L.p

 

 

NUMER UCHWAŁY

 

TREŚĆ UCHWAŁY

 1.

 2.

 3.

1.
Uchwała Nr 224.48.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 18 stycznia 2016r.
w sprawie przedłożenia do konsultacji projektu ,,Programu opieki nad zabytkami Powiatu Sierpeckiego na lata 2016-2019".
2.
Uchwała Nr 225.48.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 18 stycznia 2016r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych Powiatu Sierpeckiego przez organizacje pozarządowe.
3.
Uchwała Nr 226.48.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 18 stycznia 2016r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych prowadzonych przez inne niż Powiat Sierpecki osoby prawne lub osoby fizyczne oraz niepublicznych szkół i placówek, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji.
4.
Uchwała Nr 227.48.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 18 stycznia 2016r.
w sprawie przeprowadzenia analizy poniesionych w 2015 roku wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki.
5.
Uchwała Nr 228.48.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 18 stycznia 2016r.
w sprawie przedłożenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki w roku 2015
6.
Uchwała Nr 229.48.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 18 stycznia 2016r
w sprawie upoważnienia do składania oświadczenia woli w sprawach związanych z prowadzeniem Powiatowego Zespołu Jednostek Budżetowych w Sierpcu.
7.
Uchwała Nr 230.48.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 18 stycznia 2016r.
w sprawie zaopiniowania projektu ,,Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mochowo na lata 2016-2019 z perspektywą do roku 2023".
8.
Uchwała Nr 231.48.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 18 stycznia 2016r.
w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu.
9.
Uchwała Nr 232.48.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 18 stycznia 2016r.
w sprawie przyjęcia planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.

Zm. Uchwałą Nr 275.57.2016 z dnia 6 kwietnia 2016r.
10.
Uchwała Nr 233.48.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 18 stycznia 2016r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. Dostawa paliw płynnych w 2016 roku do pojazdów samochodowych wykorzystywanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Sierpeckiego.
11.
Uchwała Nr 234.48.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 18 stycznia 2016r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadań pn. Dostawa oleju opałowego w 2016 roku dla potrzeb jednostek organizacyjnych Powiatu Sierpeckiego.
12.
Uchwała Nr 235.48.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 18 stycznia 2016r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu Sierpeckiego na lata 2015-2017.
13.
Uchwała Nr 236.48.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 18 stycznia 2016r.
w sprawie przeprowadzenia czwartego przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Sierpeckiego położonych w obrębie Studzieniec gm. Sierpc.
14.
Uchwała Nr 237.48.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 18 stycznia 2016r.
w sprawie przyjęcia planu pracy Zarządu Powiatu w Sierpcu na rok 2016.
15.
Uchwała Nr 238.49.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 25 stycznia 2016r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2016.
16.
Uchwała Nr 239.51.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 3 lutego 2016r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu z wykonania Rocznego Programu Działania za II półrocze 2015 roku.
17.
Uchwała Nr 240.51.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 3 lutego 2016 r.
w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu do realizacji projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sierpeckim (II) w ramach Osi priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).
18.
Uchwała Nr 241.51.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 3 lutego 2016r.
w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu do realizacji projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sierpeckim (II) w ramach Osi priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).
19.
Uchwała Nr 242.51.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 3 lutego 2016r.
w sprawie uchwalenia ,,Regulaminu pracy komisji konkursowej powołanych do oceny ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na wykonanie zadań publicznych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego dofinansowanych z budżetu Powiatu Sierpeckiego.
20.
Uchwała Nr 243.51.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 3 lutego 2016r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2016r. zadań publicznych Powiatu Sierpeckiego przez organizacje pozarządowe.
21.
Uchwała Nr 244.51.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 3 lutego 2016r.
w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu na wynajem na okres do 3 lat powierzchni w budynku szpitala.
22.
Uchwała Nr 245.52.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 18 lutego 2016r.
w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu w Sierpcu sprawozdania z realizacji w 2015 roku ,,Programu opieki nad zabytkami Powiatu Sierpeckiego na lata 2012-2015".
23.
Uchwała Nr 246.52.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 18 lutego 2016r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie uchwalenia ,,Programu opieki nad zabytkami Powiatu Sierpeckiego na lata 2016-2019".
24.
Uchwał Nr 247.52.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 18 lutego 2016r.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej aktualizacji nr 4 do Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla Województwa Mazowieckiego.
25.
Uchwała Nr 248.52.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 18 lutego 2016r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie wprowadzenia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Powiatu Sierpeckiego zaliczanych do sektora finansów publicznych.
26.
Uchwała Nr 249.52.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 18 lutego 2016r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Powiatowego Zespołu Jednostek Budżetowych w Sierpcu.
27.
Uchwała Nr 250.52.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 18 lutego 2016r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Sierpeckiego położonych w obrębach Rachocin i Studzieniec gm. Sierpc.
28.
Uchwała Nr 251.52.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 18 lutego 2016r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w powiatowym ośrodku wsparcia - Dziennym Domu ,,Senior - WIGOR" w Szczutowie.
29.
Uchwała Nr 252.52.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 18 lutego 2016r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2016.
30.
Uchwała Nr 253.53.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 23 lutego 2016r.
w sprawie wniesienia pod Rady Powiatu w Sierpcu  projektu oświadczenia w sprawie zmiany Planu Operacyjnego Powiatu Sierpeckiego na lata 2014-2020.
31.
Uchwała Nr 254.54.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 4 marca 2016r.
w sprawie przeprowadzenia piątego przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Sierpeckiego położonych w obrębie Studzieniec gm. Sierpc .
32.
Uchwała Nr 255.54.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 4 marca 2016r.
w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Sierpeckiego położonych w obrębach Rachocin i Studzieniec gm. Sierpc przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.
33.
Uchwała Nr 256.55.2016
Zarządu Powiatu w  Sierpcu
 z dnia 17 marca 2016r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu za rok 2015 oraz wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
34.
Uchwała Nr 257.55.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 17 marca 2016r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2016 roku.
35.
Uchwała Nr 258.55.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 17 marca 2016r.
w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu w Sierpcu sprawozdania z realizacji ,,Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na rok 2015".
36.
Uchwała Nr 259.55.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 17 marca 2016r.
w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Sierpeckiego przez organizacje pozarządowe w roku 2016.
37.
Uchwała Nr 260.55.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 17 marca 20116r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu oświadczenia w sprawie sprzeciwu wobec planów ewentualnego podziału administracyjnego województwa mazowieckiego.
38.
Uchwała Nr 261.55.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 17 marca 2016r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2016-2034.
39.
Uchwała Nr 262.55.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 17 marca 2016r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2016.
40.
Uchwała Nr 263.56.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 23 marca 2016r.
w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania Budżetu Powiatu i z wykonania planów finansowych Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu oraz Powiatowej Biblioteki
41.
Uchwała Nr 264.57.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 6 kwietnia 2016r.
w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. ,,Włącz aktywność".
42.
Uchwała Nr 265.57.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 6 kwietnia 2016r.
w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu do realizacji projektu pn. ,,Włącz aktywność"
43.
Uchwała Nr 266.57.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 6 kwietnia 2016r.
w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu do realizacji projektu pn. ,,Włącz aktywność".
44.
Uchwała Nr 267.57.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 6 kwietnia 2016r.
w sprawie upoważnienia osób do przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji z budżetu Powiatu Sierpeckiego w roku 2015 szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej - I Liceum Ogólnokształcącemu PUL w Sierpcu.
45.
Uchwała Nr 268.57.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 6 kwietnia 2016r.
w sprawie upoważnienia osób do przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Powiatu Sierpeckiego w roku 2015 szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej - Drugiemu Prywatnemu Liceum Ogólnokształcącemu dla Dorosłych w Sierpcu.
46.
Uchwała Nr 269.57.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 6 kwietnia 2016r.
w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie kierunków kształcenia oraz zawodów, w których kształci Zespół Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu.
47.
Uchwała Nr 270.57.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 6 kwietnia 2016r.
w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie kierunków kształcenia oraz zawodów, w których kształci Zespół Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu.
48.
Uchwała Nr 271.57.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 6 kwietnia 2016r.
w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie zawodów, w których kształci Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Sierpcu.
49.
Uchwała Nr 272.57.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 6 kwietnia 2016r.
w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki na rok 2016.
50.
Uchwała Nr 273.57.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 6 kwietnia 2016r.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej aktualizacji nr 5 do Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla Województwa Mazowieckiego.
51.
Uchwała Nr 274.57.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
 z dnia 6 kwietnia 2016r.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych ciągów drogowych na terenie gm. Zawidz.
52.
Uchwała Nr 275.57.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 6 kwietnia 2016r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.
53.
Uchwała Nr 276.57.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 6 kwietnia 2016r.
w sprawie przekazania Radzie Powiatu sprawozdania finansowego Powiatu Sierpeckiego za 2015r.
54.
Uchwała Nr 277.57.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 6 kwietnia 2016r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad gospodarowania składnikami majątku ruchomego w Starostwie Powiatowym i jednostkach organizacyjnych Powiatu Sierpeckiego.
55.
Uchwała Nr 278.58.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
 z dnia 25 kwietnia 2016r.
w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu Oceny zasobów pomocy społecznej.
56.
Uchwała Nr 279.58.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 25 kwietnia 2016r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za IV kwartał 2015r.
57.
Uchwała Nr 280.58.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 25 kwietnia 2016r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2015r.
58.
Uchwała Nr 281.58.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 25 kwietnia 2016r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2015r.
59.
Uchwała Nr 282.58.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
 z dnia 25 kwietnia 2016r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie pokrycia straty finansowej netto Samodzielnego. 
60.
Uchwała Nr 283.58.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 25 kwietnia 2016r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.
61.
Uchwała Nr 284.58.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 25 kwietnia 2016r.
w sprawie wyrażenia zgody na wycięcie drzew z nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sierpeckiego.
62.
Uchwała Nr 285.58.2016 Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 25 kwietnia 2016r.
w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sierpeckiego położonej w obrębie Studzieniec gm. Sierpc - dz. nr 197/1.
63.
Uchwała Nr 286.58.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 25 kwietnia 2016r.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na czas określony dłuższy niż 3 lata części gruntu na nieruchomości oddanej we współzarząd Krytej Pływalni w Sierpcu.
64.
Uchwała Nr 287.58.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 25 kwietnia 2016r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów dzierżawy na czas określony dłuższy niż 3 lata części gruntu na nieruchomości oddanej we współzarząd Krytej Pływalni w Sierpcu.
65.
Uchwała Nr 288.58.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 25 kwietnia 2016r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu oświadczenia Rady Powiatu w Sierpcu w sprawie przyznania tytułu honorowego ,,Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego" dla Liceum Ogólnokształcącego  im. mjr. Henryka Sucharskiego w Sierpcu.
66.
Uchwała Nr 289.58.20165
Zarządu Powiatu w Sierpcu
 z dnia 25 kwietnia 2016r.
w sprawie wniesienia pod 0obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2034.
67.
Uchwała Nr 290.58.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 25 kwietnia 2016r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2016.
68.
Uchwała Nr 291.59.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 5 maja 2016r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3735 W Piaski - Gozdowo na odcinku Gozdowo - Antoniewo na terenie gm. Gozdowo.
69.
Uchwała Nr 292.59.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 5 maja 2016r.

zm. Uchwała
Nr 301.61.2016
z dnia 3 czerwca 2016r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie kompleksowej przebudowy mostów nr JNI 31001102 w ciągu drogi powiatowej nr 3751W Kisielewo - Dziembakowo - Gorzewo oraz JNI 31001107 w ciągu drogi powiatowej nr 6914W Drobin - Lelice wraz z drogami dojazdowymi na terenie Powiatu Sierpeckiego.
70.
Uchwała Nr 293.59.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 5 maja 2016r.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenie do kategorii drogi gminnej ciągu drogowego na terenie gm. Mochowo.
71.
Uchwała Nr 294.60.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 18 maja 2016r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu za 2015 rok.
72.
Uchwała Nr 295.60.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 18 maja 2016r.
w sprawie ustalenia wysokości stawki dotacji na jednego ucznia dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w roku 2016.
73.
Uchwała Nr 296.60.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 18 maja 2016r.
w sprawie wyrażenia zgody na funkcjonowanie oddziału przedszkola specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Sierpcu z niższą liczbę dzieci w roku szkolnym 2016/2017.
74.
Uchwała Nr 297.61.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 3 czerwca 2016r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowiska dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu.
75.
Uchwała Nr 298.61.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 3 czerwca 2016r.
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Zespołu Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego do projektu ,,Zawodowa praktyka dla Ekonomika" realizowanego w ramach programu Erasmus+.
76.
Uchwała Nr 299.61.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 3 czerwca 2016r.

Traci moc Uchwała
Nr 199.34.2011
z dnia 10 sierpnia 2011r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie.
77.
Uchwała Nr 300.61.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 3 czerwca 2016r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2016 rok.
78.
Uchwała Nr 301.61.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 3 czerwca 2016r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie kompleksowej przebudowy mostów nr JNI 31001102 w ciągu drogi powiatowej nr 3751W Kisielewo - Dziembakowo - Gorzewo oraz nr JNI 31001107 w ciągu drogi powiatowej nr 6914W Drobin - Lelice wraz z drogami dojazdowymi na terenie powiatu sierpeckiego.
79.
Uchwała Nr 302.62.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 9 czerwca 2016r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Sierpeckiego w latach 2016-2019.
80.
Uchwała Nr 303.63.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 16 czerwca 2016r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu
81.
Uchwała Nr 304.63.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 16 czerwca 2016r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu.
82.
Uchwała Nr 305.63.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 16 czerwca 2016r.


Traci moc Uchwała
Nr 318/2000
z dnia 13 września 2000r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zespołu Jednostek Budżetowych w Sierpcu.
83.
Uchwała Nr 306.63.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 16 czerwca 2016r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. mjr Henryka Sucharskiego w Sierpcu.
84.
Uchwała Nr 307.64.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 23 czerwca 2016r.
w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. ,,Sierpecka Ponadgminna Świetlica Środowiskowa SPŚŚ".
85.
Uchwała Nr 308.64.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 23 czerwca 2016r.
w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu do realizacji projektu pn. ,,Sierpecka Ponadgminna Świetlica Środowiskowa SPŚŚ".
86.
Uchwała Nr 309.64.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 23 czerwca 2016r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za I kwartał 2016r.
87.
Uchwała Nr 310.64.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 23 czerwca 2016r.
w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego w Sierpcu.
88.
Uchwała Nr 311.64.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 23 czerwca 2016r.
w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sierpeckiego położonej w m. Sierpc - dz. nr 2468/9.
89.
Uchwała Nr 312.64.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 23 czerwca 2016r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2034.
90.
Uchwała Nr 313.64.2016
Zarządu Powiatu  w Sierpcu
z dnia 23 czerwca 2016r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2016 rok.
91.
Uchwała Nr 314.64.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 23 czerwca 2016r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniajacej uchwałę w sprawie ustanowienia wyróżnienia ,,Agricola Sierpcensis - Terrae Filius".
92.
Uchwała Nr 315.64.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 23 czerwca 2016r.
w sprawie odwołania Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpc.
93.
Uchwała Nr 316.64.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
w sprawie powołania p. o. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.
94.
Uchwała Nr 317.64.20165
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 23 czerwca 2016r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.
95.
Uchwała Nr 318.64.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 28 czerwca 2016r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Rzeczowo - Finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu na 2016 rok.
96.
Uchwała Nr 319.66.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 30 czerwca 2016r.
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu oraz zwołania jej pierwszego posiedzenia.
97.
Uchwała Nr 320.66.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 30 czerwca 2016r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3701W Stacja Kolejowa Zawidz - droga nr 561 w m. Grabowo.
98.
Uchwała Nr 321.66.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 30 czerwca 2016r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3712W Rościszewo - Września w m. Rościszewo i Polik.
99.