marca 2011 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zakup gryzu bazaltowego do remontów cząstkowych dróg powiatowych w 2011 roku
59
Uchwała Nr 84/15/2011 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 11 marca 2011 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zakup pospółki do remontów dróg powiatowych - gruntowych w 2011 roku
60
Uchwała Nr 85/15/2011 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 11 marca 2011 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zakup kruszywa płukanego frakcji 2-8 do remontów cząstkowych dróg powiatowych w 2011 roku
61
Uchwała Nr 86/15/2011 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 11 marca 2011 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zakup znaków drogowych do ustawienia na drogach powiatowych w 2011 roku
62
Uchwała Nr 87/15/2011 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 11 marca 2011 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zlecenie bieżącego utrzymania dróg powiatowych - gruntowych przy użyciu równiarki w 2011 roku
63
Uchwała Nr 88/16/2011 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 23 marca 2011 roku
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej nabycia mienia Skarbu Państwa
64
Uchwała Nr 89/16/2011 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 23 marca 2011 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Sierpeckiego na rok 2011
65
Uchwała Nr 90/16/2011 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 23 marca 2011 roku
w sprawie przyjęcia planu finansowego projektu "Zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego i informatyki" w ramach POKL.0902.00-14-019/09-00".
66
Uchwała Nr 91/16/2011 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 23 marca 2011 roku
w sprawie przyjęcia planu finansowego projektu POKL 07.03.00-14-445/10 pn. Otwarte serca - przyjazny świat. Warsztaty dla stowarzyszenia " Szansa na życie".
67
Uchwała Nr 92/16/2011 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 23 marca 2011 roku
w sprawie przyjęcia zasad i planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki.
68
Uchwała Nr 93/16/2011 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 23 marca 2011 roku
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dot. działalności statutowej tych organizacji.
69
Uchwała Nr 94/16/2011 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 23 marca 2011 roku
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu rozstrzygnięcia ofert na realizację w 2011 roku zadań publicznych Powiatu Sierpeckiego przez organizacje pozarządowe.
70
Uchwała Nr 95/16 2011 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 23 marca 2011 roku
w sprawie wyrażenia zgody na uczestnictwo Powiatu Sierpeckiego w roli partnera na rzecz realizacji Projektu "Sprawny samorząd" realizowanego w ramach Priorytetu V Dobre Rządzenie Działania 5.2  Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Poddziałania 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej POKL
71
Uchwała Nr 96/17/2011 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 29 marca 2011 roku
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu oświadczenia wyrażającego opinię w sprawie propozycji grupy mieszkańców regionu dotyczącej budowy obwodnicy miasta Sierpca.
72
Uchwała Nr 97/17/2011 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 29 marca 2011 roku
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3717W Gójsk- Mościska droga krajowa nr 10 w 2011 roku
73
Uchwała Nr 98/17/2011 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 29 marca 2100 roku
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3725W Pawłowo- Mieszczk w 2011 roku
74
Uchwała Nr 99/17/2011 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 29 marca 2011 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zlecenie wykonania zatoki autobusowej przy drodze powiatowej nr 3738W w miejscowości Pszczele w 2011 roku
75
Uchwała Nr 100/17/2011 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 29 marca 2011 roku
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3772W ul Świętokrzyska wraz z chodnikiem w miejscowości Sierpc w 2011 roku
76
Uchwała Nr 101/17/2011 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 29 marca 2011 roku
w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu z wykonania planu finansowego SP ZZOZ w Sierpcu za 2010 rok.

załącznik do wglądu w Biurze Rady i Zarządu Powiatu
77
Uchwała Nr 102/17/2011 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 29 marca 2011 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wycięcie drzew z nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sierpeckiego.
78
Uchwała Nr 103/17/2011 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 29 marca 2011 roku
w sprawie zasad przydzielania nauczycielom zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, opracowania arkusza organizacyjnego, określenia liczby uczniów w oddziale oraz funkcjonowania stanowisk kierowniczych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki.
79
Uchwała Nr 104/17/2011 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 29 marca 2011 roku
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru delegata Powiatu Sierpeckiego do Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich
80
Uchwała Nr 105/18/2011 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 7 kwietnia 2011
podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do składania upoważnienia do składania oświadczenia woli w sprawach związanych z prowadzeniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu

Uchylona Uchwałą Nr 943.177.2014 z dnia 29 lipca 2014 roku
81
Uchwała Nr 106/18/2011 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 7 kwietnia 2011 roku
w sprawie nieodpłatnego przekazania składników mienia Powiatu Sierpeckiego na rzecz Gminy Miasto Sierpc
82
Uchwała Nr 107/18/2011 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 7 kwietnia 2011 roku
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie przystąpienia Powiatu Sierpeckiego do Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej
83
Uchwała Nr 108/18/2011 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 7 kwietnia 2011
w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Sierpeckiego przez organizacje pozarządowe w roku 2011
84
Uchwała Nr 109/18/2011 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 7 kwietnia 2011 roku
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Straży Rybackiej
85
Uchwała Nr 110/18/2011 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 7 kwietnia 2011 roku
w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2011 rok
86
Uchwała Nr 111/18/2011 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 7 kwietnia 2011 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu sierpeckiego na rok 2011
87
Uchwała Nr 112/18/2011 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 7 kwietnia 2011 roku
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2011.
88
Uchwała Nr 113/18/2011 Zarządu powiatu w Sierpcu z dnia 7 kwietnia 2011 roku
w sprawie wniesienia pod obrady Rady powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego w wybranym banku na sfinansowanie deficytu budżetowego w 2011 roku
89
Uchwała Nr 114/18 2011 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 7 kwietnia 2011 roku
w sprawie wystąpienia do Rady Powiatu w Sierpcu o uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Sierpcu
90
Uchwałą Nr 115/18/2011 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 7 kwietnia 2011 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wycięcie drzew z nieruchomości stanowiących własność Powiatu Sierpeckiego
91
Uchwała Nr 116/19/2011 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 15 kwietnia 2011 roku
w sprawie zmiany tekstu projektu Statutu Powiatu Sierpeckiego
92
Uchwała Nr 117/19/2011 Zarządu powiatu w Sierpcu z dnia 15 kwietnia 2011 roku
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym  SP ZZOZ w Sierpcu za IV kwartał 2010 roku
93
Uchwała Nr 118/19/2011 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 15 kwietnia 2011 roku
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności  SP ZZOZ w Sierpcu za 2010 rok
94
Uchwała Nr 119/19/2011 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 15 kwietnia 2011 roku
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania rzeczowo- finansowego SP ZZOZ w Sierpcu za 2010 rok
95
Uchwała Nr 120/19/2011 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 15 kwietnia 2011 roku
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu oświadczenia wyrażającego opinię w sprawie budowy obwodnicy miasta Sierpca
96
Uchwała Nr 121/20/2011 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 27 kwietnia 2011 roku
w sprawie przedłużenia umowy użyczenia nieruchomości stanowiących własność Powiatu Sierpeckiego
97
Uchwała Nr 122/20/2011 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 27 kwietnia 2011 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sierpeckiego na rok 2011
98
Uchwała Nr 123/20/2011 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 27 kwietnia 2011 roku
w sprawie zmiany planu finansowego projektu POKL 07.03.00-14-445/10 pn. Otwarte serca - przyjazny świat. Warsztaty dla stowarzyszenia "Szansa na życie".
99
Uchwała Nr 124/20/2011 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 27 kwietnia 2011 roku
w sprawie przekazania Radzie Powiatu w Sierpcu sprawozdania finansowego Powiatu za 2010 rok
100
Uchwała Nr 125/20/2011 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 27 kwietnia 2011 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zlecenie odnowienia oznakowania poziomego na drogach powiatowych poprzez malowanie w 2011 roku
101
Uchwała Nr 126/21/2011 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 11 maja 2011 roku
w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2011 rok
102
Uchwała Nr 127/21/2011 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 11 maja 2011 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2011
103
Uchwała Nr 128/21/2011 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 11 maja 2011 roku w sprawie ustalenia w porozumieniu z dyrektorem Liceum Ogólnokształcącego w Sierpcu w roku szkolnym 2011/2012 liczby oddziałów klas pierwszych oraz liczby uczniów przyjmowanych do klas pierwszych w Liceum Ogólnokształcącym w Sierpcu

104

Uchwała Nr 129/21/2011 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 11 maja 2011 roku

w sprawie ustalenia w porozumieniu z dyrektorem Zespołu Szkół Nr 1 w Sierpcu w roku szkolnym 2011/2012 liczby oddziałów klas pierwszych oraz liczby uczniów przyjmowanych do klas pierwszych w Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu 
105
Uchwała Nr 130/21/2011 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 11 maja 2011 roku w sprawie ustalenia w porozumieniu z dyrektorem Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Sierpcu w roku szkolnym 2011/2012 liczby oddziałów klas pierwszych oraz liczby uczniów przyjmowanych do klas pierwszych w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Sierpcu
106
Uchwała Nr 131/21/2011 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 11 maja 2011 roku w sprawie ustalenia w porozumieniu z dyrektorem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sierpcu w roku szkolnym 2011/2012 liczby oddziałów klas pierwszych oraz liczby uczniów przyjmowanych do klas pierwszych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sierpcu
107
Uchwała Nr 132/21/2011 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 11 maja 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie zawodów w których kształci Zasadnicza Szkoła zawodowa Specjalna w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sierpcu
108
Uchwała Nr 133/21/2011 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 11 maja 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie profili kształcenia oraz zawodów w których kształci Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Sierpcu
109
Uchwała Nr 134/21/2011 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 11 maja 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie profili kształcenia oraz zawodów w których kształci Zespół Szkół Nr 1 w Sierpcu
110
Uchwała Nr 135/21/2011 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 11 maja 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie 7 oddziałów klas I w Liceum Ogólnokształcącym w Sierpcu
111
Uchwała Nr 136/22/2011 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 18 maja 2011 roku
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2011.
112
Uchwała Nr 137/22/2011 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 18 maja 2011 roku
zmieniająca Uchwałę w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na sfinansowanie deficytu budżetowego w 2011 ro ku
113
Uchwała Nr138/22/2011 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 18 maja 2011
w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków budżetu powiatu Sierpeckiego na 2011 rok
114
Uchwała Nr 139/22/2011 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 18 maja 2011 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie samochodu osobowego marki Nissan Almera N16 nr rejestracyjny WSE V007 będącego na wyposażeniu Starostwa Powiatowego w Sierpcu ul. Świętokrzyska 2a na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu            ul. Witosa 2.
115
Uchwała Nr 140/23/2011 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 30 maja 2011 roku
w sprawie przystąpienia do konkursu na stanowisko dyrektora CKP w Sierpcu oraz wyboru przedstawicieli organu prowadzącego do Komisji Konkursowej.
116
Uchwała Nr 141/23/2011 Zarządu Powiatu w Sierpcu z  dnia 30 maja 2011 roku
w sprawie wyrażenia opinii dot. pozbawienia kategorii drogi powiatowej z przekwalifikowaniem na kategorię drogi gminnej ciągu drogowego nr 2720C Suszewo- Czarne- Orłowo- Jasień- Kamień Kotowy od km 3+586 (miejscowość  Czarne) od km (11+287 granica gm. Wielgie) o łącznej długości 7,701 km na terenie gm. Wielgie, powiat lipnowski.
117
Uchwała Nr 142/23/2011 Zarządu Powiatu w Sierpcu z  dnia 30 maja 2011 roku w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2011
118
Uchwała Nr 143/24/2011 Zarządu Powiatu w Sierpcu z  dnia 30 maja 2011 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego w Sierpcu.
119
Uchwała Nr 144/24/2011 Zarządu Powiatu w Sierpcu z  dnia 30 maja 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy mostu nr (JNI):20 w ciągu drogi powiatowej nr 3759W Szumanie- Bielsk wraz z drogami dojazdowymi w 2011 roku
120
Uchwała Nr 145/24/2011 Zarządu Powiatu w Sierpcu z  dnia 30 maja 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3763W Lelice- Białuty w miejscowości Białuty w 2011 roku
121
Uchwała Nr 146/24/2011 Zarządu Powiatu w Sierpcu z  dnia 30 maja 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3756W Słupia- Schabajewo w miejscowości Makomazy w 2011 roku
122
Uchwała Nr 147/24/2011 Zarządu Powiatu w Sierpcu z  dnia 30 maja 2011 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej z przekwalifikowaniem na kategorię drogi gminnej ciągu drogowego nr 2950W Dzierżanowo- Słomin o długości 5,018km na terenie gmin Wyszogród i Mała Wieś, powiat płock i
123
Uchwała Nr 148/24/2011 Zarządu Powiatu w Sierpcu z  dnia 30 maja 2011 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej z przekwalifikowaniem na kategorię drogi gminnej ciągu drogowego nr 2969W Gródkowo- Bolino o długości 5,408 km na terenie gminy Wyszogród powiat płocki.
124
Uchwała Nr 149/24/2011 Zarządu Powiatu w Sierpcu z  dnia 8 czerwca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej z przekwalifikowaniem na kategorię drogi gminnej ciągu drogowego nr 2968W Rębowo- Orszymowo o długości 3,795 km na terenie gmin Wyszogród Mała Wieś powiat płocki.
125
Uchwała Nr 149a.24.2011 Zarządu Powiatu w Sierpcu z  dnia 8 czerwca 2011 roku w sprawie wyrażenia opinii dot. pozbawienia kategorii drogi powiatowej z przekwalifikowaniem na kategorię drogi gminnej ciągu drogowego nr 2964W Wilczkowo- Marcjanka o długości 4,144 km na terenie gminy Wyszogród powiat płocki.
126
Uchwała Nr 150.24.2011 Zarządu Powiatu w Sierpcu z  dnia 8 czerwca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zlecenie przebudowy drogi powiatowej nr 3762W Węgrzynowo- lisice w 2011 roku
127
Uchwała Nr 151.24.2011 Zarządu Powiatu w Sierpcu z  dnia 8 czerwca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zlecenie wykonania dokumentacji projektowo- kosztorysowej na budowę instalacji odwadniającej w miejscowości Malanowo przy drodze powiatowej nr 3715W Ligowo- Mochowo w 2011 roku
128
Uchwała Nr 152.24.2011 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 8 czerwca 2011 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zlecenie budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 3763W Lelice- Białuty w miejscowości Lelice w 2011 roku
129
Uchwała Nr 153.24.2011 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 8 czerwca 2011 roku w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Sierpeckiego na rok 2011
130
Uchwała Nr 154.24.2011 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 8 czerwca 2011 roku w sprawie przyjęcia planu finansowego projektu "Z Wami dla Was".
131
Uchwała Nr 155.25.2011 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 20 czerwca 2011 roku w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu rzeczowo-finansowego SP ZZOZ w Sierpcu na 2011 rok
132
Uchwała Nr 156.25.2011 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 20 czerwca 2011 roku w sprawie wniesienia pod obrady rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym SP ZZOZ w Sierpcu za I kwartał 2011 mroku
133
Uchwała Nr 157.25.2011 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 20 czerwca 2011 roku w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu oświadczenia w sprawie wdrożenia Planu Działania Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego dla Województwa Mazowieckiego
134
Uchwała Nr 158.25.2011 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 20 czerwca 2011 roku w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie podziału środków PFRON, przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2011 roku
135
Uchwała Nr 159.25.2011 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 20 czerwca 2011 roku w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały dot. ustalenia wysokości opłat i kosztów za usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym
136
Uchwała Nr 160.25.2011 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 20 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2011 rok .
137
Uchwała Nr 161.25.2011 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 20 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany w planie finansowym projektu POKL 07.03.00-14-445/10 pn. Otwarte serca- przyjazny świat. Warsztaty dla stowarzyszenia "Szansa na życie "
138
Uchwała Nr 162.25.2011 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 20 czerwca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego powyżej 193000 euro na wykonanie usługi pn. Zaciągnięcie kredytu bankowego w wybranym banku na sfinansowanie deficytu budżetowego w 2011 roku
139
Uchwała Nr 163.25.2011 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 20 czerwca 2011 roku w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2011
140
Uchwała Nr 164.25.2011 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 20 czerwca 2011 roku w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zm. uchwałę Rady Powiatu w Sierpcu w sprawie powołania Kapituły wyróżnienia Rolnika Roku Ziemi Sierpeckiej "Agriccola Sierpcenis - Terrae Filius" oraz dokonania zmian w Regulaminie przyznawania wyróżnienia.
141
Uchwała Nr 165.26.2011 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 27 czerwca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na wniesienia odwołania od decyzji Burmistrza Miasta Sierpca nr WAG 6831.11.2011 z dnia 9 czerwca 2011 roku zatwierdzającej podział nieruchomości dz. nr 105/3, 106, 2747, 2748 położonych w Sierpcu
142
Uchwała Nr 166.27.2011 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 29 czerwca 2011 rok w sprawie zakwalifikowania wychowanki młodzieżowego ośrodka wychowawczego do mieszkania chronionego
143
Uchwała Nr 167.27.2011 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 29  czerwca 2011 rok w sprawie zatwierdzenia wyników konkursu na stanowisko Dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego w Sierpcu
144
Uchwała Nr 168.27.2011 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 29  czerwca 2011 rok w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego w Sierpcu
145
Uchwała Nr 169.27.2011 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie zaopiniowania kandydatury na stanowisko wicedyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Sierpcu
146
Uchwała Nr 170.27.2011 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 29  czerwca 2011 rok w sprawie wyrażenia zgody SP ZZOZ w Sierpcu na przejęcie darowizny
147
Uchwała Nr 171.27.2011 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 29  czerwca 2011 rok w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej ciągu drogowego nr 31 176 Czachorowo- Dzięgielewo- Włoczewo od miejscowości Czachorowo do granicy Powiatu Sierpeckiego o łącznej długości 5.000 km  na terenie Gminy Gozdowo powiatu sierpeckiego.
148
Uchwała Nr 172.27.2011 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 29  czerwca 2011 rok w sprawie zaopiniowania projektu uchwały wniesionego przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Sierpcu dot. rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie
149
Uchwała Nr 173.27.2011 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 29  czerwca 2011 rok w sprawie cofnięcia odwołania od decyzji Burmistrza Miasta Sierpca nr WAG.6831.11.2011 z dnia 9 czerwca 2011 roku zatwierdzającej podział nieruchomości dz. nr 105/3, 106, 2747, 2748 położonych w Sierpcu
150
Uchwała Nr 174.27.2011 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 29  czerwca 2011 rok w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. wykonanie utwardzenia placu przy budynku Starostwa Powiatowego w Sierpcu wraz z rozbiórką podjazdu dla niepełnosprawnych
151
Uchwała Nr 175.27.2011 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 29  czerwca 2011 rok w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. Zaprojektowanie i montaż windy dla niepełnosprawnych przy budynku Starostwa Powiatowego w Sierpcu
152
Uchwała Nr 176.28.2011 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 29  czerwca 2011 rok w sprawie przyjęcia rezygnacji i odwołania Dyrektora SP ZZOZ w Sierpcu
153
Uchwała Nr 177.28.2011 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 29  czerwca 2011 rok w sprawie powołania Dyrektora SP ZZOZ w Sierpcu
154
Uchwała Nr 178.29.2011 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 1 lipca 2011 roku
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie określenia liczby przedstawicieli
155
Uchwała Nr 179.29.2011 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 1 lipca 2011 roku w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy SP ZZOZ w Sierpcu oraz zwołania jej pierwszego posiedzenia
156
Uchwała Nr 180.30.2011 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 8 lipca 2011 roku w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2011 rok
157
Uchwała Nr 181.30.2011 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 8 lipca 2011 roku w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
158
Uchwała Nr 182.30.2011 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 8 lipca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3738W Rościszewo - Kosemin - Żabowo- Szumanie na terenie gm. Zawidz w 2011 roku
159
Uchwała Nr 183.30.2011 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 8 lipca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3738W Rościszewo- Kosemin - Żabowo - Szumanie na terenie gm. Rościszewo w 2011 roku
160
Uchwała Nr 184.30.2011 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 8 lipca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na zakup koparko-ładowarki na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu w 2011 roku
161
Uchwała Nr 185.30.2011 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 8 lipca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3706W Września -Puszcza granica województwa w m. Pszczele na odcinku od skrzyżowania z drogą na Stopin do granicy z woj kujawsko-pomorskim w 2011 roku
162
Uchwała Nr 186.31.2011 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 14 lipca 2011 roku w sprawie zaopiniowania kandydatury na stanowisko zastępcy dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego w Sierpcu
163
Uchwała Nr 187.31.2011 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 14 lipca 2011 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sierpeckiego na rok 2011
164
Uchwała Nr 188.32.2011 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 21 lipca 2011 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Michała Rutkowskiego nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
165
Uchwała Nr 189.32.2011 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 21 lipca 2011 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Marcina Rokickiego nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
166
Uchwała Nr 190.32.2011 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 21 lipca 2011 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Bogusławy Krajewskiej nauczycielki ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
167
Uchwała Nr 191.32.2011 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 21 lipca 2011 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Krzysztofa Zielińskiego nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
168
Uchwała Nr 192.32.2011 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 21 lipca 2011 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla pani Edyty Lemanowicz nauczycielki ubiegającej się o zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
169
Uchwała Nr 193.32.2011 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 21 lipca 2011 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Tomasza Drozda nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
170
Uchwała Nr 194.32.2011 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 21 lipca 2011 roku zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2011
171
Uchwała Nr 195.32.2011 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 21 lipca 2011 roku w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2011
172
Uchwała Nr 196.32.2011 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 21 lipca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego dot. szkoleń zawodowych i edukacyjnych dla uczestników projektu systemowego "Z Wami dla Was".
173
Uchwała Nr 197.33.2011 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 28 lipca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia  publicznego poniżej 4845000 euro na wykonanie zadania pn. remont powierzchni użytkowych w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Sierpcu
174
Uchwała Nr 198.34.2011 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 10 sierpnia 2011 roku w sprawie wniesienia pod obrady Rady powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu z wykonania rocznego programu działania za I półrocze 2011 roku
175
Uchwała Nr 199.34.2011 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 10 sierpnia 2011 roku

zm. Uchwała
Nr 299.61.2016
z dnia 3 czerwca 2016r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie
176
Uchwała Nr 200.34.2011 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 10 sierpnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie majątku trwałego ZDP w Sierpcu w postaci rębaka do gałęzi w 2011 roku
177
Uchwała Nr 201.34.2011 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 10 sierpnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zakup rur PROCOR na potrzeby ZDP w Sierpcu w 2011 roku
178
Uchwała Nr 202.34.2011 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 10 sierpnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3756W Słupia - Schabajewo w miejscowości Makomazy w 2011 roku
179
Uchwała Nr 203.34.2011 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 10 sierpnia 2011 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sierpeckiego na rok 2011
180
Uchwała Nr 204.35.2011 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 19 sierpnia 2011 roku w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli utworzenia na terenie powiatu sierpeckiego placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci i młodzieży.
181
Uchwała Nr 205.35.2011 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 19 sierpnia 2011 roku w sprawie przedłużenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Sierpcu
182
Uchwała Nr 206.35.2011 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 19 sierpnia 2011 roku w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2011
183
Uchwała Nr 207.35.2011 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 19 sierpnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na wycięcie drzew z nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sierpeckiego
184
Uchwała Nr 208.36.2011 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 29 sierpnia 2011 roku zmieniająca Uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3756W Słupia - Schabajewo w miejscowości Makomazy
185
Uchwała Nr 209.36.2011 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 29 sierpnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy dróg powiatowych nr 3742W Goleszyn - Dziembakowo- Borkowo - Zgagowo, nr 3724W Żochowo- Gójsk, nr 3725W Pawłowo - Mieszczk na terenie gm. Sierpc
186
Uchwała Nr 210.36.2011 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 29 sierpnia 2011 roku