Podstawa prawna:

art. 217 i 218 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.)


Starosta Sierpecki wydaje następujące zaświadczenia z zakresu ewidencji gruntów i budynków:


  1. o posiadaniu gospodarstwa rolnego – do celów emerytalnych, rentowych (ZUS, KRUS), zakładu pracy.

  • Nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. b i lit. f ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz.U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm. ).

wniosek_o_wydanie_zaswiadczenia_o_posiadaniu_gospodarstwa_rolnego.pdf
  1. Potwierdzające, iż działka nie była objęta postępowaniem uwłaszczeniowym – do celów sądowych (uregulowanie stanu prawnego działki).

  • Zwolnione od opłaty skarbowej na podstawie Części II poz. 21 pkt 7 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.)

wniosek_o_wydanie_zaswiadczenia_o_uwlaszczeniu.pdf


Zgodnie z art. 217 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, organ administracji publicznej wydaje zaświadczenie na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie. Zaświadczenie wydaje się, jeżeli urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa lub jeżeli osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego. Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni.

Jak wynika z art. 219 Kodeksu postępowania administracyjnego, odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2005-12-22 12:09:28
  • Informacja zaktualizowana przez: Kikolska Agnieszka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-07-05 07:53:44
  • Liczba odsłon: 3246
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4312801]

przewiń do góry