Lp

Nr uchwały

Treść uchwały

1

Uchwała Nr 560.104.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 3 stycznia 2013 roku

W sprawie zatrudnienia na stanowisku Dyrektora Powiatowego Domu Dzieci w Szczutowie.

2

Uchwała Nr 561.105.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 10 stycznia 2013 roku

W sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu w Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.

3

Uchwała Nr 562.105.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 10 stycznia 2013 roku

W sprawie przeprowadzenia analizy poniesionych w 2012 roku wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do średnich wynagrodzeń oraz średnich wynagrodzeń oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki

4

Uchwała Nr 563.105.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 10 stycznia 2013 roku

W sprawie przedłożenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki w roku 2012

5

Uchwała Nr 564.105.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 10 stycznia 2013 roku

W sprawie przyjęcia planu pracy Zarządu Powiatu w Sierpcu na rok 2013

6

Uchwała Nr 565.106.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 17 stycznia 2013 roku

W sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 1 w Sierpcu

7

Uchwała Nr 566.106.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 17 stycznia 2013 roku

W sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie założenia publicznej szkoły ponadgimnazjalnej – trzyletniego liceum ogólnokształcącego na podbudowie gimnazjum pod nazwą Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Sierpcu z siedzibą w Sierpcu przy ul. Wiosny Ludów 7

8

Uchwała Nr 567.106.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 17 stycznia 2013 roku

W sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Sierpeckiego dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania przyznanej dotacji

9

Uchwała Nr 568.106.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 17 stycznia 2013 roku

W sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego SPZZOZ w Sierpcu za 2012 rok

10

Uchwała Nr 569.106.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 17 stycznia 2013 roku

W sprawie trzeciego przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Sierpeckiego położonych w obrębie Studzieniec gm. Sierpc

11

Uchwała Nr 570.106.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 17 stycznia 2013 roku

W sprawie przyjęcia i przedłożenia Radzie Powiatu w Sierpcu „raportu z wykonania Programu ochrony środowiska za lata 2010-2011 z uwzględnieniem 2012 roku”

12

Uchwała Nr 571.106.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 17 stycznia 2013 roku

W sprawie przyjęcia planów finansowych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

13

Uchwała Nr 572.106.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 17 stycznia 2013 roku

w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu

14

Uchwała Nr 573.106.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 17 stycznia 2013 roku

W sprawie wystąpienia z wnioskiem do Rady Powiatu w Sierpcu o uchwalenie regulaminu Organizacyjnego Starostwa powiatowego w Sierpcu

15

Uchwała Nr 574.107.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 17 stycznia 2013 roku

Zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2013 rok

16

Uchwała Nr 575.107.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 24 stycznia 2013 roku

W sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sierpeckiego na lata 2013-2023

17

Uchwała Nr 576.107.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 24 stycznia 2013 roku

W sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową powiatu Sierpeckiego na 2013 rok

18

Uchwała Nr 577.107.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 24 stycznia 2013 roku

W sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu oświadczenia Rady Powiatu w Sierpcu w sprawie przyznania tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego dla Pana Edwarda Wielgóckiego – Kapelmistrza Młodzieżowej orkiestry Dętej OSP w Gozdowie

19

Uchwała Nr 578.107.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 24 stycznia 2013 roku

W sprawie upoważnienia do składania oświadczenia woli w sprawach związanych z prowadzeniem Powiatowego Domu Dzieci w Szczutowie

20

Uchwała Nr 579.107.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 24 stycznia 2013 roku

W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego poniżej 5.000.000 euro na wykonanie zadania pn. Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy szkole Podstawowej Nr 4 w Sierpcu ul. Armii Krajowej 1

21

Uchwała Nr 580.108.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 28 stycznia 2013 roku

W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego poniżej 5.000.000 euro na wykonanie zadania pn. Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Sierpcu przy ul. Armii Krajowej 1

22

Uchwała Nr 581.109.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 6 lutego 2013 roku

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzących w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu

23

Uchwała Nr 582.109.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 6 lutego 2013 roku

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji trzyletniego technikum Uzupełniającego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu

24.

Uchwała Nr 583.109.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 6 lutego 2013 roku

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. Gen. Jose de San Martin w Sierpcu

25.

Uchwała Nr 584.109.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 6 lutego 2013 roku

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego z siedzibą w Studzieńcu

26

Uchwała Nr 585.109.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 6 lutego 2013 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych Powiatu Sierpeckiego przez organizacje pozarządowe

27

Uchwała Nr 586.109.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 6 lutego 2013 roku

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania PUP w Sierpcu z wykonania rocznego programu działania za II półrocze 2012 roku

28.
Uchwała Nr 587.109.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 6 lutego 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody dot. pozbawienia kategorii drogi powiatowej z przekwalifikowaniem na kategorię drogi gminnej odcinka ciągu drogowego nr 2707C Chlebowo- Karnkowo- Chodorążek- Wioska od km 0+000 do km 7+818 o łącznej długości 7,818 km na terenie gm. Lipno powiat lipnowski
29
Uchwała Nr 588.109.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 6 lutego 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na dozorowanie bazy zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu w latach 2013-2016
30
Uchwała Nr 589.109.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 6 lutego 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia  publicznego na wykonanie zadania pn. Dostawa oleju opałowego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Powiatu Sierpeckiego w 2013 roku
31
Uchwała Nr 590.109.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 6 lutego 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. Dostawa paliw płynnych do pojazdów samochodowych wykorzystywanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Sierpeckiego w 2013 roku

32

Uchwała Nr 591.109.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 6 lutego 2013 roku

33
Uchwała Nr 592.109.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 6 lutego 2013 roku

Uchylona
Uchwałą Nr 973.183.2014 z dnia 17 października 2014r.
w sprawie uchwalenia regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Domu Dzieci w Szczutowie

34
Uchwała Nr 593.110.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie utworzenia i nadania statutu Powiatowej Bibliotece Publicznej w Sierpcu
35
Uchwała Nr 594.110.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 19 lutego 2013 roku rozwiązywania problemów społecznych na lata 2013-2023
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych na lata 2013-2023

Uchwała do wglądu w Biurze Rady i Zarządu Powiatu Starostwa Powiatowego w Sierpcu pok. 107
36 Uchwała Nr 595.110.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie podziału środków PFRON przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2013 roku
37
Uchwała Nr 596.110.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu oświadczenia w sprawie wyrażenia zgody na objęcie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sierpeckiego patronatem Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
38 Uchwała Nr 597.110.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie ustanowienia pełnomocnika procesowego w celu reprezentacji Powiatu Sierpeckiego - w sprawie przed Sądem rejonowym w Płocku Wydział Cywilny IX Zamiejscowy w Sierpcu syng akt I Ns 338/12
39
Decyzja
o przekazaniu w trwały zarząd Domowi Pomocy Społecznej w Szczutowie zabudowaną nieruchomość oznaczoną jako działka o nr ewid. 168/7 o pow. 0,0216 ha
40
Decyzja
o przekazaniu w trwały zarząd Powiatowemu Domowi Dzieci w Szczutowie zabudowaną nieruchomość oznaczoną jako działka o nr ewid. 168/8 o pow. 0,3327 ha
41
Decyzja o przekazaniu w trwały zarząd w udziałach wynoszących po 1/2 części Domowi Pomocy Społecznej w Szczutowie oraz Powiatowemu Domowi Dzieci w Szczutowie nieruchomości oznaczonej jako działka o nr ewid. 168/6 o pow. 0,0257 ha.
42
Uchwała Nr 598.110.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie udzielenia pożyczki z budżetu powiatu dla SPZZOZ w Sierpcu
43
Uchwała Nr 599.110.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie wniesienia pod obrady rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę Budżetową Powiatu Sierpeckiego na 2013 rok
44
Uchwała Nr 600.111.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 6 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia zasad i planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki
45
Uchwała Nr 601.111.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 6 marca 2013 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych Powiatu Sierpeckiego przez organizacje pozarządowe

46


Uchwała Nr 602.111.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 6 marca 2013 roku

w sprawie ustanowienia pełnomocnika procesowego w celu reprezentacji Powiatu Sierpeckiego w sprawie przed Sądem rejonowym w Płocku Wydział Cywilny IX Zamiejscowy w Sierpcu47


Uchwała Nr 603.111.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 6 marca 2013 roku

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3712W Rościszewo-Września na odcinku ok. 1000 mb48


Uchwała Nr 604.111.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 6 marca 2013 roku

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3715W Ligowo-Mochowo na odcinku ok. 1 000 mb49


Uchwała Nr 605.111.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 6 marca 2013 roku

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3716W Szczutowo-Dąbkowa-Szczechowo na odcinku ok. 650 mb50


Uchwała Nr 606.111.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 6 marca 2013 roku

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3717W Gójsk-Mościska-droga 10 na odcinku ok. 700 mb51


Uchwała Nr 607.111.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 6 marca 2013 roku


w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3725W Pawłowo-Mieszczk na odcinku ok. 2000 mb
52


Uchwała Nr 608.111.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 6 marca 2013 roku


w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3762W Węgrzynowo-Lisice na odcinku ok. 900 mb
53


Uchwała Nr 609.111.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 6 marca 2013 roku

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na zakup emulsji asfaltowej do remontów cząstkowych dróg powiatowych w 2013

54


Uchwała Nr 610.111.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 6 marca 2013 roku

w sprawie wyrażenia zgody na wycięcie drzew z nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sierpeckiego
55
U chwała Nr 611.112.2013
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 21 marca 2013 roku
w sprawie rokowań po trzecim przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Sierpeckiego położonych w obrębie Studzieniec gm. Sierpc.
56.
Uchwała Nr 612.112.2013
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 21 marca 2013 roku
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu za rok 2012.
57.
Uchwała Nr 613.112.2013
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 21 mar ca 2013 roku
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Progno zy Finansowej na lata 2013-2023.
58.
Uchwała Nr 614.112.2013
Zarzą du Powiatu w Sierpc u
z dnia 21 marca 2013 roku
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projekt uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2013 rok.

59.

Uchwała Nr 615.112.2013

Zarządu Powiatu w Sierpcu

z dnia 21 marca 2013 roku

w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie profili kształcenia oraz zawodów w których kształci Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu.

60.
Uchwała Nr 616.112.2013
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 21 marca 2013 roku
w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie profili kształcenia w Liceum Ogólnokształcącym im. H. Sucharskiego w Sierpcu.
61.
Uchwała Nr 617.112.2013
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 21 marca 2013 roku
w sprawie wyrażenia opinii do aktualizacji nr4 do Planu Działania Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego dla Województwa Mazowieckiego.
62.
Uchwała Nr 618.112.2013
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 21 marca 2013 roku
w sprawie wyrażenia zgody Dyrektor ó w i Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu na wynajem na okres 3 lat części pomieszczeń Pracowni Diagnostyki Obrazowej .
63.
Decyzja
z dnia 21 marca 2013 roku
o przekazaniu w trwały zarząd powiatowej jednostce organizacyjnej - ZDP w Sierpcu nieruchomoś ć stanowiąc a własność Powiatu Sierpeckiego będąca drogą publiczną - powiatową Nr 0712W Rościszewo - Września oraz Nr 3738W Ro ściszewo - Kosemin - Żabowo - Szumanie na terenie gminy Rościszewo.
64
Decyzja
z dnia 21 marca 2013 roku
o przekazaniu w trwały zarząd powiatowej jednostce organizacyjnej - ZDP w Sierpcu nieruchomoś ć stanowiącą własność Powiatu Sierpeckiego będącą drogą publiczną- powiatową NR 3738W Rościszewo - Kosemin - Ża bowo - Szumanie oraz Nr 3743W Zawidz - Osiek - Włostybory - Koziebrod y oraz Nr 3759 W Szumanie - Bielsk na terenie gminy Zawidz
65.