L.P.

NUMER

UCHWAŁY

TREŚĆ UCHWAŁY

 
1.
Uchwała Nr 28.7.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu     z dnia 11 stycznia 2019r.

w sprawie przyjęcia planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.

zm. Uchwałą Nr 57.12.2019 z dnia 6 marca 2019r.
 
2.
Uchwała Nr 29.7.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 11 stycznia 2019r.
w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu.
 
3.
Uchwała Nr 30.7.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 11 stycznia 2019r.
w sprawie upoważnienia p. o. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu do realizacji projektu Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie sierpeckim (III) w ramach Osi Priorytetowej VIII Rozwój rynku pracy, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
 
4.
Uchwała Nr 31.7.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 11 stycznia 2019r.

w sprawie uchwalenia ,,Regulaminu pracy komisji konkursowych powołanych do oceny ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na wykonanie zadań publicznych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego dofinansowanych z budżetu Powiatu Sierpeckiego".
 
5.
Uchwała Nr 32.7.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 11 stycznia 2019r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019r. zadań publicznych Powiatu Sierpeckiego przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 
6.
Uchwała Nr 33.7.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 11 stycznia 2019r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2019r. zadań publicznych Powiatu Sierpeckiego przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
 
7.
Uchwała Nr 34.7.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 11 stycznia 2019r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Zespołu szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu do projektu ,,Z Ekonomikiem w szeroki świat" realizowanego w ramach programu Erasmus+ oraz upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Sierpcu.
 
8.
Uchwała Nr 35.7.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 11 stycznia 2019r.

Traci moc Uchwała
 Nr 458.80.2012 z dnia
 8 sierpnia 2012r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu.

zm. Uchwałą Nr 281.45.2020 z dnia 13 marca 2020r.

9.
Uchwała Nr 36.8.2019
Zarządu powiatu w Sierpcu
z dnia 16 stycznia 2019r.
w sprawie przeprowadzenia analizy poniesionych w 2018r. wydatków na wynagrodzenie nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki. 

10.
Uchwała Nr 37.8.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 16 stycznia 2019r.
w sprawie przedłożenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki w roku 2018.

11.
Uchwała Nr 38.8.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 16 stycznia 2019r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. Dostawa paliw płynnych w 2019r. do pojazdów samochodowych wykorzystywanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Sierpeckiego.

12.
Uchwała Nr 39.9.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 31 stycznia 2019r.

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Zespołu Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu do projektu ,,Zagraniczna praktyka uczniów z Mechanika" realizowanego w ramach programu ,,Erasmus+ oraz upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Sierpcu.

13.
Uchwała Nr 40.10.2019
Zarządu powiatu w Sierpcu
z dnia 8 lutego 2019r.
w sprawie przyjęcia Sprawozdania z wykonania Rocznego Programu Działania Powiatowego Urzędu pracy w Sierpcu za 2018r.

14.
Uchwała Nr 41.10.20199
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 8 lutego 2019r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości Powiatu Sierpeckiego oddanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd.

15.
Uchwała Nr 42.10.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 8 lutego 2019r.
w sprawie wniesienia pod obrady rady powiatu w Sierpcu projektu oświadczenia Rady Powiatu w sprawie przyznania tytułu honorowego ,,Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego" dla Pani Mirosławy Sawickiej Przewodniczącej Komisji Zakładowej NSZZ ,,Solidarność" przy SPZZOZ w Sierpcu. 

16.
Uchwała Nr 43.10.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 8 lutego 2019r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu oświadczenia Rady Powiatu w Sierpcu w sprawie przyznania tytułu honorowego ,,Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego" dla księdza Stefana Izydora Prusińskiego Proboszcza Emeryta Parafii pw. św. Apolonii w Borkowie Kościelnym.

17. Uchwała Nr 44.10.2019
Zarządu powiatu w Sierpcu
z dnia 8 lutego 2019r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu oświadczenia Rady Powiatu w Sierpcu w sprawie przyznania tytułu honorowego ,,Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego" dla Pana Dariusza Mroczkowskiego oraz Pana Jakuba Mroczkowskiego - sędziów piłki ręcznej na szczeblu centralnym.

18. Uchwała Nr 45.10.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 8 lutego 2019r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2019-2035.

19. Uchwała Nr 46.10.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 8 lutego 2019r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2018r.

20.
Uchwała Nr 47.10.2019
Zarządu powiatu w Sierpcu
z dnia 8 lutego 2019r.
w sprawie przyjęcia Planu pracy Zarządu Powiatu na rok 2019.

21. Uchwała Nr 48.10.2019
Zarządu powiatu w Sierpcu
z dnia 8 lutego 2019r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. Dostawa oleju opałowego w 2019r. dla potrzeb jednostek organizacyjnych Powiatu Sierpeckiego.

22. Uchwała Nr 49.11.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 28 lutego 2019r.
w sprawie upoważnienia do składania oświadczenia woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu.

23. Uchwała Nr 50.11.2019
Zarządu Powiatu  w Sierpcu
z dnia 28 lutego 2019r.
w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu do realizacji projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sierpeckim (III) w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) 2014-2020.

24.
Uchwała Nr 51.11.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 28 lutego 2019r.
w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu do realizacji projektu Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie sierpeckim (II) w ramach Osi Priorytetowej VIII Rozwój rynku pracy, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

25. Uchwała Nr 52.11.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 28 lutego 2019r.
w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu do realizacji projektu Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie sierpeckim (III) w ramach Osi Priorytetowej VIII Rozwój rynku pracy, działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

26. Uchwała Nr 53.11.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 28 lutego 2019r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Domu dzieci w Szczutowie

27.
Uchwała Nr 54.11.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 28 lutego 2019r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu za rok 2018 oraz wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej.

28.
Uchwała Nr 55.11.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 28 lutego 2019r.
w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Sierpeckiego przez organizacje pozarządowe w roku 2019

29.
Uchwała Nr 56.12.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 6 marca 2019r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2019r.

30.
Uchwała Nr 57.12.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 6 marca 2019r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.

31.
Uchwała Nr 58.13.2019
Zarządu powiatu w Sierpcu
z dnia 18 marca 2019r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2019r.

32.
Uchwała Nr 59.13.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 18 marca 2019r.
w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu w Sierpcu sprawozdania z realizacji ,,Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na rok 2018".

33.
Uchwała Nr 60.13.2019
Zarządu powiatu w Sierpcu
z dnia 18 marca 2019r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie ustanowienia przez Radę Powiatu w Sierpcu reprezentantów Powiatu Sierpeckiego w Stowarzyszeniu pn. Lokalna Organizacja turystyczna ,,Nad Skrwą i Sierpienicą".

34.
Uchwała Nr 61.13.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 18 marca 2019r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia Powiatu Sierpeckiego do Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

35.
Uchwała Nr 62.13.2019
Zarządu powiatu w Sierpcu
z dnia 18 marca 2019r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego wyłonionemu w przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn. Dostawa tablic rejestracyjnych oraz kasację tablic wycofanych z eksploatacji w okresie od maja 2019r. do kwietnia 2021r. dla potrzeb starostwa Powiatowego w Sierpcu.

36.
Uchwała Nr 63.13.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 18 marca 2019r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2019-2035.

37.
Uchwała Nr 64.13.2019
Zarządu powiatu w Sierpcu
z dnia 18 marca 2019r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2019r.

38.
Uchwała Nr 65.14.2019
Zarządu powiatu w Sierpcu
z dnia 28 marca 2019r.
w sprawie ustalenia zawodów, w którym kształci Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Sierpcu.

39.
Uchwała Nr 66.14.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 28 marca 2019r.
w sprawie ustalenia kierunków kształcenia oraz zawodów, w których kształci Zespół Szkół Nr  im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu.

40.
Uchwała Nr 67.14.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 28 marca 2019r.
w sprawie ustalenia kierunków kształcenia oraz zawodów, w których kształci Zespół Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu.

41.
Uchwała Nr 68.14.2019
Zarządu powiatu w Sierpcu
z dnia 28 marca 2019r.
w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki na rok 2019.

42.
Uchwała Nr 69.14.2019
Zarządu powiatu w Sierpcu
z dnia 28 marca 21018r.
w sprawie wyrażenia zgody na lokalizację przyłącza linii światłowodowej do budynku szkoły na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sierpeckiego będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Nr 2 w Sierpcu.

43.
Uchwała Nr 70.14.2019
Zarządu powiatu w Sierpcu
z dnia 28 marca 2019r.
w sprawie wyrażenia zgody na lokalizację przyłącza linii światłowodowej do budynku szkoły na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sierpeckiego będącej w trwałym zarządzie Liceum Ogólnokształcącego w Sierpcu.

44.
Uchwała Nr 71.14.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 28 marca 2019r.
w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania Budżetu Powiatu i z wykonania planów finansowych Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu oraz Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu za rok 2018.

45.
Uchwała Nr 72.15.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 17 kwietnia 2019r.
w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu.

46.
Uchwała Nr 73.15.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 17 kwietnia 2019r.
w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Sierpcu

47.
Uchwała Nr 74.15.2019
Zarządu powiatu w Sierpcu
z dnia 17 kwietnia 2019r.
w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Sierpcu.

48.
Uchwała Nr 75.15.2019
Zarządu powiatu w Sierpcu
 z dnia 17 kwietnia 2019r.
w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego w Sierpcu.

49.
Uchwała Nr 76.15.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 17 kwietnia 2019r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Sierpcu.

50. Uchwała Nr 77.15.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 17 kwietnia 2019r.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w drodze bezprzetargowej na czas określony nie dłuższy niż 3 lata pomieszczeń hali sportowej na nieruchomości oddanej w trwały zarząd Zespołu Szkół Nr 1 w Sierpcu.

51. Uchwała Nr 78.15.2019
Zarządu powiatu w Sierpcu
z dnia 17 kwietnia 2019r.
w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu, na oddanie w dzierżawę gruntu na okres 3 lat.

52.
Uchwała Nr 79.16.2019
Zarządu powiatu w Sierpcu
z dnia 29 kwietnia 2019r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu.

53.
Uchwała Nr 80.16.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 29 kwietnia 2019r.
w sprawie zatwierdzenia i przedstawienia Radzie Powiatu Oceny zasobów pomocy społecznej.


54.
Uchwała Nr 81.16.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 29 kwietnia 2019r.
w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. ,,W rodzinie lepiej".

55.
Uchwała Nr 82.16.2019
Zarządu powiatu w Sierpcu
z dnia 29 kwietnia 2019r.
w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu do realizacji projektu pn. ,,W rodzinie lepiej".

56. Uchwała Nr 83.16.2019
Zarządu powiatu w Sierpcu
z dnia 29 kwietnia 2019r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za IV kwartał 2018r.

57. Uchwała Nr 84.16.2019
Zarządu powiatu w Sierpcu
z dnia 29 kwietnia 2019r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2018r.

58. Uchwała Nr 85.16.2019
Zarządu powiatu w Sierpcu
z dnia 29 kwietnia 2019r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie pokrycia straty finansowej netto Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2018r.

59. Uchwała Nr 86.16.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 29 kwietnia 20189r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2018r.

60. Uchwała Nr 87.16.2019
Zarządu powiatu w Sierpcu
z dnia 29 kwietnia 2019r.
w sprawie nawiązania stosunku pracy na podstawie umowy o pracę na czas określonym na stanowisku pełniącego obowiązki Dyrektora Samodzielnego publicznego zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu

zm. Uchwała Nr 190.32.2019 z dnia 31 października 2019r.


61. Uchwała Nr 88.16.2019
Zarządu powiatu w Sierpcu
z dnia 29 kwietnia 2019r.
w sprawie wyrażenia zgody na wycięcie drzew z nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sierpeckiego.

62. Uchwała Nr 89.16.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 29 kwietnia 2019r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2019-2035.

63. Uchwała Nr 90.16.2019
Zarządu powiatu w Sierpcu
z dnia 29 kwietnia 2019r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2019r.

64. Uchwała Nr 91.16.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 29 kwietnia 2019r.
w sprawie wniesienia pod obrady rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miasto Sierpc.

65. Uchwała Nr 92.16.2019
Zarządu powiatu w Sierpcu
z dnia 29 kwietnia 2019r.
w sprawie przekazania Radzie Powiatu sprawozdania finansowe Powiatu Sierpeckiego za 2018r.

66.
Uchwała Nr 93.17.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 13 maja 2019r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3772W - ulica Świętokrzyska.

zm. Uchwałą Nr 116.21.2019 z dnia 27 czerwca 2019r.


67. Uchwała Nr 94.17.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 13 maja 2019r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Sierpeckiego wraz z jednostkami organizacyjnymi w latach 2019-2022.

68.
Uchwała Nr 95.17.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 13 maja 201r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Sierpcu.

69.
Uchwała Nr 96.18.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 29 maja 2019r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy mostu nr JNI 310001098 w m. Kosemin w ciągu drogi powiatowej nr 3738 W Rościszewo - Żabowo - Szumanie wraz z drogami dojazdowymi.

70.
Uchwała Nr 97.18.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 29 maja 2019r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie określenia liczby przedstawicieli Rady Powiatu Sierpeckiego wybranych do Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu oraz wyboru przedstawicieli do składu osobowego Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.

71. Uchwała Nr 98.18.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 29 maja 2019r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu oraz zwołania jej pierwszego posiedzenia.

72 . Uchwała Nr 99.18.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 29 maja 2019r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do Internatu w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu oraz punktacji i rodzajów dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kierunków.

73. Uchwała Nr 100.18.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 29 maja 2019r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie ustalenia kierunków rekrutacji wraz z liczbą punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia, organizowane w publicznych placówkach oświatowo - wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sierpecki.

74.
Uchwała Nr 101.18.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 29 maja 2019r.
w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Sierpeckiego Raportu o stanie Powiatu Sierpeckiego za rok 208.

75.
Uchwałą Nr 102.19.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 6 czerwca 2019r.
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Sierpcu.

76.
Uchwała Nr 103.20.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 18 czerwca 2019r.
w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu do realizacji projektu Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie sierpecki  (III) w ramach Osi Priorytetowej VIII Rozwój rynku pracy, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

77.
Uchwała Nr 104.20.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 18 czerwca 2019r.
w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu do realizacji projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sierpeckim (III) w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) 2014-2020.

78.
Uchwała Nr 105.20.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 18 czerwca 2019r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.

79.
Uchwała Nr 106.20.2019
Zarządu powiatu w Sierpcu
z dnia 18 czerwca 2019r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za I kwartał 2019r.

80. Uchwała Nr 107.20.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 18 czerwca 2019r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu. 

81. Uchwała Nr 108.20.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
 z dnia 18 czerwca 2019r.
w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie stanowiska kierownika szkolenia praktycznego w Zespole Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu.

82. Uchwała Nr 109.20.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 18 czerwca 2019r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Sierpeckiego od dnia 1 września 2019r.

83. Uchwała Nr 110.20.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 18 czerwca 2019r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Sierpcu.

84. Uchwała Nr 111.20.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 18 czerwca 2019r.
w sprawie wyrażenia zgody na udział Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Sierpcu w charakterze partnera w realizacji projektu pn. ,,Szkoła ćwiczeń dla miasta Sierpc, Płock oraz powiatu sierpeckiego".

85. Uchwała Nr 112.20.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
 z dnia 18 czerwca 2019r.
w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Sierpeckiego raportu z wykonania  ,,Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Sierpeckiego na lata 2017-2022".

86.
Uchwała Nr 113.20.2019
Zarządu powiatu w Sierpcu
z dnia 18 czerwca 2019r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sierpeckiego na lata 2019-2035. 

87. Uchwała Nr 114.20.2019
Zarządu powiatu w Sierpcu
z dnia 18 czerwca 2019r.
w sprawie wniesienia pod obrady rady powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2019r.

88. Uchwała Nr 115.20.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 18 czerwca 2019r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - Zespół Klasztorny należący do Opactwa sióstr Benedyktynek w Sierpcu, w skład którego wchodzą: kościół pw. Wniebowzięcia NMP, murowany klasztor Opactwa Sióstr Benedyktynek z 1720r. i dzwonnica z końca XVIIIw.

89.
Uchwała Nr 116.21.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 27 czerwca 2019r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3772W Świętokrzyska.  

90.
Uchwała Nr 117.21.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 27 czerwca 2019r.
w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środków majątku ruchomego będącego na wyposażeniu Starostwa Powiatowego w Sierpcu.

91.
Uchwała Nr 118.21.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na likwidację składnika majątku ruchomego będącego na wyposażeniu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu.

92. Uchwała Nr 119.22.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 5 lipca 2019r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2019r.

93. Uchwała Nr 120.22.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 5 lipca 2019r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Grażyny Pawlak - Kapeli nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

94. Uchwała Nr 121.22.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 5 lipca 2019r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Anny Iwony Kowalczyk nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

95. Uchwała Nr 122.22.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 5 lipca 2019r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Elwiry Rudowskiej nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

96. Uchwała Nr 123.22.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 5 lipca 2019r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu oświadczenia Rady Powiatu w Sierpcu w sprawie przyznania tytułu honorowego ,,Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego" dla Gen. Władysława Andersa.

97.
Uchwała Nr 124.23.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
 z dnia 5 lipca 2019r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy dróg powiatowych nr 3715W Ligowo - Mochowo oraz nr 3720W Mochowo - Gozdowo, gm. Mochowo.

98.
Uchwała Nr 125.23.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 5 lipca 2019r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3707W Łukomie - Dziki Bór na odcinku Gorzeń - Mierzęcin, gm. Szczutowo.

99.
Uchwała Nr 126.23.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 5 lipca 2019r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy dróg powiatowych nr 3709W Szczutowo - Blizno - Białasy - Troska oraz nr 3710W Łukomie - Białasy, gm. Szczutowo.

100.
Uchwała Nr 127.23.2019
 Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 5 lipca 2019r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3712W Rościszewo - Września, gm. Rościszewo.