L.P.

NUMER

UCHWAŁY

TREŚĆ UCHWAŁY

 
1.

Uchwała Nr 400.77.2021
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 14 stycznia 2021r.

w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków
tych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu

 
2. Uchwała Nr 401.77.2021
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 14 stycznia 2021r.

w sprawie przyjęcia planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

3. Uchwała Nr 402.77.2021
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 14 stycznia 2021r.

w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach i placówkach
oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki na rok 2021

4. Uchwała Nr 403.77.2021
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 14 stycznia 2021r.

w sprawie uchwalenia ,,Regulaminu pracy komisji konkursowych powoływanych do oceny ofert złożonych w otwartych
konkursach ofert na wykonywanie w 2021 r. zadań publicznych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego
dofinansowanych z budżetu Powiatu Sierpeckiego’’

5. Uchwała Nr 404.77.2021
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 14 stycznia 2021r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych Powiatu Sierpeckiego przez
organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie

6. Uchwała Nr 405.77.2021
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 14 stycznia 2021r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na
realizację w 2021 roku zadań publicznych Powiatu Sierpeckiego przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

7. Uchwała Nr 406.77.2021
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 14 stycznia 2021r.

w sprawie przeprowadzenia analizy poniesionych w 2020 r. wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości
średnich wynagrodzeń oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego
w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki

8. Uchwała Nr 407.77.2021
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 14 stycznia 2021r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu
zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki w roku 2020

9. Uchwała Nr 408.77.2021
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 14 stycznia 2021r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy po umowie zawartej na czas oznaczony części nieruchomości oddanej
w trwały współzarząd Krytej Pływalni w Sierpcu

10. Uchwała Nr 409.77.2021
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 14 stycznia 2021r.

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata części gruntu, powierzchni oraz
pomieszczenia w budynku pływalni na nieruchomości oddanej w trwały współzarząd Krytej Pływalni w Sierpcu

11. Uchwała Nr 410.77.2021
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 14 stycznia 2021r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od
obowiązku przetargowego trybu zawierania umów najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata części gruntu, powierzchni
oraz pomieszczenia w budynku pływalni na nieruchomości oddanej w trwały współzarząd Krytej Pływalni w Sierpcu

12. Uchwała Nr 411.77.2021
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 14 stycznia 2021r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
w drodze darowizny

13. Uchwała Nr 412.78.2021
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 21 stycznia 2021r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2021-2035
14. Uchwała Nr 413.79.2021
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 3 lutego 2021r.
w sprawie przyjęcia Sprawozdania z wykonania Rocznego Programu Działania Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu za 2020r.
15. Uchwała Nr 414.79.2021
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 3 lutego 2021r.

w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu do realizacji projektu Aktywizacja osób w wieku 30 lat
i więcej pozostających bez pracy w powiecie sierpeckim ( IV ) w ramach Osi Priorytetowej VIII Rozwój rynku pracy,
Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP i przeciwdziałanie skutkom epidemii Covid-19,
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

16. Uchwała Nr 415.79.2021
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 3 lutego 2021r.

w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu do realizacji projektu Aktywizacja osób
w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie sierpeckim ( IV ) w ramach Osi Priorytetowej VIII Rozwój rynku
pracy, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP i przeciwdziałanie skutkom epidemii Covid-19,
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

17. Uchwała Nr 416.79.2021
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 3 lutego 2021r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania
o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu
za III kwartał 2020 roku narastająco

18. Uchwała Nr 417.80.2021
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 5 lutego 2021r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały w sprawie uchwalenia Powiatowego programu rozwoju
pieczy zastępczej na lata 2021 - 2023
19. Uchwała Nr 418.80.2021
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 5 lutego 2021r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały w sprawie uchwalenia Powiatowego programu przeciwdziałania
przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2021 - 2025
20. Uchwała Nr 419.80.2021
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 5 lutego 2021r.
w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu
za 2020 rok oraz wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej
21. Uchwała Nr 420.80.2021
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 5 lutego 2021r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego
na zapewnieniu okresowego miejsca pobytu w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży
22. Uchwała Nr 421.80.2021
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 5 lutego 2021r.
w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego
do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu
pomocy społecznej polegającego na zapewnieniu okresowego miejsca pobytu w domu dla matek z małoletnimi dziećmi
i kobiet w ciąży
23. Uchwała Nr 422.80.2021
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 5 lutego 2021r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. Dostawa paliw płynnych na
lata 2021- 2022 do pojazdów samochodowych wykorzystywanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Sierpeckiego
24. Uchwała Nr 423.80.2021
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 5 lutego 2021r.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie na czas oznaczony wynoszący 5 lat pomieszczenia w budynku szkoły
na nieruchomości oddanej w trwały zarząd Zespołowi Szkół Nr 2 w Sierpcu
25. Uchwała Nr 424.80.2021
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 5 lutego 2021r.
w sprawie przyjęcia planu pracy Zarządu Powiatu w Sierpcu na rok 2021
26. Uchwała Nr 425.80.2021
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 5 lutego 2021r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2021-2035
27. Uchwała Nr 426.80.2021
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 5 lutego 2021r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia
Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2021 r.
28. Uchwała Nr 427.81.2021
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 19 lutego 2021r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na zakup ciągnika z osprzętem
29. Uchwała Nr 428.81.2021
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 19 lutego 2021r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na Kierownika Dziennego Domu Senior+ w Szczutowie
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Tomaszewska Katarzyna
  • Data udostępnienia w BIP: 2021-01-15 12:54:47
  • Informacja zaktualizowana przez: Tomaszewska Katarzyna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-02-22 10:56:27
  • Liczba odsłon: 162
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4617866]

przewiń do góry