Lp.

NUMER ZARZĄDZENIA,

DATA PODPISANIA

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

1.
Zarządzenie
Starosty Sierpeckiego
Nr ON.120.1.2018
z dnia 09.01.2018
w sprawie upoważnienia do wykonywania wobec Starosty Sierpeckiego czynności z zakresu prawa pracy
uchylone Zarządzeniem Nr ON.120.58.2018 z 23.11.2018 r.
2.
Zarządzenie
Starosty Sierpeckiego
Nr ON.120.2.2018
z dnia 11.01.2018
w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn. Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach na terenie powiatu sierpeckiego
3.
Zarządzenie
Starosty Sierpeckiego
Nr ON.120.3.2018
z dnia 11.01.2018
w sprawie powołania Komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko referenta ds. administracyjnych w Wydziale Organizacji i Nadzoru w Starostwie Powiatowym w Sierpcu
4.
Zarządzenie
Starosty Sierpeckiego
Nr ON.120.4.2018
z dnia 22.01.2018
w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn. Dostawa paliw płynnych w 2018 roku do pojazdów samochodowych wykorzystywanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Sierpeckiego
5.
Zarządzenie
Starosty Sierpeckiego
Nr ON.120.5.2018
z dnia 22.01.2018
w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu ze służby przygotowawczej na stanowisku referenta ds. oświaty w Wydziale Oświaty i Zdrowia w Starostwie Powiatowym w Sierpcu
6.
Zarządzenie
Starosty Sierpeckiego
Nr ON.120.6.2018
z dnia 23.01.2018
w sprawie planu audytu wewnętrznego Powiatu Sierpeckiego na 2018 rok
7.
Zarządzenie
Starosty Sierpeckiego
Nr ON.120.7.2018
z dnia 29.01.2018
w sprawie ustalenia Planu kontroli wewnętrznych w Starostwie Powiatowym w Sierpcu na rok 2018
8.
Zarządzenie
Starosty Sierpeckiego
Nr ON.120.8.2018
z dnia 29.01.2018
w sprawie ustalenia Planu kontroli w powiatowych jednostkach organizacyjnych Powiatu Sierpeckiego na rok 2018
9.
Zarządzenie
Starosty Sierpeckiego
Nr ON.120.9.2018
z dnia 31.01.2018
w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn. Dostawa oleju opałowego w 2018 roku dla potrzeb jednostek organizacyjnych Powiatu Sierpeckiego
10.
Zarządzenie
Starosty Sierpeckiego
Nr ON.120.10.2018
z dnia 08.02.2018
w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sierpcu
uchylone Zarządzeniem Nr ON.120.27.2018 z 30.04.2018 r.
11.
Zarządzenie
Starosty Sierpeckiego
Nr ON.120.11.2018
z dnia 08.02.2018
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Sierpcu
zmienione Zarządzeniem Nr ON.120.23.2018 z 8.02.2018 r.
12.
Zarządzenie
Starosty Sierpeckiego
Nr ON.120.12.2018
z dnia 12.02.2018
zmieniające zarządzenie w sprawie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji Starostwa Powiatowego w Sierpcu
13.
Zarządzenie
Starosty Sierpeckiego
Nr ON.120.13.2018
z dnia 15.02.2018
w sprawie średniego miesięcznego kosztu pobytu osoby skierowanej do Dziennego Domu "Senior+" w Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie za 2018 rok
14.
Zarządzenie
Starosty Sierpeckiego
Nr ON.120.14.2018
z dnia 21.02.2018
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad /polityki/ rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Sierpcu
zmienione Zarządzeniem Nr ON.120.59.2019 z 23.11.2019 r.
zmienione Zarządzeniem Nr ON.120.28.2019 z 26.04.2019 r.
15.
Zarządzenie
Starosty Sierpeckiego
Nr ON.120.15.2018
z dnia 1.03.2018
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu ze służby przygotowawczej na stanowisku referenta ds. rejestracji pojazdów w Wydziale Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatowym w Sierpcu
16.
Zarządzenie
Starosty Sierpeckiego
Nr ON.120.16.2018
z dnia 06.03.2018
w sprawie dokonania odpisu aktualizującego należność główną oraz odsetek
17.
Zarządzenie
Starosty Sierpeckiego
Nr ON.120.17.2018
z dnia 21.03.2018
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia oceny przydatności składnika rzeczowego majątku ruchomego Starostwa Powiatowego do dalszego użytkowania
18.
Zarządzenie
Starosty Sierpeckiego
Nr ON.120.18.2018
z dnia 22.03.2018
w sprawie szczegółowego wykazu zadań i kompetencji wydziałów Starostwa Powiatowego w Sierpcu
19.
Zarządzenie
Starosty Sierpeckiego
Nr ON.120.19.2018
z dnia 26.03.2018
w sprawie obniżenia wymiaru czasu pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Sierpcu w miesiącu marcu 2018 r.
20.
Zarządzenie
Starosty Sierpeckiego
Nr ON.120.20.2018
z dnia 28.03.2018
w sprawie dokonania odpisu aktualizującego należność główną
21.
Zarządzenie
Starosty Sierpeckiego
Nr ON.120.21.2018
z dnia 04.04.2018
zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Starostwa Powiatowego w Sierpcu
22.
Zarządzenie
Starosty Sierpeckiego
Nr ON.120.22.2018
z dnia 06.04.2018
w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Sierpeckim
zmienione Zarządzeniem Nr ON.120.67.2018 z 31.12.2018 r.
zmienione Zarządzeniem Nr ON.120.3.2019 z 24.01.2019 r.
zmienione Zarządzeniem Nr ON.120.14.2019 z 26.02.2019 r.
23.
Zarządzenie
Starosty Sierpeckiego
Nr ON.120.23.2018
z dnia 06.04.2018
w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Sierpcu
24.
Zarządzenie
Starosty Sierpeckiego
Nr ON.120.24.2018
z dnia 06.04.2018
w sprawie udostępniania monitorowanych pomieszczeń Starostwa Powiatowego w Sierpcu
uchylone Zarządzeniem Nr ON.120.35.2018 z 26.06.2018 r.
25.
Zarządzenie
Starosty Sierpeckiego
Nr ON.120.25.2018
z dnia 24.04.2018
zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Sierpcu zmienione Zarządzeniem Nr ON.120.26.2018 z 27.04.2018 r.
zmienione Zarządzeniem Nr ON.120.50.2018 z 3.10.2018 r.
Zmienione Zarządzeniem Nr ON.120.12.2019 z dnia 21.02.2019 r.
26.
Zarządzenie
Starosty Sierpeckiego
Nr ON.120.26.2018
z dnia 27.04.2018
zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Sierpcu zmienione Zarządzeniem Nr ON.120.50.2018 z 3.10.2018 r.
Zmienione Zarządzeniem Nr ON.120.12.2019 z dnia 21.02.2019 r.
27.
Zarządzenie
Starosty Sierpeckiego
Nr ON.120.27.2018
z dnia 30.04.2018
w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sierpcu
28.
Zarządzenie
Starosty Sierpeckiego
Nr ON.120.28.2018
z dnia 30.04.2018
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu ze służby przygotowawczej na stanowisku referenta ds. administracyjnych w Wydziale Organizacji i Nadzoru w Starostwie Powiatowym w Sierpcu
29.
Zarządzenie
Starosty Sierpeckiego
Nr ON.120.29.2018
z dnia 15.05.2018
zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Starostwa Powiatowego w Sierpcu
30.
Zarządzenie
Starosty Sierpeckiego
Nr ON.120.30.2018
z dnia 24.05.2018
w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora ds. inwestycji i zamówień publicznych w Wydziale Organizacji i Nadzoru w Starostwie Powiatowym w Sierpcu
31.
Zarządzenie
Starosty Sierpeckiego
Nr ON.120.31.2018
z dnia 24.05.2018
w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Starostwie Powiatowym w Sierpcu
32.
Zarządzenie
Starosty Sierpeckiego
Nr ON.120.32.2018
z dnia 24.05.2018
w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Sierpcu
33.
Zarządzenie
Starosty Sierpeckiego
Nr ON.120.33.2018
z dnia 24.05.2018
zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Sierpcu
Zmienione Zarządzeniem Nr ON.120.20.2019 z dnia 22.03.2019 r.
 
Uchylone Zarządzeniem Nr ON.120.16.2020 z dnia 28.02.2020 r.
34.
Zarządzenie
Starosty Sierpeckiego
Nr ON.120.34.2018
z dnia 11.06.2018
zmieniające zarządzenie w sprawie wskazania sposobów wykonywania czynności kancelaryjnych w celu dokumentowania przebiegu załatwiania spraw w Starostwie Powiatowym w Sierpcu
35. Zarządzenie
Starosty Sierpeckiego
Nr ON.120.35.2018
z dnia 26.06.2018
w sprawie udostępnienia monitorowanych pomieszczeń Starostwa Powiatowego w Sierpcu
uchylone Zarządzeniem Nr ON.120.40.2018 z 26.06.2018 r.
36.
Zarządzenie
Starosty Sierpeckiego
Nr ON.120.36.2018
z dnia 26.06.2018
w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn. modernizacja sali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 im. Jose de San Martin w Sierpcu
37.
Zarządzenie
Starosty Sierpeckiego
Nr ON.120.37.2018
z dnia 5.07.2018
w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora ds. transportu i drogownictwa w Wydziale Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatowym w Sierpcu
38.
Zarządzenie
Starosty Sierpeckiego
Nr ON.120.38.2018
z dnia 25.07.2018
w sprawie powołania Punktu Kontaktowego Wsparcia Państwa - Gospodarza (Host Nation Support - HNS) Starosty Sierpeckiego i określenia zasad jego funkcjonowania
39.
Zarządzenie
Starosty Sierpeckiego
Nr ON.120.39.2018
z dnia 31.07.2018
w sprawie zmiany wymiaru czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Sierpcu w miesiącu sierpniu 2018 r.
40.
Zarządzenie
Starosty Sierpeckiego
Nr ON.120.40.2018
z dnia 31.07.2018
w sprawie udostępniania monitorowanych pomieszczeń Starostwa Powiatowego w Sierpcu uchylone Zarządzeniem Nr ON.120.47.2018 z 27.08.2018 r.
41.
Zarządzenie
Starosty Sierpeckiego
Nr ON.120.41.2018
z dnia 1.08.2018
w sprawie zmiany wymiaru czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Sierpcu w miesiącu sierpniu 2018 r.
42.
Zarządzenie
Starosty Sierpeckiego
Nr ON.120.42.2018
z dnia 2.08.2018
w sprawie zmiany wymiaru czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Sierpcu w miesiącu sierpniu 2018 r.
43.
Zarządzenie
Starosty Sierpeckiego
Nr ON.120.43.2018
z dnia 3.08.2018
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa
44.
Zarządzenie
Starosty Sierpeckiego
Nr ON.120.44.2018
z dnia 8.08.2018
w sprawie zmiany wymiaru czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Sierpcu w miesiącu sierpniu 2018 r.
45.
Zarządzenie
Starosty Sierpeckiego
Nr ON.120.45.2018
z dnia 23.08.2018
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości
46.
Zarządzenie
Starosty Sierpeckiego
Nr ON.120.46.2018
z dnia 24.08.2018
w sprawie powołania osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie konkursu wiedzy ekologicznej
47.
Zarządzenie
Starosty Sierpeckiego
Nr ON.120.47.2018
z dnia 27.08.2018
w sprawie udostępniania monitorowanych pomieszczeń Starostwa Powiatowego w Sierpcu

48.
Zarządzenie
Starosty Sierpeckiego
Nr ON.120.48.2018
z dnia 21.09.2018
w sprawie zmiany wymiaru czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Sierpcu w miesiącu październiku 2018 r.
49.
Zarządzenie
Starosty Sierpeckiego
Nr ON.120.49.2018
z dnia 25.09.2018
w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko referenta ds. administracji budowlanej w Wydziale Architektury i Budownictwa w Starostwie Powiatowym w Sierpcu
50
Zarządzenie
Starosty Sierpeckiego
Nr ON.120.50.2018
z dnia 3.10.2018
zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Sierpcu
Zmienione Zarządzeniem Nr ON.120.12.2019 z dnia 21.02.2019 r.
51.
Zarządzenie
Starosty Sierpeckiego
Nr ON.120.51.2018
z dnia 3.10.2018
w sprawie powołania Komisji w celu zaopiniowania wniosków o nagrodę Starosty Sierpeckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej w 2018 roku
52.
Zarządzenie
Starosty Sierpeckiego
Nr ON.120.52.2018
z dnia 9.10.2018
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia likwidacji wycofanych i zużytych pieczątek
53.
Zarządzenie
Starosty Sierpeckiego
Nr ON.120.53.2018
z dnia 9.10.2018
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia oceny przydatności składnika rzeczowego majątku ruchomego Starostwa Powiatowego w Sierpcu do dalszego użytkowania
54.
Zarządzenie
Starosty Sierpeckiego
Nr ON.120.54.2018
z dnia 17.10.2018
w sprawie powołania Komisji do odbioru uproszczonych planów urządzania lasu niestanowiących własność Skarbu Państwa dla gminy Sierpc
55.
Zarządzenie
Starosty Sierpeckiego
Nr ON.120.55.2018
z dnia 17.10.2018
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia VII Powiatowego Konkursu Ekologicznego pn. "Chrońmy środowisko odzyskując surowce wtórne"
56.
Zarządzenie
Starosty Sierpeckiego
Nr ON.120.56.2018
z dnia 6.11.2018
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia oceny przydatności składnika rzeczowego majątku ruchomego Starostwa Powiatowego w Sierpcu do dalszego użytkowania
57.
Zarządzenie
Starosty Sierpeckiego
Nr ON.120.57.2018
z dnia 13.11.2018
w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu ze służby przygotowawczej na stanowisku inspektora ds. inwestycji i zamówień publicznych w Wydziale Organizacji i Nadzoru w Starostwie Powiatowym w Sierpcu
58.
Zarządzenie
Starosty Sierpeckiego
Nr ON.120.58.2018
z dnia 23.11.2018
w sprawie upoważnienia do wykonywania wobec Starosty Sierpeckiego czynności z zakresu prawa pracy
uchylone Zarządzeniem Nr ON.120.29.2019 z 26.04.2019 r.
59.
Zarządzenie
Starosty Sierpeckiego
Nr ON.120.59.2018
z dnia 23.11.2018
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad /polityki/ rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Sierpcu
zmienione Zarządzeniem Nr ON.120.28.2019 z 26.04.2019 r.
60.
Zarządzenie
Starosty Sierpeckiego
Nr ON.120.60.2018
z dnia 28.11.2018
w sprawie powołania Komisji Odbioru Prac Geodezyjnych objętych umową Nr ON.032.141.2018 z dnia 21.09.2018 r.
61.
Zarządzenie
Starosty Sierpeckiego
Nr ON.120.61.2018
z dnia 5.12.2018
zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia Procedury oceniania pracowników Starostwa Powiatowego w Sierpcu oraz kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Sierpeckiego
62. Zarządzenie
Starosty Sierpeckiego
Nr ON.120.62.2018
z dnia 10.12.2018
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości
63. Zarządzenie
Starosty Sierpeckiego
Nr ON.120.63.2018
z dnia 12.12.2018
w sprawie miany wymiaru czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Sierpcu w miesiącu grudniu 2018 r.
64. Zarządzenie
Starosty Sierpeckiego
Nr ON.120.64.2018
z dnia 19.12.2018
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej składników majątkowych Starostwa Powiatowego w Sierpcu
65. Zarządzenie
Starosty Sierpeckiego
Nr ON.120.65.2018
z dnia 21.12.2018
w sprawie określenia lokali, w których użytkowane będą punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz harmonogramu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Sierpeckim w 2019 r.
66. Zarządzenie
Starosty Sierpeckiego
Nr ON.120.61.2018
z dnia 5.12.2018
w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie części nieruchomości
67. Zarządzenie
Starosty Sierpeckiego
Nr ON.120.61.2018
z dnia 5.12.2018
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Sierpcu
zmienione Zarządzeniem Nr ON.120.3.2019 z 24.01.2019 r.
zmienione Zarządzeniem Nr ON.120.14.2019 z 26.02.2019 r.
68. Zarządzenie
Starosty Sierpeckiego
Nr ON.120.61.2018
z dnia 5.12.2018
w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Starostwie Powiatowym w Sierpcu
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Piotrowska Magdalena
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-02-12 09:11:36
  • Informacja zaktualizowana przez: Trzeciak Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-03-03 13:50:26
  • Liczba odsłon: 3599
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4297556]

przewiń do góry